Wymazywanie przy użyciu narzędzia Gumka

Narzędzie Gumka nadaje pikselom kolor tła lub przezroczystość. W przypadku pracy z tłem lub warstwą z zablokowaną przezroczystością kolor pikseli przyjmuje kolor tła. W przeciwnym razie piksele są wymazywane i stają się przezroczyste.

Można też użyć gumki, aby przywrócić obszar do stanu wybranego w panelu Historia.

 1. Wybierz narzędzie Gumka .
 2. Ustaw kolor tła, jeśli wycierasz w tle lub na warstwie z zablokowaną przezroczystością.
 3. Na pasku opcji wybierz ustawienie Tryb. Tryb pędzla i ołówka przypisują gumce zachowania tych narzędzi. Blok jest kwadratem o ostrych krawędziach i określonym stałym rozmiarze, bez opcji zmiany krycia lub przepływu.
 4. W przypadku trybów pędzla lub ołówka należy wybrać ustawienie pędzla i ustawić opcje krycia oraz przepływu na pasku opcji.

  Krycie o wartości 100% powoduje wymazywanie pikseli do przezroczystości. Niższe wartości krycia powodują częściowe wymazywanie pikseli. Zobacz Opcje narzędzi do malowania.

 5. Aby usunąć zapisany stan lub zapisaną migawkę obrazu, kliknij lewą kolumnę stanu lub migawki w panelu Historia, a następnie wybierz na pasku opcji polecenie Wymaż do historii.

  Uwaga:

  Aby tymczasowo użyć gumki w trybie Wymaż do historii, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij kursor po obrazie.

 6. Przeciągnij kursor po obszarze, który ma być wymazany.

Zmienianie podobnych pikseli za pomocą narzędzia Magiczna gumka

Kliknięcie warstwy kursorem narzędzia Magiczna gumka powoduje automatyczną zmianę wszystkich podobnych pikseli na przezroczyste. Jeśli wybrana warstwa posiada zablokowaną przezroczystość, to piksele zostaną zmienione na kolor tła. Kliknięcie tła powoduje przekonwertowanie go na warstwę, a wszystkich podobnych pikseli — na przezroczyste.

Wymazywanie pikseli na warstwie bieżącej może dotyczyć pikseli sąsiadujących lub wszystkich pikseli podobnych.

Wymazywanie podobnych pikseli
Przykład wymazania podobnych pikseli

 1. Wybierz narzędzie Magiczna gumka .
 2. Na pasku opcji wykonaj następujące czynności:
  • Wprowadź wartość tolerancji narzędzia. Tolerancja dotyczy zakresu kolorów, które będą wymazywane. Niska tolerancja powoduje wymazywanie pikseli o wartościach kolorów zbliżonych do pikseli, które kliknięto. Wysoka tolerancja powoduje rozszerzenie zakresu wymazywanych kolorów.
  • Wybierz opcję Wygładzony, aby wygładzić krawędzie wokół wymazanego obszaru.
  • Wybierz opcję Sąsiadujący, aby wymazać tylko piksele otaczające piksel, który kliknięto. Cofnij zaznaczenie opcji, aby wymazać wszystkie podobne piksele na obrazie.
  • Zaznacz opcję Próbkuj wszystkie warstwy, aby pobrać wymazany kolor z połączonych danych wszystkich widocznych warstw.
  • Określ stopień krycia w celu zdefiniowania zakresu usuwanych pikseli. Krycie o wartości 100% powoduje wymazywanie pikseli do przezroczystości. Niższe wartości krycia powodują wymazywanie pikseli do częściowej przezroczystości.
 3. Kliknij część warstwy, która ma być wymazana.

Zmienianie pikseli na przezroczyste przy użyciu narzędzia Gumka tła

Narzędzie Gumka tła umożliwia wymazywanie pikseli warstwy do przezroczystości przez przeciąganie kursora. Tło można wytrzeć, zachowując krawędzie obiektu na pierwszym planie. Różne opcje próbek i tolerancji umożliwiają kontrolowanie zakresu przezroczystości i ostrości krawędzi.

Uwaga:

Aby wymazać tło obiektu o skomplikowanych lub cienkich krawędziach, należy użyć opcji Szybkie wybieranie.

Gumka tła próbkuje kolor na środku pędzla (w miejscu zwanym „punktem skupienia”) i usuwa ten kolor, gdy tylko pojawi się on pod obszarem pędzla. Narzędzie przeprowadza także wydzielanie koloru w krawędziach dowolnych obiektów obrazu tak, aby aureole nie były widoczne po późniejszym wklejeniu obiektu z pierwszego planu do innego obrazu.

Uwaga:

Gumka tła ignoruje ustawienie blokady przezroczystości warstwy.

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą obszary przeznaczone do wymazania.
 2. Wybierz narzędzie Gumka tła . (Jeśli narzędzie nie jest widoczne, przytrzymaj przycisk na narzędziu Gumka i wybierz narzędzie Gumka tła z menu podręcznego).
 3. Kliknij próbkę pędzla na pasku opcji i ustaw opcje pędzla w panelu podręcznym.
  • Jeśli jest używana cyfrowa tabliczka do rysowania reagująca na siłę nacisku, w menu Wielkość i Tolerancja należy ustawić opcje kontrolujące wielkość i tolerancję gumki tła w zależności od przebiegu czynności rysowania. Aby zmiany tych wielkości uzależnić od nacisku pióra, wybierz opcję Nacisk pióra. Aby uzależnić je od położenia pokrętła pisaka, wybierz opcję Pokrętło pisaka. Aby wielkość ani tolerancja nie podlegały zmianom, wybierz opcję Wyłączone.
 4. Na pasku opcji wykonaj następujące czynności:
  • Wybierz tryb ograniczeń dla wymazywania: Niesąsiadujący, aby wymazywać próbkowany kolor tam, gdzie występuje pod pędzlem; Sąsiadujący, aby wymazywać obszary zawierające próbkowany kolor i połączone ze sobą; Szukanie krawędzi, aby wymazywać połączone obszary zawierające próbkowany kolor przy lepszym zachowywaniu ostrości krawędzi kształtów.
  • W polu Tolerancja wpisz wybraną wartość lub określ ją za pomocą suwaka. Niska tolerancja powoduje wymazywanie pikseli zbliżonych lub prawie identycznych z pikselami, które kliknięto. Duża tolerancja powoduje wymazywanie większej liczby kolorów.
  • Zaznacz opcję Zachowaj kolor pierwszego planu w celu uniknięcia wymazywania obszarów, które odpowiadają kolorowi narzędzia w przyborniku.
  • Wybierz opcję próbkowania: Ciągłe, aby podczas przeciągania próbkować kolory w sposób ciągły; Raz, aby wymazywać tylko obszary zawierające kolor, który zostanie kliknięty jako pierwszy; Próbka tła, aby wymazywać tylko obszary zawierające bieżący kolor tła.
 5. Przeciągnij kursor po obszarze, który ma być wymazany. Kursor narzędzia Gumka tła przybiera kształt pędzla z celownikiem wskazującym punkt aktywny .

Automatyczne wymazywanie przy użyciu narzędzia Ołówek

Opcja Auto-gumka narzędzia Ołówek pozwala na zamalowanie kolorem tła obszaru pomalowanego kolorem narzędzia.

 1. Określ kolory tła i narzędzia.
 2. Wybierz narzędzie Ołówek .
 3. Zaznacz na pasku opcji opcję Auto-gumka.
 4. Przeciągnij kursor po obrazie.

  Jeśli przy rozpoczęciu przeciągania środek kursora znajduje się w obszarze o kolorze narzędzia, to obszar ten jest wymazany do koloru tła. Jeśli przeciąganie rozpoczęto na obszarze, na którym nie ma koloru narzędzia, to obszar ten zostanie zamalowany kolorem narzędzia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online