Konwersja plików za pomocą funkcji Procesor obrazów

Procesor obrazów umożliwia konwertowanie i przetwarzanie wielu plików naraz. W odróżnieniu od polecenia Sekwencja wsadowa Procesor obrazów pozwala przetwarzać pliki bez wcześniejszego tworzenia operacji. Procesor obrazów umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Konwersja grupy plików na format JPEG, PSD lub TIFF, a także jednoczesna konwersja plików na wszystkie trzy formaty.

 • Przetwarzanie grupy plików w formacie Camera Raw przy użyciu tych samych opcji.

 • Zmienianie wielkości obrazów.

 • Osadzanie profilów kolorów lub konwersja grupy plików na przestrzeń sRGB i zapisanie ich w formacie JPEG.

 • Do konwertowanych obrazów można dołączać metadane dotyczące praw autorskich.

Procesor obrazów obsługuje pliki w trzech formatach: PSD (format programu Photoshop), JPEG i Camera Raw.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Plik > Skrypty > Procesor obrazów (Photoshop).

  • Wybierz polecenie Narzędzia > Photoshop > Procesor obrazów (Bridge).

 2. Zaznacz obrazy do przekonwertowania. Można przekonwertować wszystkie otwarte pliki albo pliki zapisane we wskazanym folderze.
 3. (Opcjonalnie) Aby do wszystkich obrazów były stosowane te same ustawienia, można zaznaczyć opcję Otwórz pierwszy obraz, do którego mają być zastosowane ustawienia.

  Jeśli operacja dotyczy grupy plików Camera Raw utworzonych przy tym samym oświetleniu, można określić odpowiednie ustawienia pierwszego z obrazów, a następnie zastosować je do pozostałych obrazów.

  Opcja ta jest użyteczna w przypadku obrazów źródłowych PSD lub JPEG, których profile kolorów nie są zgodne z profilem roboczym. W ich wypadku użytkownik może wybrać profil konwersji pierwszego obrazu i zastosować go do pozostałych obrazów.

  Uwaga:

  Ustawienia stosowane przez Procesor obrazów są tymczasowe i używane wyłącznie przez tę funkcję. Podczas przetwarzania obrazów typu Camera Raw są używane ich bieżące ustawienia, chyba że zostaną zmienione w narzędziu Procesor obrazów.

 4. Wybierz miejsce zapisania przekonwertowanych plików.

  Jeśli ten sam plik jest wielokrotnie zapisywany w tym samym miejscu, za każdym razem uzyskuje inną nazwę. Poprzednia kopia nie jest zastępowana nową.

 5. Wybierz formaty i opcje zapisu.

  Zapisz jako JPEG

  Obrazy są zapisywane w formacie JPEG w podfolderze JPEG folderu docelowego.

  Jakość

  Jakość obrazów JPEG jest ustawiana między 0 a 12.

  Dostosuj rozmiar

  Rozmiar obrazu jest zmieniany, tak aby zmieścił się on w polu o wymiarach określonych w polach Szerokość i Wysokość. Proporcje obrazu zostają zachowane.

  Konwertuj profil na sRGB

  Profil kolorów jest konwertowany na przestrzeń sRGB. Aby profil mógł zostać zapisany z obrazem, trzeba zaznaczyć opcję Profil ICC.

  Zapisz jako PSD

  Obrazy są zapisywane w formacie programu Photoshop w podfolderze PSD folderu docelowego.

  Maksymalna zgodność

  W pliku docelowym jest zapisywana kompozytowa wersja obrazu zawierającego warstwy, co zapewnia zgodność z aplikacjami nie obsługującymi warstw.

  Zapisz jako TIFF

  Obrazy są zapisywane w formacie TIFF w podfolderze TIFF folderu docelowego.

  Kompresja LZW

  Plik TIFF jest zapisywany po uprzedniej kompresji LZW.

 6. Ustaw inne opcje przetwarzania.

  Uruchom operację

  Jest uruchamiana operacja programu Photoshop. W pierwszym menu należy wybrać zestaw operacji, a w drugim — operację. Aby zestaw operacji był wyświetlany w menu, wcześniej należy go wczytać na panel Operacje.

  Informacje o prawach autorskich

  Wprowadzony tekst jest wstawiany w pliku jako metadane IPTC dotyczące praw autorskich. Ten tekst zastępuje odpowiadające mu metadane dotyczące praw autorskich oryginalnego pliku.

  Dołącz profil ICC

  W zapisywanych plikach są osadzane profile kolorów.

 7. Kliknij przycisk Uruchom.

Uwaga:

Przed konwersją obrazów kliknij przycisk Zapisz i zapisz w ten sposób bieżące ustawienia okna dialogowego. Gdy w przyszłości zajdzie potrzeba użycia tych ustawień, będzie można kliknąć przycisk Wczytaj i odszukać je w zapisie ustawień funkcji Procesor obrazów.

Przetwarzanie wsadowe plików

Polecenie Sekwencja wsadowa pozwala uruchomić zadanie dla całego folderu plików. Jeśli użytkownik dysponuje aparatem cyfrowym lub skanerem z opcją przesuwania papieru, to jedna operacja może służyć do importowania i opracowywania kilku obrazów. Niekiedy trzeba użyć w skanerze lub aparacie fotograficznym specjalnej wtyczki do pozyskiwania obrazów, która obsługuje operacje.

Uwaga:

Jeśli wtyczka zewnętrzna nie pozwala importować kilku dokumentów jednocześnie, to podczas przetwarzania wsadowego lub wykonywania operacji urządzenie może przestać działać. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać u producenta wtyczki.

Istnieje możliwość importowania obrazów PDF z innych programów, między innymi Acrobat Capture.

Podczas przetwarzania wsadowego wszystkie pliki mogą pozostać otwarte; można je zamknąć i zapisać zmiany lub zapisać zmienione wersje plików w nowym miejscu (pozostawiając oryginały bez zmian). W przypadku zapisywania przetworzonych plików w nowym miejscu może być konieczne utworzenie dla nich nowego folderu przed rozpoczęciem przetwarzania.

Aby przetwarzanie wsadowe obejmowało wiele operacji, należy utworzyć nową operację polegającą na wykonywaniu wszystkich innych operacji i przypisać przetwarzanie wsadowe do tej operacji. Aby przetworzyć wsadowo kilka folderów, należy utworzyć w folderze skróty do innych folderów, które mają zostać przetworzone, a następnie zaznaczyć opcję Uwzględniaj podfoldery.

Uwaga:

W celu usprawnienia przetwarzania wsadowego należy zmniejszyć liczbę zapisanych stanów historii i usunąć zaznaczenie opcji Automatyczne tworzenie pierwszej migawki na panelu Historia.

Przetwarzanie wsadowe plików

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Plik > Automatyzacja > Sekwencja wsadowa (Photoshop)

  • Wybierz Narzędzia > Photoshop > Sekwencja wsadowa (Bridge)

 2. Określ operację, za pomocą której mają być przetwarzane pliki w menu podręcznych Zestaw i Operacja. W menu są wyświetlane operacje dostępne na panelu Operacje. Jeśli określona operacja nie znajduje się w menu, należy wybrać inny zestaw lub wczytać zestaw do panelu.
 3. Z menu podręcznego Źródło wybierz pliki przeznaczone do przetworzenia:

  Folder

  Będą przetwarzane pliki z określonego folderu. Kliknij Wybierz, aby odnaleźć i zaznaczyć szukany folder.

  Importuj

  Będą przetwarzane obrazy z aparatu cyfrowego, skanera lub dokumentu PDF.

  Otwarte pliki

  Będą przetwarzane wszystkie otwarte pliki.

  Bridge

  Będą przetwarzane pliki zaznaczone w programie Adobe Bridge. Jeśli nie zaznaczono żadnych plików, będą przetwarzane pliki z bieżącego folderu programu Bridge.

 4. Opcje przetwarzania zestawu, zapisywania i nazywania pliku. Opis ustawień okna dialogowego Sekwencja wsadowa można znaleźć w sekcji Opcje przetwarzania wsadowego i za pomocą dropletów.

Przetwarzanie wsadowe na różne formaty plików z folderów zagnieżdżonych

 1. Przetwarzaj foldery w normalny sposób, aż do kroku Cel.
 2. Jako cel wybierz polecenie Zapisz i zamknij. Ustawiając opcje funkcji Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako, można uzyskać następujące efekty:
  • Jeśli występujące w operacji polecenie Zapisz jako będzie zawierać nazwę pliku, zostanie ona zastąpiona nazwą zapisywanego dokumentu; wszystkie polecenia Zapisz jako będą traktowane tak, jakby zostały zarejestrowane bez nazw plików.

  • Folder określony w poleceniu Zapisz jako zostanie zastąpiony pierwotnym folderem dokumentu.

  Uwaga:

  W operacji musi występować polecenie Zapisz jako, bowiem polecenie Sekwencja wsadowa nie powoduje automatycznego zapisywania plików.

  Opisana procedura umożliwia na przykład wyostrzenie i zmianę rozmiarów obrazów JPEG oraz zapisanie ich w oryginalnych folderach. Utworzona zostanie operacja z etapami wyostrzania, zmiany rozmiaru i polecenia Zapisz jako JPEG. Operację tę można przetworzyć wsadowo. W tym celu należy wybrać opcję Uwzględnij wszystkie podfoldery, ustawić cel jako Zapisz i zamknij oraz zaznaczyć opcję Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako.

Tworzenie dropletu z operacji

Funkcja droplet stosuje daną operację do jednego lub wielu obrazów albo folderów obrazów przeciągniętych na ikonę Droplet. Droplet może zostać zapisany na biurku lub w wybranym miejscu na dysku.

Ikona Droplet w programie Photoshop
Ikona Droplet

Podstawę dropletów stanowią operacje, co oznacza, że przed utworzeniem dropletu należy utworzyć odpowiednią operację na panelu Operacje. (Zobacz Tworzenie operacji).

 1. Wybierz polecenie Plik > Automatyzacja > Utwórz droplet.
 2. Określ miejsce zapisania dropletu. Kliknij opcję Wybierz w obszarze Zapisz droplet okna dialogowego i wybierz miejsce zapisania dropletu.
 3. Zaznacz opcję Zestaw operacji, a następnie wybierz operację za pomocą menu Zestaw i operacja. (Przed otwarciem okna dialogowego należy zaznaczyć operację na panelu Operacje w celu wstępnego wybrania menu).
 4. Ustaw opcje przetwarzania zestawu, zapisywania i nazywania pliku. Opis ustawień okna dialogowego Sekwencja wsadowa można znaleźć w sekcji Opcje przetwarzania wsadowego i za pomocą dropletów.

Wskazówki dla dropletów wieloplatformowych

Tworząc droplety, które mają być używane w systemie Windows i Mac OS, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Po przeniesieniu dropletu utworzonego w systemie Windows do systemu Mac OS należy przeciągać go na ikonę programu Photoshop obecną na pulpicie. Program Photoshop dokonuje aktualizacji dropletu dla systemu Mac OS.

 • Tworząc droplet w systemie Mac OS, należy zakończyć jego nazwę rozszerzeniem .exe. Rozszerzenie .exe zapewnia zgodność dropletu z obydwoma systemami, Windows i Mac OS.

 • Odnośniki do nazw plików nie są obsługiwane pomiędzy systemami operacyjnymi. Jeśli krok operacji odnosi się do nazwy pliku lub folderu (na przykład jest to polecenie Otwórz, polecenie Zapisz jako lub polecenie dopasowania wczytujące swoje ustawienia z pliku), operacja jest zatrzymywana i jest wyświetlany monit o podanie nazwy pliku.

Przetwarzanie pliku za pomocą dropletu

 1. Przeciągnij plik lub folder na ikonę dropletu. Zostanie uruchomiony program Photoshop, jeżeli nie został uruchomiony wcześniej.

Opcje przetwarzania wsadowego i za pomocą dropletów

Określanie opcji w oknach dialogowych Sekwencja wsadowa i Droplet.

Przesłoń instrukcje operacji Otwórz

Opcja ta powoduje, że pliki zaznaczone za pomocą plecenia Sekwencja wsadowa są przetwarzane bez otwierania pliku, który mógł zostać określony w poleceniu Otwórz danej operacji. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, a dana operacja zawiera polecenie Otwórz, które otwiera zapisany plik, polecenie Sekwencja wsadowa będzie się stosowało tylko do pliku, dla którego polecenie Otwórz zostało nagrane. Dzieje się tak dlatego, że polecenie Sekwencja wsadowa otwiera plik określony przez operację po otwarciu każdego z plików znajdujących się w folderze źródłowym Sekwencji. Ostatnio otwierany plik jest tym, którego nazwa występuje w danej operacji, dlatego polecenie Sekwencja wsadowa wykonuje operację na tym właśnie pliku, podczas gdy żaden z plików znajdujących się w folderze źródłowym Sekwencji nie jest przetwarzany.

Aby można było skorzystać z tej opcji, operacja musi zawierać polecenie Otwórz. W przeciwnym razie polecenie Sekwencja wsadowa nie otworzy plików przeznaczonych do przetworzenia wsadowego. Zaznaczenie tej opcji nie powoduje zignorowania całości polecenia Otwórz, a tylko wyboru plików do otwarcia.

Opcja nie powinna natomiast być zaznaczona, jeśli operacja została nagrana do wykorzystania przy otwartym pliku lub jeśli zawiera polecenia Otwórz dla określonych plików wymaganych przez operację.

Dołącz wszystkie podfoldery

Będą przetwarzane wszystkie pliki w podfolderach wskazanego folderu.

Pomijaj ostrzeżenia dotyczące profilu kolorów

Zostaną wyłączone komunikaty o kolorach.

Pomijaj okna dialogowe opcji otwierania plików.

Będą ukrywane okna dialogowe opcji otwierania plików. Jest to użyteczne w przypadku przetwarzania wsadowego operacji na plikach obrazów Camera Raw. Dzięki nim mogą być używane ustawienia domyślne lub określone uprzednio.

Miejsce docelowe, menu

Pozwala ustalić miejsce zapisywania przetworzonych plików.

Brak

Pliki pozostaną otwarte, bez zapisywania zmian (chyba, że zadanie zawiera polecenie Zapisz).

Zapisz i zamknij

Pliki będą zapisywane w bieżącym położeniu, zastępując oryginały.

Folder

Przetworzone pliki będą zapisywane w innym miejscu. Kliknij Wybierz i określ folder docelowy.

Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako

Przetworzone pliki zostaną zapisane w folderze docelowym wyszczególnionym w poleceniu Sekwencja wsadowa (lub w folderze, z którego pochodzą, jeśli wybrane zostało polecenie Zapisz i zamknij), z zachowaniem nazw podanych w sekcji Nazywanie pliku okna dialogowego Sekwencje wsadowe.

Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, a dana operacja zawiera polecenie Zapisz jako, pliki zostaną zapisane w folderze określonym w operacji za pomocą polecenia Zapisz jako, a nie w folderze określonym w poleceniu Sekwencja wsadowa. Ponadto jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, a polecenie Zapisz jako danej operacji zawiera konkretną nazwę pliku, polecenie Sekwencja wsadowa nadpisuje ten sam plik (czyli plik określony w operacji) przy każdym przetwarzaniu obrazu.

Uwaga:

Jeśli pliki mają być przetwarzane wsadowo przy użyciu ich oryginalnych nazw z folderu określonego w poleceniu Sekwencja wsadowa, w operacji należy uwzględnić zapis obrazu. Następnie, tworząc sekwencję wsadową, należy zaznaczyć opcję Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako oraz wybrać folder docelowy. W przypadku zmieniania nazw obrazów w poleceniu Sekwencja wsadowa bez zaznaczonej opcji Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako program Photoshop zapisuje obraz dwukrotnie: w pierwszej wersji pod nową nazwą w określonym folderze i w drugiej — z nazwą oryginalną w folderze wyszczególnionym przez polecenie Zapisz jako danej operacji.

Aby można było skorzystać z tej opcji, operacja musi zawierać polecenie Zapisz jako. W przeciwnym razie za pomocą polecenia Sekwencja wsadowa nie można zapisać przetworzonych plików. Wybranie tej opcji nie powoduje pominięcia całego polecenia Zapisz jako, lecz jedynie określonej nazwy pliku i folderu.

Uwaga:

Polecenie Sekwencja wsadowa lub Utwórz droplet nie obsługuje wszystkich opcji zapisu (np. opcji kompresji JPEG czy opcji TIFF). Aby można było korzystać z tych opcji, należy zarejestrować w operacji krok Zapisz jako zawierający pożądane opcje, a następnie skorzystać z opcji Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako. Pozwoli to zagwarantować, że pliki będą zapisywane w miejscu określonym w poleceniu Sekwencja wsadowa lub Utwórz droplet. Program Photoshop pomija nazwę pliku i ścieżkę wyszczególnioną w poleceniu Zapisz jako danej operacji, natomiast zachowuje opcje zapisu, korzystając z nowej ścieżki i nazwy określonej w oknie dialogowym Sekwencja wsadowa.

Nazywanie pliku

Opcja ta określa zasady nazywania plików przy ich zapisywaniu w nowych folderach. Wybierz elementy z menu podręcznych lub wprowadź w polach tekst, który ma zostać dołączony do domyślnych nazw dla wszystkich plików. Podane pola umożliwiają zmienianie kolejności i formatowania fragmentów nazw plików. Należy dołączyć co najmniej jedno pole, którego wartość jest niepowtarzalna dla wszystkich plików (na przykład nazwę pliku, numer seryjny lub literę serii). Pozwoli to zapobiec nadpisaniu jednego pliku przez inny. Początkowy numer seryjny jest to numer wyświetlany wstępnie we wszystkich polach numerów seryjnych. W polach liter serii zawsze na początku stoi „A” dla pierwszego pliku.

Zgodność

Ta opcja umożliwia zachowanie zgodności nazw plików z systemami Windows, Mac OS i UNIX.

Uwaga:

Zapisywanie plików przy użyciu opcji polecenia Sekwencja wsadowa powoduje zazwyczaj zapisywanie plików w tym samym formacie co pliki oryginalne. Aby zdefiniować przetwarzanie wsadowe, które zapisywałoby pliki w nowym formacie, zarejestruj polecenie Zapisz jako oraz polecenie Zamknij (jako część oryginalnej operacji). Następnie, podczas konfigurowania przetwarzania wsadowego, zaznacz w polu Cel opcję Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako.

Menu Błąd

Menu to wskazuje sposoby radzenia sobie z błędami występującymi podczas przetwarzania:

Zatrzymaj, gdy wystąpi błąd

Przetwarzanie jest wstrzymywane, aż do potwierdzenia komunikatu o błędzie.

Zapisz błędy do pliku

Każdy błąd jest rejestrowany w pliku, przetwarzanie jest kontynuowane. Jeśli błędy są rejestrowane w pliku, to po zakończeniu przetwarzania zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat. Aby obejrzeć plik z błędami, otwórz go w edytorze tekstu (po uruchomieniu polecenia Sekwencja wsadowa).