Zaznaczanie jednego lub kilku plasterków

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz narzędzie Zaznaczania plasterków  i kliknij dwukrotnie plasterek na obrazie. Jeśli plasterki zachodzą na siebie, kliknij widoczną część części plasterka, aby go zaznaczyć.
 • Wybierz narzędzie Zaznaczanie plasterków i dodaj plasterki do zaznaczenia, klikając kolejne plasterki z naciśniętym klawiszem Shift.
 • Wybierz narzędzie Zaznaczanie plasterków w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń, kliknij w obrębie auto-plasterka lub poza obszarem obrazu i przeciągnij przez plasterki, które mają zostać zaznaczone. (Kliknięcie plasterka użytkownika i przeciągniecie go powoduje przeniesienie plasterka).
 • Wybierz opcję Plik > Zapisz dla Internetu i urządzeń. W oknie dialogowym zaznacz plasterek za pomocą narzędzia Cięcie na plasterki.

Uwaga:

W przypadku używania narzędzia Cięcie na plasterki lub Zaznaczanie plasterków można przełączać się między nimi, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Przenoszenie, zmienianie rozmiaru i przyciąganie plasterków użytkownika

Operacje przenoszenia i zmieniania rozmiarów plasterków użytkownika można wykonywać w programie Photoshop, ale nie w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń.

Przenoszenie lub zmienianie rozmiaru plasterków użytkownika

 1. Zaznacz jeden lub kilka plasterków.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przenieść plasterek, umieść kursor wewnątrz krawędzi zaznaczenia plasterka i przeciągnąć go w wybrane miejsce. Wciśnięcie klawisza Shift ogranicza ruchy do pionowych, poziomych i pod kątem 45°.

  • Aby zmienić rozmiar plasterka, kliknij uchwyt z boku lub w rogu plasterka i przeciągnąć. W przypadku zaznaczenia i zmiany rozmiaru przylegających plasterków ich wspólne krawędzie są zmieniane razem.

Zmienianie rozmiaru lub przesuwanie plasterka użytkownika przy użyciu współrzędnych liczbowych

 1. Zaznacz jeden lub kilka plasterków.
 2. Kliknij przycisk Opcje na pasku opcji. W celu wyświetlenia opcji można też kliknąć plasterek dwukrotnie.
 3. W obszarze Wymiary na palecie Opcje plasterków zmień jedną lub kilka spośród następujących opcji:

  X

  Ta opcja określa odległość w pikselach od lewej krawędzi plasterka do punktu początkowego miarki w oknie dokumentu.

  Y

  Ta opcja określa odległość w pikselach od górnej krawędzi plasterka do punktu początkowego miarki w oknie dokumentu.

  Uwaga:

  Domyślnym punktem początkowym miarki jest lewy górny róg obrazu.

  W

  Ta opcja określa szerokość plasterka.

  H

  Ta opcja określa wysokość plasterka.

Przyciąganie plasterków do linii pomocniczej, plasterka użytkownika lub innego obiektu

 1. Zaznacz odpowiednie opcje w podmenu Widok > Przyciągnij do.
 2. Wybierz polecenie Widok > Przyciągaj. O zaznaczeniu opcji informuje znacznik.
 3. Przenieś zaznaczone plasterki w wybrane miejsce. Plasterki są przyciągane do każdego z wybranych obiektów w odległości 4 pikseli.

Dzielenie plasterków użytkownika i auto-plasterków

Okno Podziel plasterek umożliwia podzielenie jednego lub kilku plasterków w poziomie, w pionie lub w obu kierunkach. Podzielone plasterki są zawsze plasterkami użytkownika, bez względu na to, czy pierwotnie były to plasterki użytkownika, czy auto-plasterki.

Uwaga:

Nie można dzielić plasterków opartych na warstwach.

 1. Zaznacz plasterek lub kilka plasterków.
 2. Wybierz narzędzie Zaznaczanie plasterków  i kliknij opcję Podziel na pasku opcji.
 3. Zaznacz opcję Podgląd w oknie Podziel plasterek, aby wyświetlić podgląd wprowadzanych zmian.
 4. W oknie Podziel plasterek zaznacz jedną lub obie z poniższych opcji:

  Podziel poziomo na

  Plasterek zostanie podzielony wzdłuż.

  Podziel pionowo na

  Plasterek zostanie podzielony wszerz.

 5. Zdefiniuj sposób dzielenia każdego z zaznaczonych plasterków:
  • Wybierz i wpisz wartość w polach Plasterki pionowo i Plasterki poziomo, aby podzielić równo każdy plasterek na określoną liczbę plasterków.

  • Wybierz o wpisz liczbę pikseli przypadających na plasterek, aby podzielić plasterek na podstawie określonej liczby pikseli. Jeśli plasterek nie może zostać podzielony równo, z pozostałości podziału zostanie utworzony nowy plasterek. Jeśli na przykład plasterek o szerokości 100 pikseli zostanie podzielony na trzy plasterki szerokości 30 pikseli, to pozostały obszar o szerokości 10 pikseli stanie się oddzielnym plasterkiem.

 6. Kliknij przycisk OK.

Powielanie plasterków

Użytkownik może utworzyć duplikat plasterka o wymiarach i ustawieniach optymalizacji takich samych jak dla oryginału. Jeśli plasterek oryginalny jest połączonym plasterkiem użytkownika, to jego duplikat zostanie połączony z tą samą kolekcją połączonych plasterków. Powielone plasterki są zawsze plasterkami użytkownika, bez względu na to, czy ich oryginały były plasterkami użytkownika, plasterkami opartymi na warstwach, czy auto-plasterkami.

 1. Zaznacz plasterek lub kilka plasterków.
 2. Przeciągnij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) od środka zaznaczenia.

Kopiowanie i wklejanie plasterka

Zaznaczony plasterek można skopiować i wkleić do obrazu, innego obrazu lub innej aplikacji (np. Dreamweaver). Kopiowanie plasterka powoduje kopiowanie wszystkich warstw w granicach tego plasterka (nie tylko warstwy aktywnej).

 1. Zaznacz plasterek lub plasterki za pomocą narzędzia Zaznaczanie plasterków .
 2. Wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.

  Uwaga:

  Plasterek nie może być kopiowany, jeśli w dokumencie istnieje aktywne zaznaczenie (ramka zaznaczenie pikseli lub zaznaczona ścieżka).

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli plasterek ma zostać skopiowany do innego obrazu, otwórz i wyświetl ten obraz.

  • W przypadku wklejania do programu Dreamweaver uaktywnij okno tego programu.

 4. Wybierz polecenie Edycja > Wklej. W przypadku wklejania plasterka do obrazu programu Photoshop jest tworzona nowa warstwa.

  Uwaga:

  Plasterek skopiowany do programu Dreamweaver zachowuje informacje dotyczące nazwy pliku i ścieżki oryginalnego pliku źródłowego programu Photoshop. Aby wyświetlić te informacje w programie Dreamweaver, kliknij obraz prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij obraz z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) i wybierz polecenie Uwagi autora, a następnie znajdź pole FilePathSrc, w zakładce Wszystkie informacje.

Łączenie plasterków

Kilka plasterków można połączyć w jeden plasterek. Plasterek wynikowy uzyskuje wymiary i położenie prostokąta powstałego poprzez połączenie zewnętrznych krawędzi plasterków składowych. Jeśli połączone plasterki nie przylegają do siebie lub mają różne proporcje i opcje wyrównania, nowo utworzony plasterek może zachodzić na pozostałe plasterki.

Nowy plasterek przyjmuje ustawienia optymalizacji pierwszego zaznaczonego plasterka. Połączony plasterek jest zawsze plasterkiem użytkownika, bez względu na to, czy wśród oryginalnych plasterków były auto-plasterki.

Uwaga:

Nie można łączyć plasterków opartych na warstwach.

 1. Zaznacz co najmniej dwa plasterki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) i wybierz polecenie Złącz plasterki.

Zmienianie kolejności składania plasterków

Jeśli plasterki się nakładają, to ostatnie z utworzonych plasterków są umieszczane na wierzchu. Aby umożliwić dostęp do plasterków umieszczonych niżej, należy zmienić ich kolejność składania. Użytkownik może wybrać plasterek, który zostanie umieszczony na górze i na dole stosu, a także przenieść plasterki na górę i na dół.

Uwaga:

Nie można zmienić kolejności składania plasterków automatycznych.

 1. Zaznacz plasterek lub kilka plasterków.
 2. Wybierz narzędzie Zaznaczanie plasterków  i kliknij opcję zmiany kolejności składania na pasku opcji.
  Opcje kolejności składania w programie Photoshop
  Opcje kolejności składania

  A. Przesuń na wierzch B. Przesuń do przodu C. Przesuń do tyłu D. Przesuń na spód 

Wyrównywanie i rozmieszczanie plasterków użytkownika

Plasterki użytkownika mogą być wyrównywane względem boków i środka, a także rozkładane równomiernie wzdłuż osi pionowej i poziomej. Wyrównywanie plasterków użytkownika eliminuje niepotrzebne auto-plasterki i zapewnia mniejszy, bardziej wydajny plik HTML.

Uwaga:

Aby wyrównać plasterki oparte na warstwach, wyrównaj lub rozmieść zawartość warstw.

 1. Zaznacz plasterki użytkownika, które chcesz wyrównać.
 2. Wybierz narzędzie Zaznaczanie plasterków  i wybierz opcję na pasku opcji.
  Opcje wyrównania w programie Photoshop
  Opcje wyrównania

  A. Góra B. Środki pionowo C. Dół D. Lewe E. Środki poziomo F. Prawe 
  Opcje rozmieszczenia w programie Photoshop
  Opcje rozmieszczenia

  A. Góra B. Środki pionowo C. Dół D. Lewe E. Środki poziomo F. Prawe 

Usuwanie plasterka

Jeśli zostanie usunięty plasterek użytkownika lub plasterek oparty na warstwie, program odtworzy plasterki automatyczne, aby wypełnić dany obszar dokumentu.

Usunięcie plasterka opartego na warstwie nie powoduje usunięcia warstwy, ale usunięcie warstwy powoduje usunięcie powiązanego z nią plasterka.

Uwaga:

Nie można usuwać auto-plasterków. Po usunięciu wszystkich plasterków użytkownika i plasterków opartych na warstwach na całym obrazie pozostanie jeden auto-plasterek.

 1. Zaznacz plasterek lub kilka plasterków.
 2. Wybierz narzędzie Cięcie na plasterki lub Zaznaczanie plasterków, po czym naciśnij klawisz Backspace lub Delete.
 3. Aby usunąć wszystkie plasterki użytkownika i plasterki oparte na warstwach, wybierz polecenie Widok > Usuń plasterki.

Blokowanie wszystkich plasterków

Zablokowanie plasterków zapobiega przypadkowym modyfikacjom, na przykład zmianom rozmiaru czy przesunięciom.

 1. Wybierz opcję Widok > Zablokuj plasterek.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online