Program Photoshop ułatwia dostosowywanie perspektywy obrazów. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, gdy obrazy zawierają proste linie i płaskie powierzchnie, na przykład w przypadku architektury czy budynków. Za pomocą tej funkcji można złożyć na jednym obrazie obiekty zarejestrowane w różnych perspektywach.

Tło

Niekiedy obiekt wygląda inaczej na obrazie niż obserwowany bezpośrednio. Wynika to ze zniekształcenia perspektywy. Obrazy tego samego obiektu przechwycone aparatem z różnych odległości i pod odmiennymi kątami zawierają inne zniekształcenia perspektywy.

Zniekształcenia perspektywy na obrazach tego samego obiektu zarejestrowanych pod różnymi kątami z innych odległości

Wymagania: Włączenie procesora graficznego

Do uruchomienia funkcji wypaczania perspektywy w dokumencie z 16 lub 32 bitami na kanał program Photoshop wymaga co najmniej 512 MB pamięci RAM wideo (VRAM). Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Często zadawane pytania na temat GPU w programie Photoshop.

Aby móc dostosowywać perspektywę, należy włączyć procesor graficzny w preferencjach programu Photoshop.

 1. W tym celu wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność.
 2. W obszarze Ustawienia procesora graficznego zaznacz opcję Użyj procesora graficznego.
 3. Kliknij opcję Ustawienia zaawansowane. Upewnij się, że jest wybrana opcja Użyj procesora graficznego do przyspieszenia obliczeń.
 4. Kliknij przycisk OK.

Dopasowywanie perspektywy

Definiowanie płaszczyzn

Zanim będzie można dopasować perspektywę, należy zdefiniować płaszczyzny obiektów na obrazie:

 1. Otwórz obraz w programie Photoshop.
 2. Wybierz opcję Edycja > Wypaczenie perspektywy. Zapoznaj się ze wskazówką wyświetloną na ekranie i zamknij ją.
 3. Narysuj czworokąty odpowiadające powierzchniom budynku na obrazie. Podczas rysowania czworokątów staraj się ustawić ich krawędzie równolegle do lini prostych budynków.
Dopasowywanie perspektywy w programie Photoshop
Narysuj krawędzie czworokątów tak, aby były możliwie równoległe do linii budynków. Płaszczyzny można łączyć podobnie jak na przedstawionej ilustracji. Przedstawiono płaszczyzny definiujące budynek.

Edytuj te płaszczyzny.

 1. Przełącz się z trybu Układ do trybu Zawijanie.
Tryb wypaczania w programie Photoshop
Tryb wypaczania

 1. Są dostępne następujące metody modyfikowania perspektywy:
 • Przesuń narożniki (punkty) czworokątów odpowiednio do potrzeb. Można na przykład zmienić perspektywę obrazu w taki sposób, aby dla obu stron budynku występował taki sam skrót perspektywiczny. Uzyskana perspektywa przypomina rzeczywisty widok budynku widzianego z rogu.
Dopasowywanie perspektywy w programie Photoshop
Dopasowanie perspektywy tak, aby obie strony budynku miały taki sam skrót perspektywiczny

 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij krawędź czworokąta, którą chcesz wyprostować i utrzymać prostą podczas modyfikacji perspektywy. Wyprostowana w ten sposób krawędź jest podświetlana na żółto w trybie Zawijanie. Aby dokładniej dopasować perspektywę, można przesunąć narożniki czworokątów.
Prostowanie danej krawędzi w programie Photoshop
Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij krawędź czworokąta, którą chcesz wyprostować i utrzymać prostą podczas modyfikacji perspektywy. Skrajna prawa krawędź na tym obrazie jest podświetlona na żółto.

Wyprostowana zaznaczona krawędź w programie Photoshop
Zaznaczona krawędź jest wyprostowana. Proste ustawienie krawędzi jest zachowywane podczas dalszych modyfikacji perspektywy.

Uwaga:

Jeśli proste ustawienie krawędzi nie ma zostać zachowane, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie ponownie kliknij krawędź.

 • W trybie Zawijanie można automatycznie dopasować perspektywę, klikając następujące ikony:

        Automatycznie wyrównuje obraz w pobliżu linii poziomych.

Wyrównywanie w poziomie w programie Photoshop
Wyrównaj w poziomie

        Automatycznie prostuje obraz w pobliżu linii pionowych.

Prostowanie w pionie w programie Photoshop
Wyprostuj w pionie

        Automatycznie prostuje obraz w pionie i poziomie.

Prostowanie w poziomie i pionie w programie Photoshop
Wyprostuj w poziomie i pionie

 1. Po dostosowaniu perspektywy kliknij ikonę Zatwierdź wypaczenie perspektywy ().

Skróty klawiaturowe

Następujące skróty klawiaturowe ułatwiają dostosowywanie perspektywy:

Klawisze strzałek

Nieznaczne przesuwanie narożnika czworokąta

H

Ukrycie siatki podczas pracy w trybie Zawijanie

L

Przełączenie do trybu Układ

W

Przełączenie do trybu Zawijanie

Enter

W trybie Układ naciśnięcie klawisza Enter pozwala szybko przełączyć się do trybu Zawijanie. W trybie Zawijanie za pomocą klawisz Enter można zatwierdzić bieżące zmiany perspektywy.

Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift

(Tryb zawijania) Prostuje krawędź czworokąta i utrzymuje ją prostą podczas dalszych modyfikacji perspektywy. Aby nie zachowywać prostej krawędzi, ponownie kliknij ją z wciśniętym klawiszem Shift.

Przeciągnięcie krawędzi z wciśniętym klawiszem Shift

(Tryb zawijania) Ogranicza kształt powierzchni podczas jej przedłużania

Często zadawane pytania

Czy można edytować różne perspektywy tego samego obrazu?

Tak. Podczas edytowania różnych perspektyw na jednym obrazie można:

 • Zachować część obrazu z jedną perspektywą i dopasować perspektywę reszty obrazu. Aby to zrobić:
  1. Narysuj czworokąt na części obrazu, której perspektywa ma zostać zachowana. Upewnij się, że ten czworokąt nie jest przyciągnięty do żadnej innej z powierzchni, których perspektywę modyfikujesz.
  2. Nie zmieniaj tego czworokąta podczas pracy z innymi płaszczyznami, których perspektywę chcesz dopasować.
 • Edytować fragmenty obrazu, których perspektywy są wzajemnie niezależne.
  1. Narysuj rozłączne czworokąty na odpowiednich obszarach obrazu.
  2. Zmodyfikuj czworokąty oddzielnie.

Ile pamięci VRAM jest potrzebne do używania funkcji wypaczania perspektywy?

Do uruchomienia funkcji wypaczania perspektywy w dokumencie z 16 lub 32 bitami na kanał program Photoshop wymaga co najmniej 512 MB pamięci RAM wideo (VRAM). Jeśli GPU korzysta z 256 MB pamięci VRAM, funkcja wypaczania perspektywy jest dostępna tylko w dokumentach o 8 bitach na kanał.

Funkcja wypaczania perspektywy nie obsługuje obecnie karty graficznej NVIDIA GeForce GT120.

Wskazówki ekranowe nie są już wyświetlane. Jak można ponownie je wyświetlić?

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne.
 2. Kliknij opcję Wyzeruj wszystkie ostrzeżenia i kliknij przycisk OK.

Czy można zdefiniować różne zestawy płaszczyzn dla tego samego budynku?

Tak. Na poniższej ilustracji przedstawiono dwa sposoby zdefiniowania płaszczyzn dla bramy do mauzoleum Tadź Mahal.

Płaszczyzny w programie Photoshop
Jeden czworokąt jest narysowany ogólnie na budynku.

Inny zestaw płaszczyzn zdefiniowany w programie Photoshop
Inny zestaw płaszczyzn zdefiniowany dla tego samego budynku. Ten zestaw pozwala dokładniej modyfikować perspektywę.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online