Wprowadzanie wartości na panelach, w oknach dialogowych i na pasku opcji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wpisz wartość w polu tekstowym, po czym naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (tylko Mac OS).

  • Przeciągnij suwak.

  • Wskaż nazwę suwaka lub suwaka podręcznego. Gdy kursor przybierze kształt wskazującego palca, znaczy to, że suwak został uaktywniony — od tego momentu przeciąganie kursora w prawo lub w lewo powoduje zmianę wartości. Funkcja ta jest dostępna tylko dla niektórych suwaków.

  • Przeciągnąć skalę.

  • Zmniejsz lub zwiększ wartość za pomocą przycisków strzałek w palecie.

  • (Windows) Kliknij w polu tekstowym, a następnie zmień wartość za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół.

  • Wybierz wartość z menu skojarzonego z polem tekstowym.

  Metody wprowadzania wartości

  A. Strzałka menu B. Miniaturowy suwak C. Pole tekstowe D. Skala E. Suwak 

Korzystanie z suwaków

Informacje o suwakach podręcznych

Niektóre panele, okna dialogowe i paski opcji zawierają ustawienia określane za pomocą suwaków (np. opcja Krycie w panelu Warstwy). Jeśli obok pola tekstowego jest wyświetlany trójkąt, kliknięcie go powoduje uaktywnienie suwaka podręcznego. Ustaw kursor nad trójkątem, wciśnij przycisk myszy i przeciągnij, aby ustawić wartość suwaka (lub wskaźnik na tarczy). Aby zamknąć pole suwaka, kliknij poza polem albo wciśnij klawisz Enter lub Return. Aby anulować zmiany, wciśnij klawisz Esc.

Aby wartości ustawiane za pomocą pola suwaka były zmniejszane lub zwiększane o 10%, wciśnij klawisz Shift i użyj klawiszy strzałek w górę i w dół.

Posługiwanie się różnymi typami suwaków

A. Kliknij w celu otwarcia pola suwaka podręcznego. B. Przeciągnij suwak albo promień kąta. 

Uwaga:

Są dostępne również miniaturowe suwaki powiązane ściśle z kursorem. Jeśli na przykład wskaźnik zostanie zatrzymany nad wyrazem „Wypełnienie” lub „Krycie” w panelu Warstwy, zmieni się w ikonę rączki. Można wtedy przesuwać wskaźnik w lewo lub w prawo i zmieniać w ten sposób wartości procentowe wypełnienia lub krycia.

Informacje o miniaturowych suwakach

W niektórych oknach dialogowych oraz panelach i paskach opcji są dostępne miniaturowe suwaki umożliwiające zmienianie wartości opcji. Miniaturowe suwaki pozostają ukryte, dopóki użytkownik nie zatrzyma kursora nad ich tytułami. Gdy kursor przybierze kształt wskazującego palca, znaczy to, że suwak został uaktywniony — od tego momentu przeciąganie kursora w prawo lub w lewo powoduje zmianę wartości. Wciśnięcie klawisza Shift skutkuje dziesięciokrotnie szybszym przewijaniem wartości.

Zatrzymanie wskaźnika nad nazwą suwaka lub suwaka podręcznego powoduje wyświetlenie całego suwaka miniaturowego.

Praca z panelami podręcznymi

Panele podręczne ułatwiają dostęp do opcji pędzli, próbek, gradientów, stylów, wzorków, konturów i kształtów. Można zmieniać nazwy paneli podręcznych i usuwać ich elementy oraz wczytywać, zapisywać i zastępować biblioteki. Można również zmieniać sposób wyświetlania zawartości paneli podręcznych, to znaczy wyświetlać je w postaci nazw, ikon miniaturek lub nazw i ikon.

Panel podręczny można otworzyć, klikając miniaturkę wybranego narzędzia na pasku opcji. Kliknięcie elementu panelu podręcznego powoduje jego zaznaczenie.

Wyświetlanie panelu podręcznego Pędzel na pasku opcji

A. Kliknij, aby wyświetlić panel podręczny. B. Kliknij, aby otworzyć menu panelu podręcznego. 

Zmienianie nazwy lub usuwanie elementu w panelu podręcznym

 1. Zaznacz element, kliknij trójkąt w prawym górnym rogu panelu podręcznego i wybierz jedno z następujących poleceń:

  Zmienianie nazwy narzędzia predefiniowanego

  Pozwala określić nową nazwę elementu.

  Usuwanie narzędzia predefiniowanego

  Pozwala usunąć element panelu podręcznego.

  Uwaga:

  W celu usunięcia elementu panelu podręcznego można też kliknąć element, trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Dostosowywanie listy elementów panelu podręcznego

 1. Kliknij trójkąt w prawym górnym rogu panelu podręcznego, aby wyświetlić menu panelu.
 2. Aby powrócić do domyślnej biblioteki, wybierz polecenie Wyzeruj domyślne ustawienia narzędzia. Można albo zastąpić bieżącą listę, albo dołączyć bibliotekę domyślną do bieżącej listy.
 3. Aby wczytać inną bibliotekę, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać bibliotekę do bieżącej listy, wybierz polecenie Wczytaj narzędzia predefiniowane. Następnie zaznacz odpowiedni plik biblioteki i kliknij przycisk Wczytaj.

  • Aby zastąpić bieżącą listę inną biblioteką, wybierz polecenie Zastąp narzędzia predefiniowane. Następnie zaznacz odpowiedni plik biblioteki i kliknij przycisk Wczytaj.

  • Wybierz plik biblioteki (wyświetlany u dołu menu panelu). Aby zastąpić bieżącą listę, kliknij przycisk OK. Aby dodać element do listy, kliknij przycisk Dołącz.

 4. Aby zapisać bieżącą listę jako bibliotekę do użytku w przyszłości, wybierz polecenie Zapisz narzędzia predefiniowane. Następnie wpisz nawę biblioteki i kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  (Mac OS) Nazwy bibliotek, które będą używane w różnych systemach operacyjnych, powinny zawierać rozszerzenia. Aby nazwy plików zawsze były uzupełniane o rozszerzenia, wywołaj preferencje obsługi plików i zaznacz opcję Dołącz rozszerzenie pliku.

Zmienianie sposobu wyświetlania elementów na panelu podręcznym

 1. Kliknij trójkąt w prawym górnym rogu panelu podręcznego, aby wyświetlić menu panelu.
 2. Wybierz opcję widoku: Tylko tekst, Mała lista lub Duża lista.

Wyświetlanie i definiowanie menu

Wyświetl menu kontekstowe

W menu kontekstowych są wyświetlane polecenia dotyczące aktywnego narzędzia, zaznaczenia lub panelu. Należy je odróżnić od menu widocznych u góry przestrzeni roboczej.

Wyświetlanie menu kontekstowego dla narzędzia Kroplomierz

 1. Umieść wskaźnik nad elementem obrazu lub panelu.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (Mac OS).

Definiowanie zestawu menu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Menu.

  • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Skróty klawiaturowe i menu, po czym kliknij zakładkę Menu.

 2. W oknie dialogowym Skróty klawiaturowe i menu wybierz odpowiedni zestaw z menu rozwijanego Zestaw. Informacje na temat tworzenia nowego zestawu można znaleźć w artykule Dostosowywanie skrótów klawiaturowych.
 3. Wybierz opcję z menu Menu dla:

  Menu aplikacji

  Pozwala wyświetlić, ukryć lub wyróżnić wybranym kolorem elementy w menu aplikacji.

  Menu paneli

  Pozwala wyświetlić, ukryć lub wyróżnić wybranym kolorem elementy w menu paneli.

 4. Kliknij trójkąt obok nazwy menu lub panelu.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ukryć element menu, kliknij przycisk Widoczność .

  • Aby wyświetlić element menu, kliknij pusty przycisk Widoczność.

  • Aby dodać kolor do elementu menu, kliknij próbkę koloru (jeśli nie jest przypisany żaden kolor, jest wyświetlany tekst Brak) i wybierz kolor.

 6. Po zakończeniu modyfikacji menu wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby zapisać wszystkie zmiany w bieżącym zestawie menu, kliknij przycisk Zapisz zestaw . Zmiany zostaną zapisane. Jeśli są zapisywane zmiany wprowadzone w domyślnym zestawie programu Photoshop, zostanie otwarte okno zapisywania. Wpisz nazwę nowego zestawu i kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby bieżący zestaw menu zapisać w postaci nowego zestawu, kliknij przycisk Zapisz zestaw jako .

  Uwaga:

  Jeśli wprowadzone zmiany nie zostały zapisane, można kliknąć przycisk Anuluj, a tym samym odrzucić te zmiany i zamknąć okno dialogowe.

 7. W oknie dialogowym zapisywania wprowadź nazwę zestawu i kliknij przycisk Zapisz.
Wybierz element menu za pomocą okna dialogowego Skróty klawiaturowe i menu.

Usuwanie zestawu menu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Menu.

  • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Skróty klawiaturowe i menu, po czym kliknij zakładkę Menu.

 2. W oknie dialogowym Skróty klawiaturowe i menu wybierz odpowiedni zestaw z menu Zestaw.
 3. Kliknij ikonę Usuń zestaw.

Tymczasowo wyświetl ukryte elementy menu

Istnieje możliwość tymczasowego wyświetlenia ukrytych elementów menu. Po zamknięciu menu elementy są ukrywane ponownie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu zawierającego ukryte elementy wybierz polecenie Pokaż wszystkie polecenia menu.

  • Kliknij menu zawierające ukryte elementy z naciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Uwaga:

Aby na stałe uwidocznić wszystkie elementy menu, wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Istotne elementy.

Włączanie lub wyłączanie kolorów menu

 1. W preferencjach interfejsu zaznacz opcję Pokaż kolory menu lub usuń jej zaznaczenie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online