Obszary kompozycji, warstwy, grupy warstw oraz dokumenty można w programie Photoshop eksportować jako zasoby w formie obrazów JPEG, GIF, PNG oraz SVG.

Szybki eksport obszarów kompozycji, warstw i dokumentów

Eksportowanie dokumentu programu Photoshop lub wszystkich jego obszarów kompozycji

Wybierz polecenie Plik > Eksportuj > Szybki eksport jako [format obrazu]. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz folder docelowy. Program Photoshop wyeksportuje bieżący dokument jako zasób obrazu w formacie wybranym w ustawieniach szybkiego eksportu. Jeśli dokument zawiera obszary kompozycji, wybranie tej opcji powoduje wyeksportowanie każdego z nich osobno.

Eksportowanie zaznaczonych warstw, grup warstw i obszarów kompozycji

W panelu Warstwy zaznacz warstwy, grupy warstw lub obszary kompozycji, które chcesz eksportować jako zasoby obrazów. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Szybki eksport jako [format obrazu].Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz folder docelowy.

Jest generowany jeden zasób obrazu na warstwę, grupę warstw lub obszar kompozycji.

Zmienianie preferencji szybkiego eksportu

Domyślnie funkcja szybkiego eksportu generuje zasoby jako pliki PNG z przezroczystością i za każdym razem wyświetla monit o wybranie lokalizacji eksportu. Ustawienia te można zmienić, wybierając polecenie Preferencje > Eksportowanie lub Plik > Eksportuj > Preferencje eksportowania i określając następujące opcje:

 • Preferowany format szybkiego eksportu: PNG, JPG, PNG-8, GIF lub SVG
 • Parametry specyficzne dla formatów. W przypadku plików PNG można na przykład określić, czy zasoby mają być eksportowane z włączoną opcją Przezroczystość (32-bitowe), czy w mniejszych plikach obrazów (8-bitowych).
 • Lokalizacja obrazów eksportowanych za pomocą szybkiego eksportu. Aby to zrobić, wybierz następujące opcje:

Zawsze pytaj o lokalizację eksportu: Powoduje wyświetlanie monitu o wybranie lokalizacji przy każdym eksportowaniu zasobów.
Eksportuj do folderu zasobów obok bieżącego dokumentu: Powoduje umieszczenie zasobu obrazu w podfolderze o nazwie Zasoby w folderze źródłowego dokumentu programu Photoshop.

 • Czy do eksportowanych zasobów mają być eksportowane metadane — informacje o prawach autorskich i dane kontaktowe.
 • Czy zasoby mają być konwertowane na przestrzeń kolorów sRGB.

Obszary kompozycji, warstwy lub dokumenty w oknie dialogowym eksportowania jako

Obszary kompozycji, warstwy lub dokumenty w oknie dialogowym eksportowania jako w programie Photoshop
Okno dialogowe Eksportowanie jako

Okno dialogowe Eksportowanie jako pozwala dostosować ustawienia każdej operacji eksportowania warstw, grup warstw, obszarów kompozycji lub dokumentów programu Photoshop jako obrazów.

 • Aby wyeksportować bieżący dokument programu Photoshop, wybierz polecenie Plik > Eksportuj > Eksportuj jako. Jeśli dokument zawiera obszary kompozycji, wszystkie z nich są eksportowane przy użyciu tego okna dialogowego.
 • Aby wyświetlić to okno dialogowe dla warstw, grup warstw lub obszarów kompozycji, zaznacz je w panelu Warstwy. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Eksportuj jako.

  Program eksportuje poszczególne warstwy, grupy warstw i obszary kompozycji jako oddzielne zasoby obrazów.

Opcje okna dialogowego Eksportowanie jako

Okno dialogowe Eksportowanie jako pozwala określić następujące opcje:

Format

Wybierz format PNG, JPG, GIF lub SVG.

Ustawienie specyficzne dla formatu

W przypadku plików PNG określ, czy zasoby mają być eksportowane z włączoną opcją Przezroczystość (32-bitowe), czy w mniejszych plikach obrazów (8-bitowych). W przypadku obrazu JPEG określ żądaną jakość obrazu (od 0% do 100%). Obrazy GIF domyślnie zawierają przezroczystość.

Uwaga:

Podczas eksportowania zasobów PNG są dostępne różne opcje:

 • Wybranie opcji Przezroczystość powoduje generowanie 32-bitowych zasobów PNG.
 • Wybranie opcji Mniejszy plik powoduje generowanie 8-bitowych zasobów PNG.
 • Pozostawienie tych opcji niezaznaczonych powoduje generowanie 24-bitowych zasobów PNG.

Rozmiar

Określ szerokość i wysokość zasobu obrazu. Domyślnie wysokość i szerokość są połączone. Zmiana szerokości automatycznie — proporcjonalnie — wpływa na wysokość. Informacje o określaniu obwiedni obszaru roboczego eksportowanego zasobu można uzyskać w opisie opcji Rozmiar obszaru roboczego.

Skala

Wybierz rozmiar eksportowanego obrazu. Ta opcja jest przydatna w przypadku eksportowania zasobów w większej lub mniejszej rozdzielczości. Zmiana skali wpływa na rozmiar obrazu.

Ponowne próbkowanie: Wybierz metodę ponownego próbkowania. Ponowne próbkowanie jest to zmiana ilości danych obrazu towarzysząca zmianom jego wymiarów w pikselach lub jego rozdzielczości, zazwyczaj stosowana przy zmianie rozmiaru obrazu.

Dwuliniowa: Jest to metoda polegająca na dodawaniu pikseli i przypisywaniu im średniej wartości kolorów pikseli otaczających. Generuje ona wyniki o średniej jakości.

Dwusześcienna: Jest to metoda wolniejsza, ale precyzyjna; oparta na analizie wartości pikseli otaczających nowe piksele. Dzięki zastosowaniu złożonych obliczeń ta metoda zapewnia łagodniejsze przejścia między różnymi odcieniami kolorów niż metody Najbliższy sąsiad i Dwuliniowa.

Dwusześcienna (wygładzanie): Jest to zaawansowana wersja metody dwusześciennej dostosowana do powiększania obrazów. Zapewnia jeszcze łagodniejsze przejścia między kolorami.

Dwusześcienna (wyostrzanie): Ta metoda jest przydatna przy zmniejszaniu rozmiaru obrazu z zastosowaniem interpolacji dwusześciennej i zaawansowanego wyostrzania. Pozwala ona zachować detale w próbkowanym obrazie. Jeśli ta metoda powoduje nadmierne wyostrzanie pewnych obszarów obrazu, należy wypróbować metodę Dwusześcienna.

Dwusześcienna automatyczna: Automatycznie wybiera dwusześcienną metodę próbkowania odpowiednią dla obrazu.

Najbliższy sąsiad: Jest to metoda szybka, ale najmniej precyzyjna, polegająca na powielaniu pikseli. Jest zalecana w przypadku ilustracji zawierających niewygładzone krawędzie. Pozwala zachować ostrość krawędzi i uzyskać mniejszy plik. Mogą występować zniekształcenia — zwłaszcza przy zmianie rozmiaru obrazu lub wielokrotnym modyfikowaniu zaznaczenia.

Zachowaj szczegóły: Ta metoda pozwala położyć nacisk na zachowanie szczegółów i ostrości podczas zmieniania rozmiaru obrazu.

Rozmiar obszaru

Jeśli zasób musi mieścić się w określonych wymiarach, podaj je w polu Rozmiar obszaru roboczego. Okno dialogowe Eksportowanie jako zawiera aktualny podgląd środka obrazu wyświetlany w tym obramowaniu.

Ta opcja jest przydatna w kilku sytuacjach, na przykład:

 • Eksportowane są ikony o różnych rozmiarach, które muszą być wyśrodkowane w polach o wymiarach 50x50 pikseli.
 • Eksportowane są obrazy banerów o wymiarach mniejszych lub większych niż wymagane.

Jeśli obraz jest większy niż rozmiar obszaru roboczego, jest on przycinany do wymiarów obszaru.

Można przywrócić wartości ustawione w oknie Rozmiar obrazu, klikając opcję Wyzeruj.

Metadane

Określa, czy w eksportowanych zasobach są osadzane metadane — informacje o prawach autorskich i dane kontaktowe.

Przestrzeń kolorów

Określ następujące ustawienia:

 • Czy eksportowane zasoby mają być konwertowane na przestrzeń kolorów sRGB. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona.
 • Czy w eksportowanych zasobach ma zostać osadzony profil kolorów.

Eksportowanie zasobów w wielu rozmiarach

Wybrane warstwy, obszary kompozycji lub dokumenty można eksportować jako zasoby w wielu rozmiarach, korzystając z okna dialogowego eksportowania jako. Wykonaj następujące czynności:

 1. W lewym okienku wybierz względny rozmiar zasobu, na przykład 1,25 x.
 2. Wybierz przyrostek zasobu eksportowanego w rozmiarze względnym. Przykład: 1,25 x. Przyrostki ułatwiają porządkowanie wyeksportowanych zasobów.
 3. W razie potrzeby kliknij ikonę +, aby określić więcej rozmiarów i przyrostków eksportowanych zasobów.

Uwaga:

Wybrane opcje skalowania mają zastosowanie do wszystkich zaznaczonych warstw lub obszarów kompozycji.

Eksportowanie obszarów kompozycji jako dokumentów PDF lub plików obrazów

Ograniczenia i częste błędy

Ograniczenie eksportowania plików SVG

 • Tekst może nie być renderowany zgodnie z oczekiwaniami. W celu uzyskania najwyższej jakości należy przekonwertować warstwę tekstową na kształt przed wyeksportowaniem jej do pliku SVG.
 • Maski warstw i maski przycinające nie są renderowane w oczekiwany sposób. Zamiast tego można stosować maski wektorowe podczas eksportowania do formatu SVG.
 • Warstwa tła jest eksportowana do pliku SVG jako przezroczystość. Aby warstwa tła była widoczna w wyeksportowanym obrazie SVG, powiel ją w panelu Warstwy.

Częste błędy

Warstwy puste lub nieobsługujące renderowania obrazów nie mogą być renderowane w oknie dialogowym eksportowania jako. Takimi warstwami mogą być maski przycinające, warstwy dopasowań oraz warstwy bez żadnych pikseli.

Operacja eksportowania nie może renderować obrazu, ponieważ wychodzi on poza obszar roboczy. Przenieś obraz tak, aby mieścił się w obszarze roboczym.

Aby rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Gotowe w celu zamknięcia okna dialogowego zapisywania jako, zapisz plik i ponownie uruchom program Photoshop.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online