Plasterki dzielą obraz na mniejsze obrazy, złączane w stronę internetową przy użyciu tabeli HTML lub warstw CSS. Dzielenie obrazu umożliwia przypisanie różnych łączy URL i zastosowanie nawigacji strony lub optymalizację każdej części obrazu przy użyciu własnych ustawień optymalizacji.

Do eksportowania i optymalizowania obrazu pociętego na plasterki służy polecenie Zapisz dla Internetu i urządzeń. Program Photoshop zapisuje każdy plasterek w postaci oddzielnego pliku i generuje kod HTML lub CSS potrzebny do wyświetlenia obrazu pociętego na plasterki.

Strona internetowa podzielona na plasterki w programie Photoshop
Strona internetowa podzielona na plasterki.

Projektując plasterki, należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 • Plasterki są tworzone albo na podstawie warstw, albo za pomocą narzędzia Plasterki.

 • Utworzony plasterek można zaznaczyć za pomocą narzędzia Zaznaczanie plasterków , a następnie przesunąć go, zmienić jego rozmiar lub wyrównać do innych plasterków.

 • W oknie dialogowym Opcje plasterka można dla każdego plasterka ustawić parametry takie jak typ, nazwa i adres URL.

 • Każdy plasterek można zoptymalizować przy użyciu innych ustawień optymalizacji dostępnych w oknie Zapisz dla Internetu i urządzeń.

Typy plasterków

Plasterki są klasyfikowane według rodzaju zawartości (Tabela, Obraz, Brak obrazu) oraz sposobu tworzenia (przez użytkownika, na podstawie warstw, automatycznie).

Plasterki tworzone za pomocą narzędzia Cięcie na plasterki są określane jako plasterki użytkownika. Plasterki tworzone na podstawie zawartości warstwy są określane jako plasterki oparte na warstwach. Podczas tworzenia nowego plasterka użytkownika lub plasterka opartego na warstwie są generowane dodatkowe dwa auto-plasterki, pokrywające pozostałe obszary obrazu. Innymi słowy, auto-plasterki pokrywają powierzchnię obrazu, która nie została zdefiniowana przez plasterki użytkownika i plasterki oparte na warstwach. Auto-plasterki są generowane przy każdej operacji dodawania lub edycji plasterków użytkownika lub plasterków opartych na warstwach. Auto-plasterki można przekonwertować na plasterki użytkownika.

Plasterki użytkownika i plasterki oparte na warstwach są oznaczane linią ciągłą, a auto-plasterki są oznaczane linią przerywaną. Dla plasterków użytkownika i plasterków opartych na warstwach są wyświetlane odrębne ikony. Auto-plasterki można ukrywać, co ułatwia przeglądanie dwóch pozostałych rodzajów plasterków.

Podplasterek jest rodzajem auto-plasterka generowanego przy tworzeniu nakładających się plasterków. Podplasterki określają podział obrazu po zapisaniu go w postaci pliku zoptymalizowanego. Podplasterki są numerowane i mają symbole plasterka, ale nie można ich ani zaznaczać, ani edytować niezależnie od plasterka podkładowego. Podplasterki są generowane przy każdej zmianie kolejności składania plasterków.

Istnieją różne metody tworzenia plasterków:

 • Auto-plasterki są generowane automatycznie.

 • Do tworzenia plasterków użytkownika służy narzędzie Plasterek.

 • Panel Warstwy umożliwia tworzenie plasterków opartych na warstwach.

Cięcie strony internetowej na plasterki

Korzystając z narzędzia Cięcie, można rysować linie cięcia bezpośrednio na obrazie. Można też zaprojektować grafikę przy użyciu warstw, a następnie utworzyć plasterki z zastosowaniem warstw.

Tworzenie plasterków za pomocą narzędzia Plasterek

 1. Wybierz narzędzie Plasterek : (Naciskanie klawisza C powoduje wybieranie kolejnych narzędzi zgrupowanych z narzędziem Kadrowanie.)

  Istniejące plasterki zostaną automatycznie wyświetlone w oknie dokumentu.

 2. Na pasku opcji wybierz ustawienie stylu:

  Zwykły

  Proporcje plasterka są określane metodą przeciągania.

  Stałe proporcje boków

  Ustawia stały stosunek wysokości do szerokości. W polu proporcji powinny być wpisywane wartości całkowite lub ułamki dziesiętne. Aby na przykład utworzyć plasterek z szerokością dwa razy większą od wysokości, należy wpisać 2 w polu szerokości i 1 w polu wysokości.

  Stały rozmiar

  Obowiązuje stała wysokość i szerokość plasterka. Należy wpisać wartości pikselowe wyrażone w liczbach całkowitych.

 3. Przeciągnij kursor nad miejscem utworzenia plasterka. Aby plasterek miał kształt kwadratu, przytrzymaj klawisz Shift. Aby rysować od środka, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Aby wyrównać nowy plasterek do linii pomocniczej lub innego plasterka na obrazie, użyj polecenia Widok > Przyciągnij do. Zobacz Przenoszenie, zmienianie rozmiaru i przyciąganie plasterków użytkownika.

Tworzenie plasterków z linii pomocniczych

 1. Dodaj linie pomocnicze do obrazu.
 2. Wybierz narzędzie Cięcie na plasterki i kliknij opcję Plasterki z linii pomocniczych na pasku opcji.

  Podczas tworzenia plasterków z linii pomocniczych wszystkie istniejące plasterki są usuwane.

Tworzenie plasterka z warstwy

Plasterek oparty na warstwie odwzorowuje wszystkie dane pikseli na warstwie. Gdy warstwa jest przenoszona lub edytowana, to obszar plasterka jest automatycznie uaktualniany tak, by zawierał nowe piksele.

Tworzenie plasterka z warstwy w programie Photoshop
Plasterek oparty na warstwie jest uaktualniany podczas modyfikowania warstwy źródłowej

Plasterki oparte na warstwach są mniej plastyczne od plasterków użytkownika, ale mogą być dowolnie konwertowane na plasterki użytkownika. Zobacz Konwertowanie plasterków automatycznych i opartych na warstwach na plasterki użytkownika.

 1. Zaznacz warstwę w panelu Warstwy.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Nowy plasterek oparty na warstwie.

Uwaga:

Nie należy używać plasterka opartego na warstwie, jeśli w czasie animacji warstwa ma zostać przesunięta nad dużym obszarem obrazu, ponieważ wymiary plasterka mogą się stać zbyt duże.

Konwertowanie plasterków automatycznych i opartych na warstwach na plasterki użytkownika

Plasterek oparty na warstwie jest związany z pikselami zawartości warstwy, dlatego jedynym sposobem na przesunięcie, złączenie, podzielenie, zmianę rozmiaru i wyrównanie takiego plasterka jest edycja warstwy — chyba że plasterek zostanie przekonwertowany na automatyczny.

Wszystkie auto-plasterki obrazu są ze sobą połączone i mają takie same ustawienia optymalizacji. Aby przyjąć inne ustawienia optymalizacji dla auto-plasterka, należy zmienić go na plasterek użytkownika.

 1. Zaznacz plasterek lub plasterki do przekonwertowania, korzystając z narzędzia Zaznaczanie plasterków .
 2. Kliknij opcję Pierwszeństwo na pasku opcji.

  Uwaga:

  Odłączenie automatycznego plasterka w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń powoduje przyznanie mu pierwszeństwa. Zobacz Posługiwanie się plasterkami w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń.

Przeglądanie plasterków i opcji plasterków

Plasterki mogą być wyświetlane w programie Photoshop w oknie Zapisz dla Internetu i urządzeń. Podane niżej informacje pomogą określić typ plasterka:

Linie plasterka

Definiują kontur plasterka. Linie ciągłe ograniczają plasterki użytkownika i plasterki oparte na warstwach. Linie przerywane są używane do oznaczania auto-plasterków.

Kolory plasterków

Odróżniają plasterki użytkownika i oparte na warstwach od auto-plasterków. Domyślnie plasterki użytkownika i plasterki oparte na warstwach mają niebieskie symbole, a auto-plasterki mają symbole szare.

Okno dialogowe Zapisz dla Internetu i urządzeń dostosowuje kolory, aby przyciemnić niezaznaczone plasterki. Opisane zasady obowiązują tylko przy wyświetlaniu plasterków i nie wpływają na ostateczny wygląd obrazu. Domyślnie zmiany kolorów auto-plasterków są dwukrotnie mocniejsze od zmian wprowadzanych w plasterkach użytkownika.

Numery plasterków

Plasterki są numerowane  od lewej do prawej i z góry na dół, zaczynając od lewego górnego rogu obrazu. W przypadku zmiany ułożenia lub całkowitej liczby plasterków program aktualizuje numerację w celu uwzględnienia nowej kolejności.

Symbole plasterków

Wymienione symbole (ikony) wskazują, że zachodzą określone warunki.

Plasterek użytkownika zawiera obraz.

Plasterek użytkownika nie zawiera obrazu.

Plasterek jest oparty na warstwie.

Wyświetlanie lub ukrywanie krawędzi plasterków

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Plasterki. Aby ukryć lub wyświetlić plasterki razem z innymi elementami, użyj polecenia Dodatki. Zobacz Wyświetlanie lub ukrywanie dodatków.

Wyświetlanie lub ukrywanie plasterków

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Zaznaczanie plasterków i kliknij opcję Pokaż auto-plasterki lub Ukryj auto-plasterki na pasku opcji.

  • Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Plasterki. Auto-plasterki pojawią się razem z pozostałymi plasterkami.

Wyświetlanie lub ukrywanie numerów plasterków

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze, siatka i plasterki.

  • W systemie Mac OS wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Linie pomocnicze, siatka i plasterki.

 2. W obszarze Plasterki kliknij opcję Pokaż numery plasterków.

Zmienianie koloru linii plasterków

 1. W systemie Windows wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze, siatka i plasterki. W systemie Mac OS wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Linie pomocnicze, siatka i plasterki.
 2. W obszarze Linie plasterka wybierz z menu podręcznego polecenie Kolor linii.

  Po zmianie koloru linie zaznaczonego plasterka będą automatycznie wyświetlane w kolorze kontrastowym.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online