Tryby kolorów

Przykłady różnych trybów kolorów w programie Photoshop

Tryby kolorów:

 1. Tryb RGB (miliony kolorów)
 2. Tryb CMYK (drukowanie czterema kolorami)
 3. Tryb indeksowany (256 kolorów)
 4. Tryb skali szarości (256 odcieni szarości)
 5. Tryb bitmapowy (2 kolory)

Tryb kolorów (tryb obrazu) określa sposób łączenia kolorów na podstawie pewnej liczby kanałów w modelu kolorów. Stosowanie poszczególnych modeli kolorów skutkuje różną szczegółowością kolorów i różnymi rozmiarami plików. Tryb kolorów CMYK jest na przykład przydatny w przypadku obrazów przeznaczonych do kolorowej broszury, a tryb RGB jest odpowiedni w przypadku obrazów do stron internetowych lub wiadomości e-mail (gdyż zmniejsza rozmiar pliku przy zachowaniu jakości kolorów).

RGB, tryb kolorów

Tryb kolorów RGB programu Photoshop jest oparty na modelu RGB, co oznacza, że model ten jest wykorzystywany do określania intensywności poszczególnych pikseli. W przypadku obrazów kolorowych typu "8 bitów na kanał" intensywność poszczególnych składników przestrzeni RGB (czerwonego, zielonego i niebieskiego) może należeć do zakresu od 0 (czerń) do 255 (biel). Kolor jasnoczerwony może na przykład być opisany jako wartość R wynosząca 246, G równa 20 i B równa 50. Jeśli wartości wszystkich trzech komponentów są równe, to kolorem wynikowym jest odcień neutralnego szarego. Jeśli każdy składnik równy jest 255, otrzymuje się czystą biel, a wartości 0 dają czerń.

W przypadku obrazów RGB kolory są generowane na ekranie za pomocą trzech kolorów składowych, określanych jako kanały. W przypadku obrazów typu "8 bitów na kanał" te trzy kanały dają razem 24 bity informacji (8 bitów x 3 kanały) dla każdego piksela. W przypadku obrazów 24-bitowych, trzy kanały mogą odtworzyć do 16,7 miliona kolorów na piksel. W przypadku obrazów 48-bitowych (16 bitów na kanał) i 96-bitowych (32 bity na kanał) istnieje możliwość reprodukcji jeszcze większej liczby kolorów. Model RGB jest używany przez monitory kolorowe i jest domyślnym trybem dla nowych obrazów programu Photoshop. Oznacza to, że podczas pracy w trybie kolorów innym niż RGB, na przykład CMYK, program Photoshop konwertuje obraz CMYK na tryb RGB w celu wyświetlenia go na ekranie.

Chociaż RGB jest standardowym modelem kolorów, to dokładny zakres kolorów zmienia się w zależności do używanej aplikacji i urządzenia wyświetlającego. Tryb kolorów RGB w programie Photoshop zmienia się w zależności od ustawienia przestrzeni roboczej określonego w oknie Ustawienia kolorów.

Tryb kolorów CMYK

W trybie CMYK każdemu pikselowi obrazu są przypisane procentowe wartości każdej z farb podstawowych. Kolorom najjaśniejszym (światłom) są przypisane niewielkie udziały procentowe farb podstawowych, natomiast kolorom ciemniejszym (cieniom) — większe. Na przykład, barwa jaskrawoczerwona składa się z 2% niebieskozielonego, 93% karmazynowego, 90% żółtego i 0% czarnego. W obrazach CMYK czysta biel jest generowana, gdy wszystkie cztery składniki mają wartości 0%.

Tryb CMYK jest używany do przygotowywania obrazów przeznaczonych do druku metodą kolorów podstawowych. W wyniku procesu przekształcania obrazu RGB w CMYK przed drukowaniem są tworzone rozbarwienia. W przypadku rozpoczęcia pracy z obrazem RGB najlepiej jest najpierw wykonać wszystkie czynności związane z edycją w trybie RGB, a dopiero na końcu przekonwertować obraz do trybu CMYK. Pracując w trybie RGB, można za pomocą polecenia Ustawienia próby sprawdzić skutki konwersji CMYK bez modyfikowania danych obrazu. Tryb CMYK może być używany do bezpośredniego opracowywania obrazów CMYK, które zostały zeskanowane lub zaimportowane z profesjonalnych systemów.

Chociaż model CMYK jest standardowym modelem kolorów, to dokładny zakres dostępnych kolorów może być zróżnicowany, a zależy to od naświetlarni i warunków druku. Tryb kolorów CMYK w programie Photoshop zmienia się w zależności od ustawienia przestrzeni roboczej określonego w oknie Ustawienia kolorów.

Tryb kolorów Lab

Model kolorów CIE L*a*b* (Lab) oparty jest na postrzeganiu kolorów przez oko ludzkie. Wartości liczbowe w modelu Lab opisują wszystkie kolory dostrzegane przez człowieka o normalnych zdolnościach widzenia. Model Lab definiuje to, jak kolor wygląda, a nie to, ile barwników potrzeba, aby uzyskać kolor na urządzeniu (np. monitorze, drukarce biurkowej, w aparacie cyfrowym), dlatego też uznaje się go za model koloru niezależny od urządzenia. Kolor zarządzania kolorami używają modelu Lab jako systemu odniesienia, aby właściwie przetwarzać kolory z jednej przestrzeni kolorów na inną.

Tryb kolorów Lab posiada komponent określony jako jasność (L), którego wartości należą do przedziału od 0 do 100. W Próbniku kolorów Adobe i na panelu Kolor składnik a (oś zielono-czerwona) i składnik b (oś niebiesko-żółta) mogą przyjmować wartości z przedziału od +127 do –128.

Obrazy w trybie Lab można zapisywać w formatach: Photoshop, Photoshop EPS, PSB, PDF, Photoshop Raw, TIFF, Photoshop DCS 1.0 lub Photoshop DCS 2.0. Obrazy Lab o głębi 48-bitowej (16 bitów na kanał) można zapisywać w formatach: Photoshop, PSB, PDF, Photoshop Raw lub TIFF.

Uwaga:

Formaty DCS 1.0 i DCS 2.0 powodują konwersję otwieranych plików na tryb CMYK.

Tryb Skala szarości

W trybie Skala szarości obrazy są odtwarzane przy użyciu różnych odcieni szarości. W przypadku obrazów 8-bitowych można używać 256 odcieni szarości. Każdy piksel obrazu ma jasność określoną od 0 (czarny) do 255 (biały) w skali szarości. Obrazy 16-bitowe i 32-bitowe charakteryzuje większa liczba odcieni szarości niż obrazy 8-bitowe.

Odcienie szarości można również mierzyć w kategorii procentowego pokrycia czarną farbą (0% odpowiada bieli, 100% — czerni).

Zakres trybu Skala szarości jest zdefiniowany przez ustawienie przestrzeni roboczej określone w oknie Ustawienia kolorów.

Tryb bitmapowy

W trybie bitmapowym piksele obrazu są reprezentowane za pomocą dwóch wartości koloru (czarnej i białej). Obrazy w trybie bitmapowym nazywa się obrazami jednobitowymi, ponieważ mają one głębię 1 bitu.

Bichromia, tryb

Tryb bichromii umożliwia tworzenie monochromatycznych, bichromatycznych (dwukolorowych), trichromatycznych (trójkolorowych) i kwadrychromatycznych (czterokolorowych) obrazów w skali szarości przy użyciu więcej niż jednej farby niestandardowej.

Tryb kolorów indeksowanych

Tryb kolorów indeksowanych umożliwia uzyskanie 8-bitowych obrazów o maksymalnie 256 kolorach. Przy przekształcaniu obrazu na tryb kolorów indeksowanych Photoshop tworzy tabelę koloru (CLUT), w której zapisuje kolory obrazu wraz z ich indeksami. Jeżeli w tabeli nie ma jednego z kolorów znajdujących się w oryginalnym obrazie, program wybierze kolor najbardziej do niego zbliżony, albo przeprowadzi roztrząsanie w celu symulowania tego koloru za pomocą dostępnych kolorów.

Ograniczenie palety kolorów powoduje, że tryb kolorów indeksowanych pozwala uzyskiwać pliki o mniejszym rozmiarze, zachowując przy tym jakość wizualną wystarczającą do pewnych zastosowań, np. do prezentacji multimedialnych lub tworzenia stron internetowych. Tryb ten oferuje ograniczone możliwości edycji. Jeśli operacje edycji są rozbudowane, należy przełączyć się czasowo na tryb RGB. Pliki w trybie kolorów indeksowanych można zapisywać w formatach: Photoshop, BMP, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), GIF, Photoshop EPS, PSB, PCX, Photoshop PDF, Photoshop Raw, Photoshop 2.0, PICT, PNG, Targa® lub TIFF.

Tryb wielokanałowy

Obrazy w trybie wielokanałowym zawierają 256 poziomów szarości w każdym kanale i są przeznaczone do wyspecjalizowanego drukowania. Obrazy w trybie wielokanałowym można zapisywać w formatach: Photoshop, PSB, Photoshop 2.0, Photoshop Raw, lub Photoshop DCS 2.0.

Poniżej przedstawiamy pewne zasady konwertowania obrazów do trybu wielokanałowego:

 • Warstwy nie są obsługiwane i zostają spłaszczone.

 • Kanały kolorów oryginalnego obrazu stają się w przekonwertowanym obrazie kanałami kolorów dodatkowych.

 • Konwersja obrazu CMYK na tryb wielokanałowy powoduje utworzenie kanałów dodatkowych: niebieskozielony, karmazynowy, żółty oraz czarny.

 • Konwersja obrazu RGB na tryb wielokanałowy powoduje utworzenie kanałów dodatkowych: niebieskozielony, karmazynowy oraz żółty.

 • Usunięcie jednego z kanałów obrazu w trybie RGB, CMYK lub Lab spowoduje automatyczne przekonwertowanie tego obrazu na tryb wielokanałowy i w konsekwencji spłaszczenie warstw.

 • Aby wyeksportować obraz wielokanałowy, należy zapisać go w formacie Photoshop DCS 2.0.

Uwaga:

Obrazy z kolorami indeksowanymi i obrazy 32-bitowe nie mogą być konwertowane na tryb wielokanałowy.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto