Uwaga:

W przypadku programu Photoshop starszego niż Photoshop CC niektóre funkcje omówione w tym artykule mogą być dostępne wyłącznie w wersji Photoshop Extended. Program Photoshop CC nie jest dostępny osobno w wersji Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended zostały dodane do programu Photoshop CC.

Malowanie klatek na warstwach wideo

Na klatkach wideo można malować i przeprowadzać zmiany edycyjne, aby tworzyć animacje, dodawać zawartość lub usuwać niepożądane szczegóły. Można korzystać zarówno z wszystkich pędzli, jak i z narzędzi Stempel, Stempel ze wzorkiem, Pędzel korygujący i Punktowy pędzel korygujący. Klatki wideo można także edytować za pomocą narzędzia Łatka.

Uwaga:

Malowanie (lub używanie innych narzędzi) na klatkach wideo nazywa się niekiedy rotoskopią. Jednak w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, rotoskopia to obrysowywanie nagrań filmowych klatka po klatce w celu uzyskania animacji.

 1. Wybierz warstwę wideo w panelu Oś czasu lub Warstwy.

 2. Przenieś wskaźnik czasu bieżącego do klatki wideo, którą chcesz edytować.
 3. (Opcjonalnie) Jeżeli chcesz, aby zmiany były wprowadzane na osobnej warstwie, wybierz polecenie Warstwy > Warstwy wideo > Nowa pusta warstwa wideo.
 4. Wybierz narzędzie malarskie i edytuj klatkę.

  Malowanie na warstwie wideo nie niszczy materiału filmowego. Aby odrzucić zmienione piksele z danej klatki lub warstwy wideo, wybierz polecenie Przywróć klatkę lub Przywróć wszystkie klatki. Aby włączyć lub wyłączyć widoczność zmienionych warstw wideo, wybierz polecenie Ukryj zmienione wideo (lub kliknij ikonę oka obok ścieżki zmienionego wideo na osi czasu).

Klonowanie zawartości w klatkach wideo i klatkach animacji

W programie Photoshop można retuszować i powielać obiekty w klatkach wideo i klatkach animacji za pomocą narzędzi Stempel i Pędzel korygujący. Za pomocą narzędzia Stempel próbkuj zawartość z jednej części klatki (czyli ze źródła) i namaluj ją w innym miejscu tej samej lub innej klatki (miejscu docelowym). Zamiast klatki można użyć innego dokumentu jako źródła do pobierania danych dla stempla. Narzędzie Pędzel korygujący ma opcje mieszania pobranej zawartości z klatką docelową.

Uwaga:

Zawartość można klonować również za pomocą narzędzi Punktowy pędzel korygujący oraz Łatka. Narzędzia Stempel i Pędzel korygujący umożliwiają jednak przechowywanie maksymalnie pięciu próbek na panelu Źródło powielania oraz ustawianie opcji nakładki, skalowania i przesunięcia klatki.

Po pobraniu zawartości z klatki i malowaniu nią, przejście do kolejnej klatki spowoduje zmianę źródła na odpowiednią klatkę względem tej, z której początkowo pobrano próbkę. Klatkę źródłową, z której pobrano pierwszą próbkę, można zablokować. Można także wpisać wartość przesunięcia klatek, aby ustawić inną klatkę jako źródło (liczoną względem pierwszej próbkowanej klatki).

Uwaga:

Film przedstawiający klonowanie klatek można znaleźć pod adresem www.adobe.com/go/vid0025_pl.

Klonowanie materiałów wideo i animacji

 1. Wybierz narzędzie Stempel lub Pędzel korygujący. Ustaw pożądane opcje narzędzia.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz warstwę wideo w panelu Warstwy lub Oś czasu, a następnie przesuń wskaźnik czasu bieżącego do klatki, z której chcesz pobierać próbki.

  • Otwórz obraz, z którego chcesz pobierać próbki.

 3. Przesuń kursor nad otwarty obraz lub otwartą klatkę i kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby ustawić punkt próbkowania.
 4. Aby ustawić dodatkowe punkty próbkowania, w panelu Źródło powielania kliknij każdy z przycisków źródła powielania .
 5. Zaznacz docelową warstwę wideo i przesuń wskaźnik czasu bieżącego do klatki, w której chcesz malować.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz malować na osobnej warstwie, to możesz dodać pustą warstwę wideo. Pamiętaj o wybraniu odpowiedniej opcji próbkowania, jeśli chcesz powielać zawartość na pustą warstwę wideo.

 6. Jeśli wybrano wiele punktów próbkowania, na panelu Źródło powielania zaznacz źródło, którego chcesz użyć.
 7. Na panelu Źródło powielania wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby przeskalować lub obrócić powielane źródło, wpisz wartości w pola Szerokość lub Wysokość albo kąt obrotu w stopniach .

  • Aby wyświetlić nakładkę powielanego źródła, wybierz opcję Pokaż nakładkę i ustaw opcje nakładki. (Opcja Przycięte ogranicza nakładkę do rozmiaru pędzla. Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje nakładanie na całym obszarze źródłowym).

  Uwaga:

  Aby przenieść nakładkę źródłową do przesuniętego położenia, przeciągnij z wciśniętymi klawiszami Shift + Alt (Windows) lub Shift + Option (Mac OS). Aby tymczasowo wyświetlić nakładki, usuń zaznaczenie opcji Pokaż nakładkę i naciśnij klawisze Shift + Alt (Windows) lub Shift + Option (Mac OS).

 8. Przeciągnij kursor po obszarze klatki, na którym chcesz malować.

  Malowanie na warstwie wideo nie niszczy materiału filmowego. Aby odrzucić zmienione piksele z danej klatki lub warstwy wideo, można wybrać polecenie Przywróć klatkę lub Przywróć wszystkie klatki.

Zmiana przesunięcia klatki przy klonowaniu lub korygowaniu

 1. Na panelu Źródło powielania:
  • Zaznacz opcję Zablokuj klatkę, aby zawsze malować za pomocą zawartości tej samej klatki, z której pobrano pierwszą próbkę.

  • Wpisz liczbę klatek w polu Przesunięcie klatki, aby malować zawartością z klatki oddalonej o tyle klatek od początkowo próbkowanej klatki. Jeśli klatka, której chcesz używać, znajduje się za klatką, z której pobrano pierwszą próbkę, wpisz wartość dodatnią. Jeśli klatka, której chcesz używać, znajduje się przed klatką, z której pobrano pierwszą próbkę, wpisz wartość ujemną.

Przywracanie klatek na warstwach wideo

Zmiany wprowadzone na warstwach wideo — zarówno tych z klatkami, jak i pustych — można odrzucić.

 1. Zaznacz warstwę wideo w panelu Oś czasu i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przywrócić konkretną klatkę, przesuń wskaźnik czasu bieżącego do tej klatki wideo i wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Przywróć klatkę.

  • Aby przywrócić wszystkie klatki na warstwie wideo (pełnej lub pustej), wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Przywróć wszystkie klatki.

Zarządzanie kolorami w klatkach wideo

W programie Photoshop można malować na warstwach wideo za pomocą takich narzędzi, jak Pędzel i Stempel. Jeżeli do warstwy wideo nie przypisano profilu kolorów, to takie edycje pikseli są przechowywane przy wykorzystaniu przestrzeni koloru dokumentu, a materiał filmowy nie ulega zmianie. Jeżeli przestrzeń kolorów zaimportowanego materiału filmowego jest inna, niż przestrzeń kolorów dokumentu w programie Photoshop, konieczne mogą być pewne korekty. Standardowy film wideo może na przykład korzystać z przestrzeni SDTV 601 NTSC, natomiast dokument programu Photoshop — z przestrzeni Adobe RGB. Z powodu konfliktu przestrzeni kolorów, gotowy dokument lub materiał wideo może mieć nieoczekiwane kolory.

Uwaga:

Przed edytowaniem i malowaniem warstw wideo należy zweryfikować cały obieg pracy aby sprawdzić, jak trzeba zarządzać kolorami, a także określić najlepsze podejście do przekazywania prac.

Konflikt można często rozwiązać, przypisując do dokumentu profil kolorów odpowiadający zaimportowanemu materiałowi filmowemu, bez włączania zarządzania kolorami na warstwie wideo. Np. przy standardowym materiale wideo można pozostawić warstwę wideo bez zarządzania kolorami, a do dokumentu przypisać profil SDTV (Rec. 601 NTSC). W tym przypadku piksele z zaimportowanych klatek będą przechowywane bezpośrednio na warstwie wideo i nie dojdzie do konwersji kolorów.

Można również przypisać profil kolorów dokumentu do warstwy wideo, zaznaczając opcję Konwertuj zawartość edytowanej klatki (Warstwa > Warstwy wideo > Interpretuj materiał filmowy). Ta opcja konwertuje edytowane piksele na przestrzeń kolorów dokumentu. Jednak kolory klatek wideo nie są konwertowane.

Polecenie Konwertuj na profil (Edycja > Konwertuj na profil) również konwertuje wszystkie edytowane piksele na przestrzeń kolorów dokumentu. Jednak użycie polecenia Przydziel profil (Edycja > Przydziel profil) nie konwertuje edytowanych pikseli na warstwie wideo. Polecenia Przydziel profil należy używać ostrożnie, szczególnie jeśli klatki wideo były edytowane. Jeżeli warstwa wideo ma profil kolorów, to użycie w dokumencie polecenia Przydziel profil może spowodować wystąpienie konfliktu przestrzeni kolorów między edytowanymi pikselami a zaimportowanymi klatkami.

Niektóre kombinacje materiałów wideo i przestrzeni kolorów dokumentu wymagają konwersji:

 • Film w skali szarości umieszczony w dokumencie w trybie RGB, CMYK lub Lab wymaga konwersji kolorów.

 • Materiał filmowy o głębi 8 lub 16 bitów na kanał umieszczony w dokumencie o głębi 32 bitów na kanał wymaga konwersji kolorów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online