Dla często wykonywanych zadań można łatwo nagrać kilka operacji, które pozwolą wydajniej pracować.

Wytyczne dotyczące nagrywania operacji

Przed rozpoczęciem nagrywania zadań należy zapoznać się z następującymi uwagami:

 • W zadaniu można umieścić większość poleceń, choć nie wszystkie.

 • Nagrywanie może dotyczyć operacji wykonywanych za pomocą narzędzi Ramka zaznaczenia, Przesunięcie, Wielokąt, Lasso, Różdżka, Kadrowanie, Plasterek, Magiczna gumka, Gradient, Wiadro z farbą, Tekst, Kształt, Uwagi, Kroplomierz i Próbnik kolorów, a ponadto czynności wykonywanych przy użyciu paneli Historia, Próbki, Kolor, Ścieżki, Kanały, Warstwy, Style i Operacje.

 • Efekty są uzależnione od pliku i ustawienia zmiennych programu, takich jak aktywna warstwa lub kolor obrazu. 3-pikselowe rozmycie gaussowskie nie utworzy na przykład takiego samego efektu w pliku o rozdzielczości 72 ppi jak w pliku o rozdzielczości 144 ppi. Podobnie narzędzie Balans kolorów nie zadziała w pliku opartym na skali szarości.

 • Gdy są nagrywane operacje obejmujące określanie ustawień w oknach i na panelach, w operacji są rejestrowane ustawienia obowiązujące w chwili nagrywania. Nagrywanie operacji obejmuje wszelkie zmiany ustawień w oknie dialogowym lub na panelu.

Uwaga:

W większości okien dialogowych są zachowywane wartości poprzednich ustawień. Podczas nagrywania należy zatem sprawdzić, czy okno zawiera pożądane ustawienia.

 • Narzędzia i operacje modalne — jak również narzędzia o własności nagrywania położeń — działają z użyciem bieżących jednostek miarki. Aby zastosować efekt operacji lub narzędzia modalnego (np. polecenia przekształcania), naciśnij klawisz Enter lub Return. Do narzędzi, w przypadku których jest nagrywane położenie, należą: Ramka zaznaczenia, Cięcie na plasterki, Gradient, Różdżka, Lasso, Kształt, Ścieżka, Kroplomierz i Narzędzie uwagi.

Uwaga:

Podczas nagrywania operacji wykonywanej na plikach o różnych rozmiarach należy przyjąć, że jednostką miarki są procenty. W efekcie operacja będzie zawsze odtwarzana w takim samym względnym położeniu na obrazie.

 • Jeśli jedna operacja ma wywoływać inne, należy nagrać polecenie Odtwarzaj znajdujące się w menu panelu Operacje.

Nagrywanie operacji

Tworzenie nowej operacji polega na nagrywaniu stosowanych w danej chwili poleceń i narzędzi. Używane polecenia i narzędzia są dodawane do operacji, aż do zakończenia nagrywania.

Uwaga:

Aby zabezpieczyć się przed błędami, pracuj na kopii: na początku operacji, przed zastosowaniem innych poleceń, nagraj polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz opcję Jako kopię. Można też kliknąć przycisk Nowa migawka w panelu Historia, aby przed nagraniem operacji utworzyć migawkę obrazu.  

 1. Otwórz plik.
 2. W panelu Operacje kliknij przycisk Utwórz nową operację  lub z menu panelu Operacje wybierz polecenie Nowa operacja.
 3. Wpisz nazwę operacji, wybierz zestaw operacji i określ dodatkowe opcje:

  Klawisz funkcyjny

  Kojarzy skrót klawiaturowy z operacją. Możesz wybrać dowolną kombinację klawisza funkcyjnego, klawisza Ctrl (Windows) lub Command (macOS) oraz klawisza Shift (na przykład: Ctrl+Shift+F3). Obowiązują następujące wyjątki: w systemie Windows nie można używać klawisza F1, ani używać klawiszy F4 i F6 w połączeniu z klawiszem Ctrl.

  Uwaga:

  Jeśli do operacji zostanie przypisany skrót, który jest już używany przez inne polecenie, ten skrót będzie wywoływał operację zamiast tego polecenia.

  Kolor

  Przypisuje kolor, w jakim operacja będzie wyświetlana w trybie przycisków.

  ie-9-view
 4. Kliknij przycisk Początek nagrywania. Przycisk Początek nagrywania w panelu Operacje zmieni kolor na czerwony .

  Uwaga:

  Rejestrując polecenie Zapisz jako, nie należy zmieniać nazwy pliku. Po wpisaniu nowej nazwy nazwa ta zostanie nagrana i będzie używana przy każdym odtwarzaniu operacji. Przed zapisaniem, przy przechodzeniu do innego folderu, należy wybrać inne położenie bez określania nazwy pliku.

 5. Wykonaj operacje i polecenia, które mają być nagrane.

  Niektóre operacje nie mogą być nagrane bezpośrednio, ale większość nienagrywalnych operacji może być umieszczana przy pomocy poleceń menu panelu Operacje.

 6. Aby zakończyć nagrywanie, kliknij przycisk Zatrzymaj wykonywanie lub nagrywanie, wybierz polecenie Zatrzymaj nagrywanie z menu panelu Operacje lub naciśnij klawisz Esc.

Uwaga:

Aby powrócić do nagrywania tej samej operacji, wybierz polecenie Zacznij nagrywanie z menu panelu Operacje.

Nagraj ścieżkę

Polecenie Umieść ścieżkę umożliwia dołączenie złożonej ścieżki (utworzonej za pomocą narzędzia Pióro lub Zaznaczanie składników ścieżki) jako części operacji. Podczas odtwarzania operacji ścieżka robocza staje się ścieżką nagraną. Ścieżkę można wstawić podczas nagrywania operacji lub po jego zakończeniu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Rozpocznij nagrywanie operacji.

  • Zaznacz nazwę operacji, na której końcu ma zostać nagrana ścieżka.

  • Zaznacz polecenie, po którym ma zostać nagrana ścieżka.

 2. Zaznacz istniejącą ścieżkę na panelu Ścieżki.
 3. Z menu panelu Operacje wybierz polecenie Wstaw ścieżkę.

Jeśli w jednej operacji jest nagrywanych kilka poleceń Wstaw ścieżkę, to każda ścieżka zastępuje poprzednią w pliku docelowym. Aby dodać kilka ścieżek, należy nagrać polecenie Zapisz ścieżkę przy użyciu palety Ścieżki po nagraniu każdego polecenia Wstaw ścieżkę.

Uwaga:

Odtwarzanie operacji, które powoduje umieszczanie ścieżek złożonych, może wymagać dużo pamięci. Jeśli operacja nie przebiega prawidłowo, należy zwiększyć zasoby pamięci zarezerwowane dla programu Photoshop.

Wstawianie przerw

Wykonywanie operacji może być chwilowo zatrzymane w celu wykonania czynności, której nie można nagrać (np. użycie narzędzia do malowania). Po zakończeniu operacji można wznowić wykonywanie operacji kliknięciem przycisku Wykonaj w panelu Operacje.

Po dojściu do polecenia Przerwa można wyświetlić krótki komunikat, przypominający na przykład o tym, jaką czynność należy wykonać przed wznowieniem operacji. W przypadku, gdy żadne inne zadania nie muszą być wykonane, w oknie dialogowym komunikatu, można wstawić przycisk Kontynuuj.

 1. Wybierz miejsce wstawienia przerwy, wykonując następujące czynności:
  • Zaznacz nazwę operacji, aby wstawić przerwę na końcu operacji.

  • Wybierz polecenie, po którym ma zostać wstawiona przerwa.

 2. Z menu panelu Operacje, wybierz polecenie Wstaw przerwę.
 3. Wpisz komunikat, jaki ma się pojawić.
 4. Aby wymusić wykonywanie operacji bez jej przerywania, należy zaznaczyć opcję Zawsze kontynuuj.
 5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Przerwę można wstawić podczas nagrywania operacji lub po jego zakończeniu.

Zmienianie ustawień podczas odtwarzania operacji

Operacje wykonywane są domyślnie z wykorzystaniem wartości określonych przy pierwszym nagraniu operacji. Aby zmienić ustawienia dla polecenia w operacji, można wstawić kontrolkę modalną. Kontrolka modalna zatrzymuje operacje dla określenia wartości w oknie dialogowym lub użycia narzędzia modalnego. (Aby zastosować efekt narzędzia modalnego, należy wcisnąć przycisk Enter lub Return—po wciśnięciu klawisza Enter lub Return, operacje wznawiają wykonywanie swoich zadań).

Opcja modalna jest oznaczona ikoną okna dialogowego  umieszczoną po lewej stronie polecenia, operacji lub zestawu w panelu Operacje. Operacje i zestawy, w których niektóre dostępne polecenia są modalne, oznaczone są czerwonymi ikonami okien dialogowych . Opcję modalną można ustawić w trybie Przycisku.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby włączyć lub wyłączyć kontrolkę modalną dla polecenia w operacji, należy kliknąć pole po lewej stronie nazwy operacji. Ponowne kliknięcie wyłączy kontrolkę modalną.

  • Aby włączyć lub wyłączyć opcję modalną dla wszystkich poleceń w operacji, należy kliknąć pole po lewej stronie nazwy operacji.

  • Aby włączyć lub wyłączyć opcję modalną dla wszystkich operacji w zestawie, należy kliknąć pole po lewej stronie nazwy zestawu.

Wyłączanie poleceń z operacji

Polecenia, których odtwarzanie w ramach danej operacji nie jest już konieczne, mogą być z niej wyłączone (wykluczone). Polecenia znajdujące się w trybie Przycisku, nie mogą zostać wykluczone.

 1. Aby rozwinąć listę poleceń w operacji, kliknij trójkąt po lewej stronie nazwy operacji w panelu Operacje.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć z operacji pojedyncze polecenie, należy kliknąć pole wyboru umieszczone z lewej strony nazwy polecenia. Aby włączyć polecenie, należy kliknąć po raz drugi.

  • Aby wykluczyć lub uwzględnić wszystkie polecenia lub operacje w operacji lub zestawie, kliknij znacznik wyboru z lewej strony nazwy operacji lub zestawu.

  • Aby wykluczyć lub uwzględnić wszystkie polecenia z wyjątkiem wybranego polecenia, kliknij znacznik wyboru tego polecenia z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS).

   Aby wskazać, że niektóre polecenia w operacji są wykluczone, kolor znacznika wyboru operacji nadrzędnej zmienia się na czerwony.

Wstawianie nienagrywalnego polecenia menu

Narzędzia do malowania i tonowania, opcje narzędzi, polecenia widoku i polecenia okien nie mogą być nagrywane. Wiele poleceń nienagrywalnych można jednak dołączać do operacji za pomocą polecenia Wstaw polecenie z menu.

Polecenie można wstawić w trakcie nagrywania operacji lub później. Wstawione polecenie jest wykonywane dopiero przy okazji wykonywania operacji, dlatego wstawienie polecenia nie skutkuje zmianami pliku. W operacji nie są nagrywane żadne wartości wewnętrzne poleceń. Jeśli pewne polecenie powoduje otwarcie okna dialogowego, to podczas odtwarzania operacji z tym poleceniem okno jest wyświetlane, a cała operacja wstrzymywana do momentu kliknięcia OK lub Anuluj.

Uwaga:

Jeśli opcja Wstaw polecenie z menu jest używana do wstawiania polecenia, które otwiera okno dialogowe, to kontrolka modalna nie może być wyłączona na panelu Operacje.

 1. Wybierz miejsce do wstawienia polecenia z menu:
  • Zaznacz nazwę operacji, jeśli polecenie ma być umieszczone na końcu operacji.

  • Zaznacz polecenie, jeśli polecenie z menu ma być umieszczone po tym poleceniu.

 2. Z menu panelu Operacje wybierz polecenie Wstaw polecenie z menu.
 3. Wybierz polecenie do wstawienia w menu okna Wstaw polecenie z menu.
 4. Kliknij przycisk OK.

Edytowanie i ponowne nagrywanie operacji

Można dopasować ustawienia określonego polecenia w operacji, dodawać polecenia do istniejącej operacji lub przeglądać całą operację i zmieniać wybrane lub wszystkie ustawienia.

Nadpisywanie pojedynczego polecenia

 1. W panelu Operacje dwukrotnie kliknij wybrane polecenie.
 2. Wprowadź nowe wartości parametrów i kliknij przycisk OK.

Dodawanie poleceń do operacji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz nazwę operacji, aby wstawić nowe polecenie na jej końcu.

  • W operacji wybierz polecenie, po którym ma zostać wstawione polecenie.

 2. Kliknij przycisk lub wybierz polecenie Rozpocznij nagrywanie z menu panelu Operacje.
 3. Nagraj dodatkowe polecenia.
 4. Aby zakończyć nagrywanie, kliknij przycisk Zatrzymaj wykonywanie lub nagrywanie lub wybierz polecenie Zatrzymaj z menu panelu Operacje.

Porządkowanie poleceń w operacji

 1. W panelu Operacje przeciągnij polecenie na jego nowe miejsce w tej samej lub innej operacji. Gdy w nowym miejscu pojawi się podświetlona linia, zwolnij przycisk myszy.

Ponowne nagrywanie operacji

 1. Zaznacz operację i wybierz polecenie Nagraj ponownie z menu panelu Operacje.
 2. Jeśli pojawi się narzędzie modalne, należy go użyć, aby zmienić ustawienia i wcisnąć klawisz Enter lub Return, lub tylko wcisnąć klawisz Enter lub Return i zachować te same ustawienia.
 3. Jeśli na ekranie pojawi się okno dialogowe, należy zmienić ustawienia i nagrać je klikając przycisk OK lub kliknąć Anuluj, aby pozostać przy dotychczasowych ustawieniach.