Informacje o zarządzaniu kolorami w aplikacjach firmy Adobe

System zarządzania kolorami udostępniany przez firmę Adobe umożliwia zachowanie spójnego wyglądu kolorów w obrazach pochodzących z zewnętrznych źródeł, podczas edycji dokumentów i przenoszenia ich między aplikacjami Adobe oraz podczas publikacji gotowych kompozycji. System ten oparty jest na konwencjach opracowanych przez organizację ICC (International Color Consortium), odpowiedzialną za standaryzację formatów profilów i procedur umożliwiających spójne i precyzyjne odwzorowanie kolorów w całym obiegu pracy.

System zarządzania kolorami jest domyślnie włączony w aplikacjach Adobe, które udostępniają taką możliwość. W przypadku zakupu pakietu Adobe Creative Suite ustawienia kolorów poszczególnych aplikacji tego pakietu są zsynchronizowane. Umożliwi to spójne wyświetlanie kolorów RGB i CMYK. Kolory są więc miały taki sam wygląd niezależnie od używanej aplikacji. 

Ustawienia kolorów w różnych aplikacjach z pakietu Adobe Creative Suite są synchronizowane centralnie, za pośrednictwem programu Adobe Bridge.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia domyślne, możesz skorzystać z wielu gotowych zestawów ustawień sytemu zarządzania kolorami firmy Adobe. Są one dostosowane do typowych warunków drukowania i wyświetlania. Ustawienia kolorów można również dostosować do konkretnych wymagań i warunków obiegu pracy.

Należy pamiętać, że sposób zarządzania kolorami zależy od rodzaju przetwarzanych obrazów i od wymagań urządzeń wyjściowych. Na przykład drukowanie zdjęć RGB wymaga innych ustawień, niż komercyjny wydruk takich zdjęć w trybie CMYK. Podobnie, druk cyfrowy w trybie mieszanym (RGB/CMYK) stawia inne wymagania, niż publikacja w Internecie.  

Podstawowe czynności mające na celu utrzymanie spójności kolorów

1. Jeśli współpracujesz z innymi firmami, skonsultuj się z nimi, aby zagwarantować płynną integrację systemu zarządzania kolorami z systemami partnerów.

Określ, w jakim stopniu obieg pracy związany z przetwarzaniem kolorów ma być zintegrowany z systemami innych zespołów lub usługodawcy oraz jakie oprogramowanie i jaki sprzęt należy skonfigurować z myślą o integracji z systemem zarządzania kolorami. Zdecyduj także, jaki poziom zarządzania kolorami ma zostać wdrożony. (Zobacz Kiedy potrzebny jest system zarządzania kolorami?).

2. Skalibruj monitor i utwórz jego profil.

Na samym początku należy utworzyć profil monitora. Prawidłowe wyświetlanie kolorów na monitorze jest niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji dotyczących kolorów dokumentu. (Zobacz Kalibrowanie i tworzenie profilu monitora).

3. Dodaj do systemu profile kolorów wszystkich urządzeń wejściowych i wyjściowych, które są lub będą używane (na przykład skanerów i drukarek).

System zarządzania kolorami wykorzystuje te profile do określenia, jak dane urządzenie generuje kolory i jakie są rzeczywiste kolory w dokumencie. Profile urządzeń są często instalowane podczas dodawania urządzenia do systemu. Można również użyć oprogramowania i sprzętu innych firm, aby utworzyć bardziej dokładne profile, dostosowane do konkretnych warunków i przeznaczone dla konkretnych urządzeń. Jeśli dokument będzie drukowany w drukarni, należy skontaktować się z odpowiednim usługodawcą i uzyskać informacje niezbędne do utworzenia profilu maszyny drukarskiej lub innego urządzenia drukującego. (Zobacz Informacje o profilach kolorów i Instalowanie profilu kolorów).

4. Skonfiguruj zarządzanie kolorami w aplikacjach firmy Adobe.

Potrzeby większości użytkowników zaspokajają domyślne ustawienia kolorów. Ustawienia te można jednak zmienić, wykonując jedną z następujących czynności:

 • W przypadku używania wielu aplikacji firmy Adobe przed przystąpieniem do pracy z dokumentami użyj programu Adobe® Bridge, aby wybrać standardową konfigurację zarządzania kolorami. Konfiguracja ta zapewnia synchronizację ustawień kolorów we wszystkich aplikacjach. (Zobacz Synchronizacja ustawień kolorów między różnymi aplikacjami Adobe).

 • W przypadku używania tylko jednej aplikacji firmy Adobe lub potrzeby dostosowania zaawansowanych ustawień zarządzania kolorami można zmienić ustawienia kolorów w konkretnej aplikacji. (Zobacz Konfigurowanie zarządzania kolorami).

5. (Opcjonalnie) Kolory można sprawdzić za pomocą funkcji próby ekranowej.

Po utworzeniu dokumentu można użyć funkcji próby ekranowej, aby sprawdzić, w jaki sposób kolory będą drukowane lub wyświetlane na konkretnym urządzeniu. (Zobacz ).

Uwaga:

Ekranowa próba kolorów nie pozwala sprawdzić wyglądu nadruków uzyskiwanych za pomocą maszyn offsetowych. Podczas pracy z dokumentami zawierającymi nadruki należy włączyć opcję Podgląd nadruku. Pozwoli to na uzyskanie dokładnego podglądu nadruków w próbie ekranowej. W programie Acrobat opcja Podgląd nadruków jest stosowana automatycznie.

6. Pliki należy drukować i zapisywać przy aktywnych funkcjach zarządzania kolorami.

Podstawowy cel zarządzania kolorami to utrzymanie jednolitego wyglądu kolorów na wszystkich urządzeniach użytych w obiegu pracy. Opcje zarządzania kolorami muszą być włączone w momencie drukowania dokumentów, zapisywania plików i przygotowywania ich do publikacji online. (Zobacz Drukowanie z włączonym zarządzaniem kolorami i Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie.)

Synchronizacja ustawień kolorów między różnymi aplikacjami Adobe

Jeśli korzystasz z pakietu Adobe Creative Suite, możesz automatycznie zsynchronizować ustawienia kolorów we wszystkich aplikacjach tego pakietu za pomocą programu Adobe Bridge. Synchronizacja daje pewność, że we wszystkich aplikacjach firmy Adobe, w których jest włączona funkcja zarządzania kolorami, kolory będą wyglądały tak samo.

Jeśli ustawienia kolorów nie są synchronizowane, u góry okna dialogowego Ustawienia kolorów w każdej z aplikacji jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy. Firma Adobe zaleca zsynchronizowanie ustawień kolorów przed rozpoczęciem pracy z nowymi lub istniejącymi dokumentami.

 1. Otwórz program Bridge.
  Aby otworzyć program Bridge z aplikacji pakietu Creative Suite, wybierz polecenie Plik > Przeglądaj. Aby otworzyć program Bridge bezpośrednio, wybierz opcję Adobe Bridge z menu Start (Windows) albo kliknij dwukrotnie ikonę programu Adobe Bridge (Mac OS).
 2. Wybierz polecenie Edycja > Ustawienia kolorów pakietu Creative Suite.
 3. Wybierz ustawienie kolorów z listy i kliknij przycisk Zastosuj.
  Jeśli wśród ustawień domyślnych nie ma takiego, które spełnia wymagania, wybierz opcję „Pokaż rozszerzoną listę plików ustawień kolorów”, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia. Aby zainstalować własny plik ustawień, na przykład plik otrzymany od drukarni, kliknij przycisk Pokaż zapisane pliki ustawień kolorów.

Konfigurowanie zarządzania kolorami

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Illustrator, InDesign, Photoshop) Wybierz polecenie Edycja > Ustawienia kolorów.

  • (Acrobat) Wybierz kategorię Zarządzanie kolorami w oknie dialogowym Preferencje.

 2. Wybierz ustawienie kolorów z menu Ustawienia i kliknij przycisk OK.

  Wybrane ustawienie określa robocze przestrzenie kolorów, których aplikacja użyje podczas otwierania i importowania plików z osadzonymi profilami. Decyduje także o tym, w jaki sposób system zarządzania kolorami konwertuje kolory. Aby obejrzeć opis danego ustawienia, zaznacz je i ustaw wskaźnik nad jego nazwą. Opis zostanie wyświetlony u dołu okna dialogowego.

Uwaga:

Ustawienia kolorów programu Acrobat stanowią podzbiór ustawień używanych w programach InDesign, Illustrator i Photoshop.

W pewnych sytuacjach — na przykład wtedy, gdy usługodawca dostarcza niestandardowy profil wyjściowy — może zajść potrzeba dostosowania niektórych opcji w oknie dialogowym Ustawienia kolorów. Zmiany powinni wprowadzać jedynie doświadczeni użytkownicy.

Uwaga:

W przypadku używania więcej niż jednej aplikacji firmy Adobe zdecydowanie zaleca się synchronizację ustawień kolorów pomiędzy tymi aplikacjami. (Zobacz Synchronizowanie ustawień kolorów w aplikacjach firmy Adobe).

Zmiana wyglądu czerni w trybie CMYK (Illustrator, InDesign)

Czysta czerń w trybie CMYK (składowa K=100) wyświetlona na ekranie, wydrukowana na drukarce niezgodnej ze standardem PostScript lub wyeksportowana do formatu RGB będzie miała wygląd głębokiej czerni. Jeśli wolisz widzieć różnicę między czystą czernią a głęboką czernią (tak jak ma to miejsce na profesjonalnych wydrukach), możesz zmienić preferencje wyglądu czerni. Preferencje te nie mają wpływu na faktyczne wartości kolorów w dokumencie.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wygląd czerni (Windows) lub [nazwa aplikacji] > Preferencje > Wygląd czerni (Mac OS).
 2. Wybierz opcję w polu Na ekranie:
  Wyświetlaj wszystkie czernie dokładnie — wyświetla czystą czerń CMYK jako czarną szarość Ustawienie to pozwala dostrzec różnicę między czystą czernią a głęboką czernią.
  Wyświetlaj wszystkie czernie jako głęboką czerń — wyświetla czystą czerń CMYK jako całkowitą czerń (wartości RGB 000). Przy takim ustawieniu czysta czerń i głęboka czerń są wyświetlane na ekranie w identyczny sposób.
 3. Wybierz opcję w polu Drukowanie/eksportowanie :
  Wszystkie czernie wyjściowe dokładnie — podczas drukowania na drukarce biurkowej nieobsługującej języka PostScript lub eksportowania do formatu plików RGH czysta czerń CMYK jest używana przy użyciu liczb kolorów w dokumencie. Ustawienie to pozwala dostrzec różnicę między czystą czernią a głęboką czernią.
  Wszystkie czernie wyjściowe jako głęboka czerń — w przypadku drukowania na drukarce biurkowej nieobsługującej standardu PostScript lub eksportowania danych do pliku w formacie RGB czysta czerń CMYK jest generowana jako głęboka czerń (wartości RGB 000). Przy tym ustawieniu czysta czerń i głęboka czerń wyglądają tak samo.

Zarządzanie kolorami podstawowymi i dodatkowymi

Przy włączonym systemie zarządzania kolorami, wszystkie kolory tworzone lub stosowane w aplikacjach Adobe będą automatycznie korzystać z profilu kolorów dokumentu. (Dotyczy to tych aplikacji firmy Adobe, które obsługują zarządzanie kolorami). W przypadku zmiany trybu kolorów, system zarządzania kolorami użyje odpowiednich profilów w celu przełożenia kolorów na nowy model.

Pracując z kolorami podstawowymi i dodatkowymi, należy pamiętać o następujących wskazówkach:

 • Wybierz przestrzeń roboczą CMYK dostosowaną do warunków wyjściowych druku CMYK. Umożliwi to prawidłowe definiowanie i wyświetlanie kolorów podstawowych.
 • Wybieraj kolory z biblioteki kolorów. Aplikacje firmy Adobe zawierają szereg standardowych bibliotek kolorów, które można wczytać za pomocą menu panelu Próbki.
 • (Illustrator oraz InDesign) Włączenie opcji Podgląd nadruku umożliwia prawidłowe i spójne wyświetlanie kolorów dodatkowych.
 • (Acrobat, Illustrator oraz InDesign) Przy wyświetlaniu gotowych kolorów dodatkowych (np. kolorów z bibliotek TOYO, PANTONE, DIC i HKS) oraz przy konwersji tych kolorów na kolory podstawowe, używaj wartości Lab (jest to ustawienie domyślne). Korzystanie z wartości modelu Lab zapewnia największą dokładność i umożliwia spójne wyświetlanie kolorów w różnych aplikacjach z pakietu Creative Suite. Jeśli chcesz, aby wygląd tych kolorów był taki, jak w starszych wersjach programu Illustrator lub InDesign, użyj równoważnych wartości CMYK. Informacje dotyczące przechodzenia między wartościami Lab i CMYK dla kolorów dodatkowych można znaleźć w pomocy programu Illustrator lub InDesign.

Uwaga:

Funkcja zarządzania kolorami dodatkowymi zapewnia bardzo dobre przybliżenie wyglądu tych kolorów na monitorze i sprzęcie użytym do wykonania próby kolorów. Pamiętaj jednak, że dokładne odtworzenie koloru dodatkowego na monitorze lub urządzeniu do sporządzania prób jest bardzo trudne, ponieważ wiele farb pozwalających uzyskać kolory dodatkowe ma barwę wykraczającą poza zakres barw tego typu urządzeń.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online