Mieszanie warstw i kanałów

Kanały danego obrazu i kanały różnych obrazów można połączyć w nowy obraz za pomocą warstwowych efektów mieszania. Do celu tego służy polecenie Zastosuj obraz (do kanałów pojedynczych lub kompozytowych), oraz polecenie Obliczenia (do kanałów pojedynczych). Te polecenia dają dostęp do dwóch dodatkowych trybów mieszania (Dodawanie i Odejmowanie) niedostępnych w panelu Warstwy. Nowe kombinacje kanałów można tworzyć przez kopiowanie kanałów do warstw w panelu Warstwy, ale szybszym rozwiązaniem może być zastosowanie poleceń obliczania w celu zmieszania informacji kanałów.

Polecenia obliczania umożliwiają wykonywanie operacji matematycznych na odpowiadających sobie pikselach dwóch kanałów (pikselach o takim samym położeniu na obrazie). Wyniki tych operacji są łączone w jeden kanał. W zrozumieniu zasad działania poleceń obliczania pomogą dwie zasadnicze kwestie:

 • Z każdym pikselem w kanale jest skojarzona pewna wartość reprezentująca jego jasność. Za pomocą poleceń Obliczenia i Zastosuj obraz wartości te są poddawane pewnym operacjom, dającym w efekcie wartości jasności pikseli kompozytowych.

 • Istota poleceń polega na "nakładaniu na siebie" pikseli z różnych kanałów, czyli łączeniu danych o ich jasnościach. Dlatego też obrazy będące przedmiotem obliczeń muszą mieć takie same wymiary.

Mieszanie kanałów za pomocą polecenia Zastosuj obraz

Polecenie Zastosuj obraz umożliwia połączenie warstwy i kanału jednego obrazu (źródłowego) z warstwą i kanałem obrazu aktywnego (docelowego).

 1. Otwórz oba obrazy: źródłowy i docelowy, po czym zaznacz wybraną warstwę i kanał na obrazie docelowym. Rzeczywiste wymiary obrazów muszą sobie odpowiadać, aby ich nazwy zostały wyświetlone w oknie Zastosuj obraz.

  Uwaga:

  Jeśli tryby kolorów obrazów są różne (np. jeden z obrazów to RGB, a drugi - CMYK), można zastosować pojedynczy kanał (lecz nie może być to kanał kompozytowy źródła) do kanału kompozytowego warstwy docelowej.

 2. Wybierz polecenie Obraz > Zastosuj obraz.
 3. Zaznacz obraz źródłowy, warstwę i kanał, które mają być połączone z obrazem docelowym. Aby użyć wszystkich warstw z obrazu źródłowego, zaznacz opcję Scalone do warstwy.
 4. Aby przejrzeć wyniki obliczeń w oknie obrazu, zaznacz opcję Podgląd.
 5. Jeśli zawartość danego kanału ma być odwrócona (negatywowa), zaznacz opcję Odwrotność.
 6. W obszarze Mieszanie wybierz opcję mieszania.

  Informacje na temat opcji Dodawanie i Odejmowanie znajdują się w artykule Tryby mieszania Dodawanie i Odejmowanie. Informacje na temat innych opcji mieszania znajdują się w artykule Opisy trybów mieszania.

 7. Wpisz wartość krycia, decydującą o sile efektu.
 8. Zaznacz opcję Utrzymaj przezroczystość, jeśli rezultaty mają być zastosowane tylko do nieprzezroczystych obszarów warstwy wynikowej.
 9. Zaznacz opcję Maska, jeśli podstawę mieszania ma stanowić maska. Następnie wybierz obraz i warstwę zawierającą maskę. W polu Kanał wybierz dowolny kolor lub kanał alfa, który będzie pełnił rolę maski. Można skorzystać z maski opartej na aktywnym zaznaczeniu lub na krawędziach wybranej warstwy (Przezroczystość). Aby obszary zamaskowane uczynić niezamaskowanymi (i odwrotnie), zaznacz opcję Odwrotność.

Mieszanie kanałów za pomocą polecenia Obliczenia

Polecenie Obliczenia umożliwia mieszanie dwóch oddzielnych kanałów z jednego lub więcej obrazów źródłowych. Uzyskane wyniki mogą być zastosowane do nowego obrazu, do nowego kanału lub do zaznaczenia w obrazie aktywnym. Polecenie Obliczenia nie może być stosowane do kanałów złożonych.

 1. Otwórz jeden lub kilka obrazów źródłowych.

  Uwaga:

  W przypadku wielu obrazów źródłowych ich wymiary muszą być identyczne.

 2. Wybierz polecenie Obraz > Obliczenia.
 3. Aby przejrzeć wyniki obliczeń w oknie obrazu, zaznacz opcję Podgląd.
 4. Zaznacz pierwszy obraz źródłowy, warstwę i kanał. Jeśli mają zostać użyte wszystkie warstwy obrazu źródłowego, zaznacz opcję Scalone do warstwy.
 5. Jeśli zawartość danego kanału ma być odwrócona (negatywowa), zaznacz opcję Odwrotność. Aby powielić efekt konwersji obrazu na skalę szarości, w polu Kanał zaznacz opcję Szary.
 6. Zaznacz drugi obraz źródłowy, drugą warstwę i drugi kanał. Ustaw opcje.
 7. W polu Mieszanie wybierz tryb mieszania.

  Informacje na temat opcji Dodawanie i Odejmowanie są dostępne w części Informacje o trybach mieszania Dodawanie i Odejmowanie . Informacje na temat innych opcji mieszania znajdują się w rozdziale Opisy trybów mieszania.

 8. Wpisz wartość krycia, decydującą o sile efektu.
 9. Zaznacz opcję Maska, jeśli podstawę mieszania ma stanowić maska. Następnie wybierz obraz i warstwę zawierającą maskę. W polu Kanał wybierz dowolny kolor lub kanał alfa, który będzie pełnił rolę maski. Można skorzystać z maski opartej na aktywnym zaznaczeniu lub na krawędziach wybranej warstwy (Przezroczystość). Aby obszary zamaskowane uczynić niezamaskowanymi (i odwrotnie), zaznacz opcję Odwrotność.
 10. W polu Rezultat określić, czy efekty mieszania mają być umieszczone na nowym obrazie, w nowym kanale, czy zaznaczeniu na obrazie aktywnym.

Tryby mieszania Dodawanie i Odejmowanie

Tryby mieszania Dodawanie i Odejmowanie są dostępne tylko z poleceniami Zastosuj obraz i Obliczenia.

Dodawanie

Wartości pikseli z obu kanałów są dodawane. Jest to dobra metoda łączenia nie nakładających się na siebie obrazów w dwóch kanałach.

Ponieważ wyższe wartości pikseli reprezentują jaśniejsze kolory, dodawanie kanałów z nakładającymi się pikselami rozjaśnia obraz. Czarne obszary w obu kanałach pozostają nadal czarne (0 + 0 = 0). Obszary białe w obu kanałach nadal pozostają białe (255 + dowolna wartość = nie mniej niż 255).

W trybie Dodawanie suma wartości pikseli jest dzielona przez wartość Skala i uzupełniana o wartość Przesunięcie. Chcąc na przykład znaleźć średnią z wartości pikseli w obu kanałach, należy je dodać, podzielić przez 2 i nie dodawać przesunięcia.

Współczynnik Skala może być dowolną liczbą z przedziału od 1,000 do 2,000. Wprowadzanie wyższych wartości skali powoduje ciemnienie obrazu.

Wartość Przesunięcie umożliwia rozjaśnienie lub przyciemnienie pikseli w kanale docelowym o dowolną wartość jasności z przedziału od +255 do –255. Wartości ujemne przyciemniają obraz, podczas gdy dodatnie rozjaśniają go.

Odejmowanie

Wartości pikseli z kanału źródłowego są odejmowane od wartości odpowiadających im pikseli z kanału docelowego. Podobnie jak w przypadku trybu Dodawanie wynik zostaje podzielony przez wartość Skala, a następnie uzupełniony o wartość Przesunięcie.

Współczynnik Skala może być dowolną liczbą z przedziału od 1,000 do 2,000. Wartość Przesunięcie umożliwia rozjaśnienie lub przyciemnienie pikseli w kanale docelowym o dowolną wartość jasności z przedziału od +255 do –255.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online