Grafika oparta na danych umożliwia szybkie i dokładne generowanie wielu wersji tego samego obrazu (przeznaczonych do wydruku lub do prezentacji w Internecie). Dla przykładu: dzięki niej można utworzyć 100 wersji baneru internetowego, z których każdy zawiera nieco inne elementy, ale jest oparty na tym samym szablonie.

Proces tworzenia grafiki na podstawie szablonów i zestawów danych obejmuje następujące etapy:

Utworzenie obiektu graficznego, który będzie pełnił funkcję szablonu.

Wydzielenie zmiennych elementów graficznych za pomocą warstw.

Zdefiniowanie zmiennych.

Zmienne odpowiadają zmiennym fragmentom obrazu. (Więcej informacji zawiera sekcja Wyznaczanie zmiennych).

Utworzenie i zaimportowanie zestawów danych.

Zestawy danych mogą zostać utworzone wewnątrz szablonu lub zaimportowane z pliku tekstowego. (Więcej informacji zawiera sekcja Wyznaczanie zestawu danych oraz Tworzenie zestawu danych w plikach zewnętrznych).

Sprawdzenie wyników zastosowania poszczególnych zestawów danych.

Czynność tę należy wykonać przed wyeksportowaniem plików. (Więcej informacji w sekcji Podgląd lub stosowanie zestawu danych).

Grafikę można generować przez wyeksportowanie ich z zastosowaniem danych.

W programie Photoshop grafikę można eksportować w postaci plików PSD. (Więcej informacji w sekcji Projektowanie grafiki z wykorzystaniem zestawów danych).

Różne wersje obrazu oparte na zmiennych w programie Photoshop
Tworzenie różnych wersji obrazu przy użyciu zmiennych

A. Szablon pliku źródłowego B. Użytkownik definiuje warstwy jako zmienne. C. Można utworzyć różne wersje obrazu — każdej z nich będzie odpowiadał inny zestaw danych. 

Definiuj zmienne

Korzystając ze zmiennych, można zdefiniować dynamiczne (czyli zmienne) elementy szablonu obrazu. Zmienne należą do trzech kategorii. Zmienne typu Widoczność pozwalają kontrolować wyświetlanie i ukrywanie zawartości warstw. Zmienne typu Zastępowanie pikseli odpowiadają za zastępowanie pikseli warstwy pikselami innych obrazów. Zmienne typu Zastępowanie tekstu pozwalają zastępować wybrane ciągi znakowe warstwami tekstu.

Uwaga:

Program GoLive rozpoznaje wszystkie zmienne tekstowe oraz zmienne typu Widoczność, jednak nie rozpoznaje zmiennych typu Zastępowanie pikseli.

Definiowanie zmiennej w programie Photoshop
Dwie wersje obrazu opartego na tym samym szablonie

A. Zmienna typu Widoczność B. Zmienna typu Zastępowanie pikseli C. Zmienna typu Zastępowanie tekstu 

Zmiennych nie można zdefiniować dla warstwy tła.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Zmienne > Definiuj.
 2. Z menu podręcznego Warstwa wybierz warstwę zawierającą element, dla którego będą definiowane zmienne.
 3. Wybierz jeden lub więcej typów zmiennych:

  Widoczność

  Pokazuje lub ukrywa zawartość warstw.

  Zastępowanie pikseli

  Odpowiada za zastępowanie pikseli warstwy pikselami innych obrazów.

  Zastępowanie tekstu

  Zastępuje wybrane ciągi na warstwie tekstowej.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Nazwa i wpisz nazwę dla zmiennej. Nazwy zmiennych muszą zaczynać się od litery, znaku podkreślenia lub średnika i nie mogą zawierać ani spacji, ani znaków specjalnych (poza kropkami, dywizami, znakami podkreślenia i średnikami).

  • Z menu podręcznego Nazwa wybierz nazwę istniejącej zmiennej. Warstwy połączone z tą samą zmienną są wyświetlane obok menu Nazwa, razem z ikonami połączenia.

 5. W przypadku zmiennych typu Zastępowanie pikseli można ustawić pewne opcje.
  • Wybierz metodę skalowania obrazu: Dopasuj, aby przeskalowany obraz mieścił się w obwiedni (niektóre części obwiedni mogą pozostać puste); Wypełnij, aby przeskalowany obraz całkowicie wypełniał obwiednię (obraz może wychodzić poza obwiednię); Bez zmian, aby obraz nie był skalowany; Dostosuj, aby obraz został przeskalowany nieproporcjonalnie, ale tak, by wypełnić obwiednię.

  • Kliknij uchwyt ikony wyrównania , aby wybrać wyrównanie, które będzie stosowane przy umieszczaniu obrazu w obwiedni. (Ta opcja nie jest dostępna w przypadku metody Dostosuj).

  • Zaznacz opcję Przytnij do obwiedni, aby części obrazu wychodzące poza obwiednię zostały przycięte. Opcja jest dostępna pod warunkiem wyboru metody zastępowania Wypełnij lub Bez zmian. (Ta opcja nie jest dostępna w przypadku metody Dostosuj).

 6. Aby zdefiniować zmienne dla dodatkowej warstwy, wybierz nową warstwę z menu podręcznego Warstwa. Obok nazw warstw zawierających zmienne są wyświetlane gwiazdki. W programie Photoshop przechodzenie między warstwami umożliwiają strzałki.
 7. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie nazwy zmiennej

 1. Wybierz polecenie Obraz > Zmienne > Definiuj.
 2. Z menu podręcznego Warstwa wybierz warstwę zawierającą daną zmienną.
 3. Wpisz nową nazwę w polu tekstowym Nazwa. Nazwy zmiennych muszą zaczynać się od litery, znaku podkreślenia lub średnika i nie mogą zawierać ani spacji, ani znaków specjalnych (poza kropkami, dywizami, znakami podkreślenia i średnikami).
 4. Aby usunąć zmienną, należy anulować jej zaznaczenie.

Definiowanie zestawu danych

Zestaw danych jest to zbiór zmiennych i związanych z nimi danych. Każdy zestaw danych odpowiada innej wersji projektowanego obiektu graficznego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Obraz > Zmienne > Zestawy danych.

  • Jeśli jest otwarte okno dialogowe Zmienne, można kliknąć opcję Dalej lub wybrać polecenie Zestawy danych z menu podręcznego w górnej części okna.

  Uwaga:

  Aby móc edytować domyślny zestaw danych, trzeba zdefiniować co najmniej jedną zmienną.

 2. Kliknij przycisk Nowy zestaw danych .
 3. Wybierz zmienną z menu podręcznego Nazwa lub z listy w dolnej części okna dialogowego.
 4. Przeprowadź edycję zmiennej:
  • W przypadku zmiennych typu Widoczność  można zaznaczyć opcję Widoczna albo Niewidoczna, co powoduje odpowiednio wyświetlanie lub ukrywanie zawartości warstwy.

  • Aby uzyskać dostęp do zmiennych opcji Zastępowanie pikseli , kliknij przycisk Zaznacz plik, po czym wybierz plik obrazu do zastąpienia. Aby zachować bieżący stan warstwy, przed zastosowaniem zestawu danych kliknij Nie zastępuj.

  Uwaga:

  Jeśli wcześniej zostało przeprowadzone inne zastępowanie, opcja Nie zastępuj nie spowoduje przywrócenia oryginalnego stanu pliku.

  • W przypadku zmiennych typu Zastępowanie tekstu  wpisz ciąg znaków w polu Wartość.
 5. Zdefiniuj dodatkowe zestawy danych dla wszystkich wersji projektowanego obiektu graficznego.

Operacje edycji, zmiany nazw i usuwania zestawów danych można przeprowadzić później: wystarczy wybrać z menu podręcznego polecenie Zestaw danych i zmienić wybrane opcje. Przechodzenie między różnymi zestawami danych umożliwiają ikony strzałek. Aby usunąć zestaw danych, wystarczy kliknąć ikonę Usuń.

Podgląd lub stosowanie zestawu danych

Można zastosować zestaw danych do obrazu bazowego, pozostawiając wszystkie zmienne i zestawy danych bez zmian. Wskutek tego wygląd dokumentu PSD zmienia się zgodnie z zawartością zestawu danych. Program zapewnia ponadto funkcję podglądu obrazów, które będą generowane przy użyciu różnych zestawów danych.

Uwaga:

Zastosowanie zestawu danych powoduje zastąpienie oryginalnego dokumentu jego zmienioną wersją.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Zastosuj zestaw danych. Wybierz zestaw danych z listy i obejrzyj podgląd obrazu. Aby zastosować zestaw, kliknij przycisk Zastosuj. Aby zrezygnować ze zmian obrazu bazowego (widocznych w podglądzie), kliknij Anuluj.

  Zestawy danych mogą być przeglądane i stosowane także w oknie dialogowym Zmienne w sekcji Zestaw danych.

Projektowanie grafiki z użyciem zestawów danych

Po utworzeniu zmiennych i zdefiniowaniu potrzebnych zestawów danych można wykorzystać je do wygenerowania obrazów w trybie wsadowym. Obrazy można wygenerować w postaci plików PSD.

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj > Zestawy danych jako pliki.
 2. Podaj nazwę bazową dla wszystkich generowanych plików. W razie potrzeby można utworzyć własny schemat nazywania plików.
 3. Kliknij przycisk Wybierz folder, a następnie wybierz katalog docelowy dla plików.
 4. Wybierz zestawy danych do wyeksportowania.
 5. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie zestawów danych w plikach zewnętrznych

Użytkownik może utworzyć zewnętrzny plik tekstowy zawierający różne zestawy danych dla tej samej zmiennej — plik taki można następnie wczytać do dokumentu PSD zawierającego odpowiednią zmienną. Jedną z dogodnych metod tworzenia takiego pliku jest wprowadzenie wszystkich danych do zwykłego pliku tekstowego lub arkusza programu Microsoft Excel i przekonwertowanie go na plik tekstowy rozdzielany znakami tabulacji lub przecinkami.

Składnia zewnętrznego pliku tekstowego jest następująca (każdy wiersz zaczynający się od „Zmienna” lub „Wartość” odpowiada oddzielnemu wierszowi w pliku):

VariableName1<sep>VariableName2<sep> <sep>VariableNameN <nl> 
Value1-1<sep>Value2-1<sep><sep>ValueN-1<nl> 
Value1-2<sep>Value2-2<sep><sep>ValueN-2<nl> 
Value1-M<sep>Value2-M<sep><sep>ValueN-M<nl>

Wszystkie nazwy zmiennych są wyświetlane w pierwszym wierszu, przy czym ich kolejność odpowiada kolejności wyświetlania ich wartości w wierszach kolejnych. Każdy wiersz kolejny reprezentuje zestaw danych, czyli wartości poszczególnych zmiennych.

Uwaga:

Aby umieścić kilka linijek tekstu w obrębie jednego wiersza w zestawie danych, należy ująć całość tekstu w podwójny cudzysłów oraz wstawić twarde znaki powrotu karetki w tych miejscach pliku rozdzielonego znakami tabulacji lub przecinkami, w których mają pojawić się odstępy.  

Elementy składni zewnętrznego pliku tekstowego

<sep>

Przecinki lub znaki tabulacji oddzielające poszczególne zmienne i wartości. W przypadku przecinka jest generowany plik CSV.

<nl>

Znak nowego wiersza kończący zestaw danych (może to być znak wysuwu wiersza lub znak powrotu karetki).

„TAK” i „NIE”

Dozwolone wartości zmiennej typu Widoczność.

Spacje

Podczas parsowania pliku spacje wokół separatorów są usuwane, spacje między wyrazami w ciągach wartości są zachowywane, spacje w wyrazach ujętych w cudzysłów są zachowywane (np. „jednego typu ”).

Podwójne cudzysłowy

Mogą stanowić część wartości, jeśli poprzedzi się je takimi samymi cudzysłowami (np. „„B”” oznacza wartość „B”).

Jeśli frazy <sep> lub <nl> mają stanowić część wartości zmiennej, całą wartość należy ująć w podwójny cudzysłów.

W pliku tekstowym trzeba zdefiniować wszystkie zmienne występujące w pliku PSD. Jeśli liczba zmiennych w pliku tekstowym nie odpowiada liczbie zmiennych w dokumencie PSD, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Przykładowy zestaw danych:

Plik tekstowy zawierający wartości zmiennych dla pokazu kwiatów obejmującego tulipany i słoneczniki mógłby wyglądać następująco:

{contents of FlowerShow.txt} 
Variable 1, Variable 2, Variable 3 
true, TULIP, c:\My Documents\tulip.jpg 
false, SUNFLOWER, c:\My Documents\sunflower.jpg 
false, CALLA LILY, c:\My Documents\calla.jpg 
true, VIOLET, c:\My Documents\violet.jpg

Uwaga:

Jeśli plik tekstowy znajduje się w tym samym folderze co plik obrazu, można użyć ścieżki względnej. Na przykład ostatni element w przykładzie może być następujący: true, VIOLET, violet.jpg.

Importowanie zestawu danych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Plik > Importuj > Zmienne zestawy danych.

  • Wybierz polecenie Obraz > Zmienne > Zestawy danych i kliknij przycisk Importuj.

 2. Odszukaj plik tekstowy do zaimportowania.
 3. Ustaw opcje importu.

  Użyj pierwszej kolumny jako nazwy zestawu danych

  Wartości w pierwszej kolumnie pliku tekstowego są traktowane jako nazwy zestawów danych. Gdy pole nie jest zaznaczone, zestawy uzyskują nazwy „Data Set 1”, „Data Set 2” itd.

  Zastąp istniejące zestawy danych

  Pozwala usunąć wszystkie bieżące zestawy danych przed zaimportowaniem nowych.

 4. Ustaw kodowanie pliku tekstowego lub pozostaw ustawienie Automatyczne.
 5. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online