Praca z panelem Informacje

Panel Informacje zawiera dane o wartościach kolorów pod kursorem oraz, w zależności od używanego narzędzia, inne przydatne informacje. Panel Informacje zawiera ponadto podpowiedź dotyczącą bieżącego narzędzia i dane o stanie dokumentu. Może wyświetlać wartości 8-, 16- i 32-bitowe.

W panelu Informacje są wyświetlane następujące dane:

 • W zależności od wybranej opcji w panelu Informacje są wyświetlane wartości 8-, 16- lub 32-bitowe.

 • Gdy są wyświetlane wartości CMYK, a kolor pod kursorem nie należy do drukowalnej przestrzeni kolorów CMYK, na palecie obok wartości CMYK pojawia się wykrzyknik.

 • Kiedy jest używane narzędzie Zaznaczanie prostokątne, w panelu Informacje są wyświetlane współrzędne kursora x i y, a także szerokość (Sz) i wysokość (W) bieżącego zaznaczenia.

 • Gdy jest używane narzędzie Kadrowanie lub Lupka, na panelu jest wyświetlana szerokość (Sz) i wysokość (W) ramki zaznaczenia. Ponadto jest wyświetlany kąt obrotu ramki kadrowania.

 • Gdy jest używane narzędzie Linia, Pióro albo Gradient lub gdy jest przesuwane zaznaczenie, w panelu Informacje są wyświetlane współrzędne x i y punktu początkowego, zmiana współrzędnej x (DX), zmiana współrzędnej y (DY), kąt (A) oraz długość (D).

 • Gdy są używane polecenia przekształceń dwuwymiarowych, w panelu są wyświetlane wysokość (W), szerokość (Sz), kąt obrotu (A) oraz kąt nachylenia w poziomie (H) lub pionie (V).

 • Gdy jest używane dowolne okno dialogowe dopasowania kolorów (na przykład Krzywe), w panelu Informacje są wyświetlane wartości kolorów pikseli pod kursorem oraz próbkami kolorów przed zmianą i po niej.

 • Jeśli jest włączona opcja Pokaż podpowiedzi narzędzi, zaznaczenie narzędzia powoduje wyświetlenie wskazówek na jego temat.

 • W zależności od zaznaczonych opcji w panelu Informacje mogą być wyświetlane następujące informacje: rozmiar dokumentu, profil dokumentu, wymiary dokumentu, wielkości magazynów, wydajność, czas i nazwa bieżącego narzędzia.

Używanie panelu Informacje

Na panelu Informacje są wyświetlane informacje o pliku obrazu, a także bieżące dane wartości kolorów pod kursorem narzędzia. Jeśli informacje mają być widoczne podczas przeciągania kursora po obrazie, panel Informacje powinien być widoczny w przestrzeni roboczej.

 1. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić panel Informacje, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli zakładka panelu Informacje jest zadokowana razem z innymi panelami, kliknij tę zakładkę.

  • Wybierz polecenie Okno > Informacje. Informacje o pliku obrazu są wyświetlane u dołu panelu Informacje. Aby zmienić rodzaj wyświetlanych informacji, kliknij trójkąt w prawym górnym rogu panelu i z menu panelu wybierz polecenie Opcje panelu.

 2. Ustaw opcje dotyczące wyświetlania informacji na panelu Informacje, wykonując dowolną spośród następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Opcje panelu z menu panelu Informacje i określ opcje w oknie dialogowym Opcje panelu.

  • Kliknij ikonę kroplomierza i wybierz opcje wyświetlania z menu podręcznego. Za pomocą menu podręcznego można również określić, czy na panelu Informacje mają być wyświetlane wartości 8-, 16- czy 32-bitowe.

  • Kliknij ikonę współrzędnych kursora  i wybierz jednostki miary.

 3. Zaznaczyć narzędzie.
 4. Przesuń lub przeciągnij kursor na obrazie, aby użyć narzędzia. W zależności od wybranego narzędzia, mogą być wyświetlane następujące informacje:

  Liczbowe wartości koloru umieszczonego pod kursorem.

  Wyświetla współrzędne x i y kursora.

  Szerokość (Sz) i wysokość (W) zaznaczenia lub kształtu (podczas przeciągania) albo szerokość i wysokość aktywnego zaznaczenia.

Zmienianie opcji panelu Informacje

 1. Kliknij trójkąt w prawym górnym rogu i wybierz z menu panelu Informacje polecenie Opcje panelu.
 2. W oknie dialogowym Opcje panelu wybierz jedną z następujących opcji wyświetlania pierwszego odczytu koloru:

  Kolor rzeczywisty

  Wyświetlane wartości odzwierciedlają bieżący tryb kolorów.

  Kolor podstawowy

  Wyświetlane wartości odzwierciedlają wyjściową przestrzeń kolorów obrazu.

  [Tryb kolorów]

  Wartości kolorów odzwierciedlają ten tryb koloru.

  Wszystkie farby

  Jest wyświetlany sumaryczny udział wszystkich farb CMYK piksela pod aktualną pozycją kursora, w oparciu o wartości ustawione w oknie dialogowym Ustawienia rozbarwień.

  Krycie

  Jest pokazywane zaczernienie bieżącej warstwy. Opcja nie dotyczy tła.

  Uwaga:

  Opcje odczytu można też ustawić, klikając ikonę kroplomierza na panelu Informacje. Oprócz opcji wymienionych wyżej, można ustawić opcję dotyczącą tego, czy mają być wyświetlane wartości 8-bitowe, 16-bitowe czy 32-bitowe.

 3. W obszarze Drugi odczyt koloru wybrać opcję z listy opisanej w kroku 2. W przypadku drugiego odczytu można również kliknąć ikonę kroplomierza na panelu Informacje i wybrać opcje odczytu z menu podręcznego.
  Kliknij ikonę kroplomierza i wybierz odczyt.
  Kliknięcie ikony kroplomierza i wybór trybu odczytu z menu wysuwanego.

 4. Wybrać jednostkę miary w obszarze Jednostki miary.
 5. W obszarze informacji Stan wybierz jedną z następujących opcji dotyczących wyświetlania informacji o pliku na panelu Informacje:

  Rozmiary dokumentów

  Opcja pozwala wyświetlić informacje o ilości danych w obrazu. Liczba po lewej stronie jest wielkością obrazu przygotowanego do druku (przybliżona wielkość zapisanego, spłaszczonego pliku w formacie Adobe Photoshop). Liczba po prawej stronie jest wielkością pliku wraz z warstwami i kanałami.

  Profil dokumentu

  Wyświetla nazwę profilu kolorów obrazu.

  Wymiary dokumentu

  Pozwala wyświetlić wymiary obrazu.

  Wielkość magazynów

  Opcja pozwala wyświetlić informacje o ilości pamięci RAM i objętości dysku magazynującego użytych do opracowania obrazu. Liczba po lewej stronie jest ilością pamięci używanej przez program do wyświetlania wszystkich otwartych obrazów. Liczba po prawej stronie jest ilością pamięci RAM, która będzie dostępna podczas opracowywania obrazów.

  Wydajność

  Opcja pozwala wyświetlić procent czasu, jaki przypada na rzeczywistą operację, a nie na odczyt lub zapis dysku magazynującego. Jeśli wartość jest mniejsza niż 100%, znaczy to, że program Photoshop korzysta z dysku magazynującego i działa wolniej.

  Czasochłonność

  Pozwala wyświetlić czas wykonania ostatniej operacji.

  Narzędzie bieżące

  Pozwala wyświetlić nazwę aktywnego narzędzia.

  Skala pomiaru

  Wyświetla skalę dokumentu.

 6. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Pokaż podpowiedzi narzędzi, aby u dołu panelu Informacje były wyświetlane podpowiedzi dotyczące wybranego narzędzia.
 7. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby zmienić jednostkę miary, kliknij ikonę krzyżyka w menu panelu Informacje i wybierz jedną z opcji dostępnych w menu.

Wyświetlanie informacji o pliku w oknie dokumentu

Pasek stanu w dolnej części okna dokumentu zawiera różne ważne informacje o pliku, na przykład stopień bieżącego powiększenia, rozmiar pliku lub aktywnego obrazu oraz krótkie instrukcje odnośnie bieżącego narzędzia.

Uwaga:

Można też wyświetlić informacje o prawach autorskich do pliku. Informacje te obejmują standardowe dane na temat pliku oraz znaki wodne Digimarc. W programie Photoshop otwierane obrazy są skanowane automatycznie za pomocą wtyczki firmy Digimarc Wykryj znak wodny. Jeśli zostanie wykryty znak wodny, program Photoshop wyświetli na pasku tytułowym okna obrazu symbol praw autorskich, a także zaktualizuje pola dotyczące praw autorskich w oknie dialogowym Informacje o pliku.

 1. Kliknij trójkąt u dołu obramowania w oknie dokumentu.
  Opcje widoku informacji o pliku
  Opcje widoku informacji o pliku w czasie, gdy włączony jest Version Cue

 2. Wybierz opcję widoku z menu wysuwanego:

  Uwaga:

  Jeśli jest aktywny program Version Cue, można wybrać podmenu Pokaż.

  Version Cue

  Opcja pozwala wyświetlić dane o stanie dokumentu w grupie roboczej obsługiwanej przez Version Cue, np. "plik otwarty", "plik nieobsługiwany", "plik niezapisany", itp. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy uaktywniono program Version Cue.

  Rozmiary dokumentów

  Informacje o ilości danych w obrazie.

  Profil dokumentu

  Nazwa profilu koloru obrazu.

  Wymiary dokumentu

  Wymiary obrazu.

  Skala pomiaru

  Skala dokumentu.

  Wielkość magazynów

  Informacje o ilości pamięci RAM i objętości dysku magazynującego użytych do opracowania obrazu.

  Wydajność

  Procent czasu, jaki przypada na rzeczywistą operację, a nie na odczyt lub zapis dysku magazynującego.

  Czasochłonność

  Czas wykonania ostatniej operacji.

  Narzędzie bieżące

  Nazwa aktywnego narzędzia.

  Ekspozycja 32-bity

  Opcja pozwala dostosować podgląd obrazów do wymagań przeglądania obrazów HDR o 32 bitach na kanał. Suwak opcji jest dostępny tylko wtedy, gdy w oknie dokumentu jest wyświetlany obraz HDR.

Uwaga:

Kliknij obszar informacji o pliku na pasku stanu, aby wyświetlić informacje o szerokości, wysokości, kanałach i rozdzielczości dokumentu. Aby wyświetlić szerokość i wysokość płytki, kliknij, trzymając naciśnięty klawisz Control (Windows) lub Command (Mac OS).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online