Informacje o kolorach narzędzi i tła

Program Photoshop używa koloru narzędzia do malowania, wypełniania i obrysowywania zaznaczeń, a koloru tła do tworzenia wypełnień gradientowych i wypełniania wyczyszczonych obszarów obrazu. Kolory narzędzia i tła są także używane w przypadku niektórych efektów specjalnych.

Nowy kolor narzędzia lub tła można wybrać za pomocą narzędzia Kroplomierz, panelu Kolor, panelu Próbki lub próbnika kolorów Adobe.

Domyślnym kolorem narzędzia jest czarny, a tła — biały. (W kanale alfa domyślnym kolorem narzędzia jest biały, a tła — czarny).

Wskazówka wideo | Tworzenie skrótu do próbnika kolorów

Wskazówka wideo | Tworzenie skrótu do próbnika kolorów
Scott Kelby

Wybieranie kolorów w przyborniku

Bieżący kolor narzędzia jest wyświetlany w górnym polu zaznaczenia na pasku narzędziowym, a bieżący kolor tła jest wyświetlany w dolnym polu.

Pola koloru narzędzia i koloru tła w przyborniku
Pola koloru narzędzia i koloru tła w przyborniku

A. Ikona domyślnych kolorów B. Ikona przełączania kolorów C. Pole koloru narzędzia D. Pole koloru tła 
 • Aby zmienić kolor narzędzia, kliknij górne pole koloru w przyborniku, po czym wybierz kolor z Próbnika kolorów Adobe.
 • Aby zmienić kolor tła, kliknij dolne pole koloru w przyborniku, po czym wybierz kolor z próbnika kolorów Adobe.
 • Aby kolor narzędzia i kolor tła zamienić ze sobą, kliknij ikonę przełączania kolorów w przyborniku.
 • Aby przywrócić domyślny kolor narzędzia i tła, kliknij ikonę domyślnych kolorów w przyborniku.

Wybieranie kolorów za pomocą narzędzia Kroplomierz

Narzędzie Kroplomierz umożliwia próbkowanie koloru z danego obszaru na obrazie w celu zmiany koloru tła lub narzędzia. Próbkę można pobrać z obszaru aktywnego lub z innego obszaru obrazu.

 1. Wybierz narzędzie Kroplomierz .
 2. Na pasku opcji zmień rozmiar próbki kroplomierza, wybierając opcję z menu Rozmiar próbki:

  Próbka punktowa

  Jest odczytywana wartość koloru jednego piksela (tego, który kliknięto).

  Średnia 3 na 3, Średnia 5 na 5, Średnia 11 na 11, Średnia 31 na 31, Średnia 51 na 51, Średnia 101 na 101

  Jest wyznaczana średnia wartości kolorów wszystkich pikseli próbki.

  Narzędzie Kroplomierz w programie Photoshop
  Wybieranie koloru narzędzia za pomocą narzędzia Kroplomierz

 3. Wybierz jedną z następujących opcji z menu Próbka:

  Wszystkie warstwy

  Kolor próbek ze wszystkich warstw w dokumencie.

  Bieżąca warstwa

  Kolor próbek z bieżącej warstwy aktywnej.

 4. Wybranie opcji Pokaż pierścień próbkowania powoduje zakreślenie zakraplacza pierścieniem przedstawiającym podgląd próbkowanego koloru nad bieżącym kolorem narzędzia. (Ta opcja wymaga obsługi OpenGL. Zobacz Włączanie obsługi interfejsu OpenGL i optymalizowanie ustawień GPU.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wybrać nowy kolor narzędzia, kliknij obraz. Metoda alternatywna polega na ustawieniu kursora nad obrazem, wciśnięciu przycisku myszy i przeciągnięciu kursorem. W trakcie przeciągania będzie zmieniała się zawartość pola wyboru koloru. Gdy ukaże się w nim pożądany kolor, można zwolnić przycisk myszy.

  • Aby wybrać nowy kolor tła, kliknij obraz z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Metoda alternatywna polega na ustawieniu kursora nad obrazem, wciśnięciu klawisza Alt (Windows) lub Option (Mac OS), wciśnięciu przycisku myszy i przeciągnięciu kursorem. W trakcie przeciągania będzie zmieniała się zawartość pola wyboru koloru tła. Gdy ukaże się w nim pożądany kolor, można zwolnić przycisk myszy.

  Uwaga:

  Aby użyć narzędzia Kroplomierz w celu wybrania koloru narzędzia podczas korzystania z dowolnego narzędzia do rysowania, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Omówienie Próbnika kolorów Adobe

W Próbniku kolorów Adobe kolory są wybierane przy użyciu czterech modeli kolorów: HSB, RGB, Lab oraz CMYK. Za pomocą Próbnika kolorów Adobe można ustawiać kolor narzędzia, kolor tła i kolor tekstu. Narzędzie umożliwia także określanie kolorów docelowych dla różnych narzędzi, poleceń i opcji.

Próbnik kolorów Adobe można skonfigurować tak, aby dopuszczał wybieranie tylko bezpiecznych kolorów z palety internetowej lub określonych kolorów systemowych. Można uzyskać dostęp do próbnika wysokiego zakresu dynamicznego (HDR, High Dynamic Range), który pozwala wybierać kolory dla obrazów HDR.

Pole koloru w Próbniku kolorów Adobe może wyświetlać kolory składowe w trybie HSB, RGB oraz Lab. Jeśli znasz wartości liczbowe opisujące wybrany kolor, możesz je wpisać w polach tekstowych. Możesz też użyć suwaka kolorów i pola kolorów do zapoznania się z dostępnymi kolorami. Podczas dobierania koloru przy użyciu pola i suwaka kolorów wyświetlane wartości współrzędnych zmieniają się razem ze zmianami koloru. Prostokąt koloru po prawej stronie suwaka wyświetla dopasowany kolor na górze i kolor oryginalny na dole. W przypadkach, gdy kolor nie należy do bezpiecznych kolorów z palety internetowej lub nie należy do przestrzeni kolorów dla druku (kolory niedrukowalne) , są wyświetlane alarmy.

Próbnik kolorów w programie Photoshop
Próbnik kolorów Adobe

A. Pobrany kolor B. Kolor oryginalny C. Kolor dopasowany D. Ikona alarmu poza przestrzenią kolorów E. Ikona ostrzegająca o kolorze spoza palety internetowej F. Wyświetlanie tylko kolorów z palety internetowej G. Pole Kolor H. Suwak Kolor I. Wartości koloru 

Uwaga:

Po wybraniu koloru w Próbniku kolorów Adobe, program wyświetla jednocześnie wartości liczbowe składowych HSB, RGB, Lab i CMYK oraz wartości szesnastkowe. Jest to wygodna metoda sprawdzania, jak dany kolor będzie opisywany w innych modelach.

Program Photoshop używa domyślnie Próbnika kolorów Adobe, ale można też użyć innego próbnika po ustawieniu odpowiedniej preferencji. Można na przykład użyć próbnika kolorów wbudowanego w systemie operacyjnym komputera lub oferowanego jako wtyczka innej firmy.

Wyświetlanie próbnika kolorów

 • Kliknij pole koloru tła lub narzędzia na przyborniku.
 • Kliknij pole wyboru Kolor narzędzia lub Kolor tła w panelu Kolor.

  Próbnik kolorów jest także dostępny, gdy dana funkcja umożliwia wybranie koloru. Pojawia się na przykład po kliknięciu próbki koloru na pasku opcji niektórych narzędzi lub po kliknięciu kroplomierza w niektórych oknach dialogowych dopasowania koloru.

Wybieranie koloru w Próbniku kolorów Adobe

Aby wybrać kolor, wpisz wartości składowych koloru w polach tekstowych HSB, RGB i Lab lub użyj suwaka kolorów i pola kolorów.

Aby wybrać kolor za pomocą suwaka i pola kolorów, kliknij suwak lub przesuń jego trójkąt, określając każdą ze składowych koloru. Następnie przesuń okrągły znacznik lub kliknij pole koloru. Operacja ta określi pozostałe dwie składowe koloru.

Podczas dobierania koloru przy użyciu pola i suwaka kolorów wyświetlane wartości współrzędnych zmieniają się, reprezentując bieżący kolor. Prostokąt koloru po prawej stronie suwaka wyświetla dopasowany kolor na górze i kolor oryginalny na dole. Jeśli kolor nie jest bezpiecznym kolorem z palety internetowej lub nie należy do przestrzeni kolorów , są wyświetlane alarmy.

Uwaga:

Kolory można również pobierać poza oknem Próbnika kolorów Adobe. Przesunięcie wskaźnika nad okno dokumentu spowoduje, że zmieni się on w narzędzie Kroplomierz. Można nim pobrać kolor, klikając obraz. Wybrany kolor zostanie wyświetlony w Próbniku kolorów Adobe. Kliknięcie obrazu i przytrzymanie przycisku myszy umożliwia przeniesienie narzędzia Kroplomierz w dowolne miejsce pulpitu. Następnie można pobrać kolor, zwalniając przycisk myszy.

Wybieranie koloru przy użyciu modelu HSB

W przypadku korzystania z modelu kolorów HSB barwa jest określana w polu koloru — jako wartość kąta od 0° do 360° na kole kolorów. Nasycenie i jasność są określane wartościami wyrażonymi w procentach. W polu kolorów nasycenie i barwa wzrastają od lewej do prawej, a jasność wzrasta od dołu do góry.

 1. W Próbniku kolorów Adobe zaznacz opcję H i wpisz wartość w polu tekstowym H lub zaznacz wybraną barwę na suwaku kolorów.
 2. Dopasuj nasycenie i jasność, klikając pole kolorów, przesuwając okrągły znacznik lub wpisując wartości polach S i B.
 3. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję S lub B w celu wyświetlenia w polu kolorów nasycenia i jasności przed wprowadzaniem dalszych zmian.

Wybieranie koloru przy użyciu modelu RGB

Wybierz kolor, określając jego składowe: czerwony, zielony i niebieski.

 1. W Próbniku kolorów Adobe wpisz wartości liczbowe w polach R, G i B. Wybierz wartości składowych z przedziału od 0 do 255 (0 odpowiada czerni, a 255 czystemu kolorowi).
 2. Aby zaznaczyć kolor przy użyciu suwaka lub pola kolorów, kliknij R, G lub B i dopasuj odpowiednio wybrany suwak lub pole.

  Kliknięty kolor jest wyświetlany na suwaku kolorów z wartością 0 (brak koloru) na dole i wartością 255 (maksymalna ilość koloru) na górze. Pole kolorów wyświetla zakres pozostałych dwóch składowych — jeden na osi poziomej, drugi na pionowej.

Wybieranie koloru przy użyciu modelu Lab

Podczas wybierania koloru na podstawie modelu Lab wartość L określa luminancję danego koloru. Wartość A określa, na ile kolor jest czerwony lub zielony. Wartość B określa, na ile kolor jest niebieski lub żółty.

 1. W Próbniku kolorów Adobe wpisz wartości dla pola L (od 0 do 100) oraz dla pól A i B (od -128 do +127).
 2. (Opcjonalnie) Dopasuj kolor przy użyciu suwaka lub pola kolorów.

Wybieranie koloru przy użyciu modelu CMYK

Aby wybrać kolor, podaj wartości wszystkich składowych jako procent niebieskozielonego, karmazynowego, żółtego i czarnego.

 1. W Próbniku kolorów Adobe wpisz wartości procentowe dla pól C, M, Y i K lub wybierz kolor przy użyciu suwaka lub pola kolorów.

Wybieranie koloru przez określenie wartości szesnastkowych

Istnieje możliwość wybrania koloru przez określenie wartości szesnastkowych dla składników R, G i B danego koloru. Trzy pary liczb są wyrażane w wartościach od 00 (minimalna luminancja) do ff (maksymalna luminancja). Na przykład 000000 to czerń, ffffff to biel, a ff0000 to czerwień.

 1. W Próbniku kolorów Adobe wpisz wartość szesnastkową w polu tekstowym ze znakiem #.

Wybieranie koloru podczas malowania

Próbnik kolorów HUD umożliwia szybki wybór kolorów podczas malowania w oknie dokumentu, gdzie kolory obrazu zapewniają jednocześnie użyteczny kontekst dla wykonywanych działań.

Uwaga:

Próbnik kolorów HUD wymaga obsługi standardu OpenGL. Zobacz Włączanie obsługi interfejsu OpenGL i optymalizowanie ustawień GPU.

Wybieranie typu próbnika kolorów HUD

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Ogólne (Mac OS).

 2. Z menu Próbnik kolorów HUD wybierz pasek barw, aby wyświetlić próbnik pionowy, lub koło barw, aby wyświetlić próbnik kołowy.

Wybieranie koloru w próbniku kolorów HUD

 1. Wybierz narzędzie malowania.

 2. Naciśnij kombinację klawiszy Shift + Alt i kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub naciśnij kombinację klawiszy Control + Option + Command (Mac OS).

 3. Kliknij w oknie dokumentu, aby wyświetlić próbnik. Następnie przeciągnij, aby wybrać barwę i odcień koloru.

  Uwaga:

  Po kliknięciu w oknie dokumentu można zwolnić naciskane klawisze. Przytrzymaj na chwilę klawisz spacji, aby zachować wybrany odcień podczas wybierania innej barwy, lub odwrotnie.

Próbnik HUD w programie Photoshop
Wybierania koloru za pomocą próbnika HUD

A. Odcień B. Barwa 

Uwaga:

Aby wybrać kolor z obrazu, przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), co spowoduje uaktywnienie narzędzia Kroplomierz.

Wybieranie bezpiecznych kolorów z palety internetowej

Bezpieczne kolory z palety internetowej to 216 kolorów używanych w przeglądarkach niezależnie od platformy. Przy wyświetlaniu koloru na 8-bitowym ekranie, przeglądarka zmienia wszystkie kolory obrazu na bezpieczne. 216 kolorów stanowi podzestaw palety Mac OS kolorów 8-bitowych. Używając tylko takich kolorów, zyskuje się pewność, że kompozycja przeznaczona do prezentacji w Internecie nie będzie podlegała roztrząsaniu na zestaw systemowy, zawierający 256 kolorów.

Wybieranie bezpiecznych kolorów z palety internetowej w próbniku kolorów Adobe

 1. Kliknij opcję Tylko kolory z palety internetowej, w lewym dolnym rogu Próbnika kolorów Adobe. Każdy kolor wybrany wtedy, gdy ta opcja będzie zaznaczona, będzie bezpiecznym kolorem z palety internetowej.

Zmiana koloru spoza palety internetowej na bezpieczny kolor z palety internetowej

W przypadku wybrania koloru spoza palety internetowej obok prostokąta koloru w próbniku kolorów Adobe zostanie wyświetlony symbol ostrzeżenia .

 1. Kliknięcie symbolu ostrzeżenia zaznacza najbliższy kolor z palety internetowej. (Brak symbolu ostrzeżenia oznacza, że wybrany kolor jest bezpiecznym kolorem z palety internetowej).

Wybieranie bezpiecznego koloru z palety internetowej za pomocą panelu Kolor

 1. Kliknij zakładkę panelu Kolor lub wybierz polecenie Okno > Kolor w celu wyświetlenia panelu Kolor.
 2. Wybierz opcję dotyczącą wyboru bezpiecznego koloru z palety internetowej:
  • Z menu panelu Kolor wybierz polecenie Utwórz bezpieczną rampę internetową. Każdy kolor wybrany wtedy, gdy ta opcja będzie zaznaczona, będzie bezpiecznym kolorem z palety internetowej.

  • Z menu panelu Kolor wybierz opcję Suwaki kolorów z palety internetowej. Domyślnie podczas przeciągania suwaki kolorów z palety internetowej są przyciągane do bezpiecznych kolorów z palety internetowej (wskazywanych przez symbole zaznaczenia). Aby przesłonić wybór bezpiecznych kolorów z palety internetowej, przeciągnij te suwaki przy naciśniętym klawiszu Alt (Windows ) lub Option (Mac OS).

  Jeśli zostanie wybrany kolor spoza palety internetowej, to powyżej paska kolorów z lewej strony panelu Kolor zostanie wyświetlony symbol ostrzeżenia . Kliknięcie symbolu ostrzeżenia zaznacza najbliższy kolor z palety internetowej.

Wybieranie odpowiednika CMYK dla koloru niedrukowalnego

Niektóre kolory w modelach RGB, HSB i Lab nie mogą być drukowane, ponieważ nie mają swych odpowiedników w modelu CMYK. Po wybraniu niedrukowalnego koloru w Próbniku kolorów Adobe lub w panelu Kolor na ekranie pojawi się trójkąt ostrzeżenia. Próbka poniżej trójkąta wskazuje najbliższy odpowiednik w modelu CMYK.

Uwaga:

Trójkąt ostrzeżenia nie jest dostępny w panelu Kolor w przypadku używania opcji Suwaki kolorów z palety internetowej.

 1. Aby wybrać najbliższy odpowiednik w modelu CMYK, kliknij trójkąt ostrzeżenia w oknie dialogowym Próbnik kolorów lub w panelu Kolor.

  Kolory możliwe do wydrukowania są wyznaczone przez bieżącą przestrzeń roboczą kolorów CMYK (określoną w oknie dialogowym Ustawienia koloru).

Wybieranie koloru dodatkowego

Próbnik kolorów Adobe umożliwia wybieranie kolorów specjalnych z bibliotek PANTONE MATCHING SYSTEM®, Trumatch® Swatching System™, Focoltone® Colour System, systemu Toyo Color Finder™ 1050, ANPA-Color™, HKS® oraz DIC Color Guide.

Aby zagwarantować, że kolory na wydruku końcowym będą dokładnie zgodne z oczekiwaniami, należy skonsultować się z producentem drukarki lub z pomocą techniczną i wybrać kolor specjalny na podstawie drukowanej próbki koloru. Producenci zalecają, aby co roku nabywać nowy zestaw próbek, dzięki czemu można uniknąć skutków blaknięcia farby drukarskiej i innych uszkodzeń próbek.

Uwaga:

W programie Photoshop kolory dodatkowe są drukowane na odpowiadających im płytkach CMYK we wszystkich trybach oprócz bichromii. Aby wydrukować kolory specjalne na płytkach kolorów dodatkowych, należy utworzyć kanały koloru dodatkowego.

 1. Otwórz Próbnik kolorów Adobe i kliknij przycisk Biblioteki kolorów.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Inny kolor, w którym zostanie wyświetlony kolor najbardziej zbliżony do zaznaczonego w Próbniku kolorów Adobe.

 2. W polu Książka wybierz bibliotekę kolorów. Opisy bibliotek kolorów znajdują się niżej.
 3. Odszukaj wybrany kolor, wpisując numer farby lub przeciągając trójkąty wzdłuż paska przewijania.
 4. Kliknij na liście odpowiednią próbkę koloru.

Biblioteki kolorów dodatkowych

Próbnik kolorów Adobe obsługuje następujące systemy kolorów:

ANPA-COLOR

Powszechnie używany do drukowania prasy. Książka ANPA-COLOR ROP Newspaper Color Ink Book zawiera próbki kolorów ANPA.

DIC Color Guide

Używany często w Japonii do drukowania projektów. Więcej informacji można uzyskać od firmy Dainippon Ink & Chemicals, Inc., Tokio, Japonia.

FOCOLTONE

Składa się z 763 kolorów CMYK. Kolory FOCOLTONE są zoptymalizowane pod kątem unikania problemów z zalewkami i dopasowaniem kolorów. FOCOLTONE udostępnia książkę próbek ze specyfikacjami dla kolorów podstawowych i dodatkowych, wykresy nadruku oraz informacje na temat oznaczeń rozkładu dokumentów. Więcej informacji można uzyskać od firmy Focoltone International, Ltd., Stafford, Wielka Brytania.

Próbki HKS

Używany do drukowania projektów w Europie. Każdy kolor posiada określony odpowiednik CMYK. W podanej grupie istnieją opcje HKS E, HKS K (dla wysokiej jakości papieru błyszczącego), HKS N (dla papieru zwykłego) oraz HKS Z (dla druku gazetowego). Dostępne są próbki kolorów dla każdej skali. Książki i próbki kolorów HKS Process dodano do menu systemów koloru.

PANTONE®

Kolory używane do odtwarzania kolorów dodatkowych. System PANTONE MATCHING SYSTEM zapewnia możliwość symulowania 1114 kolorów. Przewodniki kolorów oraz próbniki kolorów PANTONE są obecnie drukowane na papierach powlekanych, niepowlekanych i matowych, co umożliwia dokładne oddanie wyników druku oraz daje lepszą kontrolę na poziomie maszyny drukarskiej. Kryjące kolory PANTONE można wydrukować w kolorach CMYK. Aby porównać kolor kryjący PANTONE z jego najbliższym odpowiednikiem CMYK, zastosuj mapę konwersji kolorów kryjących na rozbarwiane PANTONE. Pod każdym kolorem podane są wartości procentowe tint rastrów CMYK. Więcej informacji można uzyskać od firmy Pantone, Inc., Carlstadt, New Jersey (www.pantone.com).

TOYO Color Finder 1050

System wyszukiwania kolorów składający się z ponad 1000 barw opartych na farbach drukarskich drukarskie najczęściej używanych w Japonii. Książkę TOYO Process Color Finder oraz próbki TOYO dodano do menu systemów koloru. Książka TOYO Kolor Finder 1050 Book zawiera wydrukowane próbki kolorów Toyo. Można ją uzyskać w drukarniach i sklepach z artykułami graficznymi. Więcej informacji można uzyskać od firmy Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., Tokio, Japonia.

TRUMATCH

Zapewnia przewidywalne odpowiedniki koloru w systemie CMYK; udostępnia 2000 komputerowo generowanych kolorów. Kolory TRUMATCH są równomiernie rozmieszczone wzdłuż widzialnego zakresu przestrzeni CMYK. TRUMATCH COLORFINDER wyświetla w każdej barwie do 40 odcieni i tint, utworzonych w procesie czterobarwnym, przy czym każdy odcień i każdą tintę można odtworzyć w czterech kolorach na naświetlarkach elektronicznych. Dostępne są również odcienie szarości utworzone ze składowych CMYK. Więcej informacji można uzyskać od firmy Trumatch Inc., Nowy Jork, U.S.A.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online