Tekst w programie Adobe Photoshop składa się z wektorowych obramowań tekstu — matematycznie zdefiniowanych kształtów opisujących litery, liczby i symbole czcionki. Kroje czcionek są dostępne w kilku formatach, z których najbardziej typowymi są Type 1 (zwany także czcionkami PostScript), TrueType, OpenType i CID (tylko w języku japońskim).

Jednak program Photoshop zachowuje wektorowe kontury tekstu, które są wykorzystywane przy skalowaniu lub zmienianiu rozmiaru znaków, zapisywaniu pliku PDF lub EPS albo drukowaniu obrazu na drukarce postscriptowej. Dzięki temu można uzyskać tekst o wyraźnych, niezależnych od rozdzielczości krawędziach.

Uwaga:

Jeśli są importowane warstwy tekstu bitmapowego utworzone w starszych wersjach programów Photoshop i Photoshop Elements, wybierz polecenie Tekst > Uaktualnij wszystkie warstwy tekstowe, aby przekonwertować tekst bitmapowy na wektorowy.

Informacje o warstwach tekstowych

Uwaga:

Warstwy tekstowe nie są tworzone dla obrazów w trybach wielokanałowym, bitmapowym i kolorów indeksowanych, ponieważ w tych trybach warstwy nie są obsługiwane. W tych trybach tekst pojawia się w tle i ma postać zrasteryzowaną.

Po utworzeniu elementu tekstowego na panelu Warstwy pojawi się nowa warstwa tekstowa. Po utworzeniu warstwy tekstowej można edytować tekst i stosować do niego polecenia dotyczące warstwy.

Zmiana na warstwie tekstowej wymaga rasteryzacji, ale program Photoshop konwertuje krzywe tekstu opartego na wektorach na piksele. Tekst zrastrowany nie zawiera już konturów wektorowych i nie można go edytować narzędziami tekstowymi. Zobacz Rasteryzacja warstw tekstowych.

Wymienione niżej rodzaje zmian wprowadzanych na warstwie tekstowej nie ograniczają możliwości edycji tekstu:

 • Zmiana orientacji tekstu.
 • Wygładzenie.
 • Konwertowanie między tekstem punktowym a tekstem akapitowym.
 • Tworzenie ścieżki roboczej z tekstu.
 • Polecenia dotyczące przekształcania z menu Edycja, z wyjątkiem funkcji Perspektywa i Zniekształcanie.  

Uwaga:

Aby przekształcić część warstwy tekstowej, należy wcześniej zrasteryzować tę warstwę.

 • Używanie stylów warstw.

 • Skorzystaj ze skrótów wypełnienia (zobacz Klawisze dotyczące malowania).

 • Wypaczanie tekstu zgodnie z różnymi kształtami.

Wpisywanie tekstu

Użytkownik ma do dyspozycji trzy metody tworzenia tekstu: w punkcie, w akapicie i wzdłuż ścieżki.

 • Tekst punktowy jest poziomym lub pionowym wierszem tekstu, rozpoczynającym się od miejsca kliknięcia obrazu. Metoda ta sprawdza się najlepiej w przypadku tekstów krótkich, kilkuwyrazowych.

 • Tekst akapitowy zapewnia przepływ znaków w poziomie lub w pionie między krawędziami. Metoda ta sprawdza się najlepiej w przypadku tekstów dłuższych, umieszczanych w kilku akapitach (tak jak w różnego rodzaju broszurach).

Tekst punktowy oraz tekst w obwiedni
Tekst punktowy (u góry) oraz tekst w obwiedni (u dołu)

 • Tekst wzdłuż ścieżki przepływa wzdłuż krawędzi otwartej lub zamkniętej ścieżki. Tekst tego typu wpisywany w poziomie jest układany prostopadle do linii bazowej. Tekst tego typu wpisywany w pionie jest układany równolegle do linii bazowej. W obydwu wypadkach tekst biegnie w kierunku ścieżki, czyli kierunku wyznaczonym przez kolejno dodawane punkty ścieżki.

  Jeśli zostanie wprowadzona większa ilość tekstu niż mieści się w obszarze akapitu lub wzdłuż ścieżki, w miejscu uchwytu w rogu obszaru lub w punkcie kotwiczenia na końcu ścieżki pojawi się mały kwadrat lub okrąg z symbolem plus (+).

Kliknięcie obrazu przy aktywnym narzędziu Tekst powoduje przełączenie tego narzędzia w tryb edycji. Gdy narzędzie to jest w trybie edycji, można wprowadzać i edytować znaki, a także wykonywać niektóre inne polecenia z różnych menu; jednak pewne operacje wymagają wcześniejszego zatwierdzenia zmian na warstwie tekstu. Informacje o narzędziu Tekst znajdują się na pasku opcji; jeśli widoczne są przyciski Zatwierdź  i Anuluj , to narzędzie jest w trybie edycji.

Wpisywanie tekstu punktowego

Podczas wpisywania tekstu punktowego wiersze tekstu są niezależne od siebie; w trakcie edycji wiersz się wydłuża lub skraca, ale znaki nie przechodzą do następnego wiersza. Wpisany tekst pojawia się w nowej warstwie tekstowej.

 1. Wybierz narzędzie Tekst poziomy  lub Tekst pionowy .
 2. Kliknij obraz, określając punkt początkowy wpisywanego tekstu. Mała kreska na kursorze określa położenie linii bazowej tekstu (niewidoczna linia, wzdłuż której jest umieszczany tekst). W przypadku tekstu pionowego linia bazowa oznacza środkową oś znaków.
 3. Zaznacz dodatkowe opcje na pasku opcji na panelu Znak lub Akapit.
 4. Wprowadź znaki. Aby rozpocząć nowy wiersz, naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

  Uwaga:

  Tekst punktowy można także przekształcać w trybie edycji. W tym celu przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Wokół tekstu pojawi się obwiednia. Przeciągając jej uchwyty, Można przeskalować lub pochylić tekst. Obwiednię można także obrócić.

 5. Po zakończeniu wprowadzania lub edytowania tekstu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk OK  na pasku opcji.

  • Naciśnij klawisz Enter z klawiatury numerycznej.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+Enter (Windows) lub Command+Return (Mac OS).

  • Wybierz dowolne narzędzie z paska narzędzi, kliknij w panelu Warstwy, Kanały, Ścieżki, Operacje, Historia lub Style albo wybierz polecenie z menu.

Wprowadzanie tekstu akapitowego

Przy wpisywaniu tekstu akapitowego układ poszczególnych wierszy jest dopasowywany do wymiarów obwiedni. Można wpisać wiele akapitów i zaznaczyć opcję justowania akapitu.

Zmiana rozmiaru obwiedni powoduje dopasowanie układu wierszy do zmienionego kształtu. Obwiednia może być zmieniana w czasie wpisywania tekstu lub po utworzeniu warstwy tekstowej. Za pomocą obwiedni tekst może być obracany, skalowany i pochylany.

 1. Wybierz narzędzie Tekst poziomy  lub Tekst pionowy .
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij kursor po przekątnej, definiując obwiednię tekstu.

  • Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij lub przeciągnij, aby wyświetlić okno dialogowe Rozmiar tekstu akapitowego. Wprowadź wartości w polach Szerokość i Wysokość, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Wybierz dodatkowe opcje tekstu na pasku opcji, na panelu Znak, na panelu Akapit lub z podmenu Warstwa > Tekst.
 4. Wprowadź znaki. Aby rozpocząć nowy akapit, naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS). Jeśli wprowadzony tekst nie mieści się w obwiedni, na obwiedni jest wyświetlana ikona nadmiaru .
 5. Jeśli jest taka potrzeba, zmień rozmiar obwiedni, obróć ją lub pochyl.
 6. Zatwierdź warstwę tekstową, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk OK  na pasku opcji.

  • Naciśnij klawisz Enter z klawiatury numerycznej.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+Enter (Windows) lub Command+Return (Mac OS).

  • Wybierz dowolne narzędzie z paska narzędzi, kliknij w panelu Warstwy, Kanały, Ścieżki, Operacje, Historia lub Style albo wybierz polecenie z menu.

Wpisany tekst pojawia się w nowej warstwie tekstowej.

Wklejanie tekstu zastępczego lorem-ipsum

Tekst zastępczy Lorem-ipsum umożliwia szybkie wypełnienie bloku tekstu na potrzeby określenia układu dokumentu.

 1. Wybierz narzędzie Tekst i kliknij, aby umieścić kursor w istniejącym wierszu lub polu tekstowym.

 2. Wybierz polecenie Tekst > Wklej tekst lorem ipsum.

Zmiana rozmiaru lub przekształcanie obwiedni tekstu

 1. Wyświetl uchwyty obwiedni tekstu akapitowego. Zaznacz narzędzie Tekst , zaznacz warstwę tekstową na panelu Warstwy i kliknij tekst w obrazie.

  Uwaga:

  Tekst punktowy można przekształcać w trybie edycji. W tym celu należy przytrzymać klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Wokół tekstu pojawi się obwiednia.

  • Aby zmienić wielkość obwiedni, umieść kursor na uchwycie — kursor zmieni się w podwójną strzałkę  — i przeciągnij. Przytrzymanie naciśniętego klawisza Shift podczas przeciągania powoduje zachowanie proporcji obwiedni.

  • Aby obrócić obwiednię, umieść kursor poza obwiednią — kursor zmieni się w strzałkę dwustronną  — i przeciągnij. Przytrzymanie naciśniętego klawisza Shift podczas przeciągania powoduje ograniczenie obrotu do wielokrotności 15°. Aby zmienić środek obrotu, przeciągnij odpowiadający mu punkt przy naciśniętym klawiszu Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Punkt środkowy może znajdować się poza obwiednią.

  • Aby pochylić obwiednię, naciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przeciągnij jeden z bocznych uchwytów obwiedni. Kursor zastąpi strzałka .

  Pochylanie tekstu
  Pochylanie tekstu za pomocą obwiedni

  • Aby przeskalować tekst w czasie zmiany rozmiaru obwiedni, przeciągnij narożny uchwyt obwiedni przy naciśniętym klawiszu Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

  • Aby zmienić rozmiar obwiedni (względem punktu środkowego), przeciągnij narożny uchwyt obwiedni przy naciśniętym klawiszu Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Konwertowanie między tekstem punktowym a tekstem akapitowym

Tekst punktowy można konwertować na tekst akapitowy w celu dopasowania przepływu znaków w obwiedni. Konwersja tekstu akapitowego na tekst punktowy umożliwia niezależne rozmieszczenie wierszy. Podczas konwertowania tekstu akapitowego na tekst punktowy na końcu każdego wiersza (oprócz ostatniego) jest dodawany kod końca wiersza.

 1. Zaznacz warstwę w panelu Warstwy.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Konwertuj na tekst punktowy lub Tekst > Konwertuj na tekst akapitowy.

  Uwaga:

  Podczas konwertowania tekstu akapitowego na tekst punktowy wszystkie znaki wychodzące poza obwiednię są usuwane. Aby uniknąć usuwania znaków, zmień obwiednię tak, aby cały tekst był widoczny przed konwersją.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online