Punkty, składniki i segmenty ścieżek

Ścieżka składa się z jednego lub większej liczby prostych lub zakrzywionych segmentów. Punkty kontrolne oznaczają punkty końcowe segmentów ścieżek. Na segmentach zakrzywionych każdy zaznaczony punkt kontrolny wskazuje jedną lub dwie linie kierunkowe, zakończone punktami kierunkowymi. Położenia linii i punktów kierunkowych określają kształt i rozmiar zakrzywionego segmentu. Przesuwanie tych elementów powoduje zmianę kształtu segmentu ścieżki.

Segmenty ścieżek w programie Photoshop
Ścieżka

A. Segment zakrzywiony B. Punkt kierunkowy C. Linia kierunkowa D. Zaznaczony punkt kotwiczenia E. Niezaznaczony punkt kotwiczenia 

Ścieżka może być zamknięta, czyli nie mieć początku ani końca (na przykład tworzyć okrąg), lub otwarta, z określonymi punktami końcowymi (na przykład linia falowana).

Krzywe gładkie są połączone punktami kontrolnymi zwanymi punktami gładkimi. Krzywe łamane są połączone punktami narożnymi.

Punkty gładkie i narożne w programie Photoshop
Punkt gładki i narożny

Podczas przesuwania linii kierunkowej na punkt gładki segmenty zakrzywione z dwóch stron punktu są dopasowywane jednocześnie. Dla porównania: podczas przesuwania linii kierunkowej na punkt narożny jest dopasowywana tylko krzywa po tej samej stronie punktu co linia kierunkowa.

Dopasowywanie punktu gładkiego i narożnego w programie Photoshop
Dopasowywanie punktu gładkiego i narożnego

Ścieżka nie musi być jedną serią połączonych segmentów. Może zawierać więcej niż jeden wyraźny i oddzielny składnik ścieżki. Każdy kształt na warstwie kształtu jest składnikiem ścieżki, opisanym w ścieżce przycinającej danej warstwy.

Zaznaczanie składników ścieżek w programie Photoshop
Zaznaczanie oddzielnych składników ścieżki

Zaznaczanie ścieżki

Zaznaczenie składnika lub segmentu ścieżki powoduje wyświetlenie wszystkich punktów kotwiczenia zaznaczonej części. Jeśli zaznaczony segment jest zakrzywiony, są wyświetlane również linie i punkty kierunkowe. Uchwyty kierunkowe są wyświetlane w postaci wypełnionych kółek, zaznaczone punkty kotwiczenia w postaci wypełnionych kwadratów, a niezaznaczone punkty kotwiczenia w postaci pustych kwadratów.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaznaczyć komponent ścieżki (dotyczy także kształtu na warstwie kształtu), wybierz narzędzie Zaznaczanie ścieżki  i kliknij dowolne miejsce komponentu ścieżki. Jeśli ścieżka składa się z kilku komponentów, to zaznaczenie obejmuje tylko komponent umieszczony pod kursorem.

  • Aby zaznaczyć segment ścieżki, wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie  i kliknij jeden z punktów kotwiczenia segmentu lub przeciągnij ramkę zaznaczenia nad częścią segmentu.

  Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie w programie Photoshop
  Przeciąganie ramki zaznaczenia w celu zaznaczenia segmentów.

 2. Aby zaznaczyć dodatkowe komponenty lub segmenty, wybierz narzędzie Zaznaczanie ścieżki lub Zaznaczanie bezpośrednie i wciśnij klawisz Shift w czasie zaznaczania dodatkowych ścieżek lub segmentów.

  Uwaga:

  Po wybraniu narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, możesz zaznaczyć całą ścieżkę lub komponent ścieżki kliknięciem na ścieżce z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Aby przełączyć narzędzie na Zaznaczanie bezpośrednie, umieść kursor nad dowolnym punktem kontrolnym i wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Zaznaczanie wielu ścieżek | Photoshop CC

Program pozwala zaznaczyć wiele ścieżek na warstwie lub na różnych warstwach.

 1. W panelu Ścieżki wykonaj jedną z następujących czynności umożliwiających wyświetlenie ścieżek:

  • Aby zaznaczyć szereg sąsiadujących ścieżek, kliknij pierwszą i ostatnią, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift.
  • Aby zaznaczyć ścieżki niesąsiadujące ze sobą, klikaj je, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).
 2. Wybierz narzędzie Zaznaczanie ścieżek lub Zaznaczanie bezpośrednie i wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Przeciągnij kursor po segmentach.
  • Kliknij ścieżki, trzymając naciśnięty klawisz Shift.
 3. Aby zaznaczyć dodatkowe składniki lub segmenty, wybierz narzędzie Zaznaczanie ścieżek lub Zaznaczanie bezpośrednie i naciśnij klawisz Shift podczas zaznaczania dodatkowych ścieżek lub segmentów.

  Uwaga:

  Ze ścieżkami można pracować w trybie izolacji.Aby odizolować tylko warstwę zawierającą ścieżkę z zachowaniem aktywności ścieżki, należy kliknąć dwukrotnie narzędziem do zaznaczania. Można także odizolować co warstwę lub wiele warstw, korzystając z menu Zaznacz/Izoluj warstwy lub wybierając dla opcji Filtrowanie warstw ustawienie Zaznaczone.

  Pracę w trybie izolacji można zakończyć na kilka sposobów:

  • Wyłączenie opcji Filtrowanie warstw
  • Wybranie dla opcji Filtrowanie warstw ustawienia innego niż Zaznaczone
  • Dwukrotne kliknięcie poza ścieżką za pomocą jednego z narzędzi do zaznaczania ścieżek 

Zmienianie kolejności ścieżek

Korzystając z panelu Ścieżki, można zmienić kolejność zapisanych ścieżek, które nie są kształtami, tekstem ani ścieżkami masek wektorowych.

 1. W panelu Ścieżki przeciągnij ścieżkę w odpowiednie miejsce. W programie Photoshop CC można zaznaczać i przeciągać wiele ścieżek jednocześnie.

Powielanie ścieżek

 1. W panelu Ścieżki zaznacz ścieżkę, którą chcesz powielić. W programie Photoshop CC można zaznaczać wiele ścieżek jednocześnie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij ścieżki, przytrzymując naciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
  • Z menu panelu wybierz polecenie Powiel ścieżkę.

Określanie opcji ścieżki

Kolor i grubość linii ścieżki można dostosować do własnego gustu, a także w celu poprawienia widoczności. Podczas tworzenia ścieżki — na przykład przy użyciu narzędzia Pióro — kliknij ikonę koła zębatego () na pasku opcji. Określ kolor i grubość linii ścieżki. Wybierz także, czy ma być wyświetlany podgląd segmentów ścieżki podczas przesuwania kursora między kliknięciami (efekt Gumka recepturka).

path-options
Opcje ścieżki: Grubość i Kolor

Dopasowywanie segmentów ścieżek

Segment ścieżki można edytować w dowolnej chwili, ale edycja istniejących segmentów różni się trochę od ich rysowania. Podczas edycji segmentów należy pamiętać o następujących sprawach:

 • Jeżeli punkt kotwiczenia łączy dwa segmenty, to przesunięcie tego punktu zawsze zmodyfikuje oba segmenty.

 • Podczas rysowania narzędziem Pióro można tymczasowo włączyć narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie, naciskając klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), co pozwala na dopasowanie narysowanych segmentów.

 • Jeśli najpierw rysujesz punkt gładki przy pomocy narzędzia Pióro, to przeciąganie punktu kierunkowego powoduje zmianę długości linii kierunkowej po obu stronach punktu. Jednak podczas edycji istniejącego już punktu gładkiego przy pomocy narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, zmienia się długość linii kierunkowej tylko po tej stronie, po której się ją przeciąga.

Przesuwanie segmentów prostych

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i zaznacz segment, który chcesz dopasować.
 2. Przeciągnij zaznaczony segment w nowe miejsce.

Dopasowanie długości lub kątów segmentów prostych

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie zaznacz punkt kotwiczenia segmentu, który chcesz dopasować.

 2. Przeciągnij punkt kontrolny w wybrane miejsce. Przeciągnij, z wciśniętym klawiszem Shift, aby ograniczyć dopasowanie do wielokrotności kąta 45°.

Dopasowywanie położenia lub kształtu segmentów krzywych

 1. Zaznacz segment krzywej lub punkt kotwiczenia na dowolnym końcu segmentu krzywej przy użyciu narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie . Pojawiają się linie kierunkowe, o ile są obecne. (Niektóre segmenty krzywych mają tylko jedną linię kierunkową).
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij segment, aby dopasować jego położenie. Przeciągnij, z wciśniętym klawiszem Shift, aby ograniczyć dopasowanie do wielokrotności kąta 45°.

  Kliknięcie w celu zaznaczenia segmentu krzywej w programie Photoshop
  Kliknij, aby zaznaczyć segment krzywej. Przeciągnij, żeby dopasować.

  • Aby zmienić kształt segmentu po obu stronach zaznaczonego punktu kontrolnego, przeciągnij punkt kontrolny lub punkt kierunkowy. Przeciągnij, z wciśniętym klawiszem Shift, aby ograniczyć ruch do kąta o wielokrotności 45°.

  Przeciąganie punktów kotwiczenia i kierunkowych w programie Photoshop
  Przeciągnij punkt kotwiczenia lub punkt kierunkowy.

  Uwaga:

  Dopasowanie segmentu ścieżki wpływa również na powiązane z nim segmenty, dzięki czemu przekształcanie ścieżek funkcjonuje w intuicyjny sposób. Aby edytować tylko segmenty między wybranymi punktami kotwiczenia — podobnie jak w poprzednich wersjach programu Photoshop — należy wybrać z paska opcji polecenie Ogranicz przeciąganie ścieżek.

  Uwaga:

  Do segmentu i punktu kotwiczenia można stosować również przekształcenia, takie jak skalowanie lub obracanie.

Usuwanie segmentu

 1. (Opcjonalnie) Jeśli tworzony jest otwór w ścieżce zamkniętej, wybierz narzędzie Dodawanie punktów kontrolnych i dodaj dwa punkty w miejscu cięcia.
 2. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i zaznacz segment, który chcesz usunąć.
 3. Wciśnij klawisz Backspace (Windows) lub Delete (Mac OS), aby usunąć zaznaczony segment. Ponowne wciśnięcie Backspace lub Delete usuwa pozostałą część ścieżki.

Usuwanie linii kierunkowej punktu kontrolnego

Rozwijanie ścieżki otwartej

 1. Używając narzędzia Pióro, umieść kursor nad punktem końcowym ścieżki otwartej, która ma zostać wydłużona. Kursor ulega zmianie, kiedy jest umieszczony dokładnie nad punktem końcowym.
 2. Kliknij punkt końcowy.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć punkt narożny, umieść narzędzie Pióro w miejscu, gdzie ma się kończyć nowy segment i kliknij. Jeżeli wydłuża się ścieżkę zakończoną punktem gładkim, to nowy segment będzie zakrzywiony zgodnie z istniejącą linią kierunkową.

  • Aby utworzyć punkt gładki, umieść narzędzie Pióro w miejscu, gdzie ma się kończyć nowy segment krzywej, i przeciągnij.

Łączenie dwóch ścieżek otwartych

 1. Używając narzędzia Pióro, umieść kursor nad punktem końcowym ścieżki otwartej, która ma zostać połączona z inną ścieżką. Kursor ulega zmianie, kiedy jest umieszczony dokładnie nad punktem końcowym.
 2. Kliknij punkt końcowy.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby połączyć ścieżkę z inną ścieżką otwartą, kliknij punkt końcowy tej drugiej ścieżki. Gdy kursor narzędzia Pióro znajdzie się dokładnie nad punktem końcowym innej ścieżki, pojawi się obok niego mały symbol scalania .

  • Aby połączyć nową ścieżkę ze ścieżką już istniejącą, narysuj nową ścieżkę obok istniejącej i przesuń kursor narzędzia Pióro na punkt końcowy (nie zaznaczony) istniejącej ścieżki. Kliknij punkt końcowy, kiedy mały symbol scalania pojawi się obok kursora.

Przesuwanie lub popychanie punktów kontrolnych czy segmentów przy użyciu klawiatury.

 1. Wybierz punkt kontrolny lub segment ścieżki.
 2. Kliknij lub przytrzymaj dowolny z klawiszy strzałek na klawiaturze, aby przesunąć punkt o jeden piksel zgodnie z kierunkiem strzałki.

Aby przesunąć punkt o 10 pikseli, należy przytrzymać klawisz strzałki wraz z klawiszem Shift.

Dodawanie lub usuwanie punktów kotwiczenia

Dodanie punktów kontrolnych zapewnia lepszą kontrolę nad ścieżką. Pozwala też przedłużyć ścieżkę otwartą. Zalecane jest dodanie tylko minimalnej wymaganej liczby punktów. Ścieżki o małej liczbie punktów kontrolnych są łatwiejsze do edycji, wyświetlania i drukowania. Usuwając niepotrzebne punkty kontrolne, można zmniejszyć złożoność ścieżki.

Pasek narzędzi zawiera trzy narzędzia do dodawania lub usuwania punktów: Pióro , Dodawanie punktów kontrolnych  i Usuwanie punktów kontrolnych .

Domyślnie, po ustawieniu kursora nad zaznaczoną ścieżką narzędzie Pióro zmienia się w narzędzie Dodaj punkt kontrolny, a po ustawieniu kursora nad punktem kontrolnym — w narzędzie Usuń punkt kontrolny. Trzeba wybrać opcję Auto +/– z paska opcji, aby możliwa była automatyczna zmiana narzędzia Pióro na narzędzie Dodaj punkt kontrolny lub Usuń punkt kontrolny.

Można zaznaczyć i edytować wiele ścieżek naraz. Kształt ścieżki można zmienić podczas dodawania punktów kotwiczenia przez kliknięcie i przeciągnięcie.

Uwaga:

Nie należy usuwać punktów kontrolnych za pomocą klawiszy Delete i Backspace ani za pomocą poleceń Edycja > Wytnij i Edycja > Wyczyść. Te klawisze i polecenia powodują usunięcie zarówno punktu, jak i połączonych z nim segmentów linii.

Dodawanie lub usuwanie punktów kontrolnych

 1. Zaznacz ścieżkę, która ma zostać zmieniona.
 2. Wybierz narzędzie Pióro, Dodaj punkt kontrolny albo Usuń punkt kontrolny.
 3. Aby dodać punkt kontrolny, ustaw kursor nad segmentem ścieżki i kliknij. Aby usunąć punkt kontrolny, umieść kursor nad punktem kontrolnym i kliknij.

Wyłączanie lub tymczasowe zmienianie funkcji automatycznego przełączania narzędzia Pióro

Można zmienić funkcję automatycznego przełączania narzędzia Pióro na narzędzie Dodaj punkt kontrolny lub narzędzie Usuń punkt kontrolny. Jest to przydatne przy rozpoczynaniu nowej ścieżki nad ścieżką już istniejącą.

 • W programie Photoshop usuń zaznaczenie opcji Automatyczne dodawanie/usuwanie na pasku opcji.

Konwertowanie punktów gładkich na punkty narożne i odwrotnie

 1. Zaznacz ścieżkę, która ma zostać zmieniona.
 2. Wybierz narzędzie Konwertowanie punktów albo użyj narzędzia Pióro z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  Uwaga:

  Aby przy wybranym narzędziu Zaznaczanie bezpośrednie uaktywnić narzędzie Konwersja punktów, umieść kursor nad punktem kontrolnym i naciśnij klawisze Ctrl+Alt (Windows) lub Command + Option (Mac OS).

 3. Umieść narzędzie Konwersja punktów nad punktem kontrolnym, który ma zostać przekonwertowany, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przekonwertować punkt narożny na punkt gładki, przeciągnij kursor od punktu narożnego. Na ekranie pojawią się linie kierunkowe.

  Konwertowanie punktów gładkich na punkty narożne i odwrotnie w programie Photoshop
  Wyciąganie punktu kierunkowego z punktu narożnego w celu utworzenia punktu gładkiego

  • Aby przekonwertować punkt gładki na narożny bez linii kierunkowych, kliknij punkt gładki.

  Kliknięcie punktu gładkiego w celu utworzenia punktu narożnego w programie Photoshop
  Kliknięcie punktu gładkiego w celu utworzenia punktu narożnego

  • Aby przekonwertować punkt narożny bez linii kierunkowych na punkt narożny z niezależnymi liniami kierunkowymi, najpierw wyciągnij punkt kierunkowy z punktu narożnego, zmieniając go na punkt gładki z liniami kierunkowymi. Zwolnij tylko przycisk myszy (nie zwalniaj klawiszy, które mogły włączać narzędzie do konwersji punktów kontrolnych) i wyciągnij dowolny punkt kierunkowy.

  • Aby przekonwertować punkt gładki na narożny z niezależnymi liniami kierunkowymi, przeciągnij jeden z punktów kierunkowych.

  Konwertowanie punktu gładkiego na narożny w programie Photoshop
  Konwertowanie punktu gładkiego na narożny

Dopasowywanie składników ścieżek

Można zmieniać położenie składnika ścieżki (na przykład kształtu warstwy kształtu) w dowolnym miejscu obrazu. Można także kopiować składniki na obrazie lub między dwoma obrazami programu Photoshop. Narzędzie Zaznaczanie ścieżki umożliwia łączenie nakładających się składników w jeden składnik. Wszystkie obiekty wektorowe, niezależnie od tego, czy są opisane przez zapisaną ścieżkę, ścieżkę roboczą czy maskę wektorową, mogą być przenoszone, kopiowane i usuwane. Można również zmieniać ich kształt.

Oprócz powyższych możliwości są dostępne polecenia Kopiuj i Wklej, które pozwalają kopiować obiekty wektorowe między obrazami programu Photoshop a obrazami pochodzącymi z innych aplikacji (takich jak program Adobe Illustrator).

Zmienianie trybu nakładania dla zaznaczonych składników ścieżki

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie ścieżek  przeciągnij ramkę zaznaczenia w celu zaznaczenia istniejących obszarów ścieżki.
 2. Wybierz opcję kształtu obszaru z menu rozwijanego Operacje na ścieżkach dostępnego na pasku opcji:

  Połącz kształty

  Obszar ścieżki jest dodawany do nakładających się obszarów ścieżki.

  Odejmij od obszaru kształtu 

  Obszar ścieżki jest usuwany z nakładających się obszarów ścieżki.

  Przetnij obszary kształtu 

  Ogranicza obszar do przecięcia zaznaczonego obszaru ścieżki z obszarami nakładającymi się.

  Wyklucz nakładające się obszary kształtu 

  Obszar nakładki jest wyłączany.

Wyświetlanie lub ukrywanie zaznaczonego składnika ścieżki

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Ścieżka docelowa.
 • Wybierz polecenie Widok > Dodatkowe. Polecenie wyświetla lub ukrywa także siatkę, linie pomocnicze, krawędzie zaznaczenia, adnotacje i odcięcia.

Przenoszenie ścieżki lub składnika·ścieżki

 1. Zaznacz nazwę ścieżki w panelu Ścieżki i za pomocą narzędzia Zaznaczanie ścieżek  zaznacz ścieżkę na obrazie. Aby zaznaczyć kilka składników ścieżki, kliknij każdy następny składnik z wciśniętym klawiszem Shift.
 2. Przeciągnij ścieżkę do nowego położenia. Część ścieżki przesunięta poza obszar roboczy jest nadal dostępna.
  Przeciąganie ścieżki do nowego położenia w programie Photoshop
  Przeciąganie ścieżki do nowego położenia

  Uwaga:

  Jeśli ścieżka zostanie przeciągnięta tak, że kursor znajdzie się nad innym otwartym obrazem, to zostanie ona skopiowana do tego obrazu.

Zmienianie kształtu składnika ścieżki

 1. Zaznacz nazwę ścieżki w panelu Ścieżki i za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie  zaznacz punkt kotwiczenia ścieżki.
 2. Przeciągnij punkt lub jego uchwyty do nowego położenia.

Scalanie nakładających się składników ścieżki

 1. Zaznacz nazwę ścieżki w panelu Ścieżki i wybierz narzędzie Zaznaczanie ścieżek .
 2. Aby utworzyć jeden składnik z wszystkich nakładających się składników, wybierz opcję Scal składniki kształtu z menu rozwijanego Operacje na ścieżkach na pasku opcji.

Kopiowanie składnika ścieżki lub ścieżki

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby skopiować składnik ścieżki podczas przesuwania go, zaznacz nazwę ścieżki w panelu Ścieżki, a następnie kliknij składnik ścieżki za pomocą narzędzia Zaznaczanie ścieżek . Następnie przeciągnij ścieżkę z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
 • Aby skopiować ścieżkę bez zmieniania nazwy, przeciągnij ścieżkę na przycisk Nowa ścieżka  w dolnej części panelu Ścieżki.
 • Aby skopiować ścieżkę lub zmienić jej nazwę, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij ścieżkę na przycisk Nowa ścieżka znajdujący się u dołu panelu Ścieżki. Można także zaznaczyć ścieżkę, która ma zostać skopiowana, a następnie wybrać polecenie Powiel ścieżkę z menu panelu Ścieżki. Wpisz nową nazwę ścieżki w oknie Powiel ścieżkę i kliknij przycisk OK.
 • Aby skopiować ścieżkę lub składnik ścieżki jako inną ścieżkę, zaznacz ścieżkę lub składnik do skopiowania i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. Zaznacz ścieżkę docelową i wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Kopiowanie składników ścieżek między dwoma plikami programu Photoshop

 1. Otwórz oba obrazy.
 2. W obrazie źródłowym za pomocą narzędzia Zaznaczanie ścieżki  zaznacz całą ścieżkę lub składniki ścieżki obrazu źródłowego, które mają zostać skopiowane.
 3. Aby skopiować składnik ścieżki, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij składnik ścieżki z obrazu źródłowego na obraz docelowy. Składnik ścieżki zostanie skopiowany do aktywnej ścieżki w panelu Ścieżki.

  • Na obrazie źródłowym zaznacz nazwę ścieżki w panelu Ścieżki. Następnie wybierz polecenie Edycja > Kopiuj, aby skopiować ścieżkę. W obrazie docelowym wybierz polecenie Edycja > Wklej. Technika może być używana do łączenia ścieżek na tym samym obrazie.

  • Aby wkleić składnik ścieżki do obrazu docelowego, zaznacz ten składnik ścieżki na obrazie źródłowym i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. W obrazie docelowym wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Usuwanie składnika ścieżki

 1. Zaznacz nazwę ścieżki w panelu Ścieżki i kliknij składnik ścieżki przy użyciu narzędzia Zaznaczanie ścieżek .
 2. Naciśnij klawisz Backspace (Windows) lub Delete (Mac OS), aby usunąć zaznaczony składnik ścieżki.

Wyrównywanie i rozmieszczanie komponentów ścieżki

Użytkownik może wyrównać i rozmieścić komponenty ścieżki opisane w jednej ścieżce. Na przykład, można wyrównać lewe krawędzie kilku kształtów jednej warstwy lub rozmieścić kilka komponentów ścieżki roboczej wzdłuż środków ich poziomów.

Uwaga:

Do wyrównywania kształtów umieszczonych na różnych warstwach służy narzędzie Przesuwanie.

 • Aby wyrównać składniki, zaznacz je za pomocą narzędzia Zaznaczanie ścieżek . Następnie wybierz opcję z menu rozwijanego Wyrównanie ścieżek na pasku opcji.
Opcje wyrównania w programie Photoshop
Opcje wyrównania

 • Aby rozmieścić składniki, zaznacz co najmniej trzy składniki do rozmieszczenia. Następnie wybierz opcję z menu rozwijanego Rozmieszczenie ścieżek na pasku opcji.
Opcje rozmieszczenia w programie Photoshop
Opcje rozmieszczenia

Samouczek wideo: Wskazówki dotyczące pracy z grafiką wektorową w programie Photoshop

Samouczek wideo: Wskazówki dotyczące pracy z grafiką wektorową w programie Photoshop
W tym odcinku programu The Complete Picture Julieanne omawia swoich pięć ulubionych funkcji do pracy z grafiką wektorową w programie Photoshop.
Julieanne Kost

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online