Dodawanie dynamiki pędzli

Panel Pędzel zawiera szereg opcji dodawania dynamicznych (zmieniających się) elementów do predefiniowanych końcówek pędzla. Na przykład można tu ustawić opcje zmieniające wielkość, kolor i krycie końcówki w zależności od ruchu pędzla.

Określając dynamikę pędzli, należy wziąć pod uwagę dwa elementy:

  • Wahanie, czyli procentową miarę losowości zmian elementów dynamicznych. Przy ustawieniu 0% dany element nie zmienia się w miarę pociągnięć pędzlem, przy ustawieniu 100% element zmienia się całkowicie losowo.

  • Sposób zmiany dynamicznych elementów pędzla określany jest za pomocą opcji dostępnych w menu Sterowanie. Istnieją następujące możliwości: brak kontroli nad zmianami elementu, zanik elementu po określonej liczbie operacji, zmiana elementu na podstawie nacisku pióra, pochylenia pióra, położenia pokrętła pióra lub obrotu pióra.

Uwaga:

Elementy sterujące pióra są dostępne tylko w przypadku używania cyfrowego tabletu wykrywającego siłę nacisku, na przykład firmy Wacom, i obsługiwanych piór (w przypadku sterowania obrotami i pokrętła). Jeśli zostanie wybrany element sterujący pióra, a tablet nie będzie zainstalowany lub będzie używane pióro, które nie obsługuje funkcji elementu sterującego, zostanie wyświetlona ikona ostrzeżenia.

Dynamika kształtu pędzla

Można określić zakres i stopień zmienności śladów w pociągnięciach pędzlem.

Pociągnięcia pędzlem z dynamicznymi zmianami kształtów i bez w programie Photoshop
Pociągnięcia pędzlem bez dynamicznej zmiany kształtu (z lewej) i z dynamiczną zmianą kształtu (z prawej)

Wahanie rozmiaru i sterowanie

Określa sposób zmiany wielkości pędzla w trakcie pociągnięć. Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie i modyfikowanie pędzli.

Aby określić maksymalny stopień losowości zmian, należy wpisać odpowiednią wartość lub odpowiednio ustawić suwak. Zasady zmian śladów pędzla są określane w opcjach menu Sterowanie:

Wyłączone

Oznacza całkowity brak kontroli nad zmiennością śladu.

Zanik

Wielkość kolejnych śladów zmniejsza się stopniowo, w określonej liczbie kroków. Pierwszy ślad ma podaną przez użytkownika średnicę maksymalną, a ostatni minimalną. Jeden etap jest równoważny jednemu śladowi pędzla. Dostępne wartości mieszczą się w przedziale od 1 do 9999. Na przykład wpisanie wartości 10 tworzy zanik w 10 etapach.

Nacisk pióra, Pochylenie pióra, Pokrętło pisaka

Rozmiar śladów pędzla (ograniczony minimalną i maksymalną średnicą śladu) zmienia się w zależności od nacisku pióra, nachylenia pióra lub położenia pokrętła pióra.

Minimalna średnica

Określa minimalny procent zmiany wielkości pędzla, gdy jest zaznaczona opcja Wahanie rozmiaru i Sterowanie. Należy wpisać wybraną wartość lub ustawić odpowiednio suwak. Określana wartość stanowi procent średnicy końcówki pędzla.

Skala pochylenia

Określa współczynnik skalowania wysokości pędzla, które ma miejsce, gdy opcja Sterowanie jest ustawiona jako Pochylenie pióra. Wartość opcji należy wpisać lub wybrać za pomocą suwaka. Wartość ta stanowi procent średnicy pędzla.

Wahanie kąta i Sterowanie

Określa zakres i stopień zmian śladów pędzla w jednym pociągnięciu. Aby określić maksymalny procent wahania, należy wpisać odpowiednią wartość (interpretowaną jako procent z 360 stopni). Sposób zmiany kąta końcówki pędzla jest określany poprzez opcje menu Sterowanie:

Wyłączone

Oznacza całkowity brak kontroli nad zmiennością kąta.

Zanik

Kąt zmienia się stopniowo, od 0 do 360 stopni, w określonej liczbie kroków.

Nacisk pióra, Pochylenie pióra, Pokrętło pisaka, Obrót

Kąt śladów pędzla zmienia się od 0 do 360 stopni w zależności od nacisku pióra, nachylenia pióra, położenia pokrętła pióra lub obrotu pióra.

Kierunek wewnętrzny

Kąt śladów pędzla zmienia się w zależności od początkowego kierunku pociągnięcia pędzlem.

Kierunek

Kąt śladów pędzla zmienia się w zależności od kierunku pociągnięć.

Wahanie zaokrąglenia i Sterowanie

Określa zakres i stopień zmian zaokrąglenia końcówki pędzla w jednym pociągnięciu. Aby określić maksymalną wartość wahania, należy podać wartość procentową wyrażającą stosunek między długością krótszej i dłuższej osi pędzla. Aby określić sposób kontroli zmian zaokrąglenia końcówki pędzla w jednym pociągnięciu, wybierz opcję z rozwijanego menu Sterowanie:

Wyłączone

Oznacza całkowity brak kontroli nad zmiennością zaokrąglenia.

Zanik

Zaokrąglenie zmienia się stopniowo, od 100% do wartości Zaokrąglenie minimalne, w określonej liczbie kroków.

Nacisk pióra, Pochylenie pióra, Pokrętło pisaka, Obrót

Zaokrąglenie śladów pędzla (od 100% do zaokrąglenia minimalnego) zmienia się w zależności od nacisku pióra, nachylenia pióra, położenia pokrętła pióra lub obrotu pióra.

Zaokrąglenie minimalne

Określa minimalne zaokrąglenie śladów pędzla, które jest brane pod uwagę, gdy jest włączona opcja Wahanie zaokrąglenia lub Kontrola zaokrąglenia. Należy podać wartość procentową, która określa stosunek między krótszą i dłuższą osią pędzla.

Rzutowanie pędzla

Powoduje, że podczas malowania przy użyciu pisaka zmiany jego pochylenia i obrotu wpływają na kształt końcówki.

Opcje dynamiki koloru pędzla

Opcje dynamiki kolorów pozwalają określić, w jaki sposób będą zmieniały się kolory kolejnych pociągnięć pędzlem.

Pociągnięcia pędzlem z dynamicznymi zmianami kolorów i bez w programie Photoshop
Pociągnięcia pędzlem z włączoną dynamiką kolorów (po lewej) i z wyłączoną dynamiką kolorów (po prawej)

Zastosuj oddzielnie do każdej końcówki

Wywołuje zmiany koloru dla każdej oddzielnej odbitki końcówki w pociągnięciu.

Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, dynamiczne zmiany następują raz na początku każdego pociągnięcia. Umożliwia to zróżnicowanie kolorów między pociągnięciami, a nie w pojedynczym pociągnięciu.

Wahania pierwszego planu/tła i Sterowanie

Określa zakres i stopień zmian między kolorem pierwszego planu (narzędzia) i kolorem tła.

Aby określić wartość procentową określającą możliwe odchylenia koloru farby, wpisz liczbę lub wprowadź wartość za pomocą suwaka. Zasady zmiany koloru śladów pędzla są określane opcjami menu Sterowanie:

Wyłączone

Oznacza całkowity brak kontroli nad zmiennością koloru.

Zanik

Kolor farby zmienia się stopniowo, od koloru pierwszego planu do koloru tła, w określonej liczbie kroków.

Nacisk pióra, Pochylenie pióra, Pokrętło pisaka, Obrót

Kolor śladów pędzla (od koloru pierwszego planu do koloru tła) zmienia się w zależności od nacisku pióra, nachylenia pióra, położenia pokrętła pióra lub obrotu pióra.

Wahanie barwy

Określa stopień zmian barwy śladów pędzla w pociągnięciu. Odpowiednią wartość należy wpisać ręcznie lub określić za pomocą suwaka. Mniejsze wartości pozwalają utrzymać barwę podobną do koloru pierwszego planu. Większe wartości dopuszczają większe różnice między barwami.

Wahanie nasycenia

Określa stopień zmian nasycenia koloru w pociągnięciu pędzlem. Odpowiednią wartość należy wpisać ręcznie lub określić za pomocą suwaka. Mniejsze wartości pozwalają utrzymać nasycenie bliskie nasyceniu koloru pierwszego planu. Większe wartości dopuszczają większe różnice między nasyceniami.

Wahanie jasności

Określa stopień zmian jasności koloru w pociągnięciu pędzlem. Odpowiednią wartość należy wpisać ręcznie lub określić za pomocą suwaka. Mniejsze wartości pozwalają utrzymać jasność bliską jasności koloru pierwszego planu. Większe wartości dopuszczają większe różnice między jasnościami.

Klarowność

Pozwala zwiększyć lub zmniejszyć nasycenie koloru. Wpisz odpowiednią wartość ręcznie lub określ ją za pomocą suwaka, korzystając z przedziału wartości od –100 do 100. Wartość –100% oznacza brak nasycenia koloru, wartość 100% oznacza kolor całkowicie nasycony.

Opcje transmitancji pędzla

Opcje transmitancji pędzla pozwalają określić, jak farba zmienia się w pociągnięciach pędzlem.

Opcje transmitancji pędzla w programie Photoshop
Pociągnięcia pędzlem z włączoną dynamiką kolorów (po lewej) i z wyłączoną dynamiką kolorów (po prawej)

Wahanie krycia i Sterowanie

Określa zakres i stopień zmian krycia farby. Nieprzekraczalną wartością graniczną jest wartość krycia określona na pasku opcji. Procent zmienności krycia należy wpisać ręcznie lub określić za pomocą suwaka. Zasady zmiany krycia farby są określane opcjami menu Sterowanie:

Wyłączone

Oznacza całkowity brak kontroli nad zmiennością krycia.

Zanik

Powoduje zanikanie farby od wartości krycia określonej na pasku opcji do 0, używając określonej liczby kroków.

Nacisk pióra, Pochylenie pióra, Pokrętło pisaka

Krycie zmienia się w zależności od nacisku pióra, pochylenia pióra lub położenia pokrętła pióra.

Wahanie przepływu i Sterowanie

Określa zakres i stopień zmian ilości farby. Nieprzekraczalną wartością graniczną jest ilość określona na pasku opcji.

Procent zmienności ilości farby należy wpisać ręcznie lub określić za pomocą suwaka. Zasady zmiany ilości farby są określane opcjami menu Sterowanie:

Wyłączone

Całkowity brak kontroli nad zmiennością ilości farby.

Zanik

Ilość farby zmienia się stopniowo, od ilości ustawionej na pasku opcji do 0, w określonej liczbie kroków.

Nacisk pióra, Pochylenie pióra, Pokrętło pisaka

Różnicuje przepływ farby zależnie od nacisku i pochylenia pióra lub od położenia pokrętła pióra.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online