Uwaga:

W przypadku programu Photoshop starszego niż Photoshop CC niektóre funkcje omówione w tym artykule mogą być dostępne wyłącznie w wersji Photoshop Extended. Program Photoshop CC nie jest dostępny osobno w wersji Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended zostały dodane do programu Photoshop CC.

Przekształcanie warstw wideo

Warstwy wideo można przekształcać tak samo jak wszystkie inne warstwy w programie Photoshop. Aby przekształcić warstwy wideo, należy wcześniej przekonwertować je na obiekty inteligentne.

 1. Wybierz warstwę wideo w panelu Oś czasu lub Warstwy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Przekształcanie swobodne. Użyj uchwytów w oknie dokumentu, aby przekształcić materiał wideo.
  • Wybierz polecenie Edycja > Przekształć i wybierz odpowiednie przekształcenie z podmenu.

  Jeśli warstwa wideo nie jest obiektem inteligentnym, program Photoshop spyta o konwersję.

Tworzenie nowych warstw wideo

Nowe warstwy wideo można tworzyć, dodając plik wideo jako nową warstwę. Można także utworzyć pustą warstwę wideo.

Otwórz plik wideo.

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz, zaznacz plik wideo i kliknij Otwórz.

Materiał wideo pojawi się na warstwie wideo w nowym dokumencie.

Dodawanie pliku wideo jako nowej warstwy wideo

 1. W przypadku aktywnego dokumentu sprawdź, czy panel Oś czasu znajduje się w trybie osi czasu.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Nowa warstwa wideo z pliku.
 3. Wybierz plik wideo lub plik z sekwencji obrazów i kliknij Otwórz.

Dodawanie pustej warstwy wideo

 1. W przypadku aktywnego dokumentu sprawdź, czy panel Oś czasu znajduje się w trybie osi czasu.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Nowa pusta warstwa wideo.

Określanie, kiedy warstwa pojawia się w wideo lub animacji

Istnieją różne metody pozwalające wskazać, kiedy warstwa ma się pojawiać w materiale wideo albo w animacji. Można np. przyciąć (ukryć) klatki na początku lub na końcu warstwy. Zmieni to położenie punktu początkowego i końcowego warstwy w animacji albo materiale wideo. (Pierwsza pojawiająca się klatka to punkt wejścia, a ostatnia klatka to punkt wyjścia). Można również przeciągnąć pasek czasu trwania całej warstwy na inną część osi czasu.

 1. Wybierz warstwę w panelu Oś czasu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wskazać punkt wejścia i punkt wyjścia warstwy, przeciągnij początek i koniec paska czasu trwania warstwy.
  • Przeciągnij pasek czasu trwania warstwy na tę część osi czasu, w której ma się pojawiać warstwa.

  Uwaga:

  Najlepsze rezultaty daje przeciąganie paska czasu trwania warstwy już po jego przycięciu.

  Warstwy (w trybie osi czasu) z paskiem czasu trwania warstwy zaznaczonym do przeciągania

  • Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do klatki, która ma być nowym punktem wejścia lub punktem wyjścia. Z menu panelu wybierz polecenie Przytnij punkt początkowy warstwy do bieżącego czasu albo Przytnij punkt końcowy warstwy do bieżącego czasu.

  Skraca to czas trwania warstwy, ponieważ ukrywa klatki pomiędzy wskaźnikiem czasu bieżącego a punktem początkowym lub końcowym warstwy. (Ponowne rozciągnięcie końców paska czasu trwania warstwy pokazuje ukryte klatki).

  • Użyj klatek kluczowych, aby zmienić krycie warstwy w określonych punktach w czasie albo klatkach.

  Uwaga:

  Aby usunąć materiał filmowy z warstwy lub z kilku warstw, użyj polecenia Unieś obszar roboczy. Aby usunąć konkretny fragment ze wszystkich warstw wideo lub animacji, użyj polecenia Wydziel obszar roboczy.

Przycinanie lub przesuwanie warstwy wideo

Aby ukryć klatki na początku lub na końcu warstwy wideo lub animacji, przytnij warstwę. Aby ustawić początek lub koniec materiału wideo w innym czasie, przesuń warstwę wideo.

Uwaga:

Przesunięcie warstw wideo powoduje trwałe zmiany w przypadku zapisania pliku. Po przycięciu materiału wideo można go przywrócić, ponownie rozciągając końce paska czasu trwania warstwy.

 1. W panelu Warstwy lub Oś czasu zaznacz warstwę, którą chcesz edytować.

 2. Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do klatki (lub punktu w czasie), która będzie nowym punktem wejścia lub wyjścia.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji z menu panelu Oś czasu:

  Przenieś punkt początkowy warstwy na bieżący czas

  Nieodwracalnie przenosi początek warstwy do wskaźnika bieżącego czasu.

  Przenieś punkt końcowy warstwy na bieżący czas

  Nieodwracalnie przenosi koniec warstwy do wskaźnika bieżącego czasu.

  Przytnij punkt początkowy warstwy do bieżącego czasu

  Tymczasowo ukrywa fragment od wskaźnika bieżącego czasu do początku warstwy.

  Przytnij punkt końcowy warstwy do bieżącego czasu

  Tymczasowo ukrywa fragment od wskaźnika bieżącego czasu do końca warstwy.

Uwaga:

Klatki na warstwie lub warstwach można również ukryć za pomocą polecenia Unieś obszar roboczy. Aby ukryć określony fragment czasu trwania na wszystkich warstwach wideo lub animacji, można użyć polecenia Wydziel obszar roboczy.

Unoszenie obszaru roboczego

Na zaznaczonych warstwach można usunąć część materiału filmowego. Pozostanie po nim luka o takiej samej długości, jak usunięty fragment.

 1. Zaznacz warstwy, które chcesz edytować.
 2. W panelu Oś czasu ustaw obszar roboczy, aby określić czas trwania zaznaczonych warstw przeznaczony do pominięcia.

 3. Z menu panelu wybierz polecenie Unieś obszar roboczy.

Warstwy przed zastosowaniem polecenia Unieś obszar roboczy

Warstwy po zastosowaniu polecenia Unieś obszar roboczy

Wydzielanie obszaru roboczego

Aby usunąć sekcje wideo i automatycznie usunąć lukę czasową, użyj polecenia Wydziel obszar roboczy. Pozostała zawartość zostanie skopiowana na nowe warstwy wideo.

 1. Zaznacz warstwy, które chcesz edytować.
 2. W panelu Oś czasu ustaw obszar roboczy, aby wskazać czas trwania wideo lub animacji przeznaczony do pominięcia.

 3. Z menu Animacja wybierz polecenie Wydziel obszar roboczy.

Dzielenie warstw wideo

Warstwę wideo można rozdzielić na dwie nowe warstwy w punkcie wskazanym wybraną klatką.

 1. Zaznacz warstwę wideo w panelu Oś czasu.

 2. Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do punktu w czasie lub numeru klatki, w którym chcesz podzielić warstwę wideo.
 3. Kliknij ikonę menu panelu i wybierz polecenie Rozdziel warstwę.

  Zaznaczona warstwa wideo zostanie powielona i pojawi się w panelu Oś czasu bezpośrednio nad oryginalną warstwą. Pierwotna warstwa zostanie przycięta od początku do wskaźnika czasu bieżącego, a warstwa powielona — od końca do wskaźnika czasu bieżącego.

Oryginalna warstwa przed zastosowaniem polecenia Rozdziel warstwę.

Dwie warstwy powstałe po użyciu polecenia Rozdziel warstwę.

Grupowanie warstw w materiale wideo lub animacji

Jeżeli do animacji lub wideo dodaje się wiele warstw, to warto uporządkować je w hierarchię przez pogrupowanie warstw. Program Photoshop zachowuje klatki w animacji lub wideo na zgrupowanych warstwach.

Można także zgrupować grupy warstw. Oprócz zagnieżdżenia warstw w bardziej złożoną hierarchię, zgrupowanie grupy warstw umożliwia jednoczesne animowanie krycia wszystkich zgrupowanych warstw. Na panelu Animacja jest wyświetlana grupa warstw z jedną, wspólną właściwością krycia.

Uwaga:

Grupowanie warstw wideo w programie Photoshop działa podobnie do wstępnego tworzenia kompozycji w programie Adobe After Effects.

 1. Na panelu Warstwy zaznacz przynajmniej dwie warstwy i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Warstwa > Grupuj warstwy.
  • Wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Konwertuj na obiekt inteligentny.

Rasteryzacja warstw wideo

Rasteryzacja warstwy wideo powoduje, że jest ona spłaszczana na kompozyt klatki zaznaczonej w panelu Animacja. Chociaż można zrasteryzować więcej niż jedną warstwę wideo w danej chwili, to klatkę bieżącą będzie można wybrać tylko dla najwyższej warstwy wideo.

 1. Zaznacz warstwę wideo na panelu Warstwy.
 2. W panelu Oś czasu przesuń wskaźnik czasu bieżącego do klatki, którą chcesz zachować po rasteryzacji warstwy wideo.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz polecenie Warstwa > Rasteryzuj > Wideo.
  • Wybierz polecenie Warstwa > Rasteryzuj > Warstwę.

  Uwaga:

  Aby zrasteryzować więcej niż jedną warstwę wideo naraz, zaznacz warstwy w panelu Warstwy. W najwyższej warstwie ustaw wskaźnik czasu bieżącego na klatkę, którą chcesz zachować, a następnie wybierz polecenie Warstwa > Rasteryzuj > Warstwy.

Wideo | Jak tworzyć animowane pliki GIF

Wideo | Jak tworzyć animowane pliki GIF
W tym odcinku programu Photoshop Playbook dyrektor produktu Photoshop Bryan O'Neil Hughes wyjaśnia, jak tworzyć animowane pliki GIF.
Adobe Photoshop

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online