Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji

Program Photoshop umożliwia określenie warunków, w których ma zajść zmiana trybu. Pozwala to na wykorzystywanie konwersji w operacjach, czyli serii poleceń, która odtwarza się dla pojedynczego pliku albo grupy plików. Jeżeli jednym z elementów operacji jest zmiana trybu, to otwarcie obrazu w innym trybie niż tryb źródłowy określony w operacji doprowadzi do błędu. Na przykład, jeden z etapów operacji może polegać na konwertowaniu obrazu z trybu źródłowego RGB na tryb docelowy CMYK. Zastosowanie tej operacji do obrazu w trybie Skala szarości lub innym trybie źródłowym poza RGB spowoduje wygenerowanie błędu.

Polecenie Warunkowa zmiana trybu umożliwia określenie co najmniej jednego trybu źródłowego i trybu docelowego podczas nagrywania operacji.

  1. Rozpocznij nagrywanie operacji.
  2. Wybierz polecenie Plik > Automatyzacja > Warunkowa zmiana trybu.
  3. W oknie dialogowym Warunkowa zmiana trybu wybierz przynajmniej jeden tryb źródłowy. Można także użyć przycisków Wszystkie albo Brak, aby wybrać wszystkie możliwe tryby albo żaden z nich.
  4. Wybierz tryb docelowy z rozwijanego menu Tryb.
  5. Kliknij przycisk OK. Na panelu Operacje pojawi się nowy etap zawierający warunkową zmianę trybu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online