Atrybuty tekstu można ustawić przed wpisaniem znaków lub zmienić w celu określenia wyglądu wybranych znaków na warstwie tekstowej.

Znaki przeznaczone do zmiany trzeba najpierw zaznaczyć. Zaznaczenie może obejmować jeden znak, kilka znaków lub wszystkie znaki warstwy.

Uwaga:

Funkcje programu Photoshop związane z tekstem są pokrótce opisane w artykule Dodawanie tekstu do obrazów.

Zaznaczanie znaków

 1. Aby zaznaczyć warstwę znaków, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz narzędzie Przesuwanie i kliknij dwukrotnie warstwę tekstu w obszarze roboczym.
  • Wybierz narzędzie Tekst poziomy  lub Tekst pionowy . Zaznacz warstwę tekstu w panelu Warstwy lub kliknij w tekście. Spowoduje to automatyczne zaznaczenie warstwy tekstu.
 2. Umieść punkt wstawiania w tekście i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij, aby zaznaczyć jeden lub kilka znaków.
  • Kliknij w tekście, a następnie kliknij, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, aby zaznaczyć zakres znaków.
  • Wybierz polecenie Zaznacz > Wszystko, aby zaznaczyć wszystkie znaki warstwy.
  • Kliknij dwukrotnie wyraz, aby go zaznaczyć. Kliknij trzykrotnie wiersz, aby go zaznaczyć. Kliknij czterokrotnie akapit, aby go zaznaczyć. Kliknij pięciokrotnie gdziekolwiek w bloku tekstu, aby zaznaczyć wszystkie znaki wewnątrz obwiedni.
  • Aby zaznaczyć znaki za pomocą klawiszy strzałek, kliknij w tekście, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i naciśnij klawisz strzałki w lewo lub strzałki w prawo. Aby użyć klawiszy do zaznaczania wyrazów, naciśnij klawisze Shift+Ctrl (Windows) lub Shift+ Command (Mac OS), a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo lub strzałki w lewo.
 3. Aby zaznaczyć wszystkie znaki warstwy bez umieszczania punktu wstawiania w tekście, zaznacz warstwę tekstową na panelu Warstwy i kliknij dwukrotnie ikonę tekstu warstwy.

  Uwaga:

  Zaznaczanie i formatowanie znaków na warstwie tekstowej powoduje uaktywnienie narzędzia Tekst w trybie edycji.

Omówienie panelu Typografia i skrótów dynamicznych

Na panelu Typografia znajdują się opcje formatowania znaków. Niektóre opcje formatowania są także dostępne na pasku opcji.

Panel Typografia można wyświetlić, wykonując jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Okno > Typografia lub kliknij zakładkę panelu Typografia, jeśli jest on widoczny, ale nie aktywny.

 • Wybierz narzędzie do edycji tekstu i kliknij przycisk Panel na pasku opcji.

  Aby ustawić opcję w panelu Typografia, wybierz wartość z menu podręcznego po prawej stronie opcji. W przypadku opcji o wartościach liczbowych można ustawiać wartości za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół lub edytować wartości bezpośrednio w polach tekstowych. Gdy wartość jest wprowadzana bezpośrednio, klawisz Enter lub Return służy do jej zatwierdzenia, kombinacja klawiszy Shift+Enter lub Shift+Return — do jej zatwierdzenia i podświetlenia pola edycji, a klawisz Tab — do jej zatwierdzenia i przejścia do kolejnego pola tekstowego na panelu.

Panel Typografia w programie Photoshop
Panel Typografia

A. Rodzina czcionek B. Rozmiar czcionki C. Skalowanie w pionie D. Ustawianie opcji Tsume E. Ustawianie światła F. Przesunięcie linii bazowej G. Język H. Styl czcionki I. Interlinia J. Skalowanie poziome K. Kerning 

Uwaga:

Aby udostępnić opcję Ustaw Tsume w panelu Typografia, zaznacz opcję Ustaw opcje tekstu azjatyckiego w preferencjach tekstu.

W menu panelu Typografia są dostępne dodatkowe polecenia i opcje. Aby użyć tego menu, kliknij trójkąt w prawym górnym rogu panelu.

Skróty dynamiczne są wyświetlane w menu panelu Typografia tylko podczas wprowadzania tekstu w punktach lub akapitach, gdy tekst jest zaznaczony oraz kiedy w tekście znajduje się kursor (migający znak |). Korzystając ze skrótów dynamicznych, można stosować do tekstu takie formatowanie jak imitacja pogrubienia i kursywy, wersaliki, kapitaliki, indeks górny, indeks dolny, podkreślenie i przekreślenie.

Skróty dynamiczne w panelu Typografia w programie Photoshop
Skróty dynamiczne są wyświetlane w menu panelu Typografia tylko podczas wprowadzania tekstu w punktach lub akapitach, gdy tekst jest zaznaczony lub gdy w tekście znajduje się kursor (migający znak |).

Określanie rozmiaru i koloru czcionki

Rozmiar czcionki określa wielkość tekstu w obrazie.

Domyślną jednostką miary tekstu są punkty. Na obrazie o rozdzielczości 72 ppi jeden punkt postscriptowy odpowiada 1/72 cala; można jednak przełączać między punktami postscriptowymi a tradycyjną definicją rozmiaru punktu. Domyślną jednostkę miary tekstu można zmienić w obszarze Jednostki i miarki okna Preferencje.

Wprowadzany tekst uzyskuje bieżący kolor ustawiony dla pierwszego tła. Kolor tekstu można jednak zmienić przed wprowadzeniem tekstu lub później. Edytując istniejące już warstwy tekstowe, można również zmieniać kolory poszczególnych zaznaczonych znaków albo całego tekstu na warstwie.

Wybieranie rozmiaru czcionki

 1. W panelu Typografia lub na pasku opcji wpisz lub zaznacz nową wartość w polu Rozmiar .

  Aby użyć innej jednostki miary, wprowadź tę jednostkę (cal, cm, mm, pkt, piks lub pica) po wartości w polu tekstowym Rozmiar czcionki.

  Uwaga:

  Aby zmienić jednostkę miary tekstu, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Jednostki i miarki (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Jednostki i miarki (Mac OS), a następnie wybierz nową jednostkę z menu Tekst.

Określanie punktów jako jednostki miary

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Jednostki i Miarki (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Jednostki i Miarki (Mac OS).
 2. W polu Pkt/Pica wybierz jedno z następujących ustawień:

  PostScript (72 punkty na cal)

  To ustawienie określa jednostkę zgodną z urządzeniami PostScript.

  Tradycyjnie (72,27 punktu na cal)

  Ustawienie określa jednostkę równą 72,27 punktów na cal (czyli tradycyjną jednostkę dla drukarek).

 3. Kliknij przycisk OK.

Zmiana koloru tekstu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij pole koloru na pasku opcji lub na panelu Typografia i wybierz nowy kolor przy użyciu Próbnika kolorów Adobe.
  • Skorzystaj ze skrótów wypełnienia. Aby wypełnić kolorem pierwszego planu, naciśnij klawisze Alt+Backspace (Windows) lub Option+Delete (Mac OS); aby wypełnić kolorem tła, naciśnij klawisze Ctrl+Backspace (Windows) lub Command+Delete (Mac OS).
  • Aby na istniejący kolor nałożyć określony kolor, gradient lub wzorek, należy zastosować do warstwy tekstowej nakładkowy styl warstwy. Nakładkowego stylu warstwy nie można nałożyć selektywnie — wpływa on na wszystkie znaki na warstwie tekstowej.
  • Kliknij pole wyboru koloru pierwszego planu w przyborniku narzędziowym i wybierz kolor za pomocą Próbnika kolorów Adobe. Można też kliknąć kolor na panelu Kolor lub Próbki. Aby zmienić w ten sposób kolor na całej warstwie tekstowej, zaznacz wszystkie znaki na danej warstwie.

Zmienianie koloru pojedynczych liter

 1. Wybierz narzędzie Tekst poziomy .
 2. Zaznaczyć warstwę z tekstem na panelu Warstwy.
 3. W oknie dokumentu zaznacz znaki, które chcesz zmienić.
 4. Kliknij próbkę koloru na pasku opcji w górnej części obszaru roboczego.
 5. W Próbniku kolorów Adobe określ pożądany zakres kolorów za pomocą trójkątnych suwaków na spektrum kolorów, a następnie kliknij wybrany kolor w polu koloru. Wybrany kolor pojawi się w górnej połowie próbki koloru w Próbniku kolorów Adobe. W dolnej połówce pozostanie oryginalny kolor.
 6. Kliknij przycisk OK. Nowy kolor zastąpi oryginalny kolor na pasku opcji. Kolor zaznaczonych znaków zmieni się.

  Uwaga:

  Kolor znaków zmieni się dopiero po usunięciu ich zaznaczenia lub po zaznaczeniu innego obiektu.

Modyfikowanie tekstu przy użyciu panelu Typografia

Podkreślanie lub przekreślanie tekstu

Pod tekstem poziomym lub po lewej bądź po prawej stronie tekstu pionowego można umieścić linię. Linia może też biec przez tekst, czyli przekreślać go. Linia ma zawsze ten sam kolor co tekst.

 1. Zaznacz tekst, który ma zostać podkreślony lub przekreślony.
  • Aby zastosować podkreślenie pod tekstem poziomym, kliknij przycisk Podkreślenie  w panelu Typografia.
  • Wybierz polecenie Podkreślenie z lewej lub Podkreślenie z prawej z menu na panelu Typografia, aby zastosować podkreślenie na lewo lub na prawo od znaków tekstu pionowego. Podkreślenie może być stosowane albo po prawej stronie, albo po lewej, ale nie po obu stronach. Obok zaznaczonej opcji jest widoczny znacznik.

  Uwaga:

  Opcje Podkreślenie z lewej i Podkreślenie z prawej pojawiają się w menu panelu Typografia tylko wtedy, gdy na danej warstwie tekstowej jest zaznaczony tekst pionowy. Podczas pracy z tekstem pionowym (azjatyckim) podkreślenie można dodać po dowolnej stronie.

  • Kliknij przycisk Przekreślenie  w panelu Typografia, aby wstawić linię poziomą w tekście poziomym lub linię pionową w tekście pionowym. Można też wybrać polecenie Przekreślenie z menu panelu Typografia.

Stosowanie samych wersalików lub kapitalików

Tekst może być wpisywany i formatowany w postaci kapitalików lub wersalików. Jeżeli tekst zostanie sformatowany jako kapitaliki, program Photoshop automatycznie użyje znaków kapitalików dostarczonych w czcionce, jeśli będą dostępne. Jeżeli czcionka nie zawiera kapitalików, to program Photoshop wygeneruje kapitaliki symulowane.

Zwykłe wielkie litery a kapitaliki w programie Photoshop
Zwykłe wielkie litery (u góry) i kapitaliki (u dołu)

 1. Zaznacz tekst, który ma zostać zmieniony.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Wersaliki  lub Kapitaliki  w panelu Typografia.
  • Wybierz polecenie Wersaliki lub Kapitaliki z menu panelu Typografia. Obok zaznaczonej opcji jest wyświetlany znacznik.

Określanie znaków w indeksie górnym lub dolnym

Tekst w indeksie górnym i indeksie dolnym (zwanym odpowiednio podniesieniem i opuszczeniem) jest tekstem mniejszej wielkości niż zwykły tekst podniesiony lub obniżony względem linii bazowej czcionki. Jeśli czcionka nie zawiera znaków indeksu górnego lub dolnego, to program Photoshop generuje ich imitacje.

 1. Zaznacz tekst, który ma zostać zmieniony.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Indeks górny lub Indeks dolny w panelu Typografia.
  • Wybierz polecenie Indeks górny lub Indeks dolny z menu panelu Typografia. Obok zaznaczonej opcji jest wyświetlany znacznik.

Style znaków

Styl znaków obejmuje atrybuty formatowania znaków. Można go zastosować do znaków, akapitu lub zakresu akapitów. Można tworzyć style znaków przeznaczone do stosowania w przyszłości.

Wybierz polecenie Okno > Style znaków, aby otworzyć panel Style znaków.

 • Aby zastosować styl znaków, zaznacz tekst lub warstwę tekstową i kliknij styl znaków.

Style czcionek są hierarchiczne. Operacje ręczne zastępują wszystkie zastosowane style znaków, które z kolei zastępują zastosowane style akapitów. Hierarchiczna struktura umożliwia połączenie szybkości pracy zapewnianej przez style z elastycznymi funkcjami dostosowywania projektów.

Julieanne Kost udostępniła omówienie wideo na temat stylów znaków i stylów akapitów w programie Photoshop .

 

Tworzenie stylu znaków

 1. Jeśli nowy styl ma być oparty na formacie istniejącego tekstu, zaznacz ten tekst.
 2. Wybierz polecenie Nowy styl znaków z menu panelu Style znaków.

Uwaga: Aby utworzyć styl bez zaznaczania tekstu, kliknij ikonę Utwórz nowy styl w dolnej części panelu Style znaków. Aby edytować styl bez stosowania go do tekstu, wybierz warstwę obrazu, na przykład Tło.

Edytowanie stylu znaków

Po dwukrotnym kliknięciu istniejącego stylu można go edytować, a następnie można zaktualizować cały powiązany tekst w bieżącym dokumencie. Zmiana formatowania stylu powoduje aktualizację formatowania wszystkich tekstów, do których zastosowano ten styl. 

Aby edytować styl znaków, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij styl dwukrotnie w panelu Style znaków.
 2. Aby określić atrybuty formatowania, kliknij kategorię (na przykład Podstawowe formaty znaków) po lewej stronie, a następnie określ atrybuty, które chcesz dodać do stylu.
 3. Po określeniu atrybutów formatowania kliknij przycisk OK.

Określanie domyślnych stylów czcionki | Tylko w usłudze Creative Cloud

Bieżące style znaków i akapitów można zapisać jako domyślne parametry tekstu. Te ustawienia domyślne są stosowane automatycznie w nowych dokumentach programu Photoshop. Można je również stosować do istniejących dokumentów, które jeszcze nie zawierają stylów tekstu. Więcej informacji można uzyskać w artykule Style akapitów.

Aby zapisać bieżące style znaków i akapitów jako domyślne ustawienia tekstu, wykonaj następujące czynności:

 • Wybierz polecenie Tekst > Zapisz domyślne style tekstu.
 • Z menu panelu Style znaków lub Style akapitów wybierz polecenie Zapisz domyślne style tekstu.

Aby zastosować domyślne style znaków i akapitów do dokumentu:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Tekst > Wczytaj domyślne style tekstu.
  • Z menu panelu Style znaków lub Style akapitów wybierz polecenie Wczytaj domyślne style tekstu.
 2. W przypadku wczytywania domyślnych stylów tekstu do dokumentu, w którym istnieje już styl tekstu, jest wyświetlane okno dialogowe importowania stylów akapitów. Pozwala ono wybrać, czy istniejący styl tekstu ma zostać zastąpiony domyślnym stylem.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online