Tworzenie warstw i grup

Nowa warstwa jest wyświetlana ponad zaznaczoną warstwą lub w zaznaczonej grupie warstw na panelu Warstwy.

Tworzenie nowej warstwy lub grupy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nową warstwę lub grupę przy użyciu opcji domyślnych, kliknij przycisk Utwórz nową warstwę  lub Nowa grupa  w panelu Warstwy.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Warstwa, lub Warstwa > Nowa > Grupa.

  • Wybierz polecenie Nowa warstwa lub Nowa grupa z menu panelu Warstwy.

  • Aby wyświetlić okno dialogowe Nowa warstwa i ustawić opcje warstwy, kliknij przycisk Utwórz nową warstwę lub Nowa grupa z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Aby dodać warstwę pod zaznaczoną warstwą, kliknij przycisk Utwórz nową warstwę lub Nowa grupa z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

 2. Ustaw opcje warstwy i kliknij OK:

  Nazwa

  Wskazuje nazwę warstwy lub grupy.

  Użyj poprzedniej warstwy do utworzenia maski przycinającej

  Ta opcja nie jest dostępna w przypadku grup. (Zobacz Maskowanie warstw przy pomocy masek przycinających.)

  Suwaki

  Umożliwia przypisanie koloru do warstwy lub grupy na panelu Warstwy.

  Tryb

  Pozwala określić tryb mieszania warstwy lub grupy. (Zobacz Tryby mieszania).

  Krycie

  Pozwala określić stopień krycia warstwy lub grupy.

  Wypełnij kolorem neutralnym

  Pozwala wypełnić warstwę zdefiniowanym kolorem neutralnym.

  Uwaga:

  Aby dodać zaznaczone warstwy do nowej grupy, wybierz polecenie Warstwa > Grupuj warstwy lub kliknij przycisk Nowa grupa u dołu panelu Warstwy z wciśniętym klawiszem Shift.

Tworzenie warstwy z istniejącego pliku

 1. Przeciągnij plik w systemie Windows lub Mac OS na otwarty obraz programu Photoshop.

 2. Przenieś, skaluj lub obróć zaimportowany obraz. (Zobacz Umieszczanie pliku w programie Photoshop).

 3. Wciśnij przycisk Enter lub Return.

  Domyślnie program Photoshop tworzy warstwę obiektów inteligentnych. Aby utworzyć standardowe warstwy z przeciągniętych plików, w preferencjach ogólnych usuń zaznaczenie opcji Umieszczaj lub przeciągaj obrazy rastrowe jako obiekty inteligentne.

  Uwaga:

  Jeśli umieszczony plik jest obrazem wielowarstwowym, na nowej warstwie zostanie wyświetlona jego spłaszczona wersja. Zamiast kopiować oddzielne warstwy, powiel je do innego obrazu. (Zobacz Powielanie warstw).

Tworzenie warstwy z efektami z innej warstwy

 1. Zaznacz istniejącą warstwę na panelu Warstwy.

 2. Przeciągnij warstwę na przycisk Utwórz nową warstwę u dołu panelu Warstwy. Nowa warstwa będzie zawierała wszystkie efekty warstwy istniejącej.

Konwersja zaznaczenia na nową warstwę

 1. Utwórz zaznaczenie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Warstwa przez kopiowanie, aby skopiować zaznaczenie do nowej warstwy.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Warstwa przez wycinanie, aby wyciąć zaznaczenie i wkleić je do nowej warstwy.

  Uwaga:

  Aby aktywować te polecenia obiekty inteligentne lub warstwy kształtów muszą być rasteryzowane.

Wyświetlanie warstw i ich grup w obrębie grupy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij trójkąt po lewej stronie ikony folderu .

  • Z wciśniętym prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klawiszem Control (Mac OS) kliknij trójkąt po lewej stronie ikony folderu, a następnie wybierz polecenie Otwórz tę grupę.

  • Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) kliknij trójkąt ponownie, aby otworzyć lub zamknąć daną grupę i grupy zagnieżdżone wewnątrz niej.

Wyświetlanie lub ukrywanie warstwy, grupy lub stylu

Wyświetlanie i ukrywanie warstw, grup oraz stylów umożliwia izolowanie/wyświetlanie określonych obszarów obrazu w celu ułatwienia edycji.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności na panelu Warstwy:
  • Kliknij ikonę oka obok warstwy, grupy lub efektu warstwy. Zawartość elementu wskazywanego przez ikonę zostanie ukryta w oknie dokumentu. Aby ją wyświetlić ponownie kliknij ikonę oka. Aby wyświetlić ikonę oka dla stylów i efektów, kliknij ikonę Pokaż efekty na panelu .

  • Z menu Warstwy wybierz polecenie Wyświetl warstwy lub Ukryj warstwy.

  • Aby wyświetlić tylko zawartość danej warstwy lub grupy, kliknij ikonę oka tej warstwy lub grupy z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Przed ukryciem warstw program Photoshop zapamiętuje ich stan: czy są widoczne, czy ukryte. Kliknięcie ikony oka z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) pozwala przywrócić poprzednie ustawienia widoczności warstw.

  • Aby zmienić widoczność wielu elementów na panelu Warstwy, przeciągnij kursor przez kolumnę oka.

  Uwaga:

  Drukowane są tylko warstwy widoczne.

Kopiowanie i wklejanie warstw

Teraz można kopiować i wklejać warstwy w programie Photoshop — w obrębie dokumentu oraz między dokumentami.W zależności od ustawień zarządzania kolorem i profilu kolorów pliku (lub importowanych danych) program Photoshop może monitować o sposób postępowania z informacjami o kolorach zawartymi w importowanych danych.

Uwaga:

Przy wklejaniu warstwy pomiędzy obrazami o różnych rozdzielczościach wklejana warstwa zachowuje wymiary w pikselach. To zachowanie może spowodować, że wklejony element nie zostanie dostosowany do proporcji nowego obrazu. Aby nadać obrazowi źródłowemu i docelowemu tę samą rozdzielczość przed skopiowaniem i wklejeniem zaznaczenia, można skorzystać z polecenia Rozmiar obrazu. Można też użyć polecenia Przekształcanie swobodne, które zmienia rozmiar wklejanej zawartości.

Polecenia kopiowania i wklejania

Kopiuj

(Edycja > Kopiuj lub Cmd/Ctrl+C) Kopiuje zaznaczone warstwy.

Wklej

(Edycja > Wklej lub Cmd/Ctrl+V) Wkleja skopiowane warstwy na środku wybranego dokumentu. Wklejenie powoduje utworzenie powielonej warstwy, która zawiera wszystkie maski wektorowe i bitmapowe, a także efekty warstwy.

Wklej lokalnie

(Edycja > Wklej specjalnie > Wklej lokalnie lub Cmd/Ctrl+Shift+V) Wkleja skopiowane warstwy w dokumencie docelowym, układając je względem ich położenia w dokumencie źródłowym. Na przykład warstwa zawierająca elementy z prawego dolnego rogu dużego dokumentu zostanie wklejona w prawym dolnym rogu nowego dokumentu. We wszystkich przypadkach program Photoshop próbuje zachować co najmniej część wklejanych warstw w dokumencie docelowym, tak aby można było je odpowiednio przesunąć.

Uwaga:

Po skopiowaniu warstwy i utworzeniu nowego dokumentu można użyć opcji Schowek w oknie dialogowym Nowy dokument. Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie nowego dokumentu o rozmiarze skopiowanych warstw. Następnie można łatwo wkleić skopiowane warstwy w nowym dokumencie.

Uwaga:

Opcja Wytnij jest wyszarzona, kiedy są zaznaczone warstwy. Warstwy można usuwać bezpośrednio w panelu Warstwy.

Uwagi dotyczące kopiowania i wklejania warstw zawierających ścieżki

Sposoby kopiowania

 • Jeśli warstwa zawiera ścieżki, na przykład jest to warstwa kształtu, i zaznaczono te ścieżki na obszarze roboczym, do schowka jest kopiowana warstwa. Wklejenie powoduje utworzenie powielonej warstwy kształtu, która zawiera wszystkie maski wektorowe i bitmapowe, a także efekty warstwy.
 • Jeśli warstwa zawiera ścieżki, na przykład jest to warstwa kształtu, i zaznaczono te ścieżki na obszarze roboczym, ścieżki są kopiowane do schowka.
 • Warstwy z maskami wektorowymi, w przypadku których nie są zaznaczone te maski, są w całości kopiowane do schowka. Wklejenie powoduje utworzenie powielonej warstwy, która zawiera wszystkie maski wektorowe i bitmapowe, a także efekty warstwy.
 • Warstwy z maskami wektorowymi, w przypadku których są zaznaczone te maski, są kopiowane do schowka. Ich wklejanie zależy od kontekstu.

Sposoby wklejania

 • Jeśli zostanie zaznaczona warstwa bez ścieżek, na przykład warstwa bitmapowa, wklejenie danych ścieżek spowoduje utworzenie nowej maski wektorowej.
 • Jeśli zostanie zaznaczona warstwa zawierająca ścieżki, na przykład warstwy kształtu, ale bez zaznaczania ścieżek, wklejenie spowoduje zastąpienie bieżącego kształtu na warstwie.
 • Jeśli zostanie zaznaczona warstwa wraz ze ścieżką, wklejenie spowoduje umieszczenie danych ścieżki na istniejącej warstwie kształtu i połączenie ich z istniejącą ścieżką.
 • Jeśli zostanie zaznaczona warstwa zawierająca maskę wektorową, ale bez zaznaczania tej maski, wklejenie danych ścieżek spowoduje zastąpienie ścieżki maski wektorowej.
 • Jeśli zostanie zaznaczona warstwa wraz z maską wektorową, wklejenie danych ścieżki spowoduje ich umieszczenie na warstwie wektorowej i połączenie z istniejącą ścieżką.

Kopiuj scalone

To polecenie powoduje utworzenie scalonej kopii wszystkich widocznych warstw zaznaczonego obszaru.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online