Mechanizm operacji warunkowych umożliwia tworzenie operacji, które wybierają odpowiednie działania zależnie od określonych warunków. Należy wybrać warunek i (opcjonalnie) operację uruchamianą w przypadku, gdy dokument spełnia dany warunek. Następnie można (opcjonalnie) wybrać operację uruchamianą, gdy dokument nie spełnia warunku.

Aby wstawić krok warunkowy do rejestrowanej lub edytowanej operacji:

  1. Upewnij się, że operacje, do których się odnosisz, należą do tego samego zestawu operacji.

  2. Z menu panelu Operacje wybierz polecenie Wstaw operację warunkową.

  3. W oknie dialogowym Operacja warunkowa wybierz warunek z menu Stan bieżącego obiektu.

  4. Wybierz operacje w menu Wtedy odtwórz operację i W przeciwnym razie odtwórz operację, a następnie kliknij przycisk OK.

    Można wybrać opcję Brak w jednym z tych menu (ale nie w obu naraz). Aby operacja była uruchamiana tylko wtedy, gdy warunek jest fałszywy, można wybrać opcję Brak w menu Wtedy odtwórz operację i wybrać odpowiednią operację w menu W przeciwnym razie odtwórz operację.

Więcej informacji można znaleźć w artykułach Informacje o operacjach i panelu Operacje i Tworzenie operacji.

Uwaga:

Jest dostępne polecenie Warunkowa zmiana trybu, które pozwala określić warunki kroku zmiany trybu kolorów w operacji. To polecenie pozwala zapobiec błędowi występującemu, gdy plik nie jest w trybie źródłowym określonym w operacji.

Testowanie warunku przeciwnego niż określony

Czasami jest potrzebny test warunku przeciwnego niż określony.

Załóżmy na przykład, że utworzona „Operacja 1” ma być uruchamiana, gdy dokument najbardziej na wierzchu nie jest kwadratowy. Należy wtedy użyć następującego wyrażenia warunkowego: Stan bieżącego obiektu Dokument jest kwadratowy, Wtedy odtwórz operację Brak, W przeciwnym razie odtwórz operację „Operacja 1”.

Aby przetestować warunek odwrotny niż dany, wystarczy zamienić miejscami operacje „Wtedy” i „W przeciwnym razie”.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online