Omówienie filtra Formowanie

Filtr Formowanie umożliwia interaktywne wykrzywianie, wyciąganie, wypychanie, obracanie, odbijanie i wybrzuszanie obszarów obrazu. Wprowadzane zniekształcenia mogą być subtelne bądź radykalne. Z tego względu polecenie Formowanie jest bardzo przydatne zarówno do retuszowania obrazów, jak i do tworzenia efektów artystycznych. Filtr Formowanie można stosować do obrazów o 8 lub 16 bitach na kanał.

Zniekształcanie obrazu za pomocą filtra Formowanie w programie Photoshop
Zniekształcanie obrazu za pomocą filtra Formowanie

Narzędzia i opcje filtra Formowanie oraz podgląd wyników jego zastosowania są dostępne w oknie dialogowym Formowanie. Aby wyświetlić to okno dialogowe, wybierz polecenie Filtr > Formowanie. Aby skorzystać z dodatkowych opcji, wybierz polecenie Tryb zaawansowany.

Powiększanie lub zmniejszanie okna podglądu

 • Zaznacz narzędzie Powiększenie w oknie dialogowym Formowanie, a następnie kliknij bądź przeciągnij kursor w oknie podglądu, co da efekt powiększania. Klikanie i przeciąganie z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) daje z kolei efekt zmniejszania. Można też przejść do pola tekstowego Powiększenie u dołu okna dialogowego i wpisać w nim stopień powiększenia.

 • Zaznacz narzędzie Rączka w oknie dialogowym Formowanie, a następnie przeciągnij kursor w oknie podglądu. Można również, przy zaznaczonym dowolnym narzędziu, przytrzymywać w czasie przeciągania klawisz spacji.

Ulepszenia filtra Formowanie (tylko wersja Creative Cloud)

Wersja programu Photoshop zawarta w usłudze Creative Cloud udostępnia znacznie szybszy filtr Formowanie niż wersja dostępna poprzednio. Filtr Formowanie obsługuje teraz obiekty inteligentne, w tym warstwy wideo będące obiektami inteligentnymi, i jest stosowany jako filtr inteligentny.

Kolejnym ulepszeniem filtra Formowanie jest nowe zachowanie związane z narzędziem Rekonstrukcja. Przeciągnięcie narzędziem Rekonstrukcja po wypaczeniu przy wciśniętym klawiszu Alt (Windows) lub Option (Mac OS) powoduje wygładzenie wypaczenia, a nie zmniejszenie jego natężenia lub jego usunięcie.

Stosowanie funkcji Formowanie jako filtra inteligentnego (tylko wersja Creative Cloud)

Filtr Formowanie obsługuje obiekty inteligentne, w tym warstwy wideo będące obiektami inteligentnymi, i jest stosowany jako filtr inteligentny. Podczas stosowania filtra Formowanie do obiektu inteligentnego siatki są teraz automatycznie zapisywane w dokumencie. Siatki zastosowane do obiektów inteligentnych są kompresowane i można je edytować w przypadku ponownego stosowanie filtra Formowanie. Osadzenie siatek (nawet skompresowanych) zwiększa rozmiar pliku.

Aby zastosować filtr Formowanie jako filtr inteligentny:

 1. Zaznacz warstwę będącą obiektem inteligentnym w panelu Warstwy.
 2. Wybierz polecenie Filtr > Formowanie.

Formowanie z uwzględnianiem twarzy

Wprowadzono w programie Photoshop CC 2015.5

Filtr Formowanie otrzymał zaawansowaną funkcję rozpoznawania twarzy. Automatyczne wykrywanie oczu, nosów, ust i innych elementów twarzy ułatwia ich modyfikowanie. Formowanie z uwzględnianiem twarzy to wygodna metoda retuszowania zdjęć portretowych, tworzenia karykatur i pracy nad kompozycjami.

Filtr Formowanie z uwzględnianiem twarzy jest dostępny jako filtr inteligentny, dzięki czemu umożliwia bezpieczną edycję. Informacje na temat tej opcji można znaleźć w artykule Stosowanie filtrów inteligentnych w programie Photoshop.

Wymagania: Włączenie procesora graficznego

Aby móc korzystać z funkcji filtra Formowanie z uwzględnianiem twarzy, należy włączyć procesor graficzny w preferencjach programu Photoshop.

 1. W tym celu wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność.
 2. W obszarze Ustawienia procesora graficznego zaznacz opcję Użyj procesora graficznego.
 3. Kliknij opcję Ustawienia zaawansowane. Upewnij się, że jest wybrana opcja Użyj procesora graficznego do przyspieszenia obliczeń.
 4. Kliknij przycisk OK.

Te ustawienia są włączone domyślnie przy pierwszym uruchomieniu programu Photoshop. W przypadku pytań na temat użycia procesora graficznego w programie Photoshop zapoznaj się z tym dokumentem.

Uchwyty ekranowe do modyfikowania cech twarzy

 1. W programie Photoshop otwórz obraz z co najmniej jedną twarzą.
 2. Wybierz polecenie Filtr > Formowanie. Program Photoshop otworzy okno dialogowe Formowanie.
 3. W panelu Narzędzia wybierz opcję (narzędzie Twarz, skrót klawiaturowy A). Twarze na zdjęciu zostaną automatycznie zidentyfikowane.
v2_handles-faces
Automatycznie zidentyfikowane twarze

 1. Po wskazaniu twarzy kursorem program Photoshop wyświetli wokół niej intuicyjne elementy sterujące. Za ich pomocą można dostosować twarz. Można na przykład powiększyć oczy lub zwęzić twarz.
 2. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie twarzy za pomocą suwaków

 1. W programie Photoshop otwórz obraz z co najmniej jedną twarzą.
 2. Wybierz polecenie Filtr > Formowanie. Program Photoshop otworzy okno dialogowe Formowanie.
 3. W panelu Narzędzia wybierz opcję (narzędzie Twarz, skrót klawiaturowy A).

  Twarze na zdjęciu zostaną automatycznie zidentyfikowane, a jedna twarz zostanie zaznaczona. Zidentyfikowane twarze zostaną także wymienione w menu podręcznym Zaznacz twarz w obszarze Formowanie z wykrywaniem twarzy w panelu Właściwości. Można także zaznaczyć inną twarz, klikając ją w obszarze roboczym lub wybierając ją z menu podręcznego.
Select_Face
Pole Wybierz twarz

 1. Zmodyfikuj cechy twarzy, dopasowując suwaki w obszarze Formowanie z wykrywaniem twarzy.

Ustawienia oczu

Suwaki lewego i prawego oka pozwalają oddzielnie (asymetrycznie) modyfikować efekty oczu.

Kliknij ikonę połączenia (), aby zablokować ustawienia dla zarówno lewego, jak i prawego oka. Ta opcja ułatwia stosowanie symetrycznych efektów do oczu.

Ustawienia nosa

Ustawienia ust

Ustawienia kształtu twarzy

 1. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Aby precyzyjniej dostosować zmiany filtra Formowanie z uwzględnianiem twarzy, można używać zarówno uchwytów ekranowych, jak i suwaków.

Przydatne wskazówki

 • Filtr Formowanie z uwzględnianiem twarzy działa najskuteczniej w przypadku twarzy skierowanych wprost do obiektywu. Najlepsze wyniki można uzyskać, obracając i pochylając twarze do takiego położenia przed zastosowaniem ustawień.
 • Opcje Rekonstruuj i Przywróć wszystkie nie obejmują zmian wprowadzonych przez filtr Formowanie z uwzględnianiem twarzy. Opcje Wyzeruj i Wszystko w obszarze Formowanie z uwzględnianiem twarzy umożliwiają wyzerowanie zastosowanych zmian albo jednej, albo wszystkich twarzy.

Narzędzia do zniekształcania

Niektóre narzędzia okna dialogowego Formowanie powodują zniekształcanie obszaru pędzla podczas przytrzymywania przycisku myszy lub przeciągania kursora. Efekt zniekształcenia nasila się przy dłuższym przytrzymywaniu przycisku myszy lub kilkukrotnym przeciąganiu kursorem nad wybranym obszarem.

Narzędzie Zawijanie w przód 

Przeciągnięcie narzędziem powoduje wypychanie pikseli do przodu.

Uwaga:

Przytrzymanie klawisza Shift i kliknięcie narzędziem Wykrzywianie, Wypychanie w lewo lub Lustro pozwala utworzyć efekt przeciągania w linii prostej od poprzednio klikniętego punktu.

Narzędzie Rekonstrukcja 

Powoduje odwracanie dodanego zniekształcenia podczas przeciągania za pomocą myszy.

Narzędzie Wirówka w prawo 

Przytrzymanie przycisku myszy lub przeciągnięcie narzędziem powoduje obrócenie pikseli w prawo. Aby zawinąć piksele w lewo, należy podczas przeciągania narzędziem lub wciskania przycisku myszy przytrzymać klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Narzędzie Wklęśnięcie 

Przytrzymanie przycisku myszy lub przeciągnięcie narzędziem powoduje przesunięcie pikseli w kierunku środka obszaru pod pędzlem.

Narzędzie Wybrzuszanie 

Przytrzymanie przycisku myszy lub przeciągnięcie narzędziem powoduje odsunięcie pikseli od środka obszaru pod pędzlem.

Narzędzie Wypychanie w lewo 

Przeciągnięcie narzędziem prosto w górę powoduje przesunięcie pikseli w lewo. Przeciągnięcie narzędziem w dół powoduje przesunięcie pikseli w prawo. Można także przeciągnąć narzędziem wokół obiektu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby powiększyć ten obiekt, lub też w kierunku przeciwnym, aby go zmniejszyć. Aby pchnąć piksele w prawo przy przeciąganiu w górę (lub też aby pchnąć piksele w lewo przy przeciąganiu w dół), należy podczas przeciągania przytrzymywać klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Opcje narzędzia Zniekształcenie

W sekcji Opcje narzędzia w oknie dialogowym można ustawić następujące opcje:

Rozmiar pędzla

Pozwala określić wielkość pędzla używanego do zniekształcania obrazu.

Gęstość pędzla

Pozwala kontrolować wtapianie pędzla na krawędziach. Efekt jest najbardziej intensywny pośrodku pędzla, a delikatniejszy na krawędziach.

Nacisk pędzla

Pozwala określić szybkość wprowadzania zniekształceń pod wpływem przeciągania narzędzia po polu podglądu. Mniejszy nacisk powoduje, że zmiany zachodzą wolniej, co ułatwia zatrzymanie ich we właściwym momencie.

Częstotliwość pędzla

Pozwala określić szybkość wprowadzania zniekształceń pod wpływem utrzymywania narzędzia (np. narzędzia Wirówka) nieruchomo nad podglądem obrazu. Im wyższa jest wartość tego ustawienia, tym szybciej są stosowane zniekształcenia.

Nacisk pisaka

Zaznaczenie tej opcji powoduje odczytywanie danych nacisku z tabliczki wrażliwej na nacisk. (Opcja ta jest dostępna pod warunkiem korzystania z tabliczki.) Gdy powyższa opcja jest zaznaczona, nacisk pędzla (parametr wykorzystywany przez narzędzia) oblicza się, mnożąc rzeczywisty nacisk pisaka przez wartość Nacisk pędzla.

Zniekształcanie obrazu

Uwaga:

Jeśli zaznaczono warstwę tekstową lub warstwę kształtu, należy ją zrasteryzować przed wykonaniem dalszych operacji. Dzięki temu będzie można zastosować do niej filtr Formowanie. Aby zniekształcić warstwę tekstową bez uprzedniej rasteryzacji, należy użyć opcji zniekształceń narzędzia Tekst.

 1. Wybierz warstwę przeznaczoną do zniekształcenia. Można wybrać też fragment bieżącej warstwy.
 2. Wybierz polecenie Filtr > Formowanie.
 3. Zamroź obszary obrazu, które mają pozostać w stanie niezmienionym.
 4. Wybierz jedno z narzędzi filtra Formowanie, które umożliwiają zniekształcenie obrazu w oknie podglądu. Zniekształć obraz, przeciągając kursor narzędzia w oknie podglądu.
 5. Po zniekształceniu obrazu podglądu można wykonać następujące działania:
  • Za pomocą narzędzia Rekonstrukcja  lub funkcji Opcje rekonstrukcji można w całości lub częściowo cofnąć zmiany.

  • Inne narzędzia oferują nowe metody modyfikowania obrazu.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Formowanie i zastosować zmiany do warstwy aktywnej.

  • Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno Formowanie bez stosowania zmian do warstwy.

  • Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij opcję Wyzeruj, aby przywrócić pierwotny stan obrazu oraz domyślne ustawienia opcji.

  Uwaga:

  Dodatkowe efekty można utworzyć przy użyciu polecenia Edycja > Stonuj.

Zamrażanie i rozmrażanie obszarów

Można zamrozić obszary, które nie powinny ulec zmianie, a także rozmrozić obszary w celu umożliwienia ich edytowania. Jest również możliwa zamiana obszarów zamrożonych z rozmrożonymi.

Zamrażanie obszarów

Zamrażanie obszarów w oknie podglądu pozwala uchronić je przed zmianami. Zamrożone obszary są konwertowane przy użyciu maski namalowanej za pomocą narzędzia Maska zamrażająca . Obszary można również zamrozić za pomocą istniejącej maski, zaznaczenia lub przezroczystości. Dalsze czynności w oknie podglądu może ułatwić wyświetlenie maski.

Korzystanie z narzędzia Maska zamrażająca

Wybierz narzędzie Maska zamrażająca i przeciągnij na obszarze, który ma być chroniony. Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift umożliwia zamrażanie w linii prostej pomiędzy punktem bieżącym i punktem klikniętym uprzednio.

Używanie istniejących zaznaczeń, masek lub kanałów przezroczystości

W przypadku stosowania filtra Formowanie do warstwy z zaznaczeniem, maską warstwy, przezroczystością lub kanałem alfa wybierz opcję Zaznaczenie, Maska warstwy, Przezroczystość lub Szybka maska za pomocą dowolnego z pięciu menu podręcznych (dowolnej z ikon) w obszarze Opcje maski w oknie dialogowym. Pozwala to określić sposób zamrażania lub maskowania obszarów na obrazie podglądu.

Zamrażanie wszystkich rozmrożonych obszarów

W obszarze Opcje maski kliknij przycisk Maskuj wszystko.

Odwracanie rozmrożonych i zamrożonych obszarów

W sekcji Opcje maski kliknij przycisk Odwróć wszystko.

Pokazywanie lub ukrywanie zamrożonych obszarów

W sekcji Opcje widoku zaznacz lub wyłącz opcję Pokaż maskę.

Zmienianie koloru zamrożonych obszarów

W sekcji Opcje widoku wybierz nowy kolor z menu podręcznego Kolor maski.

Opcje masek dla filtra Formowanie

Jeżeli na obrazie utworzono zaznaczenie, przezroczystość lub maskę, to po otwarciu okna dialogowego Formowanie informacje te zostaną zachowane. Do wyboru są następujące opcje maski:

Zastąp zaznaczenie

Pozwala wyświetlić zaznaczenie, maskę lub przezroczystość z oryginalnego obrazu.

Dodaj do zaznaczenia 

Powoduje wyświetlenie maski na oryginalnym obrazie, co umożliwia rozszerzenie zaznaczenia za pomocą narzędzia Maska zamrażająca. Ta opcja powoduje dodanie pikseli zaznaczonych w danym kanale do bieżącego obszaru zamrożenia.

Odejmij od zaznaczenia

Ta opcja powoduje usunięcie pikseli zaznaczonych w danym kanale z bieżącego obszaru zamrożenia.

Przetnij z zaznaczeniem

Używane są tylko te piksele, które są zaznaczone i jednocześnie zamrożone w danym momencie.

Odwróć zaznaczenie

Ta opcja powoduje odwrócenie bieżącego obszaru zamrożenia na podstawie zaznaczonych pikseli.

Uwaga:

Jeśli istnieje zaznaczenie, filtr ogranicza podgląd i przetwarzanie do prostokątnego obszaru zawierającego to zaznaczenie. W przypadku zaznaczeń prostokątną ramką zaznaczony obszar jest identyczny z obszarem podglądu, dlatego wybranie opcji Zaznaczenie z menu opcji maski nie odnosi żadnego skutku.

Rozmrażanie obszarów

Aby rozmrozić zamrożone obszary do edycji, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Wybierz narzędzie Rozmrażanie maski i przeciągnij po obszarze. Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift umożliwia rozmrażanie w linii prostej pomiędzy punktem bieżącym i punktem klikniętym uprzednio.

 • Aby rozmrozić wszystkie obszary zamrożone, kliknij przycisk Brak w sekcji Opcje maski.

 • Aby odwrócić wszystkie obszary zamrożone, kliknij przycisk Odwróć wszystko w sekcji Opcje maski.

Praca z siatkami

Siatka jest pomocna w obserwowaniu i śledzeniu procesu zniekształceń. Użytkownik może wybrać rozmiar i kolor siatki, a także zapisać siatkę danego obrazu i stosować ją do innych.

 • Aby wyświetlić siatkę, przejdź do sekcji Opcje widoku okna dialogowego, zaznacz opcję Siatka, a następnie określ wielkość i kolor siatki.

 • Aby pokazać tylko siatkę, zaznacz opcję Siatka, a następnie usuń zaznaczenie opcji Pokaż obraz.

 • Aby zapisać siatkę zniekształcenia, po zniekształceniu obrazu kliknij przycisk Zapisz siatkę. Określ nazwę i położenie pliku siatki, po czym kliknij przycisk Zapisz.

 • Aby zastosować zapisaną siatkę zniekształcenia, kliknij opcję Wczytaj siatkę, wybierz plik siatki, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Jeśli obraz i siatka zniekształcenia mają różne rozmiary, siatka jest skalowana do wielkości obrazu.

 • Aby zastosować ostatnią zapisaną siatkę zniekształcenia, kliknij opcję Wczytaj ostatnią siatkę.

 • (Creative Cloud) Siatki są automatycznie zapisywane w dokumencie. Siatki zastosowane do obiektów inteligentnych podlegają kompresji. Można je ponownie edytować.

Uwaga:

(Creative Cloud) Osadzone siatki zwiększają rozmiar pliku (nawet wtedy, gdy są skompresowane).

Praca z tłem

Na obrazie podglądu może być wyświetlana tylko warstwa aktywna albo dodatkowe warstwy, służące jako tło. Za pomocą opcji z menu Tryb można ustawić tło na wierzchu lub pod spodem aktywnej warstwy, co może pomóc w monitorowaniu wprowadzanych zmian albo dopasowywaniu zniekształceń do innych zniekształceń wykonanych na innej warstwie.

Uwaga:

Nawet jeśli są wyświetlane inne warstwy, zniekształcaniu ulega tylko warstwa aktywna.

Wyświetlanie tła

Wybierz opcję Pokaż tło, a następnie wybierz polecenie Tło z menu Użyj i wybierz opcję z menu Tryb.

Wyświetlanie zmian warstwy docelowej bez pokazywania tła

Z menu Użyj wybierz polecenie Wszystkie warstwy. Ustawienie krycia równego 0 powoduje wyświetlenie tylko warstwy docelowej z w pełni zastosowanymi efektami filtra Formowanie. Ustawienie wyższej wartości krycia pozwala pokazać mniej efektu filtra Formowanie na warstwie docelowej.

Zmienianie mieszania między warstwą docelową a tłem

Określ wartość w polu Krycie.

Określanie sposobu łączenia warstwy docelowej i tła w podglądzie obrazu

Wybierz opcję z menu Tryb.

Ukrywanie tła

W sekcji Opcje widoku wyłącz opcję Pokaż tło.

Rekonstrukcja zniekształceń

Po zniekształceniu podglądu obrazu użytkownik może skorzystać z szeregu trybów kontroli i rekonstrukcji dla odwrócenia zmian lub powtórnego ich wprowadzania w nieco zmienionej formie. Rekonstrukcję można przeprowadzać na dwa sposoby. Zrekonstruować można cały obraz, wygładzając zniekształcenia na obszarach rozmrożonych; można też użyć narzędzia Rekonstrukcja do zrekonstruowania konkretnych obszarów. Korzystając z narzędzia Maska zamrażająca, można zapobiec rekonstrukcji zniekształconych obszarów.

Rekonstrukcja oparta na zniekształceniach w obszarach zamrożonych w programie Photoshop
Rekonstrukcja oparta na zniekształceniach w obszarach zamrożonych.

A. Obraz pierwotny B. Obraz zniekształcony z obszarami zamrożonymi C. Obraz zrekonstruowany w trybie Twarda (za pomocą przycisku) D. Obraz rozmrożony o krawędziach zrekonstruowanych w trybie Gładka (za pomocą narzędzia) 

Rekonstrukcja całego obrazu

Kliknij opcję Rekonstrukcja w obszarze Opcje rekonstrukcji w oknie dialogowym. Następnie w oknie dialogowym cofania rekonstrukcji określ poziom przywracania i kliknij przycisk OK.

Usuwanie wszystkich zniekształceń

Kliknij przycisk Przywróć wszystko w obszarze Opcje rekonstrukcji w oknie dialogowym. Spowoduje to usunięcie zniekształceń nawet w obszarach zamrożonych.

Rekonstrukcja części zniekształconego obrazu

 1. Zamroź obszary, które mają pozostać zniekształcone.
 2. Wybierz narzędzie Rekonstrukcja i określ opcje pędzla w obszarze Opcje narzędzia w oknie dialogowym.
 3. Przeciągnij przez obszar, który chcesz zrekonstruować. Piksele są przesuwane szybciej pośrodku pędzla. Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift umożliwia rekonstrukcję w linii prostej pomiędzy punktem bieżącym i punktem klikniętym uprzednio.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online