Obszary kompozycji w programie Photoshop
Obszary kompozycji różnych urządzeń na jednym obszarze roboczym

Projektanci stron internetowych i interfejsów użytkownika często muszą zajmować się wieloma witrynami i aplikacjami na szeregu urządzeń. Obszary kompozycji usprawniają proces projektowania przez udostępnienie nieskończonego obszaru roboczego, na którym można rozłożyć wersje przeznaczone dla różnych urządzeń i ekranów. Podczas tworzenia obszaru kompozycji można wybrać jedno z wielu ustawień predefiniowanych lub określić własny rozmiar.

Obszary kompozycji są przydatne również podczas pracy z jednym rozmiarem ekranu. Na przykład tworząc witrynę internetową, można za pomocą obszarów kompozycji porównać jej strony wyświetlane obok siebie.

Uwaga:

Obszary kompozycji są zoptymalizowane do używania trybu kolorów RGB i trybu zaawansowanego rysowania GPU.

Co to jest obszar kompozycji?

Obszar kompozycji można traktować jako grupę warstw specjalnego typu. Obszar kompozycji przycina zawartość znajdujących się na nim elementów do swojego obramowania. Hierarchia elementów na obszarze kompozycji jest wyświetlana w panelu Warstwy wraz z warstwami i grupami warstw. W obszarach kompozycji mogą być zawarte warstwy i grupy warstw, ale nie inne obszary kompozycji.

Obszary kompozycji pozwalają w widoczny sposób oddzielić obszary robocze dokumentu. Warstwy dokumentu, które nie należą do obszaru kompozycji, są zgrupowane w górnej części panelu Warstwy i nie są przycinane przez żadne obszary kompozycji.

Preferencje obszarów kompozycji

Aby dostosować wygląd obszarów kompozycji, wybierz opcję Preferencje > Interfejs > Wygląd > Obszary kompozycji. Można określić kolor otoczki oraz widoczność obramowania obszaru kompozycji.

Preferencje obszarów kompozycji w programie Photoshop

Tworzenie dokumentu obszaru kompozycji

 1. W programie Photoshop wybierz polecenie Plik > Nowy.
 2. W oknie dialogowym Nowy podaj nazwę dokumentu. Może to być na przykład nazwa witryna na telefon iPhone.
 3. Z menu podręcznego Typ dokumentu wybierz opcję Obszar kompozycji.
 4. Wybierz jeden z ponad 35 predefiniowanych rozmiarów obszaru kompozycji.
Rozmiary obszarów kompozycji programu Photoshop
Szeroki wybór predefiniowanych rozmiarów obszaru kompozycji

 1. Rozpocznij dodawanie elementów projektu do obszaru kompozycji. Do obszaru kompozycji można dodawać obiekty inteligentne, warstwy, grupy warstw i inne elementy.

Konwertowanie istniejącego dokumentu na obszar kompozycji w dokumencie

Standardowy dokument programu Photoshop można szybko przekonwertować na dokument będący obszarem kompozycji.

 1. Zaznacz co najmniej jedną warstwę lub grupę warstwy w dokumencie.
 2. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Obszar kompozycji z warstw lub Obszar kompozycji z grupy.

Dodawanie obszarów kompozycji do bieżącego dokumentu

 1. W panelu Narzędzia kliknij ikonę , aby wybrać narzędzie Obszar kompozycji.
 1. Narysuj obszar kompozycji na obszar roboczy obszarze roboczym.
 2. W razie potrzeby zmień rozmiar obszaru kompozycji. Na pasku opcji narzędzia wybierz rozmiar predefiniowany z menu podręcznego Rozmiar. Można też pozostawić własny rozmiar obszaru kompozycji.
Zmienianie rozmiaru obszaru kompozycji w programie Photoshop
Zmienianie rozmiaru obszaru kompozycji

 1. Zmień nazwę obszaru kompozycji na żądaną. Wykonaj następujące czynności:
  1. Po zaznaczeniu obszaru kompozycji wybierz polecenie Warstwa > Zmień nazwę obszaru kompozycji.
  2. Wpisz nową nazwę obszaru kompozycji i naciśnij klawisz Return.
 2. Rozpocznij dodawanie elementów projektu do obszaru kompozycji. Do obszaru kompozycji można dodawać obiekty inteligentne, warstwy, grupy warstw i inne elementy.

Szybkie dodawanie nowych obszarów kompozycji do dokumentu

Aby dodać obszar kompozycji do dokumentu, kliknij ikonę + obok obszaru kompozycji znajdującego się już w dokumencie. Te ikony + pojawiają się zawsze, gdy w obszarze roboczym jest miejsce na dodatkowe obszary kompozycji. Aby powielić obszar kompozycji z jego zawartością, kliknij ikonę plus (+), trzymając naciśnięty klawisz Option/Alt. 

 1. Wybierz obszar kompozycji.
 2. Kliknij ikonę + obok obszaru kompozycji. Program Photoshop doda obszar kompozycji do dokumentu po stronie ikony +.
Dodawanie obszarów kompozycji przy użyciu ikon plus w programie Photoshop
Dodawanie obszarów kompozycji przy użyciu ikon plus

Uwaga:

Aby powielić zaznaczony obszar kompozycji z jego zawartością, kliknij ikonę plus (+), trzymając naciśnięty klawisz Option/Alt. Nowy obszar kompozycji zostanie dodany po stronie klikniętej ikony +.

Praca z obszarami kompozycji

Ustawianie tła obszaru kompozycji

W panelu Właściwości (Okno > Właściwości) obszaru kompozycji ustaw odpowiednią wartość pola Kolor tła obszaru kompozycji. Można również ustawić tło obszaru kompozycji jako przezroczyste.

Ustawianie tła obszaru kompozycji

Przenoszenie elementów między obszarami kompozycji

Elementy można przeciągać między obszarami kompozycji na obszarze roboczym. Podczas przenoszenia elementu między obszarami kompozycji program Photoshop próbuje umieścić go w tym samym miejscu względem początku układu współrzędnych miarek (lewego górnego rogu obszaru kompozycji).

Po dodaniu/przeniesieniu elementu do obszaru kompozycji nowy element jest umieszczany jako pierwszy w kolejności Z w panelu Warstwy dla tego obszaru kompozycji.

Z istniejącymi obszarami kompozycji można grupować warstwy/elementy znajdujące się poza obszarami kompozycji. Wystarczy przeciągnąć element na obszarze roboczym do docelowego obszaru kompozycji. Można też przenieść element do docelowego obszaru kompozycji w panelu Warstwy.

Powielanie warstw lub grup warstw

W przypadku powielania warstwy lub grupy warstw w dokumencie zawierającym obszary kompozycji można zdecydować, w którym obszarze kompozycji ma zostać umieszczona skopiowana warstwa.

Powielanie warstw — wybieranie obszaru kompozycji, w którym ma zostać umieszczona skopiowana warstwa.

Przenoszenie

Wybierz narzędzie Obszar kompozycji lub Przesunięcie i kliknij etykietę obszaru kompozycji, aby go zaznaczyć. Przesuń obszar kompozycji do odpowiedniego miejsca na obszarze roboczym.

Zmienianie rozmiaru

Wybierz narzędzie Obszar kompozycji lub Przesunięcie i kliknij etykietę obszaru kompozycji, aby go zaznaczyć. Wybierz nowy predefiniowany rozmiar obszaru kompozycji na pasku opcji narzędzia.

Aby ustawić własny rozmiar obszaru kompozycji, przeciągnij jego obramowanie za pomocą uchwytów.

Siatki

Zaznacz obszar kompozycji i wybierz polecenie Widok > Pokaż > Siatka, aby wyświetlić siatki na obszarze kompozycji.

Linie pomocnicze

Po wybraniu obszaru kompozycji przeciągnij linie pomocnicze z miarki na obszar roboczy. Linie pomocnicze poruszają się teraz z obszarem kompozycji. Można też powielić obszar kompozycji z przypisanymi liniami pomocniczymi, aby przypisać takie same linie pomocnicze do powielonego obszaru kompozycji. Aby określić docelowe obszary kompozycji, można wybrać opcję Widok > Nowy układ linii pomocniczych. Aby ustawić opcje widoczności linii pomocniczych, wybierz opcję Widok > Pokaż.

Nowy układ linii pomocniczych w programie Photoshop
(Lewa strona) Nowy układ linii pomocniczych | (Prawa strona) Opcje widoczności linii pomocniczych

Sprawdzanie właściwości obszaru kompozycji

Zaznacz obszar kompozycji i wybierz opcję Okno > Właściwości, aby wyświetlić podstawowe właściwości obszaru. Rozmiar obszaru kompozycji można zmienić w panelu Właściwości.

Właściwości obszaru kompozycji można wyświetlić na pasku opcji narzędzia po zaznaczeniu danego obszaru.

Panel Właściwości obszaru kompozycji w programie Photoshop
Panel Właściwości obszaru kompozycji

Pokazywanie obszarów kompozycji

Aby wyświetlić/ukryć nazwy obszarów kompozycji, wybierz polecenie Widok > Pokaż > Nazwy obszarów kompozycji. Nazwy obszarów kompozycji są automatycznie przycinane do szerokości obszaru kompozycji.

Filtrowanie warstw według obszaru kompozycji

W panelu Warstwy wybierz opcję Obszar kompozycji z menu podręcznego wyszukiwania. Wybierz obszar kompozycji lub dowolną warstwę w obszarze kompozycji. Widok panelu Warstwy jest teraz ograniczony do wybranego obszaru kompozycji. Aby wrócić do pełnego widoku panelu Warstwy, usuń zaznaczenie wszystkich warstw lub zaznacz element poza obszarem kompozycji.

Zapobieganie automatycznemu zagnieżdżaniu w obszarach kompozycji i poza nimi

Ustawiając blokadę w ilustracji do obszaru kompozycji, można zablokować automatyczne zagnieżdżanie w tym obszarze i poza nim. Ustawiając blokadę określonych warstw w obszarze kompozycji, można zablokować automatycznie zagnieżdżanie określonych warstw. Aby przywrócić normalne zachowywanie automatycznego zagnieżdżania, usuń wszystkie blokady automatycznego zagnieżdżania z obszarów kompozycji lub warstw.

Zapobieganie automatycznemu zagnieżdżaniu w obszarach kompozycji i poza nimi w programie Photoshop

Blokada położenia obszaru kompozycji

Zaznacz obszar kompozycji i ustaw dla niego blokadę położenia. Obszar kompozycji zostanie zatrzymany w miejscu na obszarze roboczym, ale nadal będzie możliwe dodawanie elementów, przesuwanie ich wewnątrz oraz usuwanie ich w normalny sposób.

Blokowanie położenia w programie Photoshop

Zmienianie nazwy

Kliknij dwukrotnie nazwę obszaru kompozycji w panelu Warstwy, a następnie wprowadź nową nazwę. Można też użyć polecenia Warstwa > Zmień nazwę obszaru kompozycji.

Rozdzielanie obszarów kompozycji

Obszary kompozycji można szybko rozdzielać na ich elementy składowe. Zaznacz obszary kompozycji i wybierz polecenie Warstwa > Rozgrupuj obszary kompozycji. Obszary kompozycji zostaną rozdzielone na elementy składowe i przeniesione o poziom wyżej w panelu Warstwy. Jeśli ostatni obszar kompozycji pozostały w dokumencie zostanie rozdzielony (rozgrupowany), dokument stanie się dokumentem bez obszarów kompozycji.

Eksportowanie obszarów kompozycji

Eksportowanie obszarów kompozycji jako zasobów obrazów

Obszary kompozycji można eksportować jako zasoby obrazów JPEG, GIF, PNG, PNG-8 i SVG bezpośrednio z panelu Warstwy.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Eksportowanie obszarów kompozycji i warstw.

Eksportowanie obszarów kompozycji jako plików PDF

Obszary kompozycji można eksportować jako dokumenty PDF. Wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Photoshop wybierz opcję Plik > Eksportuj > Obszary kompozycji do PDF.
 2. Wykonaj następujące czynności w oknie dialogowym Obszary kompozycji do PDF:
  • Wybierz lokalizację docelową, w której mają zostać zapisane wygenerowane dokumenty PDF.
  • Określ prefiks nazwy pliku dla generowanych dokumentów PDF. Na przykład Ubezpieczenie_kampanii.
  • Zdecyduj, czy chcesz wyeksportować tylko zawartość obszarów kompozycji czy zawartość obszarów nałożonych na obszary kompozycji.
  • Zdecyduj, czy chcesz wyeksportować wszystkie obszary kompozycji czy tylko obecnie zaznaczone.
  • Zdecyduj, czy wraz z obszarami kompozycji chcesz wyeksportować tła obszarów kompozycji.
  • Zdecyduj, czy chcesz wygenerować jeden dokument PDF zawierający wszystkie obszary kompozycji z danego dokumentu czy po jednym dokumencie PDF dla każdego obszaru kompozycji. Jeśli wybierzesz wygenerowanie wielu dokumentów PDF, wszystkie one otrzymają określony wcześniej prefiks nazwy pliku.
  • Określ kodowanie wyeksportowanych dokumentów PDF: ZIP lub JPEG. Jeśli wybierzesz format JPEG, określ także wartość ustawienia Jakość (0–12).
  • Zdecyduj, czy w wyeksportowanych dokumentach PDF ma zostać uwzględniony profil ICC (International Color Consortium). Profil ICC zawiera dane charakteryzujące urządzenie wejściowe lub wyjściowe z obsługą kolorów.
  • Zdecyduj, czy wraz z obszarami kompozycji chcesz wyeksportować nazwy obszarów kompozycji. Wybierając to ustawienie, możesz określić własną czcionkę, rozmiar czcionki, kolor czcionki oraz kolor rozszerzenia obszaru roboczego.
 3. Kliknij przycisk Uruchom. Program Photoshop wygeneruje dokument PDF.

Eksportowanie obszarów kompozycji jako plików

Obszary kompozycji można eksportować jako oddzielne. Wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Photoshop wybierz opcję Plik > Eksportuj > Obszary kompozycji do plików.
 2. Wykonaj następujące czynności w oknie dialogowym Obszary kompozycji do plików:
  • Wybierz lokalizację docelową, w której mają zostać zapisane wygenerowane pliki.
  • Określ prefiks nazwy pliku.
  • Określ, czy chcesz wyeksportować tylko zawartość obszaru kompozycji, czy również nakładające się na niego obszary.
  • Zdecyduj, czy chcesz wyeksportować wszystkie obszary kompozycji czy tylko obecnie zaznaczone.
  • Zdecyduj, czy wraz z obszarami kompozycji chcesz wyeksportować tła obszarów kompozycji.
  • Wybierz typ pliku, do którego chcesz wyeksportować dane. Eksportować można do formatu BMP, JPEG, PDF, PSD, Targa, TIFF, PNG-8 lub PNG-24.
  • Określ opcje eksportowania dla wybranego typu pliku.
   • Zdecyduj, czy wraz z obszarami kompozycji chcesz wyeksportować nazwy obszarów kompozycji. Wybierając to ustawienie, można określić niestandardową czcionkę, rozmiar czcionki, kolor czcionki oraz kolor rozszerzenia obszaru roboczego.
 3. Kliknij przycisk Uruchom. Program Photoshop wyeksportuje obszary kompozycji jako pliki w wybranym formacie.

Podgląd na urządzeniu i aplikacja dodatkowa Preview CC

Podgląd projektów na urządzeniach docelowych w programie Photoshop

Funkcja podglądu na urządzeniu i aplikacja dodatkowa programu Photoshop — Preview CC — pozwala szybko wyświetlać podgląd projektów na docelowych urządzeniach z systemem iOS. Aplikacja Preview CC łączy się z programem Photoshop przez port USB lub sieć Wi-Fi i renderuje aktywny podgląd projektu. Zmiany wprowadzone w projekcie są automatycznie wysyłane na urządzenie, co pozwala wyświetlić ich podgląd.

Jeśli dokument zawiera obszary kompozycji, funkcja Podgląd urządzenia próbuje wyświetlić odpowiedni obszar kompozycji przez dopasowanie rozmiaru i położenia obszaru kompozycji do rozmiaru podłączonego urządzenia z systemem iOS. Za pomocą paska nawigacji można wyświetlić podgląd określonego obszaru kompozycji na urządzeniu. Jest też możliwe używanie gestu przeciągania do przechodzenia między obszarami kompozycji w kolejności, w jakiej są widoczne w panelu Warstwy programu Photoshop.

Więcej informacji o funkcji Podgląd urządzenia i aplikacji Preview CC można znaleźć w następujących artykułach:

Często zadawane pytania

Czy można dodać obszar kompozycji wewnątrz obszaru kompozycji?

Nie. Obecnie nie jest obsługiwane zagnieżdżanie obszarów kompozycji.

Czy obszar kompozycji to rodzaj warstwy?

Obszary kompozycji można traktować jako specjalny typ grup warstw. Obszary kompozycji są wyświetlane w panelu Warstwy w programie Photoshop podobnie jak warstwy i grupy warstw.

Czy można utworzyć obszar kompozycji ze standardowego dokumentu programu Photoshop?

Tak. Służy do tego funkcja Obszar kompozycji z warstw.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online