Od wersji 2015 programu Photoshop CC opcja Plik > Zapisz dla Internetu została przeniesiona. Jest teraz dostępna jako Plik > Eksportuj > Zapisz dla Internetu (starsza opcja) obok nowszych opcji eksportowania.

Więcej informacji o nowych opcjach eksportowania można znaleźć w artykule Eksportowanie obszarów kompozycji, warstw i innych elementów.

Plik obrazu programu Photoshop można łatwo zapisać w szeregu popularnych formatów obrazów.

Zapisywanie w formacie TIFF

TIFF jest to elastyczny format obrazów rastrowych (bitmapowych) obsługiwany przez praktycznie wszystkie programy graficzne i aplikacje DTP.

 1. Wybierz najpierw polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie opcję TIFF z menu Format, po czym kliknij przycisk Zapisz.
 2. Ustaw opcje w oknie dialogowym Opcje TIFF, a następnie kliknij przycisk OK.

  Głębia bitowa (tylko 32 bity)

  Określa głębię bitową (16 bitów, 24 bity lub 32 bity) zapisywanego obrazu.

  Kompresja obrazu

  Ta opcja pozwala określić metodę kompresji danych obrazu kompozytowego. Zapisując 32-bitowy plik TIFF, można określić, że ma on zostać zapisany przy użyciu kompresji predykcyjnej, ale nie można użyć kompresji JPEG. Funkcja kompresji przewidywanej usprawnia proces kompresji, powodując przegrupowanie wartości zmiennoprzecinkowych. Działa zarówno z kompresją LZW, jak i ZIP.

  Uwaga:

  Kompresja JPEG dostępna jest tylko dla nieprzezroczystych obrazów RGB i obrazów w skali szarości, które mają 8 bitów na kanał i nie więcej niż 30 000 pikseli szerokości lub wysokości.

  Kolejność pikseli

  Plik TIFF jest zapisywany z przeplotem danych kanałów lub z tymi danymi uporządkowanymi według płaszczyzny. W starszych wersjach programu Photoshop pliki TIFF były zawsze zapisywane z przeplotem. Teoretycznie plik z uporządkowanymi danymi kanałów powinien być szybciej czytany i zapisywany, a także bardziej podatny na kompresję. Obydwie opcje kolejności kanałów są obsługiwane przez starsze wersje programu Photoshop.

  Kolejność bajtów

  Ta opcja pozwala określić sposób odczytu pliku. Jest ona przydatna, gdy nie ma pewności co do programu, w którym plik zostanie otwarty. Program Photoshop i najnowsze aplikacje mogą dokonywać odczytu plików z zastosowaniem kolejności bajtów systemu IBM PC lub Macintosh.

  Zapisz piramidę obrazów

  Ta opcja pozwala zachować informacje o wielu rozdzielczościach. Program Photoshop oferuje opcji otwierania plików o wielu rozdzielczościach, dlatego otwierając taki plik, uwzględnia jedynie największą zapisaną w nim rozdzielczość. Niemniej jednak obsługę otwierania plików o wielu rozdzielczościach zapewnia program Adobe InDesign oraz niektóre serwery obrazów.

  Zapisz przezroczystość

  Ta opcja pozwala zachować dane o przezroczystości w postaci dodatkowego kanału alfa. Te dane mogą być przydatne, jeśli plik będzie otwierany w innej aplikacji. Gdy plik jest ponownie otwierany w programie Photoshop, dane o przezroczystości są zawsze zachowywane.

  Kompresja warstw

  Ta opcja pozwala określić metodę kompresowania danych pikseli na warstwach (w przeciwieństwie do danych kompozytowych). Wiele aplikacji nie potrafi odczytać danych warstw i pomija je przy otwieraniu plików TIFF. Program Photoshop może jednak odczytywać dane warstw z plików TIFF. Pliki zawierające dane warstw są większe od plików bez warstw, lecz zapisywanie danych warstw pozwala uniknąć konieczności zapisywania i obsługi odrębnego pliku PSD dla tych danych. Wybranie opcji Pomiń warstwy i zapisz kopię umożliwia spłaszczenie obrazu.

  Uwaga:

  Aby przed zapisaniem obrazu wielowarstwowego program Photoshop pytał o wybór, zaznacz opcję Pytaj przed zapisaniem plików warstwowych TIFF w obszarze Obsługa plików okna dialogowego Preferencje.

Zapisywanie w formacie JPEG

Polecenie Zapisz jako pozwala zapisywać obrazy w trybie CMYK, RGB i skali szarości w formacie JPEG (*.jpg). Plik jest kompresowany przez selektywne usuwanie danych. Polecenie Plik > Zapisz Eksportuj > Zapisz dla Internetu (starsza opcja) pozwala zapisać obraz jako plik lub pliki JPEG.

Format JPEG obsługuje jedynie obrazy 8-bitowe. W przypadku zapisania obrazu 16-bitowego w tym formacie program Photoshop automatycznie obniży głębię bitową.

Uwaga:

Aby szybko zapisać średniej jakości plik w formacie JPEG, uruchom dla pliku operację Zapisz jako JPEG średnia jakość. Ta operacja jest dostępna po wybraniu polecenia Produkcja z menu panelu Operacje.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz opcję JPEG z menu Format.
 2. Ustaw opcje w oknie dialogowym Opcje JPEG i kliknij przycisk OK.

  Otoczka

  Ta opcja udostępnia kolory, za pomocą których jest symulowana przezroczystość na obrazach z obiektami przezroczystymi.

  Opcje obrazu

  Ta opcja określa jakość obrazu. Wybierz opcję z menu Jakość, użyj suwaka podręcznego Jakość lub wprowadź wartość z przedziału od 0 do 12 w polu tekstowym Jakość.

  Opcje formatu

  Ta opcja określa format pliku JPEG. Opcja Standardowy oznacza format rozpoznawany przez większość przeglądarek internetowych. Opcja Standardowy zoptymalizowany pozwala utworzyć plik ze zoptymalizowanymi kolorami, o nieco mniejszym rozmiarze. Opcja Postępowy powoduje wyświetlanie coraz bardziej szczegółowych wersji obrazu (w liczbie określonej przez użytkownika) w miarę jego stopniowego pobierania. (Nie wszystkie przeglądarki internetowe obsługują obrazy tego rodzaju.)

  Uwaga:

  Niektóre aplikacje mogą nie czytać plików CMYK zapisanych w formacie JPEG. Przykładowo, jeśli aplikacja Java nie będzie mogła odczytać pliku JPEG, należy podjąć próbę zapisania pliku bez podglądu miniaturki.

Zapisywanie w formacie PNG

Polecenie Zapisz jako umożliwia zapisywanie obrazów w trybie RGB, skali szarości, koloru indeksowanego i bitmapy w formacie PNG.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz opcję PNG z menu Format.
 2. Wybierz opcję przeplotu:

  Brak

  Przeglądarka wyświetla obraz dopiero wtedy, gdy zostanie on w całości pobrany.

  Z przeplotem

  W miarę pobierania pliku w przeglądarce są wyświetlane kolejne wersje obrazu w niskiej rozdzielczości. Przeplot powoduje, że pobieranie obrazu wydaje się szybsze, ale też zwiększa rozmiar pliku.

 3. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Od wersji 2015 programu Photoshop CC 2015 można eksportować obszary kompozycji, warstwy, grupy warstw oraz dokumenty jako obrazy JPEG, GIF, PNG, PNG-8 i SVG. Zaznacz elementy w panelu Warstwy, kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Szybki eksport lub Eksportuj jako.

Zapisywanie w formacie GIF

Korzystając z polecenia Zapisz jako, można zapisywać obrazy w trybie RGB, koloru indeksowanego, skali szarości lub bitmapy bezpośrednio w formacie GIF. Obraz jest automatycznie konwertowany na tryb koloru indeksowanego.

Uwaga:

Format GIF jest dostępny tylko w przypadku, gdy obraz ma 8 bitów na kanał (tylko taki tryb jest obsługiwany).

 1. Wybierz najpierw polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz opcję CompuServe GIF z menu Format.
 2. W przypadku obrazów RGB na ekranie pojawi się okno Kolory indeksowane. Ustaw opcje konwersji, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wybierz kolejność wierszy w pliku GIF i kliknij przycisk OK:

  Zwykły

  Przeglądarka wyświetla obraz dopiero wtedy, gdy zostanie on w całości pobrany.

  Z przeplotem

  W miarę pobierania pliku w przeglądarce są wyświetlane kolejne wersje obrazu w niskiej rozdzielczości. Przeplot powoduje, że pobieranie obrazu wydaje się szybsze, ale też zwiększa rozmiar pliku.

  Uwaga:

  Od wersji 2015 programu Photoshop CC 2015 można eksportować obszary kompozycji, warstwy, grupy warstw oraz dokumenty jako obrazy JPEG, GIF, PNG, PNG-8 i SVG. Zaznacz elementy w panelu Warstwy, kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Szybki eksport lub Eksportuj jako.

Zapisywanie w formacie Photoshop EPS

Praktycznie wszystkie programy DTP, edytory tekstu i edytory grafiki przyjmują importowane lub umieszczane pliki EPS (Encapsulated PostScript). Do wydrukowania pliku EPS niezbędna jest drukarka PostScript. Drukarki nie obsługujące języka PostScript wydrukują tylko podgląd w rozdzielczości ekranowej.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz polecenie Photoshop EPS z menu Format.
 2. Ustaw odpowiednie opcje w oknie dialogowym Opcje EPS i kliknij przycisk OK:

  Podgląd

  Tworzy obraz o niskiej rozdzielczości do wyświetlania w aplikacji docelowej. Wybranie opcji TIFF pozwoli na udostępnianie plików EPS między systemami Windows i Mac OS. Podgląd 8-bitowy jest obrazem kolorowym, a 1-bitowy — czarno-białym o nierównych krawędziach. Podgląd 8-bitowy zwiększa rozmiar pliku bardziej niż podgląd 1-bitowy. Zobacz też Głębia bitowa.

  Kodowanie

  Określa sposób, w jaki dane obrazu są wysyłane na urządzenie wyjściowe PostScript. Poniżej opisano opcje kodowania.

  Dołącz rastry półtonowe i Dołącz transmitację

  Należy sprawdzić specyfikacje drukowania pod kątem profesjonalnego drukowania w wysokiej jakości. Przed wyborem ustawień tych opcji należy skonsultować się z drukarnią.

  Biały przezroczysty

  Obszary białe są wyświetlane jako przezroczyste. Ta opcja jest dostępna tylko dla obrazów w trybie bitmapowym.

  Zarządzanie kolorami PostScript

  Konwertuje dane pliku na przestrzeń kolorów drukarki. Tej opcji nie należy zaznaczać, jeśli obraz będzie umieszczany w innym dokumencie z kolorami zarządzanymi.

  Uwaga:

  Zarządzanie kolorami PostScript dla obrazów CMYK obsługują tylko drukarki PostScript Level 3. Aby wydrukować obraz w trybie CMYK z funkcją zarządzania kolorami PostScript na drukarce PostScript Level 2, należy przed zapisaniem tego obrazu w formacie EPS przekonwertować go na tryb Lab.

  Dołącz dane wektorowe

  Zachowuje w pliku wszystkie obiekty wektorowe (takie jak kształty i tekst). Dane wektorowe w plikach EPS i DCS są dostępne tylko dla innych aplikacji. Jeżeli taki plik zostanie powtórnie otwarty w programie Photoshop, dane wektorowe zostaną zrasteryzowane. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy plik zawiera dane wektorowe.

  Interpolacja obrazu

  Powoduje zastosowanie interpolacji dwusześciennej w celu wygładzenia podglądu o niskiej rozdzielczości na wydruku.

Opcje kodowania plików Photoshop EPS

ASCII lub ASCII85

Koduje informacje o tym, czy drukowanie następuje z systemu Windows albo czy występują błędy drukowania lub inne trudności.

Binarne

Generuje mniejszy plik i pozostawia oryginalne dane w stanie nienaruszonym. Niektóre aplikacje DTP oraz komercyjne oprogramowanie do kolejkowania wydruków drukowania sieciowego mogą nie obsługiwać binarnych plików EPS programu Photoshop.

JPEG

Plik jest kompresowany — część danych obrazu jest pomijana. Stopień kompresji JPEG można definiować w przedziale od bardzo małego (maksymalna jakość JPEG) do bardzo dużego (niska jakość JPEG). Pliki z kodowaniem JPEG można drukować tylko na drukarkach PostScript Level 2 (lub nowszych); mogą się one nie rozbarwić na poszczególne klisze.

Zapisywanie w formacie Photoshop DCS

Format DCS (Desktop Color Separations) jest wersją formatu EPS, która umożliwia zapisywanie rozbarwień plików CMYK lub plików wielokanałowych.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i z menu Format wybierz polecenie Photoshop DCS 1.0 lub Photoshop DCS 2.0.
 2. Ustaw pożądane opcje w oknie dialogowym Format DCS i naciśnij przycisk OK.

  To okno dialogowe zawiera wszystkie opcje dostępne dla plików w formacie EPS programu Photoshop. Ponadto menu DCS zawiera opcje tworzenia pliku kompozytowego o rozdzielczości 72 ppi, który będzie mógł być umieszczany w aplikacjach DTP albo używany do sporządzania próby obrazu:

  Format DCS 1.0

  Pozwala tworzyć oddzielne pliki dla każdego z kanałów obrazu CMYK. Można także utworzyć piąty plik: kompozyt w skali szarości lub w kolorze. Aby można było obejrzeć plik kompozytowy, wszystkie pięć plików musi znajdować się w tym samym folderze.

  Format DCS 2.0

  Format DCS 2.0 pozwala zachować kanały kolorów dodatkowych obrazu. Kanały kolorów można zapisać jako odrębne pliki (tak jak w formacie DCS 1.0) lub w pliku pojedynczym. Opcja pojedynczego pliku pozwala oszczędzić miejsce na dysku. Można także dołączyć kompozyt w skali szarości albo w kolorze.

Zapisywanie w formacie Photoshop Raw

Format Photoshop Raw służy do przenoszenia obrazów między aplikacjami i różnymi platformami komputerowymi. Format Photoshop Raw nie jest tym samym formatem co Camera Raw.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz polecenie Photoshop Raw z menu Format.
 2. Wykonaj następujące czynności w oknie dialogowym Opcje formatu Photoshop Raw:
  • (Mac OS) Podaj typ i autora pliku lub przyjmij wartości domyślne.

  • Określ parametr Nagłówek.

  • Zaznacz opcję określającą zapis kanałów z przeplotem lub bez.

Zapisywanie w formacie BMP

Format BMP jest formatem obrazów systemu operacyjnego Windows. Mogą to być obrazy czarno-białe (1 bit na piksel) lub 24-bitowe (16,7 miliona kolorów).

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz polecenie BMP z menu Format.
 2. Podaj nazwę i położenie pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 3. W oknie dialogowym Opcje BMP wybierz format pliku, podaj głębię bitową, a jeżeli to konieczne, zaznacz także opcję Odwróć kolejność rzędów. Aby otworzyć więcej opcji, kliknij przycisk Tryby zaawansowana i ustaw opcje BMP.
 4. Kliknij przycisk OK.

Zapisywanie w formacie Cineon (tylko obrazy 16-bitowe)

Obrazy RGB o 16 bitach na kanał można zapisywać w formacie Cineon, wykorzystywanym przez Kodak Cineon Film System.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz polecenie Cineon z menu Format.

Zapisywanie w formacie Targa

Format Targa (TGA) obsługuje obrazy bitmapowe i RGB o 8 bitach na kanał. Jest to format przeznaczony dla sprzętu Truevision®, ale jest także stosowany w innych aplikacjach.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz polecenie Targa z menu Format.
 2. Podaj nazwę i położenie pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 3. Jeżeli plik ma być kompresowany, zaznacz opcję Kompresja (RLE) w oknie dialogowym Opcje Targa, a następnie kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online