Uwaga:

W przypadku programu Photoshop starszego niż Photoshop CC niektóre funkcje omówione w tym artykule mogą być dostępne wyłącznie w wersji Photoshop Extended. Program Photoshop CC nie jest dostępny osobno w wersji Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended zostały dodane do programu Photoshop CC.

Informacje o warstwach wideo

Za pomocą programu Photoshop można edytować poszczególne klatki plików wideo i sekwencji obrazów. Oprócz edycji i malowania w materiałach wideo za pomocą dowolnych narzędzi programu Photoshop, można również stosować do nich filtry, maski, przekształcenia, style warstw i tryby mieszania. Po wprowadzeniu zmian dokument można zapisać w pliku PSD (takie pliki można odtwarzać w innych aplikacjach firmy Adobe, na przykład w programach Premiere Pro i After Effects, a w innych aplikacjach edytować jako obrazy statyczne) albo renderować do pliku QuickTime lub sekwencji obrazów.

Uwaga:

W plikach wideo można modyfikować tylko elementy graficzne, lecz nie ścieżkę dźwiękową.

Po otwarciu pliku wideo lub sekwencji obrazów w programie Photoshop klatki umieszczane są na warstwie wideo. Warstwa wideo jest na panelu Warstwy oznaczana ikoną taśmy filmowej . Warstwy wideo umożliwiają malowanie i klonowanie poszczególnych klatek za pomocą pędzli i stempli. Tak jak w przypadku zwykłych warstw, można tworzyć zaznaczenia lub stosować maski, aby ograniczyć zmiany do wybranych obszarów klatki. Do przechodzenia między klatkami na panelu Animacja służy tryb osi czasu (Okno > Animacja).

Uwaga:

Warstwy wideo nie działają na panelu Animacja w trybie Klatki.

Warstwy wideo zachowują się tak samo jak zwykłe warstwy. Można zmieniać ich tryb mieszania, krycie, położenie i styl. Na panelu Warstwy można również grupować warstwy wideo. Warstwy dopasowania umożliwiają stosowanie korekt tonalnych i barwnych z zachowaniem nienaruszonej zawartości warstw wideo.

Aby edytować klatki na osobnej warstwie, można utworzyć pustą warstwę wideo. Puste warstwy wideo umożliwiają również tworzenie animacji rysunkowych.

Uwaga:

Warstwa wideo zawiera odniesienie do oryginalnego pliku. Zmiany tej warstwy nie mają wpływu na ten plik wideo czy sekwencji obrazów. Aby zachować połączenie z oryginalnym plikiem, pozostaw go w tym samym położeniu względem pliku PSD. Więcej informacji można uzyskać w sekcji Zastępowanie materiału filmowego na warstwie wideo.

Obsługiwane formaty plików wideo i sekwencji obrazów

Program pozwala otwierać pliki wideo i sekwencje obrazów w następujących formatach:

Formaty QuickTime

 • MPEG-1 (MPG lub MPEG)

 • MPEG-4 (MP4 lub M4V)

 • MOV

 • AVI

 • Format MPEG‑2 jest obsługiwany, jeżeli na komputerze zainstalowano koder MPEG‑2.

Formaty sekwencji obrazów

 • BMP

 • DICOM

 • JPEG

 • OpenEXR

 • PNG

 • PSD

 • Targa

 • TIFF

 • Formaty Cineon i JPEG 2000 są obsługiwane po zainstalowaniu odpowiednich wtyczek.

Tryb kolorów i głębia bitowa

Warstwy wideo mogą zawierać pliki w następujących trybach kolorów i o podanej liczbie bitów na kanał:

 • Skala szarości: 8, 16 lub 32 b/kanał

 • RGB: 8, 16 lub 32 b/kanał

 • CMYK: 8 lub 16 b/kanał

 • Lab: 8 lub 16 b/kanał

Omówienie panelu Animacja

Animacja to sekwencja obrazów, czyli klatek, wyświetlanych w określonych odstępach czasu. Każda klatka wygląda nieco inaczej, niż poprzednia. Wyświetlając klatki szybko, jedna po drugiej, uzyskuje się złudzenie ruchu i innych zmian.

W standardowych poprzednich wersjach programu Photoshop panel Animacja (Okno > Animacja) jest wyświetlany w trybie klatek — zawiera miniaturki poszczególnych klatek animacji. Za pomocą narzędzi w dolnej części panelu można przechodzić między klatkami, ustawiać opcje powtarzania, dodawać i usuwać klatki, a także wyświetlać podgląd animacji.

Menu panelu Animacja zawiera dodatkowe polecenia, służące do edycji klatek lub długości osi czasu oraz do konfigurowania sposobu wyświetlania panelu. Aby wyświetlić dostępne polecenia, kliknij ikonę menu panelu.

Panel Animacja w trybie klatek w programie Photoshop
Panel Animacja (tryb klatek)

A. Zaznaczenie pierwszej klatki B. Zaznaczenie poprzedniej klatki C. Odtworzenie animacji D. Zaznaczenie następnej klatki E. Generowanie klatek pośrednich animacji F. Powielanie zaznaczonych klatek G. Usuwanie zaznaczonych klatek H. Konwertowanie na tryb osi czasu I. Menu panelu Animacja 

Panelu Animacja można używać w trybie klatek lub w trybie osi czasu. Tryb osi czasu wyświetla czas trwania klatki oraz właściwości animacji dla warstw dokumentu. Narzędzia w dolnej części panelu służą do przechodzenia między klatkami, powiększania lub zmniejszania zegara, włączania lub wyłączania efektu łusek cebuli, usuwania klatek kluczowych i wyświetlania podglądu wideo. Za pomocą kontrolek na osi czasu można sterować czasem trwania klatki dla danej warstwy, ustawiać klatki kluczowe we właściwościach warstwy oraz wyznaczać część filmu jako obszar roboczy.

Panel Animacja w trybie osi czasu w programie Photoshop
Panel Animacja (tryb osi czasu)

A. Włączanie odtwarzania dźwięków B. Zmniejszenie C. Suwak powiększenia D. Powiększenie E. Przełączanie efektów łusek cebuli F. Usuwanie klatek kluczowych G. Konwertowanie na animację klatek 

W trybie osi czasu w panelu Animacja jest wyświetlana każda warstwa dokumentu programu Photoshop (z wyjątkiem warstwy tła). Panel ten jest zsynchronizowany z panelem Warstwy. Dodanie, usunięcie, zmiana nazwy czy powielenie warstwy, utworzenie grupy warstw lub przydzielenie koloru warstwy powoduje, że zmiany są wprowadzane w obu panelach.

Uwaga:

Zgrupowanie warstw animacji w postaci obiektu inteligentnego powoduje, że informacje o animacji z panelu Animacja są zapisywane w tym obiekcie inteligentnym. Zobacz też Praca z obiektami inteligentnymi.

Kontrolki trybu klatek

W trybie klatek na panelu Animacja są dostępne następujące kontrolki:

Opcje powtarzania

Określa liczbę powtórzeń odtwarzania animacji w wyeksportowanym pliku GIF.

Opóźnienie klatki

Pozwala ustawić czas wyświetlania klatki podczas odtwarzania.

Wygeneruj klatki pośrednie 

Tworzy między dwiema istniejącymi klatkami serię nowych klatek, stopniowo zmieniając (interpolując) właściwości warstw.

Powiel zaznaczone klatki 

Dodaje klatkę do animacji, powielając klatkę zaznaczoną w panelu Animacja.

Konwertuj na animację z osią czasu

Konwertuje animację klatek na animację z osią czasu, używając klatek kluczowych do tworzenia animacji właściwości warstwy.

Opcje trybu osi czasu

W trybie osi czasu w panelu Animacja są dostępne następujące funkcje i kontrolki:

Wskaźnik klatek w buforze

Wyświetla zielony pasek wskazujący klatki w buforze przeznaczone do odtwarzania.

Ścieżka komentarzy

Wybierz polecenie Edytuj komentarz osi czasu z menu panelu, aby wstawić komentarz tekstowy w bieżącym punkcie animacji. Komentarze będą widoczne na ścieżce komentarzy jako ikony . Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad taką ikoną komentarz zostanie wyświetlony w dymku podpowiedzi. Dwukrotne kliknięcie ikony pozwala natomiast edytować komentarz. Do przechodzenia między komentarzami służą przyciski Przejdź do poprzedniego i Przejdź do następnego , znajdujące się w lewej części ścieżki Komentarze.

Uwaga:

Aby utworzyć tabelę HTML zawierającą czas, numer klatki i tekst każdego komentarza, z menu panelu wybierz polecenie Eksportuj komentarze osi czasu.

Konwertuj na animację klatek

Konwertuje animację z osią czasu i klatkami kluczowym na animację klatek.

Wyświetlanie kodu czasu lub numeru klatki

Wyświetla kod czasowy lub numer bieżącej klatki (zależnie od opcji panelu).

Wskaźnik czasu bieżącego 

Przeciągając wskaźnik czasu bieżącego, można przechodzić między klatkami albo zmienić bieżący czas lub bieżącą klatkę.

Ścieżka oświetlenia globalnego

Wyświetla klatki kluczowe, w których można ustawić i zmienić główny kąt oświetlenia, stosowany w takich efektach warstwy jak Cień, Cień wewnętrzny czy Faseta i płaskorzeźba.

Nawigator klatek kluczowych   

Przyciski ze strzałkami (po lewej stronie etykiety ścieżki) przesuwają wskaźnik czasu bieżącego do poprzedniej albo następnej klatki kluczowej. Aby dodać lub usunąć klatkę kluczową w bieżącym punkcie w czasie, kliknij przycisk na środku.

Pasek czasu trwania warstwy

Określa miejsce warstwy w czasie w zakresie materiału wideo lub animacji. Aby przenieść warstwę na inne miejsce w czasie, przeciągnij pasek. Aby przyciąć warstwę (zmienić jej czas trwania), przeciągnij jednej z końców paska.

Ścieżka zmienionych klatek

Wyświetla pasek czasu trwania zmienionych klatek dla warstw wideo. Aby przejść do zmienionych klatek, użyj nawigatora klatek kluczowych z lewej strony etykiety ścieżki.

Miarka czasu

Mierzy czas trwania (liczbę klatek) w poziomie, zgodnie z czasem trwania i szybkością odtwarzania klatek w dokumencie. Czas trwania lub szybkość odtwarzania można zmienić, wybierając polecenie Ustawienia dokumentu z menu panelu. Na miarce są wyświetlane znaki podziałki i liczby. Odstępy między nimi zmieniają się stosownie do ustawionego powiększenia osi czasu.

Stoper zależny od czasu 

Włącza lub wyłącza obsługę klatki kluczowej dla danej właściwości warstwy. Zaznacz tę opcję, aby wstawić klatkę kluczową i włączyć obsługę klatek kluczowych dla danej właściwości warstwy. Wyłącz tę opcję, aby usunąć wszystkie klatki kluczowe i wyłączyć obsługę klatek kluczowych dla danej właściwości warstwy.

Menu panelu Animacja

Zawiera funkcje mające wpływ na klatki kluczowe, warstwy, wygląd panelu, efekt łusek cebuli i ustawienia dokumentu.

Wskaźniki obszaru roboczego

Przeciągnij niebieski znacznik na jednym z końców najwyższej ścieżki, aby zaznaczyć fragment animacji lub materiału wideo do podglądu lub wyeksportowania.

Zmiana rozmiaru miniaturek

Na panelu Animacja można zmieniać rozmiar miniaturek reprezentujących poszczególne klatki lub warstwy.

 1. Z menu panelu Animacja wybierz polecenie Opcje panelu.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz jedną z opcji rozmiaru.
  • W trybie osi czasu wybierz opcję Brak, aby wyświetlać tylko nazwy warstw.

Przełączanie jednostek osi czasu

Na osi czasu w panelu Animacja mogą być wyświetlane numery klatek albo jednostki kodów czasowych.

 • Aby wybrać wyświetlane jednostki, z menu panelu Animacja wybierz polecenie Opcje panelu, a następnie wybierz opcję Numery klatek lub Kod czasowy.
 • Aby przełączyć jednostki, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij wyświetlacz czasu bieżącego w lewym górnym rogu osi czasu.

Wyświetlanie i ukrywanie właściwości warstwy na osi czasu

Warstwy dodawane do dokumentu pojawiają się jako ścieżki na osi czasu. Rozwinięcie ścieżek pokazuje właściwości warstw, które można animować.

 1. Aby wyświetlić lub ukryć właściwości warstw, kliknij trójkąt obok nazwy danej warstwy.

Wyświetlanie i ukrywanie warstw na osi czasu

Domyślnie na osi czasu są wyświetlane wszystkie warstwy dokumentu. Aby wyświetlić tylko podzbiór warstw, najpierw ustaw je jako ulubione.

 1. W trybie osi czasu na panelu Animacja zaznacz przynajmniej jedną warstwę. Następnie z menu panelu Animacja wybierz polecenie Pokaż > Ustaw ulubione warstwy.
 2. Aby określić, które warstwy mają być wyświetlane, z menu panelu Animacja wybierz polecenie Pokaż, a następnie wybierz opcję Wszystkie warstwy lub Ulubione warstwy.
 1. Przełącz panel Animacja do trybu osi czasu i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego .
  • Kliknij liczbę albo położenie na miarce czasu, w miejscu, w którym ma się znaleźć wskaźnik czasu bieżącego.
  • Przeciągnij wyświetlacz czasu bieżącego (w lewym górnym rogu osi czasu).
  • Dwukrotnie kliknij wyświetlacz czasu bieżącego i wpisz numer klatki albo czas w oknie dialogowym Ustaw bieżący czas.
  • Skorzystaj z elementów sterujących odtwarzaniem znajdujących się w panelu Animacja.
  • Z menu panelu Animacja wybierz polecenie Przejdź do, a następnie wybierz opcję osi czasu.

Przełączanie trybów animacji

Panelu Animacja można używać w trybie klatek lub w trybie osi czasu. W trybie klatek są wyświetlane poszczególne klatki, dla których można ustawiać czasy trwania i właściwości warstw. W trybie osi czasu klatki są wyświetlane na ciągłej osi, dzięki czemu można animować właściwości przy użyciu klatek kluczowych oraz odtwarzać warstwy wideo.

Warto wybrać odpowiedni tryb przed rozpoczęciem pracy nad animacją. W otwartym dokumencie można zmienić tryb animacji, konwertując animację klatek na animację osi czasu lub odwrotnie.

Uwaga:

Konwersja animacji osi czasu na animację klatek może spowodować utratę niektórych interpolowanych klatek. Nie zmienia ona samego wyglądu animacji.

 1. Na panelu Animacja wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Konwertuj na animację klatek .
  • Kliknij ikonę Konwertuj na animację z osią czasu .
  • Z menu panelu Animacja wybierz polecenie Konwertuj na animację klatek albo Konwertuj na oś czasu.

Określanie czasu trwania osi czasu i płynności odtwarzania

Pracując w trybie osi czasu można określać czas trwania i szybkość odtwarzania dokumentu zawierającego materiały wideo lub animacje. Czas trwania określa długość klipu wideo — od pierwszej do ostatniej ustawionej klatki. Szybkość odtwarzania wyraża się w liczbie klatek na sekundę (ang. frame per second - fps). Na ogół zależy od typu tworzonego materiału. Materiały wideo w standardzie NTSC mają szybkość 29,97 fps; materiały w standardzie PAL mają szybkość 25 fps; natomiast film ma szybkość 24 fps. W zależności od systemu nadawania, film DVD może mieć szybkość odtwarzania właściwą dla standardu NTSC lub PAL albo szybkość 23,976. Materiały wideo przeznaczone do nagrania na płytę CD-ROM lub do Internetu mają na ogół szybkość 10-15 fps.

W nowo utworzonym dokumencie domyślny czas trwania osi czasu wynosi 10 sekund. Szybkość odtwarzania zależy od wybranych ustawień predefiniowanych dokumentu. W przypadku ustawień predefiniowanych, które nie dotyczą zawartości wideo (takich jak Papier International), domyślna szybkość to 30 klatek na sekundę. W przypadku ustawień predefiniowanych dla zawartości wideo szybkość wynosi 25 kl./s w systemie PAL i 29,97 kl./s w systemie NTSC.

 1. Z menu panelu Animacja wybierz polecenie Ustawienia dokumentu.
 2. Wpisz lub wybierz wartości czasu trwania i szybkości odtwarzania.

Uwaga:

Skrócenie czasu trwania istniejącego materiału wideo lub animacji powoduje ucięcie klatek (wraz z klatkami kluczowymi) na końcu dokumentu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online