Podstawowe informacje dotyczące filtrów

Używanie filtrów

Dlaczego niektóre filtry są wyszarzone (niedostępne)? Tutaj znajdziesz rozwiązanie

Filtry mogą być używane do czyszczenia lub retuszu zdjęć, stosowania specjalnych efektów artystycznych tworzących na przykład efekt szkicu lub obrazu impresjonistycznego lub do tworzenia niepowtarzalnych przekształceń opartych na zniekształcaniu i efektach świetlnych. Filtry zapewniane przez firmę Adobe są dostępne w menu Filtry. Niektóre filtry oferowane przez inne firmy są dostępne jako wtyczki. Po zainstalowaniu są one wyświetlane u dołu menu Filtry.

Filtry inteligentne stosowane do obiektów inteligentnych umożliwiają korzystanie z filtrów w sposób bezpieczny. Filtry inteligentne są przechowywane w postaci efektów warstw na panelu Warstwy i mogą być dopasowywane w dowolnym czasie, w trakcie pracy z danymi obrazu oryginalnego w obiekcie inteligentnym. Dodatkowe informacje na temat Efektów inteligentnych filtrów i edycji bezpiecznej znajdują się w części Edycja bezpieczna.

Aby zastosować filtr, należy wybrać polecenie z odpowiedniego podmenu wyskakującego z menu Filtr. Podane wskazówki pomagają w wyborze filtrów:

 • Filtry są stosowane do aktywnej, widocznej warstwy albo do zaznaczenia.

 • W przypadku obrazów o 8 bitach na kanał większość filtrów można stosować kumulacyjnie, za pomocą galerii filtrów. Wszystkie filtry można stosować indywidualnie.

 • Filtry nie mogą być stosowane do obrazów w trybie Bitmapa lub Kolory indeksowane.

 • Niektóre filtry działają jedynie na obrazach RGB.

 • Do obrazów 8‑bitowych można stosować wszystkie filtry.

 • Do obrazów 16-bitowych można stosować tylko następujące filtry: Formowanie, Punkt zbiegu, Rozmycie uśrednione, Rozmycie, Rozmycie silniejsze, Rozmycie polowe, Rozmycie gaussowskie, Rozmycie soczewkowe, Poruszenie, Rozmycie radialne, Rozmycie powierzchniowe, Rozmycie kształtu, Korekcja obiektywu, Dodawanie szumu, Usuwanie szumu i ziarna, Kurz i rysy, Mediana, Redukcja szumu, Włókna, Chmury, Chmury różnicowe, Flara obiektywu, Wyostrzanie, Wyostrzanie krawędzi, Silniejsze wyostrzanie, Inteligentne wyostrzanie, Maska wyostrzająca, Płaskorzeźba, Szukanie krawędzi, Solaryzacja, Usuwanie przeplotu, Kolory NTSC, Własny, Górnoprzepustowy, Maksymalny, Minimalny i Przesunięcie.

 • Do obrazów 32-bitowych można stosować tylko następujące filtry: Rozmycie uśrednione, Rozmycie polowe, Rozmycie gaussowskie, Poruszenie, Rozmycie promieniste, Rozmycie kształtu, Rozmycie powierzchniowe, Dodaj szum, Chmury, Flara obiektywu, Inteligentne wyostrzanie, Maska wyostrzająca, Usuwanie przeplotu, Kolory NTSC, Płaskorzeźba, Górnoprzepustowy, Maksimum, Minimum i Przesunięcie.

 • Niektóre filtry są stosowane wyłącznie w pamięci RAM. Jeżeli komputer nie dysponuje zasobami RAM wymaganymi dla przetworzenia efektu filtra, to system może wyświetlić komunikat o błędzie.

Stosowanie filtra z menu Filtry

Filtr może być stosowany do aktywnej warstwy lub do obiektu inteligentnego. Filtry stosowane do obiektów inteligentnych są bezpieczne i mogą być dopasowywane w dowolnym czasie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować filtr do całej warstwy, uaktywnij lub zaznacz tę warstwę.

  • Jeśli filtr ma być zastosowany do określonego fragmentu obrazu, zaznacz ten fragment.

  • Aby zastosować filtr bezpieczny w sposób umożliwiający późniejsze zmienianie jego ustawień, zaznacz obiekt inteligentny z zawartością obrazu, do której ma zostać zastosowany filtr.

 2. Wybierz jeden z filtrów z podmenu w menu Filtr.

  Jeżeli z działaniem filtra nie wiąże się otwieranie okna dialogowego, to zostanie zastosowany efekt filtra.

 3. Jeżeli na ekranie pojawi się okno dialogowe lub Galeria filtrów, wprowadź odpowiednie wartości lub ustaw opcje, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Stosowanie filtrów do dużych obrazów może być czasochłonne, ale w oknie dialogowym filtra można wyświetlić podgląd jego efektu. Aby wyświetlić określony obszar obrazu na środku okna podglądu, przeciągnij go w oknie podglądu. W niektórych filtrach kliknięcie obrazu powoduje wyśrodkowanie go w miejscu kliknięcia. Powiększanie oraz zmniejszanie podglądu umożliwiają przyciski + i – umieszczone pod oknem podglądu.

Omówienie galerii filtrów

Galeria filtrów zawiera podgląd wielu filtrów efektów specjalnych. W trakcie pracy można stosować kilka filtrów, włączać lub wyłączać wybrany efekt filtra, zerować opcje filtra i zmieniać kolejność stosowania filtrów. Po uzyskaniu zadowalającego efektu można zastosować go do wybranego obrazu. Nie wszystkie filtry zawarte w menu Filtr są dostępne w Galerii filtrów.

Okno dialogowe Galeria filtrów

A. Podgląd B. Kategoria filtra C. Miniaturka zaznaczonego filtra D. Wyświetlanie/Ukrywanie miniaturek filtrów E. Menu podręczne Filtry F. Opcje zaznaczonego filtra G. Lista efektów filtra do zastosowania lub rozmieszczenia H. Zaznaczony, ale nie zastosowany efekt filtra I. Efekty zastosowane łącznie, ale nie zaznaczone J. Ukryty efekt filtra 

 1. Wybierz polecenie Filtr > Galeria filtrów. Kliknięcie nazwy kategorii filtra powoduje wyświetlenie miniaturek dostępnych efektów filtra.

Powiększanie i pomniejszanie obrazu podglądu

 1. Kliknij przycisk + lub - poniżej obszaru podglądu albo wybierz wartość procentową powiększenia.

Wyświetlanie innego obszaru podglądu

 1. Przeciągnij po obszarze podglądu przy użyciu narzędzia Rączka.

Ukrywanie miniaturek filtrów

 1. Kliknij przycisk Pokaż/Ukryj  w górnej części galerii.

Stosowanie filtrów za pomocą Galerii filtrów

Filtry są stosowane w takiej kolejności, w jakiej się je wybierze. Po zastosowaniu filtrów można zmienić ich kolejność na liście -- w tym celu przeciągnij nazwy wybranych filtrów w nowe miejsca. Zmiana uporządkowania efektów można istotnie zmienić wygląd obrazu. Aby ukryć efekt filtra na obrazie podglądu, kliknij ikonę oka obok tego filtra. Zastosowane filtry można również usunąć, zaznaczając filtr i klikając ikonę Usuń warstwę .

Uwaga:

Eksperymentując z efektami różnych filtrów możesz zaoszczędzić czas, zaznaczając mały, reprezentatywny fragment obrazu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować filtr do całej warstwy, uaktywnij lub zaznacz tę warstwę.

  • Jeśli filtr ma być zastosowany do określonego fragmentu obrazu, zaznacz ten fragment.

  • Aby zastosować filtr bezpieczny w sposób umożliwiający późniejsze zmienianie jego ustawień, zaznacz Inteligentny obiekt z zawartością obrazu, do której ma zostać zastosowany filtr.

 2. Wybierz polecenie Filtr > Galeria filtrów.
 3. Dodaj pierwszy filtr, klikając na jego nazwie. Listę wszystkich filtrów z danej kategorii wyświetla się kliknięciem na odwrócony trójkąt obok nazwy kategorii. Po dodaniu filtra pojawi się on na liście zastosowanych filtrów w prawym dolnym rogu okna dialogowego Galeria filtrów.
 4. Wprowadź wartości lub ustaw opcje wybranego filtra.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować filtry zbiorczo, kliknij ikonę Warstwa z nowym efektem i wybierz dodatkowy filtry do zastosowania. Czynność tę powtórz dla wszystkich dodatkowych filtrów.

  • Aby ponownie rozmieścić zastosowane filtry, przeciągnij filtr do nowej pozycji na liście zastosowanych filtrów w prawym dolnym rogu okna dialogowego Galeria filtrów.

  • Aby usunąć zastosowane filtry, zaznacz filtr na liście zastosowanych filtrów i kliknij ikonę Usuń warstwę .

 6. Po uzyskaniu odpowiedniego efektu kliknij przycisk OK.

Efekty filtra mieszania i tonowania

Polecenie Stonuj służy do zmiany sposobu krycia i mieszania efektów filtrów, narzędzi do malowania, Gumki lub korekty koloru. Tryby mieszania z okna dialogowego Stonuj są podzbiorem zestawu trybów narzędzi do malowania i edycji (w oknie dialogowym Zanik nie ma trybów mieszania Z tyłu i Wymaż). Zastosowanie polecenia Stonuj daje efekt podobny do zastosowania filtra na osobnej warstwie, a następnie użycia obiektów sterujących kryciem warstwy i trybem mieszania.

Uwaga:

Polecenie Stonuj może także modyfikować efekty użycia polecenia Formowanie i filtrów Pociągnięcia pędzlem.

 1. Zastosuj filtr, narzędzie do malowania lub korektę koloru do obrazu lub zaznaczenia.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Stonuj. Zaznaczenie opcji Podgląd umożliwia obejrzenie podglądu efektu.
 3. Dopasuj krycie, przeciągając suwak na wartość z zakresu od 0% (przezroczyste) do 100%.
 4. Wybierz tryb mieszania z menu Tryb.
  Uwaga:

  W przypadku obrazów o kolorach z przestrzeni Lab nie można używać trybów Rozjaśnianie, Ściemnianie, Jaśniej, Ciemniej, Różnica oraz Wykluczenie.

 5. Kliknij przycisk OK.

Wskazówki dotyczące efektów specjalnych

Tworzenie efektów brzegowych

Użytkownik ma do dyspozycji różne techniki mieszania efektów filtra z obrazem pierwotnym (w szczególności z jego brzegami). Aby uzyskać wyraźną krawędź kontrastującą z resztą obrazu, zastosuj filtr bez dodatków. Aby uzyskać krawędzie miękkie, wtop brzegi, a dopiero potem zastosuj filtr. Aby uzyskać efekt przezroczystości, zastosuj filtr, a potem użyj polecenia Stonuj i w ten sposób dopasuj tryb mieszania oraz krycie zaznaczenia.

Stosowanie filtrów do warstw

Innym sposobem różnicowania efektów działania filtrów jest stosowanie ich do pojedynczej warstwy lub po kolei do kilku warstw. Aby zastosować filtr do wybranej warstwy, należy ją wyświetlić i umieścić w niej piksele (wystarczy wypełnienie kolorem neutralnym).

Stosowanie filtrów do pojedynczych kanałów

Można zastosować filtr do pojedynczego kanału obrazu, zastosować różne efekty do różnych kanałów, a także zastosować ten sam filtr z różnymi parametrami.

Tworzenie tła

Stosując efekty do kształtów w jednolitym kolorze albo w odcieniach szarości, można utworzyć wiele różnych teł i tekstur. Tekstury te można potem rozmywać. Niektóre filtry mają niewielki wpływ na jednolite kolory (np. filtr Szkło), inne jednak pozwalają uzyskać interesujące efekty.

Łączenie efektów przy użyciu masek lub powielonych obrazów

Definiowanie obszarów zaznaczeń za pomocą masek zwiększa kontrolę nad przejściami od jednego efektu do innego. Maski mogą na przykład służyć do definiowania zaznaczenia podlegającego filtrowaniu.

Korzystając z Pędzla historii, można zastosować wybrany efekt filtra tylko do fragmentu obrazu. Najpierw zastosuj filtr do całego obrazu. Następnie użyj panelu Historia, aby wrócić do stanu obrazu przed zastosowaniem filtra, po czym ustaw źródło pędzla historii na stan filtrowany, klikając w magazynie z lewej strony stanu historii. Następnie pomaluj obraz.

Zwiększanie jakości i spójności obrazów

Stosując do różnych obrazów ten sam filtr, można ukryć ich wady, zmienić lub uwydatnić ich wygląd, a także upodobnić je do siebie. Panel Operacje umożliwia zapisanie procesu modyfikacji danego obrazu i zastosowanie zapisanych działań do innych obrazów.

Zwiększanie wydajności filtrów

Niektóre filtry wymagają znacznych ilości pamięci, zwłaszcza gdy są stosowane do obrazów o wysokiej rozdzielczości.

 1. Następujące techniki mogą usprawnić działanie filtrów:
  • Filtry i ich ustawienia powinny być testowane na małych fragmentach obrazu.

  • Filtry powinny być stosowane do pojedynczych kanałów. Jeśli zastosowanie filtra do całego obrazu przysparza trudności, można przefiltrować oddzielnie poszczególne kanały RGB. (W przypadku niektórych filtrów — szczególnie tych, które losowo modyfikują piksele — wynik będzie inny niż w przypadku zastosowania filtra do kanału złożonego).

  • Przed uruchomieniem filtra zwolnij pamięć za pomocą polecenia Wyczyść.

  • Przydziel więcej pamięci RAM dla programu Photoshop. Jeżeli jest to konieczne, zakończ działanie innych programów, aby zwolnić pamięć dla programu Photoshop.

  • Działanie filtrów intensywnie korzystających z pamięci, takich jak Efekty świetlne, Wycinanka, Witraż, Chrom, Falowanie, Bryzganie, Napylone linie i Szkło, można przyspieszyć, zmieniając ich ustawienia. (W przypadku filtra Witraż można na przykład zwiększyć wielkość komórki. W przypadku filtra Wycinanka można zwiększyć wartość opcji Prostota krawędzi lub Dokładność krawędzi albo obu tych opcji).

  • Jeśli jest planowany wydruk czarno-biały, to przed zastosowaniem filtrów warto przekonwertować kopię obrazu na obraz w skali szarości. Zastosowanie filtra do obrazu kolorowego i przekonwertowanie na skalę szarości może dać inny wynik niż zastosowanie filtra do wersji obrazu w skali szarości.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto