Dostosowywanie ustawień kolorów

W większości obiegów pracy, w których jest stosowany system zarządzania kolorami, najlepiej jest używać kolorów predefiniowanych, które zostały przetestowane przez firmę Adobe. Modyfikacji poszczególnych opcji powinni dokonywać wyłącznie użytkownicy o dużej wiedzy na temat systemu zarządzania kolorami, którzy rozumieją konsekwencje planowanych zmian.

Po dostosowaniu opcji można zapisać je w postaci zbioru ustawień domyślnych. Zapisane ustawienia kolorów można wykorzystywać wielokrotnie, a także udostępniać innym użytkownikom i aplikacjom.

  • Aby zapisać ustawienia kolorów jako predefiniowane, kliknij przycisk Zapisz w oknie dialogowym Ustawienia kolorów. Aby mieć pewność, że nazwa danego ustawienia będzie wyświetlana w oknie dialogowym Ustawienia kolorów, należy zapisać plik w lokalizacji domyślnej. Jeśli plik zostanie zapisany w innym miejscu, będzie je można wybrać dopiero po uprzednim wczytaniu.
  • Aby wczytać kolory predefiniowane, których nie zapisano w lokalizacji domyślnej, kliknij przycisk Wczytaj w oknie dialogowym Ustawienia kolorów, wybierz odpowiedni plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Uwaga:

W programie Acrobat nie istnieje możliwość zapisywania dostosowanych ustawień kolorów. Aby korzystać z dostosowanych ustawień kolorów w programie Acrobat, należy utworzyć odpowiedni plik w programie InDesign, Illustrator lub Photoshop, a następnie zapisać go w domyślnym folderze ustawień. Plik będzie dostępny w kategorii Zarządzanie kolorami w oknie dialogowym Preferencje. Można również ręcznie dodawać ustawienia do domyślnego folderu ustawień.

Informacje o przestrzeniach roboczych kolorów

Przestrzeń robocza jest pośrednią przestrzenią kolorów służącą do definiowania i edycji kolorów w aplikacjach firmy Adobe. Z każdym modelem kolorów jest skojarzony profil przestrzeni roboczej. Do wybierania profilów przestrzeni roboczej służy okno dialogowe Ustawienia kolorów.

Profil przestrzeni roboczej pełni funkcję profilu źródłowego dla wszystkich nowych dokumentów, w których jest używany skojarzony z nim model kolorów. Jeśli na przykład bieżącym profilem przestrzeni roboczej RGB jest Adobe RGB (1998), we wszystkich nowych dokumentach RGB są używane kolory z przestrzeni Adobe RGB (1998). Przestrzenie robocze określają również wygląd kolorów w dokumentach nieoznakowanych.

Po otwarciu dokumentu, w którym osadzono profil niezgodny z profilem przestrzeni roboczej, aplikacja odwołuje się do reguły zarządzania kolorami i na jej podstawie interpretuje dane kolorów. W większości sytuacji reguła domyślna nakazuje zachowanie osadzonego profilu.

Opcje przestrzeni roboczej

Aby wyświetlić opcje przestrzeni roboczej w programie Photoshop, Illustrator lub InDesign, wybierz polecenie Edycja > Ustawienia kolorów. W programie Acrobat: Wybierz kategorię Zarządzanie kolorami w oknie dialogowym Preferencje.

Uwaga:

Aby wyświetlić opis wybranego profilu, zaznacz go i ustaw kursor nad jego nazwą. Opis zostanie wyświetlony u dołu okna dialogowego.

RGB — określa przestrzeń kolorów RGB aplikacji. W większości sytuacji najlepiej jest wybrać profil Adobe RGB lub sRGB, a nie profil konkretnego urządzenia (na przykład monitora).Profil sRGB jest zalecany w przypadku przygotowywania obrazów do prezentacji w Internecie, ponieważ określa przestrzeń standardowych monitorów stosowanych do wyświetlania obrazów w Internecie. Profil sRGB sprawdza się również w przypadku obrazów pochodzących z typowych cyfrowych aparatów fotograficznych — domyślną przestrzenią większości takich aparatów jest sRGB.

Profil Adobe RGB jest zalecany w przypadku przygotowywania dokumentów do druku, obejmuje bowiem pewne kolory możliwe do uzyskania na wydrukach (w szczególności odcienie niebieskozielonego i niebieskiego), których nie można zdefiniować w przestrzeni sRGB. Profil Adobe RGB sprawdza się również w przypadku obrazów pochodzących z profesjonalnych cyfrowych aparatów fotograficznych — domyślną przestrzenią większości takich aparatów jest Adobe RGB.

CMYK — pozwala określić przestrzeń kolorów CMYK aplikacji. Wszystkie przestrzenie robocze CMYK są zależne od urządzeń, co oznacza, że na ich parametry ma wpływ konkretna kombinacja farby i papieru. Przestrzenie robocze CMYK zapewniane przez firmę Adobe są dostosowane do standardowych warunków drukowania.

Szary (Photoshop) lub Skala szarości (Acrobat) — określa przestrzeń kolorów szarości aplikacji.

Punktowe — pozwala określić przyrost punktu rastrowego, który ma być używany podczas wyświetlania kanałów kolorów dodatkowych i bichromii.

Uwaga:

W programie Acrobat można drukować i wyświetlać dokumenty za pomocą osadzonego profilu wyjściowego konwersji, a nie tylko przestrzeni kolorów dokumentu. Więcej informacji o wyjściowych metodach konwersji można znaleźć w pomocy programu Acrobat.

Aplikacje firmy Adobe zawierają standardowy zestaw profilów przestrzeni roboczych, które zostały przetestowane przez firmę Adobe w większości obiegów pracy zarządzania kolorami. W menu przestrzeni roboczych są domyślnie wyświetlane tylko profile z zestawu standardowego. Aby wyświetlić dodatkowe, zainstalowane w systemie profile kolorów, wybierz opcję Tryb zaawansowany (Illustrator i InDesign) lub Więcej opcji (Photoshop). Aby profil kolorów był wyświetlany w menu przestrzeni roboczych, musi być dwukierunkowy — zawierać specyfikacje konwersji kolorów zarówno na inne przestrzenie kolorów, jak i z innych przestrzeni.

Uwaga:

W programie Photoshop można tworzyć własne profile przestrzeni roboczej. Jednak firma Adobe zaleca korzystanie ze standardowych profilów przestrzeni roboczej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w bazie wiedzy dla programu Photoshop, na stronie internetowej http://www.adobe.com/support/products/photoshop.html.

Informacje o brakujących i błędnych profilach kolorów

W przypadku nowych dokumentów operacje na kolorach są wykonywane automatycznie. O ile nie określono inaczej, kolory są tworzone i edytowane na podstawie profilu przestrzeni roboczej skojarzonego z trybem kolorów dokumentu.

Dokumenty istniejące mogą nie używać właściwego (wybranego przez użytkownika) profilu przestrzeni roboczej lub nie podlegać zarządzaniu kolorami. Takie wyjątki w obiegu pracy zarządzania kolorami często występują w następujących przypadkach:

  • Użytkownik otworzył dokument lub zaimportował dane kolorów (np. przez kopiowanie albo przeciąganie) z dokumentu, do którego nie przypisano profilu. Sytuacja ta dotyczy najczęściej dokumentów utworzonych w aplikacjach, które albo nie obsługują zarządzania kolorami, albo działają z wyłączoną funkcją zarządzania kolorami.
  • Użytkownik otworzył dokument lub zaimportował dane kolorów z dokumentu, który ma przypisany inny profil, niż profil bieżącej przestrzeni roboczej. Sytuacja ta dotyczy np. dokumentów utworzonych z wykorzystaniem innych ustawień zarządzania kolorami lub dokumentów zeskanowanych i oznakowanych profilem skanera.

W obydwu sytuacjach aplikacja odwołuje się do reguły zarządzania kolorami i na jej podstawie wybiera metodę obsługi kolorów.

Jeśli brakuje profilu lub profil jest niezgodny z przestrzenią roboczą, aplikacja może — zależnie od opcji zaznaczonych w oknie dialogowym Ustawienia kolorów — wyświetlić komunikat ostrzegawczy. Ostrzeżenia dotyczące profilów są domyślnie wyłączone; można je jednak indywidualnie włączać, aby uzyskać większą kontrolę nad zarządzaniem kolorami w dokumentach. Komunikaty ostrzegawcze są różne w różnych aplikacjach, ale zwykle w odpowiedzi na nie można wykonać następujące czynności:

  • (Zalecane) Można pozostawić dane kolorów dokumentu lub zaimportowanych materiałów bez żadnych zmian. Na przykład: można użyć profilu osadzonego (o ile taki istnieje), można pozostawić dokument bez profilu kolorów (jeśli taki nie istnieje), można zachować wartości liczbowe wklejonych kolorów.
  • Można zmienić dane kolorów dokumentu lub zaimportowanych materiałów. Na przykład jeśli został otwarty dokument bez profilu kolorów, można przypisać do niego bieżący profil przestrzeni roboczej lub inny profil. Jeśli został otwarty dokument z niepoprawnym profilem, można pominąć profil lub przekonwertować kolory na bieżącą przestrzeń roboczą. Importując materiały kolorowe, można przekonwertować kolory na bieżącą przestrzeń roboczą i w ten sposób zachować ich oryginalny wygląd.

Opcje reguł zarządzania kolorami

Reguła zarządzania kolorami decyduje o tym, jakie czynności są wykonywane na kolorach po otwarciu dokumentu lub zaimportowaniu obrazu. Można określić inne reguły dla obrazów RGB, a inne dla obrazów CMYK. Można też określić sposób wyświetlania komunikatów ostrzegawczych. Aby wyświetlić opcje dotyczące reguł zarządzania kolorami, wybierz polecenie Edycja > Ustawienia kolorów.

Uwaga:

Aby obejrzeć opis danej reguły, zaznacz ją, a następnie ustaw wskaźnik nad jej nazwą. Opis zostanie wyświetlony u dołu okna dialogowego.

RGB, CMYK i Szary (opcja Szary dostępna tylko w programie Photoshop) — pozwala określić regułę dotyczącą przenoszenia kolorów do bieżącej przestrzeni roboczej (po otwarciu pliku lub zaimportowaniu obrazów do bieżącego dokumentu). Do wyboru są następujące opcje:

Zachowaj osadzone profile — zawsze zachowuje osadzone profile kolorów przy otwieraniu plików. W większości sytuacji zaleca się użycie tej opcji, ponieważ zapewnia ona spójne zarządzanie kolorami. Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, w których trzeba zachować wartości liczbowe kolorów CMYK. Wtedy należy zaznaczyć opcję Zachowaj liczby (Ignoruj połączone profile).

Konwertuj na przestrzeń roboczą — podczas otwierania plików i importowania obrazów kolory są konwertowane na bieżącą przestrzeń roboczą. Zaznaczenie tej opcji pozwala wymusić korzystanie z pojedynczego profilu (profilu bieżącej przestrzeni roboczej) dla wszystkich kolorów.

Zachowaj liczby (Ignoruj połączone profile) (opcja dostępna w programach InDesign i Illustrator w przypadku kolorów CMYK) — podczas otwierania plików i importowania obrazów są zachowywane wartości liczbowe kolorów, jednak zarządzanie kolorami w aplikacjach firmy Adobe pozostanie włączone i nadal będzie można dokładnie odtwarzać kolory. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz korzystać z obiegu pracy z bezpiecznym przetwarzaniem kolorów CMYK. W programie InDesign regułę tę można przesłaniać dla poszczególnych obiektów za pomocą polecenia Obiekt > Ustawienia kolorów obrazu.

Wył. — podczas otwierania plików i importowania obrazów osadzone profile kolorów są ignorowane, a do nowych dokumentów nie jest przypisywany profil przestrzeni roboczej. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz pominąć wszelkie metadane kolorów dokumentu udostępnione przez jego twórcę.

Niezgodności profilów (pytaj przy otwieraniu) — przy otwieraniu każdego dokumentu, z którym skojarzono profil inny niż w bieżącej przestrzeni roboczej, wyświetlany jest komunikat. Można wtedy przesłonić domyślne zachowanie tej reguły. Opcję tę można zastosować w pewnych wybranych sytuacjach, kiedy wymaga tego poprawność zarządzania kolorami w dokumencie.

Niezgodności profilów (pytaj przy wklejaniu) — za każdym razem, gdy w wyniku wklejenia kolorów do dokumentu występują różnice profilów, jest wyświetlany komunikat. Można wtedy przesłonić domyślne zachowanie tej reguły. Opcję tę można zastosować w pewnych wybranych sytuacjach, kiedy wymaga tego poprawność zarządzania kolorami wklejonych materiałów.

Brakujące profile (pytaj przy otwieraniu) — powoduje wyświetlanie komunikatu w przypadku otwarcia nieoznaczonego dokumentu. Można wtedy przesłonić domyślne zachowanie tej reguły. Opcję tę można zastosować w pewnych wybranych sytuacjach, kiedy wymaga tego poprawność zarządzania kolorami w dokumencie.

Opcje konwersji kolorów

Opcje konwersji kolorów decydują o tym, jak aplikacja przekształca kolory dokumentu przy zmianach przestrzeni kolorów. Modyfikacji tych opcji powinni dokonywać wyłącznie użytkownicy o dużej wiedzy na temat systemu zarządzania kolorami, którzy rozumieją konsekwencje planowanych zmian. Aby wyświetlić opcje konwersji, wybierz polecenie Edycja > Ustawienia kolorów. Następnie wybierz opcję Tryb zaawansowany (Illustrator i InDesign) lub Więcej opcji (Photoshop). W programie Acrobat: Wybierz kategorię Zarządzanie kolorami w oknie dialogowym Preferencje.

Mechanizm określa moduł zarządzania kolorami (CMM), który będzie używany do przekształcania kolorów z jednej przestrzeni na kolory z drugiej. Potrzeby większości użytkowników zaspokaja mechanizm domyślny (ACE) dostarczony przez firmę Adobe.

Uwaga:

Aby wyświetlić opis jednej z opcji mechanizmu, zaznacz ją, a następnie wskaż jej nazwę. Opis zostanie wyświetlony u dołu okna dialogowego.

Metoda konwersji (Photoshop, Illustrator, InDesign) — określa metodę konwersji kolorów między przestrzeniami kolorów. Różnice między metodami konwersji kolorów ujawniają się dopiero po wydrukowaniu dokumentu lub zmianie przestrzeni roboczej.

Kompensacja punktu czerni — zaznaczenie tej opcji powoduje, że symulowany jest pełny zakres dynamiczny kolorów urządzenia wyjściowego, co zapewnia zachowanie szczegółów w obszarach cieni obrazu. Zaznacz tę opcję, jeśli podczas drukowania zachodzi potrzeba kompensacji punktu czerni (co w większości sytuacji jest zalecane).

Użyj roztrząsania — określa, czy podczas konwersji obrazów o kanałach 8‑bitowych ma być stosowane roztrząsanie kolorów. Kiedy opcja ta jest zaznaczona, program Photoshop miesza kolory obecne w przestrzeni docelowej, aby symulować kolor z przestrzeni źródłowej, którego nie daje się inaczej odtworzyć. Chociaż roztrząsanie pozwala uniknąć efektu bloków i niepożądanych pasm na obrazie, to może zwiększyć rozmiar pliku kompresowanego na potrzeby prezentacji w Internecie.

Kompensuj profile odwołujące się do scen (Photoshop) — porównuje kontrast wideo przy konwersji ze sceny na profile wyjściowe. Ta opcja odzwierciedla domyślne zarządzanie kolorami w programie After Effects.

Zaawansowane ustawienia programu Photoshop

Zaawansowane ustawienia zarządzania kolorami w programie Photoshop można wyświetlić, wybierając polecenie Edycja > Ustawienia kolorów, a następnie klikając przycisk Więcej opcji.

Rozcieńcz nasycenie barw monitora przez — określa, czy nasycenie kolorów wyświetlanych na ekranie monitora ma być zmniejszane o podaną wartość. Zaznaczenie tej opcji pomaga zwizualizować na ekranie pełne zakresy przestrzeni kolorów o zakresach barw większych niż zakres barw monitora. Powoduje jednak, że obraz na monitorze jest niezgodny z ostatecznym wyglądem kolorów w druku lub na urządzeniu wyjściowym. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, odrębne kolory obrazu mogą być wyświetlane jako jeden kolor.

Mieszanie kolorów RGB za pomocą wartości gamma — ta opcja pozwala określić sposób mieszania kolorów RGB w celu uzyskania danych kompozytowych (na przykład podczas mieszania lub kolorowania warstw w trybie zwykłym). Jeśli opcja ta jest zaznaczona, kolory RGB są mieszane w przestrzeni odpowiadającej współczynnikowi gamma. Współczynnik gamma o wartości 1.00 jest uważany za „kolorymetrycznie poprawny” i powinien powodować najmniej niepożądanych efektów brzegowych. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, kolory RGB są mieszane bezpośrednio w przestrzeni kolorów dokumentu.  

Uwaga:

Zaznaczenie opcji „Mieszaj kolory RGB używając Gamma” powoduje, że dokumenty z warstwami są wyświetlane inaczej w programie Photoshop, a inaczej w pozostałych aplikacjach.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online