Omówienie funkcji Krzywe

Dopasowanie Krzywe pozwala sterować punktami w całym zakresie tonalnym obrazu. Początkowe odcienie obrazu są przedstawione na wykresie w postaci prostej, ukośnej linii. Podczas dopasowywania obrazu RGB prawy górny obszar wykresu reprezentuje obszary oświetlone, a lewy dolny obszar — cienie. Oś pozioma wykresu reprezentuje poziomy wejściowe (pierwotne wartości obrazu), a oś pionowa — poziomy wyjściowe (nowe, dopasowane wartości). W miarę dodawania punktów kontrolnych do linii i przenoszenia ich położenia krzywa zmienia kształt, odzwierciedlając wprowadzane dopasowania obrazu. Fragmenty krzywej o większym nachyleniu odpowiadają fragmentom obrazu o wyższym kontraście, a fragmenty o mniejszym nachyleniu reprezentują obszary o niższym kontraście.

Ustawienia dopasowania Krzywe można zapisywać jako ustawienia predefiniowane. Zobacz Zapisywanie ustawień dopasowania i Ponowne stosowanie ustawień dopasowania.

Uwaga:

Dopasowanie Krzywe można także stosować do obrazów CMYK, LAB lub obrazów w skali szarości. W przypadku obrazów CMYK na wykresie jest przedstawiona wartość procentowa barwnika/farby. W przypadku obrazów LAB i w skali szarości na wykresie są przedstawione wartości rozjaśnienia.

Opcja Krzywe w programie Photoshop
Opcje krzywych w panelu Właściwości

A. Narzędzie do wprowadzania dopasowań na obrazie B. Pobierając próbkę z obrazu, można ustalić punkt czerni. C. Pobierając próbkę z obrazu, można ustalić punkt szarości. D. Pobierając próbkę z obrazu, można ustalić punkt bieli. E. Edytując punkty, można zmodyfikować krzywą. F. Krzywą można zmodyfikować, rysując. G. Menu krzywych predefiniowanych H. Ustawia punkt czerni. I. Ustawia punkt szarości. J. Ustawia punkt bieli. K. Wyświetla odcinanie. 

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves
lynda.com

Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu za pomocą okna Krzywe

Przesunięcie punktu w górnej części krzywej powoduje modyfikację podświetleń; przesunięcie punktu na środku krzywej powoduje dopasowanie przede wszystkim półcieni; przesunięcie punktu w dolnej części krzywej ma wpływ głównie na cienie. Aby przyciemnić podświetlenia, przesuń w dół jeden z punktów w górnej części krzywej. Przesunięcie punktu w dół lub w prawo powoduje, że danej wartości wejścia jest przyporządkowywana niższa wartość wyjścia, wskutek czego obraz staje się ciemniejszy. Aby rozjaśnić cienie, przesuń w górę jeden z punktów w dolnej części krzywej. Natomiast przesunięcie punktu w górę lub w lewo powoduje zwiększenie przyporządkowywanych wartości wyjściowych, co z kolei rozjaśnia obraz.

 1. Aby zastosować dopasowanie Krzywe, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę Krzywe w panelu Dopasowania.
  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Krzywe. W oknie dialogowym Nowa warstwa kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Wybranie opcji Obraz > Dopasowania > Krzywe powoduje zastosowanie dopasowania bezpośrednio do warstwy obrazu (i usunięcie informacji zawartych w obrazie).

 2. (Opcjonalnie) Aby ustawić balans kolorów, w panelu Właściwości wybierz kanał, który chcesz dopasować, z menu na lewo od przycisku Automatycznie.

 3. W panelu Właściwości wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij bezpośrednio krzywą i przeciągnij punkt kontrolny, aby dopasować obszar tonalny.
  • Wybierz narzędzie Dopasowanie na obrazie, a następnie przeciągnij wskaźnik do obszaru obrazu, który chcesz dopasować.
  • Wybierz narzędzie Dopasowanie na obrazie, a następnie kliknij obszary tonalne obrazu, które chcesz dopasować. W ten sposób punkty kontrolne zostaną rozmieszczone wzdłuż krzywej.
  • Wybierz ustawienie predefiniowane z menu Ustawienia predefiniowane.

  Przeciągnięcie punktu kontrolnego w górę lub w dół powoduje rozjaśnienie lub przyciemnienie dopasowywanego obszaru tonalnego. Przeciągnięcie punktu kontrolnego w lewo lub w prawo powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu. Na krzywej można zdefiniować maksymalnie 14 punktów kontrolnych. Aby usunąć punkt kontrolny, przeciągnij go poza obszar wykresu. Podczas dopasowywania odcieni na wykresie nadal jest wyświetlana pierwotna ukośna linia bazowa wraz z histogramem obrazu. Zapewnia to punkt odniesienia dla zmian. Te opcje można wyłączyć — zobacz Ustawianie opcji wyświetlania krzywych.

 4. (Opcjonalnie) Aby zmodyfikować dopasowanie, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dopasować różne obszary tonalne, dodaj więcej punktów bezpośrednio do krzywej.
  • Kliknij narzędzie Dopasowanie na obrazie w innych obszarach obrazu i przeciągnij wskaźnik w górę lub w dół.
  • Aby określić najciemniejszą i najjaśniejszą wartość obrazu, przesuń suwaki ustawiania punktu czerni i punktu bieli lub użyj narzędzi kroplomierza.
  • Kliknij punkt krzywej i wprowadź wartości w polach tekstowych Wejście i Wyjście.
  • Wybierz ikonę ołówka i narysuj nową krzywą na istniejącej. Po ukończeniu tej czynności kliknij ikonę Wartości wygładzania krzywej w celu wygładzenia narysowanej krzywej. Kolejne kliknięcia powodują dodatkowe wygładzanie krzywej.

  Punkty na krzywej pozostaną zakotwiczone, dopóki się ich nie przesunie. Można dopasować jeden obszar tonalny bez naruszania pozostałych obszarów.

Narzędzie do wprowadzania dopasowań na obrazie w programie Photoshop
Kliknięcie narzędzia dopasowania wyświetlanego na obrazie powoduje dodanie punktów kontrolnych do krzywej. Przenoszenie punktów kontrolnych umożliwia dopasowanie odcieni obrazu.

Usuwanie punktów kontrolnych z krzywej

Aby usunąć punkt kontrolny, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Przeciągnij punkt kontrolny poza obszar wykresu.
 • Zaznacz punkt kontrolny i naciśnij klawisz Delete.
 • Kliknij punkt kontrolny z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

 

Ustawianie opcji wyświetlania krzywej

Za sposób wyświetlania siatki krzywej odpowiadają opcje wyświetlania krzywej.

 1. Zastosuj dopasowanie Krzywe.

 2. Z menu panelu Właściwości wybierz polecenie Opcje wyświetlania krzywych.

  Uwaga:

  W przypadku wybrania polecenia Obraz > Dopasowania > Krzywe rozwiń pozycję Opcje wyświetlania krzywych w oknie dialogowym Krzywe.

 3. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania krzywych wybierz dowolną z następujących opcji:

  Światło (0–255) powoduje wyświetlanie wartości intensywności obrazów RGB należących do przedziału od 0 do 255, przy czym czerń (0) znajduje się w lewym dolnym rogu.
  Barwnik/Farba % powoduje wyświetlanie wartości intensywności obrazów CMYK należących do przedziału od 0 do 100, przy czym podświetlenia (0%) znajdują się lewym dolnym rogu.
  Siatka prosta powoduje wyświetlanie siatek z przyrostem 25%.
  Siatka szczegółowa powoduje wyświetlanie siatek z przyrostem 10%.
  Pokaż nakładki kanałów powoduje wyświetlenie krzywe kanałów kolorów nałożone na krzywą złożoną.
  Histogram powoduje wyświetlenie za wykresem pierwotnych wartości odcieni obrazu.
  Linia bazowa powoduje wyświetlenie (jako odniesienia) pierwotnych kolorów i odcieni obrazu w postaci linii ukośnej nachylonej pod kątem 45 stopni.
  Linia przecięcia powoduje wyświetlenie linii poziomych i pionowych pomagających wyrównać punkty kontrolne podczas przeciągania ich względem histogramu lub siatki.

  Uwaga:

  Aby zmienić odstępy między liniami siatki, kliknij obraz z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Korekta automatyczna w dopasowaniu Krzywe

 1. Kliknij przycisk Automatycznie w panelu Właściwości.

Polecenie Automatyczny powoduje zastosowanie automatycznej korekcji kolorów przy użyciu bieżącego ustawienia domyślnego. Aby zmienić ustawienie domyślne, wybierz polecenie Opcje automatyczne z menu panelu Właściwości i ustaw opcje w oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji koloru. Do obrazu można zastosować automatyczną korekcję kolorów, kontrastu i odcieni. Więcej informacji o tych opcjach znajduje się w części Ustawianie opcji automatycznego dopasowywania.

Punkty czerni i bieli można ustawić za pomocą ich suwaków.

Podczas korzystania z dopasowania Krzywe można łatwo ustawić punkty czerni i bieli (wartości czystej czerni i bieli) na obrazie, korzystając z suwaków czerni i bieli.

 1. Przeciągnij suwaki punktów czerni i bieli w wybrane miejsca na osi poziomej. Podczas przeciągania zmienia się wartość wejściowa.

 2. Aby wyświetlić podgląd przycinania i dopasować punkty czerni oraz bieli, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
  • Wybierz z menu panelu polecenie Pokaż przycinanie dla punktów czarno-białych.

Zwiększanie kontrastu półcieni zdjęcia za pomocą dopasowania Krzywe

Jeśli na obrazie jest używany pełny zakres tonalny, ale brakuje kontrastu w zakresie półcieni, kliknij ikonę Krzywe w panelu Dopasowania. Przeciągnij krzywą tak, aby nadać jej kształt litery S.

Zwiększanie nachylenia krzywej w programie Photoshop
Zwiększenie kąta nachylenia środkowego odcinka krzywej zwiększa kontrast w obszarze półcieni.

Skróty klawiszowe: krzywe

W odniesieniu do krzywych można używać następujących skrótów klawiszowych:

 • Kliknięcie obrazu z naciśniętymi klawiszami Shift+Ctrl (Windows) lub Shift+Command (Mac OS) powoduje określenie punktu na krzywej dla poszczególnych kanałów (ale nie dla kanału kompozytowego).

 • Klikanie na punktach krzywej z naciśniętym klawiszem Shift pozwala zaznaczyć wiele punktów. Zaznaczone punkty zostają wypełnione kolorem czarnym.

 • Kliknięcie w obrębie siatki albo naciśnięcie klawiszy Ctrl+D (Windows) lub Command+D (Mac OS) powoduje usunięcie zaznaczenia wszystkich punktów krzywej.

 • Aby wybrać następny wyższy punkt na krzywej, naciśnij klawisz plus; aby wybrać następny niższy punkt, naciśnij klawisz minus.

 • Korzystając z klawiszy strzałek, można przenosić zaznaczone punkty krzywej.

 • (Okno dialogowe Krzywe) Aby ustawić punkt na krzywej dla bieżącego kanału, kliknij na obrazie, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Uwaga:

Jeśli jest używane dopasowanie oparte na krzywych, wystarczy kliknąć na obrazie po uprzednim wybraniu narzędzia Dopasowanie na obrazie .

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online