Tworzenie obrazu

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy.
 2. Wpisz nazwę obrazu w oknie dialogowym Nowy.
 3. (Opcjonalnie) Wybierz rozmiar dokumentu z menu Typ dokumentu.

  Uwaga:

  Aby utworzyć dokument z wymiarami pikseli dopasowanymi do określonego urządzenia, kliknij przycisk Device Central.

 4. Szerokość i wysokość można określić przez wybranie ustawienia predefiniowanego z menu Rozmiar lub wpisanie wartości w polach tekstowych Szerokość i Wysokość.

  Uwaga:

  Aby dopasować szerokość i wysokość nowego obrazu, a także jego rozdzielczość, tryb kolorów oraz głębię bitową do analogicznych wartości dowolnego otwartego obrazu, wybierz nazwę pliku w dolnej części menu Typ dokumentu.

 5. Ustawianie rozdzielczości, trybu kolorów i głębi bitowej.

  Jeżeli Schowek zawiera skopiowane zaznaczenie, program automatycznie wprowadzi odpowiednie dane w pola wymiarów i rozdzielczości nowego obrazu.

 6. Wybierz opcję Zawartość tła:

  Biały

  Warstwa tła uzyskuje biały kolor (domyślny kolor tła).

  Kolor tła

  Warstwa tła uzyskuje bieżący kolor tła.

  Przezroczysty

  Pierwsza warstwa staje się przezroczysta, bez wartości kolorów. Zawartość otrzymanego dokumentu będzie stanowiła jedna, przezroczysta warstwa.

  Inne Otwiera okno dialogowe Próbnik kolorów, w którym można wybrać kolor tła. Więcej informacji można znaleźć w artykule Omówienie próbnika kolorów Adobe.

 7. Dla uzyskania dostępu do większej ilości opcji należy kliknąć przycisk Zaawansowane.
 8. (Opcjonalnie) W sekcji Zaawansowane trzeba wybrać profil koloru lub opcję Nie zarządzaj kolorem w tym dokumencie. Z menu Proporcje pikseli wybrać opcję Kwadrat, chyba że jest to obrazek przeznaczony do materiałów filmowych. W takim wypadku należy wybrać inną opcję, pozwalającą korzystać z pikseli o kształcie innym niż kwadratowy.
 9. Po zakończeniu ustawiania opcji można je zapisać w stylu ustawień — służy do tego przycisk Zapisz ustawienia — albo kliknąć na przycisk OK, aby otworzyć nowy plik.

Powielanie obrazu

Obraz (ze wszystkimi warstwami, maskami warstw i kanałami) można powielać w ramach dostępnej pamięci, bez zapisywania na dysku.

 1. Otworzyć obraz przeznaczony do powielenia.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Powiel.
 3. Wpisać nazwę duplikatu obrazu.
 4. Aby powielić obraz bez złączania warstw, wybrać opcję Tylko warstwy złączone. Jeśli warstwy mają być zachowane, opcja ta nie może być zaznaczona.
 5. Kliknij przycisk OK.

Otwieranie plików

Do otwierania plików służą polecenia Otwórz i Otwórz ostatnie. W programie Photoshop można również otwierać pliki przy użyciu programu Adobe Bridge lub Adobe Photoshop Lightroom.

W przypadku takich plików jak Camera Raw lub PDF należy określić dla nich ustawienia i opcje w oknie dialogowym, aby program Photoshop mógł je otworzyć w całości.

Oprócz obrazów nieruchomych użytkownicy programu Photoshop mogą otwierać i edytować pliki 3D, pliki wideo oraz pliki sekwencji obrazów. Więcej informacji można znaleźć w artykule Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów.

Uwaga:

Dzięki wtyczkom program Photoshop może otwierać oraz importować pliki w różnych formatach. Jeśli format nie jest wyświetlany w oknie Otwórz ani w podmenu Plik > Importuj, może być konieczne zainstalowanie wtyczki tego formatu.

W pewnych sytuacjach program Photoshop nie jest w stanie prawidłowo określić formatu pliku. Trudności tego typu występują często w przypadku plików przenoszonych między systemami operacyjnymi. Na przykład przeniesienie pliku między systemami Mac OS i Windows może spowodować błędne określenie formatu. W takich wypadkach należy samodzielnie określić poprawny format otwarcia pliku.

Uwaga:

Gdy do programu Photoshop jest przenoszona kompozycja utworzona w programie Illustrator, są zachowywane — wszędzie, gdzie jest to możliwe — wszystkie warstwy, maski, przezroczystość, kształty złożone, plasterki i mapy obrazów, jak również tekst możliwy do edytowania. W programie Illustrator wyeksportuj kompozycję do formatu PSD (format programu Photoshop). Jeśli kompozycja zawiera elementy nie obsługiwane przez program Photoshop, jej wygląd jest zachowywany, ale warstwy są łączone, a sama kompozycja jest rasteryzowana.

Otwieranie pliku za pomocą polecenia Otwórz

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz.
 2. Zaznacz nazwę pliku przeznaczonego do otwarcia. Jeśli plik nie jest widoczny, wybierz opcję wyświetlania wszystkich plików w menu podręcznym Pliki typu (Windows) lub Włącz (Mac OS).
 3. Kliknij przycisk Otwórz. W przypadku niektórych plików pojawia się okno dialogowe umożliwiające ustawienie opcji specyficznych dla danego formatu.

  Uwaga:

  Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy profilu kolorów, określ czy osadzony profil ma być używany jako przestrzeń robocza, czy kolor dokumentu ma być konwertowany na przestrzeń roboczą, czy osadzony profil ma zostać odwrócony. Więcej informacji można znaleźć w artykule Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych.

Otwieranie ostatnio używanego pliku

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz ostatnie i wybierz plik z podmenu.

  Uwaga:

  Aby określić liczbę plików zgromadzonych w menu Otwórz ostatnie, zmień opcję Pokazuj listę w preferencjach okna Obsługa plików. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Obsługa plików (Mac OS).

Określanie formatu otwierania pliku

Jeśli plik zapisano z rozszerzeniem, które nie odpowiada jego właściwemu formatowi (np. plik w formacie PSD został zapisany z rozszerzeniem gif) lub w ogóle bez rozszerzenia, Program Photoshop może nie być w stanie go otworzyć. Określenie prawidłowego formatu dla pliku umożliwi jego rozpoznanie i otwarcie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Plik > Otwórz jako, po czym zaznacz plik, który ma zostać otwarty. Następnie wybierz pożądany format z menu podręcznego Otwórz jako i kliknij przycisk Otwórz.

  • (Mac OS) Wybierz polecenie Plik > Otwórz, po czym z menu podręcznego Pokaż wybierz polecenie Wszystkie dokumenty. Następnie zaznacz plik, który ma zostać otwarty, a z menu podręcznego Format wybierz pożądany format, po czym kliknij przycisk Otwórz.

  Uwaga:

  Jeżeli plik nie zostanie otwarty, może to oznaczać, że wybrany format nie jest zgodny z rzeczywistym formatem pliku albo plik jest uszkodzony.

Otwieranie plików PDF

Format dokumentów Adobe PDF (Portable Document Format) jest formatem uniwersalnym, przy użyciu którego można reprezentować zarówno dane wektorowe, jak i bitmapowe. Format udostępnia funkcje elektronicznego przeszukiwania dokumentu oraz nawigacji. PDF stanowi podstawowy format programów Adobe Illustrator oraz Adobe Acrobat.

Niektóre pliki PDF zawierają pojedyncze obrazy, inne mieszczą w sobie wiele obrazów i stron. Gdy plik PDF jest otwierany w programie Photoshop, użytkownik może wybrać strony lub obrazy, które mają zostać otwarte, a także określić opcje rasteryzacji.

W programie Photoshop dane PDF mogą być importowane za pomocą polecenia Umieść, polecenia Wklej, a także przy użyciu funkcji przeciągania i upuszczania. Poszczególne strony lub obrazy są umieszczane na oddzielnych warstwach w postaci obiektów inteligentnych.

Uwaga:

Poniższe instrukcje odnoszą się wyłącznie do otwierania w programie Photoshop zwykłych plików PDF. W przypadku otwierania plików PDF programu Photoshop nie ma potrzeby określania opcji w oknie dialogowym Importuj PDF.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Photoshop) Wybierz polecenie Plik > Otwórz.

  • (Bridge) Zaznacz plik PDF i wybierz polecenie Plik > Otwórz za pomocą > Adobe Photoshop. Przejdź do kroku 3.

 2. W oknie dialogowym Otwórz zaznacz nazwę pliku i kliknij przycisk Otwórz.
 3. Z menu Wybierz w oknie dialogowym Importuj PDF wybierz opcję Strona lub Obrazy w zależności od tego, jakie elementy pliku PDF mają być importowane.
 4. Kliknij odpowiednie miniaturki, aby zaznaczyć strony lub obrazy przeznaczone do otwarcia. Aby zaznaczyć więcej niż jeden element, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift. Liczba zaznaczonych elementów jest wyświetlana pod oknem podglądu. W przypadku importowania obrazów przejdź do kroku 8.

  Uwaga:

  W menu Rozmiar miniaturki można zmienić wielkość miniaturek wyświetlanych w oknie podglądu. Opcja Zmieść stronę pozwala dopasować wielkość pojedynczej miniaturki do wymiarów okna podglądu. Jeśli w oknie znajduje się więcej elementów, jest wyświetlany pasek przewijania.

 5. Wpisz nazwę nowego dokumentu w polu tekstowym Nazwa. W przypadku importowania więcej niż jednego elementu dokumenty kolejnych elementów są numerowane (ich nazwy to złożenia nazwy podstawowej i kolejnych numerów).
 6. W sekcji Opcje strony przejdź do menu Przytnij do i ustaw opcję przycięcia strony PDF:

  Obwiednia

  Ze strony jest wycinany najmniejszy prostokątny obszar, który zawiera wszystkie tekstowe i graficzne elementy strony. Ta opcja eliminuje nadmierny biały obszar oraz elementy dokumentu znajdujące się poza polem przycięcia.

  Uwaga:

  Obwiednia nie powoduje wycięcia białego obszaru, który jest częścią tła utworzonego w aplikacji źródłowej.

  Pole strony

  Zostaje zachowana oryginalna wielkość strony.

  Ramka kadrująca

  Z pliku PDF jest wycinany obszar kadrowania (ograniczony marginesami).

  Pole spadu

  Z pliku PDF jest wycinany obszar dotyczący spadu na potrzeby czynności introligatorskich, takich jak wycinanie, przycinanie czy zaginanie.

  Pole przycięcia

  Ze strony jest wycinany obszar, który wyznacza jej ostateczny, planowany rozmiar.

  Pole grafiki

  Z pliku PDF jest wycinany obszar niezbędny do umieszczenia danych PDF w innej aplikacji.

 7. W razie potrzeby wprowadź w sekcji Rozmiar obrazu wartości Szerokość i Wysokość:
  • W celu zachowania proporcji stron skalowanych tak, aby zmieściły się w obrębie prostokąta o wymiarach zdefiniowanych przez wartości Szerokości i Wysokości, zaznacz opcję Zachowaj proporcje.

  • Aby dokładnie dostosować strony do parametrów Szerokość i Wysokość, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj proporcje. Podczas skalowania mogą się pojawić pewne zniekształcenia.

  W przypadku wybrania więcej niż jednej strony w oknach tekstowych parametrów Szerokość i Wysokość są wyświetlane maksymalne wartości tych parametrów dla wybranych stron. Rendering wszystkich stron odbywa się przy zachowaniu ich oryginalnego rozmiaru, jeśli jest zaznaczona opcja Zachowaj proporcje, a wartości parametrów Szerokość i Wysokość nie uległy zmianie. Zmiana powyższych wartości pociągnie za sobą proporcjonalne skalowanie wszystkich stron podczas rasteryzacji.

 8. Określ następujące opcje w menu Rozmiar obrazu:

  Rozdzielczość

  Ta opcja określa rozdzielczość nowego dokumentu. Zobacz także Informacje o wymiarach w pikselach i rozdzielczości drukowanych obrazów.

  Tryb

  Ta opcja określa tryb kolorów nowego dokumentu. Zobacz także Tryby kolorów.

  Głębia bitowa

  Ta opcja określa głębię bitową dla nowego dokumentu. Zobacz też Głębia bitowa.

  Parametry Wysokość, Szerokość i Rozdzielczość określają wymiary w pikselach dokumentu wyjściowego.

 9. Aby pomijać ostrzeżenia dotyczące profili kolorów, zaznacz opcję Ukryj ostrzeżenia.
 10. Kliknij przycisk OK.

Otwieranie pliku EPS

Format Encapsulated PostScript (EPS) służy do zapisywania zarówno grafiki wektorowej, jak i rastrowej. Jest obsługiwany przez właściwie wszystkie programy do edycji grafiki i DTP. Aplikacją firmy Adobe najczęściej używaną do tworzenia kompozycji PostScript jest program Adobe Illustrator. Przy otwieraniu pliku EPS zawierającego grafikę wektorową, jest on poddawany rasteryzacji. Zdefiniowane matematycznie linie i krzywe kompozycji wektorowej są konwertowane na piksele lub bity obrazu bitmapowego.

Kompozycję PostScript można przenieść do programu Photoshop za pomocą poleceń Umieść i Wklej, a także funkcji przeciągania i upuszczania.

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz.
 2. Zaznacz plik, który ma zostać otwarty, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 3. Podaj wymagane wymiary, rozdzielczość i tryb. Aby zachować istniejący stosunek wysokości do szerokości, zaznacz opcję Zachowaj proporcje.
 4. Opcja Wygładzanie minimalizuje efekty postrzępionych krawędzi kompozycji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online