Różne operacje wykonywane w odniesieniu do tekstu mogą spowodować zmianę jego wyglądu. Na przykład tekst może być wypaczany, konwertowany na kształty lub wzbogacany o cienie. Jednym z najprostszych sposobów tworzenia efektów dotyczących tekst jest odtworzenie domyślnych operacji Efekty tekstu, dołączonych do programu Photoshop na warstwie tekstowej. Dostęp do tych efektów można uzyskać przez wybranie opcji Efekty tekstu z menu panelu Operacje.

Tworzenie tekstu wzdłuż lub wewnątrz ścieżki

Program umożliwia wprowadzanie tekstu biegnącego po krawędzi ścieżki roboczej, utworzonej narzędziem z grupy piór lub kształtów. Tekst umieszczony na ścieżce biegnie w tym kierunku, w którym do ścieżki były dodawane punkty kontrolne. Wprowadzenie na ścieżce tekstu poziomego powoduje, że znaki są prostopadłe do linii bazowej. Wprowadzenie na ścieżce tekstu pionowego powoduje, że tekstu jest zorientowany równolegle do linii bazowej.

Możliwe jest także wprowadzanie tekstu wewnątrz zamkniętej ścieżki. Jednak w takim przypadku tekst ma zawsze orientację poziomą, a podział wiersza następuje zawsze, gdy tekst dojdzie do granicy ścieżki.

Uwaga:

Przesunięciu lub zmianie kształtu ścieżki towarzyszy odpowiednia zmiana położenia powiązanego tekstu.

Tekst poziomy i pionowy na ścieżce otwartej w programie Photoshop
Tekst poziomy i pionowy na ścieżce otwartej

Tekst poziomy i pionowy w programie Photoshop
Tekst poziomy i pionowy na ścieżce zamkniętej, utworzonej przy użyciu narzędzia z grupy kształtów

Wpisywanie tekstu wzdłuż ścieżki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Tekst poziomy  lub Tekst pionowy .

  • Wybierz narzędzie Pionowa maska tekstowa lub Pionowa maska tekstowa .

 2. Umieść kursor w taki sposób, aby wskaźnik linii bazowej narzędzia Tekst znajdował się na ścieżce, i kliknij. Po kliknięciu na ścieżce pojawi się punkt wstawiania tekstu.
  Wpisywanie tekstu wzdłuż ścieżki w programie Photoshop
  Wskaźnik linii bazowej narzędzia Tekst (po lewej) oraz narzędzie Tekst ze wskaźnikiem linii bazowej na ścieżce (po prawej)

 3. Wprowadź tekst. Tekst poziomy pojawia się wzdłuż ścieżki prostopadle do linii bazowej. Tekst pionowy pojawia się wzdłuż ścieżki równolegle do linii bazowej.

  Uwaga:

  W celu precyzyjnego wyrównania tekstu na ścieżce w pionie można posłużyć się opcją Przesunięcie linii bazowej na panelu Typografia. Na przykład, wpisanie wartości ujemnej w pole Przesunięcie linii bazowej spowoduje opuszczenie tekstu.

Przesuwanie lub odbijanie tekstu wzdłuż ścieżki

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie  lub Zaznaczanie ścieżek  i wskaż nim tekst. Kursor zmieni kształt na I ze strzałką .
  • Aby przesunąć tekst, kliknij i przeciągnij tekst wzdłuż ścieżki. Uważaj, aby podczas przeciągania nie przeciąć ścieżki.

  • Aby odbić tekst na drugą stronę ścieżki, kliknij i przeciągnij tekst przez ścieżkę.

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie lub Zaznaczanie ścieżek w programie Photoshop
Przesuwanie lub odbijanie tekstu wzdłuż ścieżki za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie lub Zaznaczanie ścieżek

Uwaga:

Aby przenieść tekst na drugą stronę ścieżki bez zmiany kierunku, skorzystaj z opcji Przesunięcie linii bazowej z panelu Typografia. Na przykład, jeśli pewien tekst biegnie od lewej strony do prawej po górnej krawędzi koła, to aby przenieść go bez zmiany orientacji w kierunku wnętrza koła, w polu Przesunięcie linii bazowej należy wpisać wartość ujemną.

Wprowadzanie tekstu wewnątrz zamkniętej ścieżki

 1. Wybierz narzędzie Tekst poziomy .
 2. Ustaw kursor wewnątrz ścieżki.
 3. Gdy narzędzie Tekst będzie otoczone wykropkowanymi nawiasami , kliknij w celu wstawienia tekstu.

Przesuwanie ścieżki z tekstem

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie ścieżki  lub Przesuwanie , a następnie kliknij i przeciągnij ścieżkę na nowe miejsce. Jeżeli włączone jest narzędzie Zaznaczanie ścieżek, uważaj aby kursor nie zmienił kształtu na I ze strzałką , gdyż wtedy tekst zostanie przesunięty wzdłuż ścieżki.

Zmienianie kształtu ścieżki z tekstem

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie .
 2. Kliknij punkt kontrolny na ścieżce i zmień kształt ścieżki za pomocą uchwytów.

Wypaczanie i usuwanie wypaczania tekstu

Wypaczanie tekstu umożliwia zastosowanie efektów specjalnych. Na przykład, tekst może być wypaczony w kształcie łuku lub fali. Zaznaczony styl zniekształcania jest atrybutem warstwy tekstowej i może być zmieniany w dowolnym czasie. Opcje zniekształcania umożliwiają kontrolę orientacji i perspektywy efektu zniekształcania.

Uwaga:

Zniekształcania nie można stosować do warstw tekstu z formatowaniem Sztuczne pogrubienie lub z czcionkami bez danych kroju (np. z czcionkami bitmapowymi).

Zniekształcenie tekstu przy użyciu stylu Ryba w programie Photoshop
Przykład zniekształcenia tekstu przy użyciu stylu Ryba

Wypaczanie tekstu

 1. Wybierz warstwę tekstową.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz narzędzie Tekst i kliknij przycisk Zniekształcenie tekstu  w pasku opcji.

  • Wybierz polecenie Tekst > Wypaczenie tekstu.

  Uwaga:

  Polecenie Wypaczenie może posłużyć do zniekształcenia tekstu na warstwie tekstowej. Wybierz polecenie Edycja > Przekształcenie ścieżki > Wypaczanie.

 3. Z wyskakującego menu Styl wybierz styl wypaczenia.
 4. Wybierz orientację efektu zniekształcenia — poziomą lub pionową.
 5. Jeśli zachodzi taka potrzeba, określ wartości dodatkowych opcji zniekształcania:
  • Zgięcie, aby określić intensywność stosowanego zniekształcenia (w tym wypadku wygięcia).

  • Zniekształcenie poziome i Zniekształcenie pionowe, aby zastosować perspektywę.

Usuwanie wypaczenia tekstu

 1. Wybierz warstwę tekstową, do której jest zastosowane wypaczenie.
 2. Wybierz narzędzie Tekst i kliknij przycisk Wypaczenie  na pasku opcji albo wybierz polecenie Warstwa > Tekst > Wypaczenie tekstu.
 3. Wybierz opcję Brak z menu wysuwanego Styl i kliknij OK.

Tworzenie ścieżki roboczej z tekstu

Utworzenie ścieżki roboczej z tekstu umożliwia opracowywanie jej znaków jako kształtów wektorowych. Ścieżka robocza jest tymczasową ścieżką wyświetlaną w panelu Ścieżki i definiującą kontur kształtu. Po utworzeniu ścieżki roboczej z warstwy tekstowej użytkownik może ją zapisać, a potem korzystać z niej tak jak ze zwykłej ścieżki. Znaki na ścieżce nie mogą być edytowane jako tekst, ale oryginalna warstwa tekstowa pozostaje niezmieniona i edytowalna.

 1. Wybierz warstwę tekstową i wybierz polecenie Tekst > Utwórz ścieżkę roboczą.

  Uwaga:

  Ścieżek roboczych nie można tworzyć z czcionek, które nie zawierają danych konturów (np. z czcionek bitmapowych).

Konwertowanie tekstu na kształty

Przy konwertowaniu tekstu na kształty warstwa tekstowa jest zastępowana warstwą z maską wektorową (nazywanej inaczej ścieżką odcinania warstwy). Ścieżka odcinania warstwy może być edytowana, a do warstwy mogą być stosowane style. Należy jednak pamiętać, że znaki warstwy nie mogą być edytowane jako tekst.

 1. Zaznacz warstwę tekstową i wybierz polecenie Tekst > Konwertuj na kształt.

  Uwaga:

  Kształtu nie można utworzyć z czcionek, które nie zawierają danych kroju (np. z czcionek bitmapowych).

Tworzenie zaznaczenia tekstowego

Narzędzie Pozioma maska tekstowa i narzędzie Pionowa maska tekstowa pozwala utworzyć zaznaczenie w kształcie tekstu. Tekst Zaznaczenie tekstowe pojawia się na warstwie aktywnej i może być przenoszone, kopiowane, wypełniane i obrysowywane, tak jak inne zaznaczenia.

 1. Zaznacz warstwę, na której ma się pojawić zaznaczenie. Najlepsze efekty przynosi tworzenie krawędzi zaznaczenia tekstu na warstwie normalnej, a nie tekstowej. Aby wypełnić lub obrysować krawędzie zaznaczenia tekstu, utwórz je na nowej, pustej warstwie.
 2. Wybierz narzędzie Pozioma maska tekstowa  lub Pionowa maska tekstowa .
 3. Zaznacz dodatkowe opcje tekstu i wpisz tekst od punktu lub w obwiedni.

  Podczas wprowadzania tekstu nad warstwą aktywną jest widoczna czerwona maska. Po kliknięciu przycisku zatwierdzenia na warstwie aktywnej w obrazie pojawi się ramka zaznaczenia tekstowego.

Dodawanie cienia do tekstu

Cienie pozwalają uzyskać efekt głębi tekstu.

 1. W panelu Warstwy wybierz warstwę zawierającą tekst, do której ma zostać dodany cień.
 2. Kliknij przycisk Styl warstwy  u dołu panelu Warstwy i z listy, która zostanie wyświetlona, wybierz polecenie Cień.
 3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zmień położenie okna dialogowego Styl warstwy, tak aby była widoczna i warstwa, i cień.
 4. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb. Program pozwala określić różne własności cienia, między innymi stopień zmieszania z warstwami położonymi pod nim, stopień krycia tych warstw, kąt padania światła i odległość od tekstu lub obiektu.
 5. Gdy rezultat będzie zadawalający kliknij OK.

  Uwaga:

  Aby użyć tych samych ustawień cienia na innej warstwie, naciśnij klawisz Alt i przeciągnij warstwę cienia do innej warstwy na panelu Warstwy. Po zwolnieniu przycisku myszy program Photoshop zastosuje atrybuty cienia do wybranej warstwy.

Wypełnianie tekstu obrazem

Wstawienie obrazu do tekstu polega na zastosowaniu maski przycinającej do warstwy obrazu znajdującej się nad wybraną warstwą tekstową. Służy do tego panel Warstwy.

 1. Otwórz plik zawierający obraz, którego chcesz użyć w tekście.
 2. Wybierz narzędzie Tekst poziomy lub Tekst pionowy  w przyborniku
 3. Kliknij zakładkę panelu Typografia, aby przenieść go na pierwszy plan, a jeśli panel nie jest jeszcze otwarty, wybierz polecenie Okno > Typografia.
 4. Na panelu Typografia wybierz czcionkę i inne atrybuty tekstu. Najlepiej wyglądają litery duże i pogrubione.
 5. Kliknij w wybranym miejscu okna dokumentu i wpisz tekst. Gdy tekst będzie miał odpowiedni wygląd, wciśnij klawisze Ctrl+Enter (Windows) lub Command+Return (Mac OS).
 6. Kliknij zakładkę panelu Warstwy, aby przenieść go na pierwszy plan, a jeśli panel nie jest jeszcze otwarty, wybierz polecenie Okno > Warstwy.
 7. (Opcjonalnie) Jeśli warstwa obrazu jest warstwą tła, kliknij dwukrotnie warstwę obrazu na panelu Warstwy, aby przekonwertować ją z warstwy tła do zwykłej warstwy.

  Uwaga:

  Warstwy tła są zablokowane, co uniemożliwia ich przesuwanie na panelu Warstwy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, warstwy takie można odblokować, konwertując je na zwykłe warstwy.

 8. (Opcjonalnie) W oknie dialogowym Nowa warstwa można zmienić nazwę warstwy. Kliknięcie OK spowoduje zamknięcie okna dialogowego i konwersję warstwy obrazka.
 9. Na panelu Warstwy przeciągnij warstwę obrazu, tak aby znalazła się bezpośrednio nad warstwą tekstową.
 10. Zaznacz warstwę obrazu i wybierz polecenie Warstwa > Utwórz maskę przycinającą. W tekście pojawi się obraz.
 11. Wybierz narzędzie Przesuwanie  i przeciągnij obraz w odpowiednie miejsce.

  Uwaga:

  Aby zamiast obrazu przesunąć tekst, wybierz w panelu Warstwy warstwę tekstową i przesuń tekst za pomocą narzędzia Przesuwanie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online