Informacje o bichromii

W programie Photoshop termin bichromia oznacza zarówno bichromię, jak i monochromię, trichromię i kwadrychromię. Monochromia to obrazy w skali szarości drukowane jednorodną farbą inną niż czarna. Bichromia, trichromia i kwadrychromia to obrazy w skali szarości drukowane dwoma, trzema lub czterema farbami. Na tych obrazach odcienie szarości są przedstawiane przy użyciu kolorowych farb.

Bichromia jest stosowana do zwiększenia zakresu odcieni szarości. Mimo, że Skala szarości zawiera 256 odcieni, to maszyna drukarska może za pomocą pojedynczej farby odtworzyć tylko około 50 odcieni. W rezultacie obrazy w Skali szarości wydrukowane tylko czarną farbą wyglądają o wiele mniej dokładnie niż te same obrazy wydrukowane dwiema, trzema lub czterema farbami – jako że każda z nich może odtworzyć do 50 odcieni szarości.

Bichromia jest czasami drukowana farbą czarną i szarą. Czarna oddaje cienie, zaś szara – półcienie i światła. Jednak bichromia jest częściej drukowana farbami kolorowymi na jasnych obszarach. Technika ta daje obrazy o niewielkim zabarwieniu i pozwala znacznie zwiększyć ich zakres dynamiczny. Bichromia jest idealna do prac dwukolorowych, w których akcenty są nakładane farbą dodatkową (np. farbą PANTONE).

Ponieważ obrazy bichromatyczne są kolorowane przy użyciu różnych farb (w celu oddania różnych odcieni szarości), Photoshop traktuje je jako jednokanałowe 8-bitowe obrazy w Skali szarości. W trybie Bichromia nie ma, tak jak w trybie RGB, CMYK czy Lab, bezpośredniego dostępu do poszczególnych kanałów obrazu. Kanałami manipuluje się natomiast za pomocą krzywych w oknie dialogowym Opcje bichromii.

Konwertowanie obrazu na tryb bichromii

 1. Przekonwertuj obraz na skalę szarości, wybierając polecenie Obraz > Tryb > Skala szarości. Przekształcane mogą być tylko obrazy 8-bitowe.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Tryb > Bichromia.
 3. W oknie dialogowym Opcje bichromii zaznaczyć opcję Podgląd.
 4. W polu Typ zaznaczyć opcję Monochromia, Bichromia, Trichromia lub Kwadrichromia.
 5. Kliknij pole koloru (wypełniony kwadrat) i otwórz próbnik kolorów, a następnie kliknij przycisk Biblioteki kolorów i zaznacz książkę farby i kolor w oknie dialogowym.

  Uwaga:

  Aby uzyskać kolory w pełni nasycone, farby należy określić w porządku malejącym—najciemniejsze u góry, najjaśniejsze u dołu.

 6. Kliknąć na polu krzywej obok pola koloru i dopasować krzywą bichromii. Należy to zrobić dla wszystkich farb.
 7. Jeśli to konieczne, określić kolory nadruków.
 8. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby zastosować efekt bichromii tylko do wybranej części obrazka, przekształć obraz z trybu Bichromia na tryb Wielokanałowy –krzywe bichromii zostaną przekształcone na kanały dodatkowe. Wymazać fragment kanału dodatkowego dla obszarów przeznaczonych do drukowania w standardowej Skali szarości.

Modyfikowanie krzywej bichromii dla danej farby

Krzywa bichromii określa, w jaki sposób poszczególne farby rozkładają się w jasnych i ciemnych obszarach obrazu. Odwzorowuje ona poszczególne odcienie szarości oryginalnego obrazu na faktyczny udział danej farby w druku.

 1. Aby zobaczyć efekt dopasowania, zaznacz opcję Podgląd, dostępną w oknie dialogowym Opcje bichromii.
 2. Kliknąć na polu krzywej obok pola koloru danej farby.

  Domyślna krzywa bichromii – linia prosta – obrazuje liniowe przyporządkowanie odcieniom szarości procentów farby. Przy takim ustawieniu piksel o 50-procentowym półtonie jest drukowany 50-procentową tintą farby, cień 100-procentowy jest drukowany tintą 100-procentową, itd...

 3. Dopasować krzywą bichromii dla każdej z farb, przeciągając punkty krzywej lub wpisując wartości dla różnych gęstości farb.
  • Oś pozioma wykresu przebiega od tonów jasnych po lewej stronie do ciemnych – po prawej. Gęstość farby wzrasta wzdłuż osi pionowej. Na krzywej można umieścić 13 punktów. Wartości pośrednie między określonymi punktami są wyliczane przez program Photoshop. W trakcie zmiany krzywej odpowiednie wartości są wyświetlane w polach tekstowych.

  • Wartość wpisana w polu tekstowym odpowiada procentowej gęstości farby, która będzie użyta do wydrukowania pikseli o określonej szarości. Przykładowo, jeśli w polu 100% zostanie wpisane 70, to całkowicie czarne piksele na obrazie zostaną wydrukowane 70-procentowymi punktami farby.

 4. Kliknij przycisk Zapisz w oknie dialogowym Krzywa bichromii, aby zapisać krzywe utworzone w tym oknie dialogowym.
 5. Kliknąć na przycisku Wczytaj, aby wczytać zapisane krzywe lub krzywe utworzone w oknie Krzywe, łącznie z krzywymi wygenerowanymi przy pomocy opcji Mapuj swobodnie.

  W czasie używania obrazów w trybie bichromii udziały farb mogą być wyświetlane na panelu Informacje. Aby wyświetlić te ustawienia (zastosowane przy wydruku), należy ustawić tryb odczytu na Kolor rzeczywisty. Wyświetlone wartości odzwierciedlają wszelkie zmiany wprowadzone w oknie Krzywa bichromii.

Określanie kolorów nadruków

Kolory nadruków to dwie nierasteryzowane farby nałożone jedna na drugą. Na przykład, po nadrukowaniu farby cyjanowej na żółtą, powstanie kolor zielony. Kolejność nakładania farb i różnice dotyczące farb i papieru mogą znacznie wpłynąć na końcowy rezultat.

Jeśli to możliwe, wygląd nadruków na ekranie należy dopasować na podstawie wydrukowanej próbki. Należy pamiętać, że to dopasowanie ma wpływ tylko na wygląd kolorów nadruku wyświetlanych na ekranie — nie dotyczy drukowania. Przed korektą kolorów należy upewnić się, że monitor został wykalibrowany zgodnie z opisem w podrozdziale.

Dopasowywanie wyświetlania kolorów nadruku

 1. Wybierz polecenie Obraz > Tryb > Bichromia.
 2. Kliknąć na przycisku Nadruk koloru. W oknie Nadruk koloru jest widoczny wygląd zmieszania i nałożenia farb na wydruku.
 3. Kliknąć na próbce koloru zestawienia, którego wygląd ma być zmieniony.
 4. Wybierz odpowiedni kolor za pomocą próbnika kolorów i kliknij przycisk OK.
 5. Powtarzać kroki 3 i 4, aż do uzyskania zadawalającej kombinacji farb. Następnie kliknij przycisk OK.

Zapisywanie i wczytywanie ustawień bichromii

W oknie dialogowym Opcje bichromii jest dostępny przycisk Zapisz, który pozwala zapisywać zestawy krzywych bichromii, ustawienia farb i kolory nadruków. Do wczytywania tych elementów służy przycisk Wczytaj. Zapisane ustawienia mogą być potem użyte do innych obrazów w Skali szarości.

Program Photoshop zawiera kilka przykładowych zestawów krzywych bichromii, trichromii i kwadrichromii. W zestawach znajduje się kilka najczęściej używanych krzywych i kolorów. Można potraktować je jako punkt wyjścia do tworzenia własnych zestawów.

Wyświetlanie pojedynczych kolorów obrazu w trybie bichromii

Ponieważ obrazy bichromatyczne są obrazami jednokanałowymi, zmiany farb są uwzględniane na złożonym obrazie końcowym. Użytkownik musi czasem obejrzeć pojedyncze klisze drukarskie, aby sprawdzić rozbarwianie poszczególnych kolorów na wydruku (podobnie jak z obrazami CMYK).

 1. Po ustaleniu kolorów farb, wybierz polecenie Obrazek > Tryb > Wielokanałowy.

  Obraz jest przekształcany na wielokanałowy, gdzie każdy kanał reprezentuje określoną farbę. Zawartość każdego kanału dodatkowego dokładnie odzwierciedla ustawienia bichromii, ale kompozytowy podgląd na ekranie nie będzie tak dokładny jak podgląd w trybie Bichromia.

  Uwaga:

  Jeśli zmiany są wprowadzane na obrazie w trybie Wielokanałowy, to nie ma możliwości powrotu do oryginalnego trybu bichromii (chyba, że dostęp do niego zapewnia panel Historia). Aby dopasować rozłożenie farb i wyświetlić poszczególne klisze drukarskie, dopasuj ustawienia w oknie dialogowym Krzywe bichromii przed konwersją do trybu Wielokanałowy.

 2. Na panelu Kanały wybierz kanał do sprawdzenia.
 3. Wybierz polecenie Edycja > Cofnij Wielokanałowy, aby powrócić do trybu Bichromia.

Drukowanie bichromii

Tworząc bichromię, należy pamiętać, że końcowy rezultat zależy od kolejności drukowania farb i od kątów rastra. (W razie konieczności zmień kąty rastra półtonowego w przetworniku RIP drukarki).

Obrazy w bichromii nie muszą być konwertowane na tryb CMYK przed drukowaniem rozbarwień, ale warto pamiętać o zaznaczeniu opcji Rozbarwienia w menu Profile w obszarze Zarządzanie kolorami okna dialogowego drukowania. Konwersja na tryb CMYK obejmuje konwersję wszelkich kolorów specjalnych na ich odpowiedniki trybu CMYK.

Eksportowanie obrazów w bichromii do innych aplikacji

Aby przygotować obraz bichromatyczny do eksportu do aplikacji do składu, należy zapisać go w formacie EPS lub PDF. (Jeśli jednak obraz zawiera kanały dodatkowe, należy go przekonwertować na tryb Wielokanałowy i zapisać w formacie DCS 2.0). Ważne jest, by nazwy kolorów własnych zawierały odpowiednie sufiksy, umożliwiające rozpoznawanie kolorów przez inne aplikacje. W przeciwnym wypadku kolory nie będą drukowany poprawnie lub obraz nie będzie drukowany w ogóle

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online