Zapoznanie z aplikacją Photoshop Mix na tablecie iPad i telefonie iPhone (Photoshop)
download

Aplikacja Photoshop Mix pozwala w bezpieczny sposób ulepszać zdjęcia, zaznaczać elementy, wycinać i łączyć obrazy oraz wykonywać szereg innych działań na telefonie iPhone i tablecie iPad.

Dowiedz się więcej i pobierz aplikację Photoshop Mix.


Stosowanie wypełnienia gradientowego

Narzędzie Gradient umożliwia tworzenie stopniowych przejść między dwoma lub większą liczbą kolorów. Użytkownik może korzystać ze zdefiniowanych wypełnień gradientowych lub tworzyć swoje własne.

Uwaga:

Narzędzia Gradient nie można używać do obrazów bitmapowych ani z kolorami indeksowanymi.

 1. Aby wypełnić część obrazu, zaznacz żądany obszar. Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden obszar, wypełnienie gradientowe będzie stosowane do całej warstwy aktywnej.
 2. Wybierz narzędzie Gradient . (Jeśli narzędzie nie jest widoczne, kliknij i przytrzymaj narzędzie Wiadro z farbą).
 3. Na pasku opcji wybierz wypełnienie z poszerzonej próbki gradientu:
  • Kliknij trójkąt obok próbki, aby użyć predefiniowanego wypełnienia gradientowego.

  • Kliknij wewnątrz próbki, aby wyświetlić okno dialogowe Edytor gradientów. Wybierz predefiniowane wypełnienie gradientowe lub utwórz nowe wypełnienie gradientowe. (Zobacz Tworzenie łagodnych gradientów).

  Uwaga:

  Ustawienie domyślne Neutralna gęstość stanowi pomocny filtr fotograficzny wykorzystywany do zachodów słońca i innych scen wysokokontrastowych.

 4. Wybierz opcję określającą wpływ punktu początkowego (miejsca naciśnięcia przycisku myszy) i punktu końcowego (miejsca zwolnienia przycisku myszy) na wygląd gradientu.

  Gradient liniowy

  Kolejne odcienie koloru są umieszczane wzdłuż linii prostej, od punktu początkowego do końcowego.

  Gradient liniowy w programie Photoshop

  Gradient radialny

  Kolejne odcienie koloru są umieszczane w kole, między punktem końcowym i początkowym.

  Gradient promienisty w programie Photoshop

  Gradient kątowy

  Kolejne odcienie koloru są umieszczane wokół punktu początkowego, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

  Gradient kątowy w programie Photoshop

  Gradient lustrzany

  Tworzy odbicia lustrzane tego samego gradientu liniowego po obu stronach punktu początkowego.

  Gradient lustrzany w programie Photoshop

  Gradient romboidalny

  Tworzy cienie od punktu środkowego do zewnętrznych rogów wzorku w kształcie rombu.

  Gradient romboidalny w programie Photoshop
 5. Na pasku opcji wykonaj następujące czynności:

  • Określ krycie i tryb mieszania. (Zobacz Tryby mieszania).

  • Aby odwrócić kolejność kolorów w wypełnieniu gradientowym, zaznacz opcję Odwrotnie.

  • Aby uzyskać gładsze zlewanie się gradientu z mniejszą ilością pasm, należy zaznaczyć opcję Roztrząsanie.

  • Aby użyć maski przezroczystości dla wypełnienia gradientowego, należy zaznaczyć opcję Przezroczystość. (Zobacz Określanie przezroczystości gradientu).

 6. Umieść kursor w punkcie początkowym gradientu i przeciągnąć go, definiując punkt końcowy. Naciśnięcie klawisza Shift w czasie przeciągania ogranicza kąt nachylenia linii do wielokrotności 45 stopni.

Zarządzanie predefiniowanymi gradientami

Predefiniowane ustawienia gradientów umożliwiają szybkie stosowanie często używanych gradientów. Predefiniowanymi ustawieniami można zarządzać w Próbniku gradientu, Menedżerze ustawień predefiniowanych lub Edytorze gradientu.

Zapisywanie zestawu predefiniowanych ustawień gradientów jako biblioteki

 1. Kliknij przycisk Zapisz w oknie dialogowym Edytor gradientów lub przejdź na pasek opcji i wybierz opcję Zapisz gradienty z menu Próbnika gradientów.
 2. Wybierz położenie biblioteki gradientów, wpisz jej nazwę i kliknij przycisk Zapisz.

  Bibliotekę można zapisać w dowolnym miejscu. Jeśli plik biblioteki zostanie umieszczony w folderze Presets/Gradients w standardowym położeniu ustawień domyślnych, to po ponownym uruchomieniu programu Photoshop nazwa biblioteki pojawi się u dołu menu panelu.

Wczytywanie biblioteki predefiniowanych ustawień gradientów

 1. W oknie dialogowym Edytor gradientów wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Wczytaj, aby dodać bibliotekę do bieżącej listy. Zaznacz plik biblioteki, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk Wczytaj.

  • Aby zastąpić bieżącą listę inną biblioteką, wybierz polecenie Zastąp gradienty z menu panelu. Zaznacz plik biblioteki, którego chcesz użyć i kliknij Wczytaj.

  • Wybierz plik biblioteki u dołu menu panelu. Kliknij przycisk OK, aby zastąpić bieżącą listę, lub kliknij przycisk Dołącz, aby dołączyć bibliotekę do bieżącej listy.

  Uwaga:

  Można też użyć polecenia Wczytaj gradienty lub Zastąp gradienty albo wybrać bibliotekę gradientów z menu Próbnika gradientów na pasku opcji.

Powrót do domyślnej biblioteki predefiniowanych ustawień gradientów

 1. Wybierz polecenie Wyzeruj gradienty z menu panelu. Można albo zastąpić bieżącą listę, albo dołączyć bibliotekę domyślną do bieżącej listy.

Zmiana sposobu wyświetlania predefiniowanych gradientów

 1. Z menu panelu wybierz opcję wyświetlania:

  Tylko tekst

  Są wyświetlane same nazwy gradientów.

  Małe miniaturki lub Duże miniaturki

  Są wyświetlane same miniaturki gradientów.

  Mała lista lub Duża lista

  Są wyświetlane i nazwy gradientów, i miniaturki.

Zmiana nazwy predefiniowanych gradientów

 • Jeśli w panelu ustawiono wyświetlanie miniaturek gradientów, kliknij dwukrotnie gradient, wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk OK.
 • Jeśli w panelu ustawiono wyświetlanie listy gradientów lub samego tekstu, kliknij dwukrotnie gradient, wprowadź nową nazwę w wierszu i naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

Przegląd Edytora gradientów

Aby wyświetlić okno dialogowe Edytor gradientów, kliknij próbkę bieżącego gradientu na pasku opcji. (Po zatrzymaniu wskaźnika nad próbką gradientu pojawia się podpowiedź „Kliknij, aby edytować gradient”.)

Okno dialogowe Edytor gradientów umożliwia zdefiniowanie nowego gradientu przez modyfikację kopii istniejącego gradientu. Do gradientu można również dodać kolory pośrednie, tworząc mieszaninę więcej niż dwóch kolorów.

Okno dialogowe Edytor gradientów w programie Photoshop
Okno dialogowe Edytor gradientów

A. Menu panelu B. Znacznik krycia C. Znaczniki kolorów D. Umożliwia dopasowanie wartości lub usunięcie zaznaczonych znaczników krycia lub koloru E. Punkt środkowy 

Tworzenie gładkiego gradientu

 1. Wybierz narzędzie Gradient .
 2. Kliknij na próbce gradientu na pasku opcji i wyświetl okno dialogowe Edytor gradientów.
 3. Aby nowy gradient został utworzony na podstawie istniejącego gradientu, należy zaznaczyć jeden z gradientów w sekcji Ustawienia domyślne okna dialogowego.
 4. Z rozwijanego menu Rodzaj gradientu wybierz opcję Bryła.
 5. Aby określić kolor początkowy, kliknij lewy znacznik koloru  pod paskiem gradientu. Trójkąt nad tym znacznikiem zmieni kolor na czarny , co oznacza, że zmieniany jest kolor początkowy.
 6. Aby wybrać kolor, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij punkcie koloru lub kliknij próbkę koloru w obszarze Znaczniki okna dialogowego. Następnie wybierz kolor i kliknij przycisk OK.

  • Wybierz opcję z menu Kolor w sekcji Znaczniki okna dialogowego.

  • Umieść kursor nad paskiem gradientu (kursor zmieni się w kroplomierz) i kliknij, aby pobrać kolor, lub kliknij dowolne miejsce obrazu, aby pobrać kolor z obrazu.

 7. Aby zdefiniować kolor końcowy, kliknij prawy znacznik koloru pod paskiem gradientu. Następnie wybierz kolor.
 8. Aby zmienić położenie punktu początkowego lub końcowego, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij odpowiedni znacznik koloru w wybrane miejsce.

  • Kliknij odpowiedni znacznik koloru i w obszarze Znaczniki okna dialogowego wpisz wartość określającą położenie. Wpisanie wartości 0% powoduje umieszczenie punktu na lewym końcu paska gradientu, a 100% — na prawym.

 9. Aby dostosować lokalizację punktu środkowego (w którym w gradiencie są wyświetlane kolory punktu początkowego i końcowego zmieszane w równym stopniu), przeciągnij romb wyświetlany poniżej paska gradientu w prawo lub w lewo albo kliknij go i wprowadź wartość lokalizacji.
 10. Aby dodać do gradientu kolory pośrednie, kliknij bezpośrednio pod paskiem gradientu w celu zdefiniowania nowego znacznika koloru. Określ kolor, a następnie ustaw położenie i punkt środkowy, tak samo jak w przypadku punktu początkowego i końcowego.
 11. Aby usunąć edytowany znacznik koloru, kliknij przycisk Usuń lub przeciągnij znacznik w dół, aż do zniknięcia.
 12. Aby określić stopień łagodności całego gradientu, wpisz odpowiednią wartość w polu Gładkość lub przeciągnij suwak o tej samej nazwie.
 13. Jeśli zachodzi taka potrzeba, określ przezroczystość gradientu.
 14. Wpisz nazwę nowego gradientu.
 15. Aby zapisać gradient jako predefiniowany, po zakończeniu jego tworzenia kliknij przycisk Nowy.

  Uwaga:

  Nowe ustawienia domyślne są zapisywane w pliku preferencji. Jeśli odpowiedni plik zostanie uszkodzony lub usunięty albo jeśli wczytana zostanie biblioteka domyślna, nowe ustawienia domyślne zostaną utracone. Aby nowe ustawienia domyślne gradientów zapisać na stałe, należy zapisać je w bibliotece.

Określanie przezroczystości gradientu

Każde wypełnienie gradientowe zawiera ustawienie kontrolujące przezroczystość wypełnienia w różnych punktach gradientu. Na przykład kolor początkowy gradientu można ustawić na krycie 100% i wypełnienie może płynnie przechodzić do koloru końcowego o kryciu 50%. Wzorek szachownicy na podglądzie gradientu pokazuje stopień przezroczystości.

 1. Utwórz gradient.
 2. Aby zmienić krycie w punkcie początkowym, kliknij lewy znacznik krycia nad paskiem gradientu. Trójkąt pod znacznikiem zmieni kolor na czarny, wskazując, że jest edytowana przezroczystość początkowa.
 3. W obszarze Znaczniki okna dialogowego wprowadź odpowiednią wartość w polu Krycie lub przeciągnij suwak Krycie.
 4. Aby dostosować krycie punktu końcowego, kliknij prawy znacznik przezroczystości nad paskiem gradientu. Następnie ustaw krycie w obszarze Znaczniki.
 5. Aby zmienić położenie krycia początkowego lub końcowego, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij wybrany znacznik krycia w lewo lub prawo.

  • Zaznacz odpowiedni znacznik krycia i wpisz wybraną wartość w polu Położenie.

 6. Aby zmienić położenie środkowego punktu krycia (punktu pomiędzy znacznikami krycia początkowego i końcowego), wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij romb nad paskiem gradientu w lewo lub prawo.

  • Wybierz romb i wprowadź wartość określającą położenie

 7. Aby usunąć edytowany znacznik krycia, kliknij przycisk Usuń.
 8. Aby dodać pośrednie krycie do maski, kliknij nad paskiem gradientu, aby zdefiniować w ten sposób nowy znacznik krycia. Znacznik ten można dopasowywać i przesuwać tak samo, jak znaczniki reprezentujące krycie początkowe i końcowe. Aby usunąć pośrednie krycie, należy przeciągnąć jego znacznik przezroczystości w górę i poza pasek gradientu.
 9. Aby utworzyć predefiniowany gradient, wprowadź nazwę w polu tekstowym Nazwa i kliknij przycisk Nowy. W ten sposób zostanie utworzony nowy gradient z określonym ustawieniem przezroczystości.

Tworzenie gradientu z zakłóceniami

Gradient z zakłóceniami zawiera przypadkowo rozmieszczone kolory z określonego zakresu kolorów.

Gradient z zakłóceniami przy różnych wartościach szumu w programie Photoshop
Gradient z zakłóceniami przy różnych wartościach szumu

A. 10% szumu B. 50% szumu C. 90% szumu 
 1. Wybierz narzędzie Gradient .
 2. Kliknij próbkę gradientu na pasku opcji, tak aby wyświetlić okno dialogowe Edytor gradientów.
 3. Aby nowy gradient został utworzony na podstawie istniejącego gradientu, należy zaznaczyć jeden z gradientów w sekcji Ustawienia domyślne okna dialogowego.
 4. Z menu wyskakującego Typ gradientu wybierz opcję Szum i ustaw następujące opcje:

  Nierówność

  Określa, na ile płynne są przejścia między paskami kolorów w gradiencie.

  Model kolorów

  Określa, które składniki kolorów można zmieniać. Dla każdego składnika można określić zakres dopuszczalnych wartości, przeciągając odpowiednie suwaki. Na przykład po wybraniu modelu HSB można ograniczyć gradient do barw niebieskozielonych, a ponadto do dużego nasycenia i średniej jasności.

  Ogranicz kolory

  Zapobiega nadmiernemu nasyceniu kolorów.

  Dodaj przezroczystość

  Nadaje przezroczystość losowo wybranym kolorom.

  Zapewnij losowość

  Losowo tworzy gradient odpowiadający powyższym ustawieniom. Klikaj przycisk aż do znalezienia właściwego ustawienia.

 5. Aby utworzyć predefiniowany gradient z określonymi ustawieniami, wprowadź nazwę w polu tekstowym Nazwa i kliknij przycisk Nowy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online