Zmień tryb wyświetlania

Opcje trybu wyświetlania umożliwiają wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie. Można pokazywać lub ukrywać takie elementy, jak pasek menu, pasek tytułu i paski przewijania.

Uwaga:

Naciskając klawisz F, można szybko przechodzić do kolejnych węzłów ekranów.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby użyć domyślnego trybu wyświetlania (pasek w górnej części okna i paski przewijania po bokach), wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Standardowy tryb ekranu. Można także kliknąć przycisk Tryb ekranu  na pasku aplikacji i z menu podręcznego wybrać polecenie Standardowy tryb ekranu.

  • Aby wyświetlić okno na pełnym ekranie z paskiem menu i tłem szarym w 50%, ale bez paska tytułu i pasków przewijania, wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Tryb pełnoekranowy z paskiem menu. Można także kliknąć przycisk Tryb ekranu na pasku aplikacji i z menu podręcznego wybrać polecenie Tryb pełnoekranowy z paskiem menu.

  • Aby wyświetlić okno na pełnym ekranie z samym czarnym tłem (bez pasków tytułu, menu i przewijania), wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Tryb pełnoekranowy. Można także kliknąć przycisk Tryb ekranu na pasku aplikacji i z menu podręcznego wybrać polecenie Tryb pełnoekranowy.

Obejrzyj inny obszar obrazu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Użyj pasków przewijania okna.

  • Wybierz narzędzie Rączka i przeciągnij kursor nad wybrany obszar. Aby włączyć narzędzie Rączka, gdy jest aktywne inne narzędzie, w czasie przeciągania obrazu naciśnij klawisz spacji.

  Uwaga:

  Jeśli komputer obsługuje funkcje OpenGL, za pomocą narzędzia Rączka można przesunąć obraz przez szybkie poruszenie myszą w kierunku obszaru, który ma zostać wyświetlony. Szybki ruch myszą spowoduje przesunięcie obrazu, takie jak podczas ciągłego przeciągania. Aby włączyć tę funkcję, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Ogólne (Mac OS), a następnie zaznacz pole wyboru Włącz przesuwanie przez strzepnięcie.

  Przeciąganie przy użyciu narzędzia Rączka w programie Photoshop
  Przeciąganie narzędziem Rączka pozwala wyświetlić inny obszar obrazu

  • Przeciągnij kolorowe pole (obszar widoczny) na panelu Nawigator.

Używanie narzędzia Obracanie widoku

Narzędzie Obracanie widoku służy do obracania obszaru roboczego w sposób bezpieczny, czyli bez przekształcania obrazu. Obracanie obszaru roboczego jest przydatne w wielu sytuacjach. Ułatwia między innymi malowanie lub rysowanie. (Ta opcja wymaga obsługi technologii OpenGL).

Uwaga:

Na komputerach MacBook wyposażonych w panele wielodotykowe można również stosować gesty obrotu.

 1. W przyborniku wybierz narzędzie Obracanie widoku . (Jeśli narzędzie nie jest widoczne, kliknij i przytrzymaj narzędzie Rączka).
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Przeciągnij kursor na obrazie. Kompas wskazuje północ (górę) na obrazie niezależnie od bieżącego kąta wyświetlania obszaru roboczego.

  • Na pasku opcji wprowadź wartość w polu Kąt obrotu.

  • Kliknij lub przeciągnij okrągły element sterujący ustawiania kąta obrotu.

 3. Chcąc przywrócić pierwotny kąt obszaru roboczego, kliknij opcję Wyzeruj widok.

Film zawierający omówienie narzędzia Obracanie widoku i inne podpowiedzi dotyczące przestrzeni roboczej można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4001_ps_pl. (Omówienie narzędzia Obróć widok zaczyna się od znacznika 5:10).

Wyłączanie gestów gładzika (Mac OS)

Na komputerach MacBook wyposażonych w gładzik Multi-Touch można użyć gładzika do wertowania, obrotu lub powiększania obrazów. Ta funkcja może znacząco zwiększyć wydajność pracy, ale można ją wyłączyć, jeśli powoduje przypadkowe zmiany.

 1. Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Interfejs (Mac OS).

 2. W sekcji Ogólne odznacz opcję Włącz gesty.

Używanie panelu Nawigator

Panel Nawigator umożliwia szybkie zmienianie widoku kompozycji za pomocą miniaturek. Na palecie tej jest wyświetlana kolorowa ramka (nazywana ramka obszaru widocznego), której zawartość odpowiada oglądanemu w danej chwili fragmentowi obrazu.

 1. Wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:
  • Aby wyświetlić panel Nawigator, wybierz polecenie Okno > Nawigator.

  • Aby zmienić powiększenie podglądu, wpisz odpowiednią wartość w polu tekstowym, kliknij przycisk Zmniejsz lub Powiększ albo przeciągnij suwak powiększenia.

  • Aby przesunąć widoczny w danej chwili fragment obrazu, przeciągnij ramkę obszaru widocznego na miniaturkę obrazu. Możesz też kliknąć miniaturkę obrazu i wskazać nowy obszar widoku.

   Wskazówka: Aby jednocześnie ustawić rozmiar i położenia obszaru widocznego, przeciągaj wskaźnikiem myszy na miniaturce obrazu, trzymając naciśnięty klawisz Control (Windows) lub Command (Mac OS).

  • Aby zmienić kolor ramki obszaru widocznego, wybierz z menu panelu polecenie Opcje panelu. Następnie wybierz kolor predefiniowany z menu podręcznego Kolor lub kliknij pole koloru, aby wybrać własny kolor.

  Panel Nawigator w programie Photoshop
  Panel Nawigator

  A. Przycisk menu panelu B. Miniaturowy podgląd kompozycji C. Obszar widoku D. Pole powiększania tekstu E. Przycisk Zmniejsz F. Suwak powiększenia G. Przycisk Powiększ 

Powiększ lub zmniejsz wybrany obszar

Narzędzie Powiększenie  oraz polecenia menu Widok służą do powiększania i zmniejszania obrazu. Każde kliknięcie z wybranym narzędziem Powiększanie powoduje proporcjonalną zmianę powiększenia oraz wyśrodkowanie obrazu wokół punktu kliknięcia. Po maksymalnym powiększeniu obrazu (3200%) lub jego maksymalnym zmniejszeniu (do wielkości 1 piksela) środek lupy staje się pusty.

Uwaga:

Informacje o tym, jak zapewnić najwyższą dokładność wyświetlania obrazów z uwidocznieniem wyostrzania, efektów warstw i innych dopasowań, znajdują się w artykule Wyświetlanie obrazów w skali 100%.

Ustawianie preferencji narzędzia Powiększenie

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (Mac OS). W sekcji Ustawienia GPU wybierz opcję Włącz rysowanie OpenGL.

  Uwaga:

  Do korzystania z niektórych preferencji narzędzia Lupka wymagane jest włączenie rysowania OpenGL. Niedostępność opcji Włącz rysowanie OpenGL oznacza, że używana karta wideo nie obsługuje tej technologii.

 2. W sekcji preferencji Ogólne wybierz dowolne spośród poniższych opcji:

  Powiększanie animowane

  Powoduje, że przytrzymywanie naciśniętego narzędzia Lupka umożliwia płynne zmienianie powiększenia.

  Powiększanie przy użyciu pokrętła

  Umożliwia powiększanie za pomocą pokrętła myszy.

  Powiększ kliknięty punkt na środku

  Powoduje, że widok ze zmienionym powiększeniem jest wyśrodkowywany w klikniętym punkcie.

Zmiana powiększenia o predefiniowaną wartość

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Lupka  i kliknij na pasku opcji przycisk Powiększ lub Zmniejsz . Następnie kliknij obszar, którego ma dotyczyć powiększenie lub zmniejszenie.

   Wskazówka: Aby szybko przełączyć się w tryb zmniejszania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Wybierz polecenie Widok > Powiększ lub Widok > Zmniejsz. Przy najmniejszym lub największym powiększeniu obrazu odpowiednio opcja Zmniejsz lub Powiększ jest niedostępna.

  • Ustaw stopień powiększenia w lewym dolnym rogu okna dokumentu lub na panelu Nawigator.

Wyświetlanie obrazów w skali 100%

Ustawienie powiększenia na 100% zapewnia najdokładniejszy widok, ponieważ wtedy każdemu pikselowi obrazu odpowiada jeden piksel ekranu monitora. (Przy innych ustawieniach powiększenia piksele obrazu odpowiadają innej liczbie pikseli ekranu monitora).

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij Narzędzie Lupka w przyborniku.

  • (Creative Cloud) Wybierz polecenie Widok > 100% lub kliknij wartość 100% w narzędziu Powiększenie lub Rączka na pasku opcji.

  • Wybierz polecenie Widok > Rzeczywista wielkość lub kliknij opcję Rzeczywista wielkość na pasku opcji narzędzia Powiększenie albo Rączka.

  • Wprowadź wartość 100% na pasku stanu i naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

  Uwaga:

  W widoku 100% obraz jest wyświetlany w taki sam sposób, w jaki będzie wyświetlany w przeglądarce internetowej (przy aktualnych ustawieniach rozdzielczości monitora).

Płynna zmiana powiększenia

Uwaga:

Aby możliwa była płynna zmiana powiększenia, karta wideo musi obsługiwać technologię OpenGL, a w sekcji preferencji Ogólne musi być wybrana opcja Powiększanie animowane.

 1. Wybierz narzędzie Lupka i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij na obrazie i przytrzymaj przycisk, aby powiększyć. Naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby pomniejszyć.

  • Na pasku opcji wybierz opcję Powiększanie przez przesuwanie. Następnie przeciągnij na obrazie w lewo, aby pomniejszyć, albo w prawo, aby powiększyć.

Powiększanie określonego obszaru

 1. Wybierz narzędzie Lupka.
 2. Przeciągnij kursor nad tym fragment obrazu, który ma być powiększony.
  Korzystanie z narzędzia Powiększanie w programie Photoshop
  Przeciąganie kursorem narzędzia Lupka powoduje powiększenie obrazu

  Obszar wewnątrz ramki zaznaczenia jest wyświetlany przy użyciu największego możliwego powiększenia. Aby przesunąć ramkę zaznaczenia w inne miejsce okna programu Photoshop, rozpocznij przeciąganie ramki zaznaczenia w wybrane miejsce, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji.

Tymczasowe powiększanie obrazu

 1. Przytrzymaj wciśnięty klawisz H, a następnie kliknij obraz i przytrzymaj przycisk myszy.

  Bieżące narzędzie zmieni się w narzędzie Rączka i nastąpi zmiana powiększenia obrazu w następujący sposób:

  • Jeśli cały obraz pierwotnie mieścił się w oknie dokumentu, zostanie powiększony tak, aby zajmował całe okno.

  • Jeśli pierwotnie widoczny był tylko fragment obrazu, obraz zostanie pomniejszony. Przeciągnij ramkę zaznaczenia, aby powiększyć inny fragment obrazu.

 2. Zwolnij przycisk myszy, a następnie klawisz H.

  Zostanie przywrócone poprzednie powiększenie obrazu i narzędzie.

Automatyczne dopasowywanie wielkość okna w trakcie powiększania/zmniejszania obrazu

 1. Włącz narzędzie Lupka, przejdź na pasek opcji i zaznacz opcję Dopasuj okna. Przy powiększaniu lub zmniejszaniu obrazu okno będzie zmieniało wielkość.

  Jeśli opcja Dopasuj okna nie jest zaznaczona (ustawienie domyślne), to okno zachowuje swoją wielkość bez względu na stopień powiększenia obrazu. Opcja ta może być pomocna w czasie pracy na mniejszych monitorach lub w widokach podzielonych na płytki.

  Uwaga:

  Aby automatycznie zmieniać rozmiar okna podczas zmiany powiększenia za pomocą skrótów klawiszowych, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Ogólne (Mac OS). Następnie wybierz opcję Lupka zmienia rozmiar okien.

Dopasuj obraz do wymiarów ekranu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij Narzędzie Rączka w przyborniku.

  • Wybierz polecenie Widok > Zmieść na ekranie.

  • Wybierz narzędzie Lupka lub Rączka i na pasku opcji kliknij przycisk Zmieść na ekranie.

   Te opcje powodują, że zmienia się zarówno stopień powiększenia obrazu, jak i rozmiar okna.

Ukrywanie siatki pikseli

Przy powiększeniu przekraczającym 500% domyślnie staje się widoczna siatka pikseli obrazu. Aby ukryć siatkę, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż i usuń zaznaczenie opcji Siatka pikseli.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online