Informacje o histogramach

Na histogramie są pokazane — w postaci bardzo gęstych pionowych słupków — całkowite liczby pikseli o kolejnych intensywnościach koloru. Na histogramie są wyświetlane szczegółowe informacje o cieniach (w jego lewej części), półcieniach (na środku) i podświetleniach. Histogram ułatwia określanie, czy obraz jest wystarczająco szczegółowy, aby było możliwe jego odpowiednie poprawienie.

Histogram daje również szybki wgląd w zakres tonalny obrazu, nazywany również charakterystyką klucza. Obrazy, których szczegóły koncentrują się w cieniach, są określane jako obrazy o słabym kluczu. Obrazy, na których szczegóły koncentrują się w obszarach podświetleń, są określane jako obrazy o mocnym kluczu. Klucz średni oznacza obraz, na którym szczegóły są skoncentrowane w półcieniach. Obraz z pełnym zakresem tonalnym zawiera piksele we wszystkich obszarach. Określenie zakresu tonalnego obrazu pomaga dobrać odpowiednią korektę tonów.

Przykłady histogramów w programie Photoshop
Odczytywanie histogramu

A. Zdjęcie prześwietlone B. Zdjęcie dobrze naświetlone z pełnym zakresem tonów C. Zdjęcie niedoświetlone 

Panel Histogram oferuje wiele opcji wyświetlania informacji o tonach i kolorach obrazu. Domyślnie na histogramie jest pokazywany zakres tonów całego obrazu. Aby wyświetlić dane histogramu dotyczące części obrazu, należy zaznaczyć wybrany fragment obrazu.

Uwaga:

Histogram obrazu można wyświetlić jako nakładkę w oknie dialogowym Krzywe. W tym celu należy wybrać opcję histogramu w obszarze Opcje wyświetlania krzywych lub wybrać polecenie Opcje wyświetlania krzywych z menu panelu Właściwości krzywych, a następnie wybrać polecenie Histogram.

Omówienie panelu Histogram

 1. Wybierz polecenie Okno > Histogram lub kliknij zakładkę Histogram, aby otworzyć panel Histogram. Panel Histogram jest domyślnie otwierany w widoku kompaktowym, bez elementów sterujących i informacji statystycznych, ale sposób jego wyświetlania można dostosować.
  Widok rozszerzony panelu Histogram w programie Photoshop
  Panel Histogram (Widok rozszerzony)

  A. Menu Kanał B. Menu panelu C. Przycisk Odświeżaj bez buforowania D. Ikona ostrzeżenia o danych w buforze E. Statystyki 

Dopasowywanie wyglądu panelu Histogram

 1. Wybierz widok z menu panelu Histogram.

  Widok rozszerzony

  Powoduje wyświetlenie histogramu ze statystyką. Wyświetlane są także elementy sterujące do wybierania kanałów reprezentowanych przez histogram, wyświetlania opcji w panelu Histogram, odświeżania histogramu przy użyciu danych niebuforowanych oraz do wybierania konkretnej warstwy w dokumencie wielowarstwowym.

  Widok kompaktowy

  Jest wyświetlany histogram bez żadnych elementów sterujących i informacji statystycznych. Histogram dotyczy całego obrazu.

  Widok wszystkich kanałów

  Są wyświetlane odrębne histogramy dla poszczególnych kanałów oraz wszystkie opcje dostępne w widoku rozszerzonym. Histogramy nie obejmują kanałów alfa, kanałów kolorów dodatkowych ani masek.

  Panel Histogram z kanałami w kolorach w programie Photoshop
  Panel Histogram z wyświetlonymi w kolorze wszystkimi kanałami i ukrytymi statystykami

Wyświetlanie na histogramie konkretnego kanału

W widoku rozszerzonym i widoku wszystkich kanałów panelu Histogram można wybrać jedno z ustawień z menu Kanał. Wybrane ustawienie zostanie zapamiętane po przejściu z widoku rozszerzonego lub widoku wszystkich kanałów z powrotem do widoku kompaktowego.

 • Wybranie jednego z kanałów spowoduje wyświetlenie histogramu kanałów, w tym kanałów kolorów, kanałów alfa i kanałów dodatkowych.
 • Zależnie od trybu kolorów obrazu można wybrać opcję RGB, CMYK lub Kompozyt i wyświetlić w ten sposób złożony histogram dla wszystkich kanałów.
 • Jeżeli obraz jest w trybie RGB lub CMYK, wybranie opcji Jasność spowoduje wyświetlenie histogramu reprezentującego wartości jasności lub intensywności kanału kompozytowego.
 • Jeżeli obraz jest w trybie RGB lub CMYK, wybranie opcji Kolory spowoduje wyświetlenie kolorowego histogramu kompozytowego poszczególnych kanałów. Jest to domyślny widok dla obrazów RGB i CMYK w przypadku wybrania widoku rozszerzonego lub widoku wszystkich kanałów po raz pierwszy.

  W widoku wszystkich kanałów wybranie opcji z menu Kanał ma wpływ tylko na wygląd najwyższego histogramu na panelu.

Wyświetlanie histogramów kanałów w kolorze

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności na panelu Histogram:
  • W widoku wszystkich kanałów wybierz z menu panelu polecenie Pokaż kanały w kolorze.

  • W widoku rozszerzonym lub widoku wszystkich kanałów wybierz jeden z kanałów z menu Kanał, a następnie wybierz z menu panelu polecenie Pokaż kanały w kolorze. Po przejściu do widoku kompaktowego poszczególne kanały nadal będą wyświetlane w kolorze.

  • W widoku rozszerzonym lub widoku wszystkich kanałów wybierz opcję Kolory z menu Kanał, aby wyświetlić kompozytowy histogram kanałów w kolorze. Po przejściu do widoku kompaktowego poszczególne kanały nadal będą wyświetlane w kolorze.

Wyświetlanie statystyk

Domyślnie informacje statystyczne są w panelu Histogram widoczne w widoku rozszerzonym i widoku wszystkich kanałów.

 1. Z menu panelu Histogram wybierz polecenie Pokaż statystyki.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby obejrzeć informacje o wartości konkretnego piksela, ustaw wskaźnik w wybranym miejscu histogramu.

  • Aby uzyskać informacje o zakresie wartości, zaznacz wybrany zakres na histogramie.

  Pod histogramem są na panelu wyświetlane następujące informacje statystyczne:

  Średnia

  Przeciętna wartość intensywności.

  Odchylenie standardowe (Std Dev)

  Informuje, w jakim stopniu konkretne wartości odbiegają od średniej.

  Mediana

  Wyświetla środkową wartość zakresu intensywności.

  Piksele

  Łączna liczba pikseli użyta do sporządzenia histogramu.

  Poziom

  Wyświetla poziom intensywności w obszarze pod kursorem.

  Liczba

  Wyświetla całkowitą liczbę pikseli odpowiadająca intensywności pod kursorem.

  Procentowo

  Skumulowana liczba pikseli o intensywności mniejszej bądź równej intensywności pod kursorem. Jest to pewien procent wszystkich pikseli obrazu, od 0% po lewej stronie do 100% po prawej stronie.

  Poziom bufora

  Pokazuje bieżący bufor obrazu, na podstawie której program utworzył histogram. Gdy poziom bufora jest wyższy niż 1, histogram jest wyświetlany szybciej. W takim przypadku histogram jest obliczany na podstawie reprezentacyjnej próbki pikseli obrazu (przy użyciu powiększenia). W przypadku oryginalnego obrazu poziom bufora wynosi 1. Na każdym wyższym poziomie wartości odpowiadające poszczególnym pikselom są uzyskiwane jako średnia wartości czterech pikseli sąsiednich. Z tego powodu każdy kolejny poziom odpowiada połowie wymiarów poziomu poprzedniego (ma 1/4 pikseli tego poziomu). W celu szybkiego obliczenia wartości przybliżonych program Photoshop może skorzystać z jednego z wyższych poziomów. Aby narysować histogram ponownie na podstawie rzeczywistej warstwy obrazu, kliknij przycisk Odśwież bez buforowania.

Wyświetlanie histogramu dokumentu wielowarstwowego

 1. Wybierz polecenie Widok rozszerzony z menu panelu Histogram.
 2. Wybierz ustawienie z menu Źródło. (W przypadku dokumentów zawierających tylko jedną warstwę menu Źródło nie jest dostępne.)

  Cały obraz

  Wyświetla histogram całego obrazu (ze wszystkimi warstwami).

  Wybrana warstwa

  Wyświetlany histogram dotyczący tylko warstwy zaznaczonej na panelu Warstwy.

  Dopasowanie kompozytu

  Wyświetla histogram dla warstwy dopasowania zaznaczonej na panelu Warstwy, uwzględniający wszystkie warstwy znajdujące się poniżej tej warstwy.

Wyświetlanie podglądu dopasowań histogramu

Na histogramie można obejrzeć wynik dowolnego dopasowania kolorów lub tonów.

 1. W oknach dialogowych poleceń dopasowujących należy zaznaczyć opcję Podgląd.

  Po wybraniu opcji podglądu na panelu Histogram są wyświetlane efekty dopasowań dotyczące histogramu.

  Uwaga:

  W przypadku dopasowań wprowadzanych za pomocą panelu Dopasowania zmiany są automatycznie odzwierciedlane na panelu Histogram.

  Podgląd dopasowania histogramu w programie Photoshop
  Podgląd dopasowania histogramu w panelu Histogram

  A. Oryginalny histogram B. Histogram po korekcie C. Cienie D. Półcienie E. Podświetlenia 

Odświeżanie histogramu

Gdy histogram jest odczytywany z bufora, a nie tworzony na podstawie bieżącego stanu dokumentu, na panelu Histogram pojawia się ikona ostrzeżenia o danych buforowanych . Histogramy oparte na buforze obrazu są wyświetlane szybciej i są oparte na reprezentatywnych próbkach pikseli obrazu. Maksymalny poziom bufora (od 2 do 8) można ustawić za pomocą preferencji wydajności.

Uwaga:

Wyższe ustawienie poziomu bufora powoduje przyspieszenie ponownego rysowania dużych plików o wielu warstwach, ale wymaga użycia dodatkowej pamięci RAM systemu. Jeśli ilość pamięci RAM jest ograniczona lub są przetwarzane głównie małe obrazy, należy stosować niskie ustawienia poziomu bufora

 1. Aby odświeżyć histogram, tak by uwzględniał wszystkie piksele oryginalnego obrazu zgodnie z jego bieżącym stanem, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij w dowolnym miejscu na histogramie.

  • Kliknij ikonę ostrzeżenia o danych buforowanych .

  • Kliknąć przycisk Odśwież bez buforowania .

  • Wybierz polecenie Odśwież bez buforowania z menu panelu Histogram.

  Więcej informacji o poziomach bufora można znaleźć w artykule Omówienie panelu Histogram.

Wyświetlanie wartości kolorów na obrazie

W trakcie korygowania kolorów w panelu Informacje są wyświetlane wartości kolorów pikseli. Podczas pracy z panelem Właściwości w panelu Informacje są wyświetlane dwa zestawy wartości kolorów pikseli we wskazywanym punkcie. Wartość w lewej kolumnie to oryginalna wartość koloru. Wartość w prawej kolumnie to wartość koloru po wprowadzeniu korekty.

Wartości kolorów w obrazie programu Photoshop
Neutralizowanie tonów obrazu za pomocą polecenia Poziomy i panelu Informacje

Aby wyświetlić kolor w danym miejscu, można użyć narzędzia Kroplomierz . Można użyć do czterech próbników kolorów , aby wyświetlić informacje o kolorach w jednym lub wielu miejscach obrazu. Te próbniki są zachowywane na obrazie, co umożliwia sięgnięcie do nich nawet po zamknięciu i ponownym otwarciu obrazu.

Próbniki kolorów a panel Informacje w programie Photoshop
Próbniki kolorów a panel Informacje

 1. Wybierz polecenie Okno > Informacje, aby wyświetlić panel Informacje.
 2. Wybierz narzędzie Kroplomierz lub Próbnik kolorów , kliknij je z wciśniętym klawiszem Shift i w razie potrzeby wybierz rozmiar próbki na pasku opcji. Opcja próbki punktowej powoduje odczyt wartości pojedynczego piksela, inne opcje powodują odczyt średniej z pewnego obszaru.
 3. Jeśli wybrano narzędzie Próbnik kolorów , można umieścić na obrazie do czterech próbników kolorów. Próbnik umieszcza się, klikając w wybranym miejscu.

Wyświetlanie informacji o kolorach podczas dopasowywania kolorów

Można wyświetlać informacje o kolorach określonych pikseli obrazu podczas dopasowywania koloru w panelu Właściwości.

 1. Panel Dopasowania pozwala dodawać dopasowania.
 2. W panelu Właściwości można je modyfikować. Podczas wprowadzania dopasowań można w panelu Informacje wyświetlać wartości kolorów przed dopasowaniem i po nim. Przemieszczając kursor nad obrazem, można wyświetlać wartości kolorów w położeniu kursora.

  Uwaga:

  W przypadku używania polecenia z menu Obraz > Dopasowania podczas poruszania wskaźnikiem po obrazie jest uruchamiane narzędzie Kroplomierz (a inne narzędzia są tymczasowo wyłączane). Dzięki skrótom klawiaturowym nadal można uzyskać dostęp do funkcji przewijania, a także do narzędzi Rączka i Lupka .

 3. Jeśli na obrazie zostały umieszczone próbniki kolorów, wartości kolorów znajdujących się pod nimi będą wyświetlane w dolnej połowie panelu Informacje. Aby dodać nowy próbnik kolorów, wybierz narzędzie Próbnik kolorów i kliknij obraz lub wybierz narzędzie Kroplomierz i kliknij obraz z naciśniętym klawiszem Shift.

Dopasowywanie próbników kolorów

Po dodaniu próbnika kolorów można go przesunąć, usunąć lub ukryć. Można też zmienić rodzaj informacji o próbniku kolorów wyświetlanych na panelu Informacje.

Przesuwanie lub usuwanie próbnika kolorów

 1. Wybierz narzędzie Próbnik kolorów .
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przenieść próbnik kolorów, przeciągnij go w nowe miejsce.

  • Aby usunąć próbnik kolorów, przeciągnij go poza okno dokumentu. Możesz też przytrzymać klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aż wskaźnik zmieni się w ikonę nożyczek, a następnie kliknąć próbnik.

  • Aby usunąć wszystkie próbki kolorów, na pasku opcji kliknij przycisk Wyczyść.

  • Aby usunąć próbnik kolorów przy otwartym oknie dopasowywania koloru, wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS) i kliknij próbnik.

Wyświetlanie lub ukrywanie próbników kolorów na obrazie

 1. Wybierz polecenie Widok > Dodatkowe. Znacznik wyboru wskazuje, że próbniki są widoczne.

Zmienianie sposobu wyświetlania informacji o próbnikach kolorów na panelu Informacje

 • Aby wyświetlić lub ukryć informacje o próbnikach kolorów na panelu Informacje, wybierz z menu panelu polecenie Próbki kolorów. Gdy informacje o próbnikach kolorów są wyświetlane, jest widoczny znacznik wyboru.
 • Aby zmienić przestrzeń kolorów, z której próbnik kolorów wyświetla wartości, wskaż ikonę próbnika kolorów na panelu Informacje. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy, po czym wybierz inną przestrzeń kolorów z menu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online