Formatowanie akapitów

W przypadku tekstu punktowego każdy wiersz jest odrębnym akapitem. W przypadku tekstu akapitowego każdy akapit może obejmować wiele wierszy, w zależności od rozmiarów obwiedni.

Panel Akapit służy do określania opcji formatowania zaznaczonych pojedynczych akapitów, wielu akapitów lub wszystkich akapitów warstwy tekstowej.

 1. Wybierz narzędzie Tekst poziomy  lub Tekst pionowy .
  • Kliknij akapit, aby zastosować formatowanie do jednego akapitu.
  • Dokonaj wyboru w obrębie akapitów, aby zastosować formatowanie do wielu akapitów.
  • Aby zastosować formatowanie do wszystkich akapitów na warstwie, zaznacz tę warstwę tekstową na panelu Warstwy.

Omówienie panelu Akapit

Panel Akapit służy do formatowania kolumn i akapitów. Aby wyświetlić ten panel, wybierz polecenie Okno > Akapit lub kliknij zakładkę panelu Akapit (jeśli panel jest widoczny, ale nie aktywny). Można także wybrać narzędzie Tekst i kliknąć przycisk Panel  na pasku opcji.

Aby ustawić wartości liczbowe dla opcji na panelu Akapit, można skorzystać z przycisków strzałek lub wpisać je bezpośrednio w polu tekstowym. Gdy wartość jest wprowadzana bezpośrednio, klawisz Enter lub Return służy do jej zatwierdzenia, klawisze Shift + Enter lub Shift + Return — do jej zatwierdzenia i podświetlenia pola edycji, a klawisz Tab — do jej zatwierdzenia i przejścia do kolejnego pola tekstowego na panelu.

Panel Akapit w programie Photoshop
Panel Akapit

A. Wyrównywanie i justowanie B. Lewe wcięcie C. Lewe wcięcie pierwszego wiersza D. Odstęp przed akapitem E. Dzielenie wyrazów F. Prawe wcięcie G. Odstęp po akapicie 

W menu panelu Akapit są dostępne dodatkowe polecenia i opcje. Aby użyć tego menu, kliknij trójkąt w prawym górnym rogu panelu.

Określanie wyrównania

Tekst może być wyrównywany do jednej z krawędzi akapitu (tekst poziomy można wyrównywać do lewej lub do prawej albo środkować; tekst pionowy można wyrównywać do góry lub do dołu albo środkować). Opcje wyrównania są dostępne tylko dla tekstu akapitowego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz warstwę tekstową, jeżeli zmiana ma objąć wszystkie akapity znajdujące się na tej warstwie.
  • Zaznacz akapity, które mają zostać zmodyfikowane.
 2. Kliknij opcję wyrównania na panelu Akapit lub na pasku opcji.

  Opcje dla tekstu poziomego:

  Wyrównanie tekstu do lewej

  Tekst jest wyrównywany do lewej krawędzi akapitu. Prawa krawędź pozostaje nierówna.

  Wyśrodkowanie tekstu

  Tekst jest środkowany. Obie krawędzie akapitu pozostają nierówne.

  Wyrównanie tekstu do prawej

  Tekst jest wyrównywany do prawej krawędzi akapitu, lewa krawędź pozostaje nierówna.

  Opcje dla tekstu pionowego:

  Wyrównanie tekstu do góry

  Tekst jest wyrównywany do górnej krawędzi akapitu. Dolna krawędź pozostaje nierówna.

  Wyśrodkowanie tekstu

  Tekst jest środkowany. Krawędzie górna i dolna pozostają nierówne.

  Wyrównanie tekstu do dołu

  Tekst jest wyrównywany do dolnej krawędzi akapitu. Górna krawędź pozostaje nierówna.

Określanie justowania tekstu akapitowego

Tekst wyrównany do obu krawędzi nazywa się wyjustowanym. Wyjustować można albo cały tekst akapitu za wyjątkiem ostatniego wiersza, albo cały tekst w akapicie łącznie z ostatnim wierszem. Ustawienia justowania określają poziome odstępy między wierszami i wygląd tekstu na stronie.

Opcje justowania są dostępne tylko dla tekstu akapitowego; opcje te mają wpływ na odstępy między wyrazami, literami i glifami. Ustawienia justowania mają zastosowanie tylko do znaków łacińskich; znaki dwubajtowe, dostępne w czcionkach chińskich, japońskich i koreańskich, nie podlegają tym ustawieniom.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz warstwę tekstową, jeżeli zmiana ma objąć wszystkie akapity znajdujące się na tej warstwie.
  • Zaznacz akapity, które mają zostać zmodyfikowane.
 2. Kliknij opcję justowania na panelu Akapit.

  Opcje dla tekstu poziomego:

  Ostatni wiersz do lewej

  Justuje wszystkie wiersze oprócz ostatniego, który jest wyrównywany do lewej.

  Wyśrodkowanie ostatniego wiersza

  Justuje wszystkie wiersze oprócz ostatniego, który jest wyrównywany do środka.

  Ostatni wiersz do prawej

  Justuje wszystkie wiersze oprócz ostatniego, który jest wyrównywany do prawej.

  Wyjustuj wszystko

  Justuje wszystkie wiersze, w tym ostatni, dla którego wyjustowanie jest wymuszane.

  Opcje dla tekstu pionowego:

  Ostatni wiersz do góry

  Justuje wszystkie wiersze oprócz ostatniego, który jest wyrównywany do góry.

  Wyśrodkowanie ostatniego wiersza

  Justuje wszystkie wiersze oprócz ostatniego, który jest wyrównywany do środka.

  Ostatni wiersz do dołu

  Justuje wszystkie wiersze oprócz ostatniego, który jest wyrównywany do dołu.

  Wyjustuj wszystko

  Justuje wszystkie wiersze, w tym ostatni, dla którego wyjustowanie jest wymuszane.

  Uwaga:

  Justowanie (wyrównanie do prawej i lewej, wyśrodkowanie i wyjustowanie) tekstu na ścieżce rozpoczyna się od punktu wstawiania, a kończy na końcu ścieżki.

Dopasowanie odstępów między wyrazami i literami w wyjustowanym tekście

Program Photoshop umożliwia precyzyjne sterowanie odstępami między literami i wyrazami, a także skalowaniem znaków. Dostosowywanie odstępów jest przeznaczone do pracy z tekstem wyjustowanym, ale można go używać dla tekstu niewyjustowanego.

 1. Zaznacz wybrane akapity lub warstwę tekstową, jeżeli zmiana ma objąć wszystkie akapity znajdujące się na tej warstwie.
 2. Wybierz polecenie Justowanie, z menu panelu Akapit.
 3. Wprowadź wartości dla opcji Odstępy między wyrazami, Odstępy między literami i Skalowanie glifów. Wartości Maksymalna i Minimalna definiują zakres dopuszczalnych odstępów tylko dla justowanych akapitów. Wartość Wymagany definiuje optymalny odstęp dla akapitów wyjustowanych i niewyjustowanych:

  Odstępy między wyrazami

  Odstęp między wyrazami wprowadzany poprzez wciśnięcie klawisza spacji. Wartości odstępu międzywyrazowego mają zakres od 0% do1000%; przy 100% nie ma dodatkowego odstępu między wyrazami.

  Odstępy między literami

  Są to odległości między poszczególnymi literami, obejmujące także wartości kerningu i światła. Wartości odstępów między literami mogą wynosić od –100% do 500%. Wartość 0% oznacza, że między literami nie są dodawane żadne odstępy. Wartość 100% oznacza, że między poszczególnymi literami jest dodawany cały odstęp.

  Skalowanie glifu

  Szerokość znaków (glif oznacza znak dowolnej czcionki). Wartość musi należeć do przedziału od 50% do 200%; przy wartości 100% wysokość znaków nie jest skalowana.

  Uwaga:

  Opcje odstępów są zawsze stosowane do całego akapitu. Aby dopasować odstępy między kilkoma znakami, a nie dla całego akapitu, należy użyć opcji Światło.

Wcięcia akapitów

Wcięcie określa przestrzeń pomiędzy tekstem i obwiednią lub wierszem, który zawiera tekst. Wcięcia obejmują tylko zaznaczony akapit lub zaznaczone akapity; dlatego też, dla różnych akapitów można określać różne wcięcia.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz warstwę tekstową, jeżeli zmiana ma objąć wszystkie akapity znajdujące się na tej warstwie.
  • Zaznacz akapity, które mają zostać zmodyfikowane.
 2. Na panelu Akapit podaj wartość opcji wcięcia:

  Wcięcie lewego marginesu

  Decyduje o wcięciu lewej krawędzi akapitu. W przypadku tekstu pionowego jest to wcięcie górnej krawędzi.

  Wcięcie prawego marginesu

  Decyduje o wcięciu prawej krawędzi akapitu. W przypadku tekstu pionowego jest to wcięcie dolnej krawędzi.

  Wcięcie pierwszego wiersza

  Decyduje o wcięciu pierwszego wiersza akapitu. W przypadku tekstu poziomego wcięcie to ustawia się w odniesieniu do lewego wcięcia, w przypadku tekstu pionowego – w odniesieniu do wcięcia górnego. Aby utworzyć wysunięte wcięcie pierwszego wiersza, należy wpisać wartość ujemną.

Dostosowywanie odstępów w akapicie

 1. Zaznacz wybrane akapity lub warstwę tekstową, jeżeli zmiana ma objąć wszystkie akapity znajdujące się na tej warstwie. Brak zaznaczenia warstwy tekstowej lub kursora w akapicie oznacza zastosowanie ustawienia do nowego tekstu.
 2. W panelu Akapit dopasuj wartości opcji Dodaj odstęp przed akapitem i Dodaj odstęp po akapicie .

Określanie wiszących znaków interpunktyjnych w czcionkach łacińskich

Wiszące znaki interpunkcyjne decydują o wyrównywaniu znaków interpunkcyjnych w określonym akapicie. Jeśli jest włączona opcja Łacińskie wiszące znaki interpunkcyjne, następujące znaki są wyświetlane na zewnątrz marginesów: cudzysłowy pojedyncze, cudzysłowy podwójne, apostrofy, przecinki, kropki, dywizy, kreski "em", kreski "en", średniki i dwukropki. Jeśli po pewnym znaku następuje cudzysłów, obydwa znaki zostają wysunięte.

Należy pamiętać, że marginesy, poza które mają być wysuwane znaki interpunkcyjne, są wyznaczone przez opcje wyrównania akapitów. W przypadku akapitów wyrównanych do lewej i do prawej znaki interpunkcyjne są wysuwane odpowiednio poza marginesy lewe i prawe. W przypadku akapitów wyrównanych do góry i do dołu znaki interpunkcyjne są wysuwane odpowiednio poza marginesy górne i dolne. W przypadku akapitów justowanych i wyrównanych do środka, znaki interpunkcyjne są wysuwane poza obydwa marginesy.

Wysunięta interpunkcja w programie Photoshop
Akapit bez wysuniętej interpunkcji (po lewej) i akapit z wysuniętą interpunkcją (po prawej)

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz warstwę tekstową, jeżeli zmiana ma objąć wszystkie akapity znajdujące się na tej warstwie.
  • Zaznacz akapity, które mają zostać zmodyfikowane.
 2. W menu panelu Akapit wybierz opcję Wiszące znaki interpunkcyjne. Obok zaznaczonej opcji jest wyświetlany znacznik.

  Uwaga:

  Wszelkie dwubajtowe znaki interpunkcyjne w czcionkach chińskich, japońskich i koreańskich w zaznaczonym zakresie nie są wysuwane w trakcie używania opcji Łacińskie wiszące znaki interpunkcyjne. Aby wymusić ich wysuwanie można użyć opcji Burasagari zwykłe lub Burasagari silne. Opcje te są dostępne pod warunkiem zaznaczenia w preferencjach tekstu opcji Pokaż opcje tekstu azjatyckiego.

Automatyczne dostosowywanie dzielenia wyrazów

Ustawienia dzielenia wyrazów mają wpływ na poziome odstępy między wierszami i ogólny wygląd tekstu na stronie. Opcje dzielenia określają, czy słowa mogą być dzielone, a jeśli tak, to w jakich miejscach.

 1. Aby zastosować automatyczne dzielenie wyrazów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne dzielenie wyrazów, zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Dziel wyrazy, w panelu Akapit.
  • Dzielenie wyrazów można stosować w wybranych akapitach. W tym celu zaznacz tylko te akapity na warstwie tekstowej, które mają zostać objęte dzieleniem.
  • Aby wybrać słownik dotyczący dzielenia wyrazów, przejdź na panel Typografia, wysuń menu Języki i wybierz język.
 2. Aby określić opcje, wybierz polecenie Dziel wyrazy z menu panelu Akapit i określ następujące opcje:

  Wyrazy dłuższe niż

  Określa minimalną długość wyrazów objętych dzieleniem.

  Od pierwszych i Po ostatnich

  Określa minimalną liczbę znaków na początku lub na końcu słowa, które może zostać podzielone. Na przykład, jeśli obie opcje będą miały wartość 3, wyraz aromaty zostanie podzielony na aro‑ maty, a nie ar‑ omaty lub aroma‑ ty.

  Limit dzielenia

  Określa maksymalną liczbę następujących po sobie wierszy, w których mogą wystąpić dzielone wyrazy.

  Strefa dzielenia

  Określa odległość od prawej krawędzi akapitu, oddzielającą część wiersza, w której nie może być dzielonego wyrazu. Wartość zerowa zezwala na dzielenie w każdym miejscu. Opcję tą można stosować tylko wtedy, kiedy jest używany układacz jednowierszowy.

  Dzielenie wyrazów zapisanych wielkimi literami

  Usunięcie zaznaczenia tej opcji zapobiega dzieleniu wyrazów zapisanych wielkimi literami.

Uwaga:

Ustawienia dzielenia mają zastosowanie tylko do znaków łacińskich; znaki dwubajtowe, dostępne w czcionkach chińskich, japońskich i koreańskich, nie podlegają tym ustawieniom.

Zapobieganie dzieleniu wyrazów

Użytkownik ma możliwość zabezpieczenia słów przed dzieleniem na końcu wiersza. Dotyczy to na przykład nazw własnych lub słów, których podział spowoduje utratę ich sensu. Po pierwsze, gdy na końcu wiersza stoi pewien szczególny wyraz, np. nazwa własna, po drugie, kiedy w tekście występuje grupa wyrazów tworzących jedną niepodzielną całość, np. czyjeś imię i nazwisko.

 1. Zaznaczyć te znaki, które nie mogą być podzielone.
 2. Z menu panelu Typografia wybierz polecenie Nie dziel.

  Uwaga:

  Jeśli zastosujesz opcję Bez dzielenia do zbyt wielu znaków sąsiadujących ze sobą, może wystąpić zawinięcie tekstu w środku któregoś z wyrazów. Jeśli jednak zastosujesz opcję Bez dzielenia do więcej niż jednej linijki tekstu, tekst nie pojawi się.

Metody składu

Wygląd tekstu na stronie zależy od złożonych oddziaływań procesów nazywanych składem. Na podstawie wybranych przez użytkownika opcji odstępów (między wyrazami, literami i glifami) oraz opcji dzielenia wyrazów, Illustrator wyznacza zbiór możliwych podziałów wierszy i wybiera podział optymalny.

Możesz wybrać spośród dwóch metod składu: Układacz wielowierszowy i Układacz jednowierszowy. Oba narzędzia wyznaczają zbiór możliwych podziałów wierszy i wybierają z niego taki podział, który jest najbardziej zgodny z wybranymi opcjami justowania akapitu i dzielenia wyrazów. Metoda składu obejmuje tylko zaznaczony akapit lub akapity; dlatego też, dla różnych akapitów można określać różne metody kompozycji.

Układacz wielowierszowy

Określony zakres wierszy jest analizowany pod kątem możliwych punktów podziału. Analiza ta stanowi podstawę do optymalizacji podziałów wcześniejszych wierszy akapitu.

Narzędzie Układacz wielowierszowy proponuje najlepszy układ tekstu na podstawie wcześniejszego zidentyfikowania punktów podziału wierszy i przypisaniu tym punktom pewnych wag (będących tak naprawdę punktami karnymi):

 • W przypadku tekstów wyrównanych do lewej, do prawej lub do środka, wiersze bliższe prawej krawędzi akapitu są faworyzowane i uzyskują mniej punktów karnych.

 • W przypadku tekstów justowanych, największa waga jest przywiązywana do równomiernego rozmieszczenia liter i równomiernych odstępów.

 • Liczba podziałów wyrazów powinna być jak najmniejsza.

Układacz jednowierszowy

Narzędzie to układa tekst w sposób tradycyjny, wiersz po wierszu. Ta opcja jest użyteczna, jeśli trzeba ręcznie kontrolować miejsca łamania wierszy. Układacz jednowierszowy wyznacza punkty podziału wierszy na podstawie następujących zasad:

 • Wiersze dłuższe są przedkładane nad wiersze krótsze.

 • W przypadku tekstów justowanych, zmniejszanie lub zwiększanie odstępów między wyrazami jest przedkładane nad dzielenie wyrazów.

 • W tekście bez justowania, dzielenie wyrazów jest bardziej pożądane niż zwiększanie lub zmniejszanie odstępów między literami.

 • Jeśli odstęp musi być dostosowany, jego zmniejszenie jest lepsze niż zwiększenie.

  Aby wybrać jedną z tych metod, należy zaznaczyć jej opcję w menu panelu Akapit. Aby zastosować metodę do wszystkich akapitów, najpierw należy zaznaczyć obiekt tekstowy; aby zastosować metodę tylko do bieżącego akapitu, najpierw należy umieścić kursor w tym akapicie.

Style akapitów

Styl akapitów zawiera atrybuty formatowania zarówno znaków, jak i akapitów. Można go zastosować do akapitu lub zakresu akapitów. Można tworzyć style akapitów przeznaczone do stosowania w przyszłości.

Wybierz polecenie Okno > Style akapitów, aby otworzyć panel Style akapitów.Domyślnie każdy nowy dokument zawiera styl o nazwie Akapit podstawowy, który jest stosowany do wpisywanego tekstu. Styl ten można edytować, ale nie można zmieniać jego nazwy ani usuwać go. Zmiana nazwy i usuwanie są możliwe w przypadku stylów utworzonych przez użytkownika. Można również wybrać inny styl domyślny, który ma być nadawany tekstowi.

 • Aby zastosować styl akapitów, zaznacz tekst lub warstwę tekstową i kliknij styl akapitów.

Style czcionek są hierarchiczne. Operacje ręczne zastępują wszystkie zastosowane style znaków, które z kolei zastępują zastosowane style akapitów. Hierarchiczna struktura umożliwia połączenie szybkości pracy zapewnianej przez style z elastycznymi funkcjami dostosowywania projektów.

Julieanne Kost udostępniła omówienie wideo na temat stylów znaków i stylów akapitów w programie Photoshop CS6.

(Tylko w wersji Creative Cloud) Style znaków i akapitów można ustawić jako domyślne style tekstu. Więcej informacji można uzyskać w artykule Określanie stylów tekstu | Tylko usługa Creative Cloud.

Tworzenie stylu akapitów

 1. Aby oprzeć nowy styl na formatowaniu istniejącego tekstu, zaznacz ten tekst albo umieść w nim punkt wstawiania.
 2. Wybierz polecenie Nowy styl akapitów z menu panelu Style akapitów.

Uwaga: Aby utworzyć styl bez zaznaczania tekstu, kliknij ikonę Utwórz nowy styl w dolnej części panelu Style akapitów. Aby edytować styl bez stosowania go do tekstu, wybierz warstwę obrazu, na przykład Tło.

Edytowanie stylu akapitów

Po dwukrotnym kliknięciu istniejącego stylu można go edytować, a następnie można zaktualizować cały powiązany tekst w bieżącym dokumencie. Po zmianie formatowania stylu aktualizacji podlega cały tekst, do którego zastosowano ten styl. 

Aby edytować styl akapitów, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij styl dwukrotnie w panelu Styl akapitów.
 2. Aby określić atrybuty formatowania, kliknij kategorię (na przykład Podstawowe formaty znaków) po lewej stronie, a następnie określ atrybuty, które chcesz dodać do stylu.
 3. Podczas podawania koloru znaków w oknie dialogowym Opcje stylu można utworzyć nowy kolor, klikając dwukrotnie pole wypełnienia lub obrysu.

 4. Po określeniu atrybutów formatowania kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online