Odtwarzanie operacji względem pliku

Odtwarzając operację, program realizuje serię nagranych w dokumencie poleceń. (Niektóre zadania wymaganą utworzenia zaznaczenia przed odtworzeniem, podczas gdy inne mogą być wykonywane na całym pliku). Użytkownik może wyłączyć określone polecenia operacji lub włączyć tylko jedno polecenie. Jeśli w zadaniu wstawiona jest kontrolka modalna, to w momencie zatrzymania zadania, w oknie dialogowym można określać wartości lub stosować narzędzia.

Uwaga:

Kliknięcie przycisku w trybie przycisków powoduje odtworzenie całej operacji, ale polecenia wcześniej wykluczone nie są wykonywane.

 1. Jeśli jest taka potrzeba, zaznacz obiekty, na których będą wykonywane operacje.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby odtworzyć całą operację, zaznacz nazwę operacji i kliknij przycisk Odtwórz w panelu Operacje lub wybierz polecenie Odtwórz z menu panelu.

  • Jeśli do operacji przypisano kombinację klawiszy, naciśnij te klawisze, aby automatycznie odtworzyć operację.

  • Aby odtworzyć tylko część operacji, zaznacz polecenie, od którego chcesz rozpocząć, i kliknij przycisk Odtwórz w panelu Operacje lub wybierz polecenie Odtwórz z menu panelu.

  • Aby odtworzyć pojedyncze polecenie, zaznacz to polecenie i z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) kliknij przycisk Wykonaj w panelu Operacje. Możesz także wcisnąć klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i dwukrotnie kliknąć polecenie.

Uwaga:

Aby cofnąć operację w programie Photoshop, przed odtworzenie operacji utwórz migawkę w panelu Historia, a następnie zaznacz ją, aby cofnąć operację.

Określanie szybkości odtwarzania

Program pozwala zmienić szybkość odtwarzania operacji lub wstrzymać ją (co może pomóc w jej debugowaniu).

 1. Z menu panelu Operacje, wybierz polecenie Opcje odtwarzania.
 2. Określ szybkość i kliknij przycisk OK:

  Przyśpieszone

  Operacje będą odtwarzane ze zwykłą szybkością (domyślną).

  Uwaga:

  Gdy operacja jest odtwarzana w trybie przyspieszonym, ekran nie będzie uaktualniany podczas wykonywania operacji — pliki mogą być otwierane, edytowane, zapisywane i zamykane, bez pojawiania się na ekranie, w tym przypadku wykonywanie operacji będzie przebiegało szybciej. Aby pokazać pliki na ekranie, podczas wykonywania operacji, należy wybrać opcję Krok po kroku.

  Krok po kroku

  Przed przejściem do następnego polecenia w operacji program musi zakończyć wykonywane poprzedniego i ponownie narysować obraz.

  Przerwa dla __ s

  Ta opcja umożliwia określenie długości przerwy między poszczególnymi poleceniami w operacji.

Zarządzanie operacjami

Zarządzanie operacjami w panelu Operacje, ułatwia organizację elementów i udostępnia operacje potrzebne tylko dla projektu. Operacje umieszczone w panelu mogą być sortowane, powielane, edytowane, a ich nazwy mogą być zmieniane.

Reorganizacja operacji w panelu Operacje

 1. W panelu Operacje przeciągnij polecenie na jego nowe miejsce w tej samej lub innej operacji. Gdy w odpowiednim miejscu pojawi się podświetlona linia, zwolnij przycisk myszy.

Powielanie operacji, poleceń lub zestawów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij wybraną operację lub polecenie w nowe miejsce panelu Operacje z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Gdy w nowym miejscu pojawi się podświetlona linia, zwolnij przycisk myszy.

  • Zaznacz zadanie lub polecenie. W menu panelu Operacje wybierz polecenie Powiel.

  • Przeciągnij operację lub polecenie na przycisk Utwórz nową operację w dolnej części panelu Operacje.

  Zestawy mogą być powielane za pomocą dowolnej z tych metod.

Usuwanie operacji, poleceń lub zestawów

 1. W panelu Operacje zaznacz operację, polecenie lub zestaw.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • W panelu Operacje kliknij ikonę Usuń . Kliknij przycisk OK, aby ukończyć usunięcie.

  • Naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij ikonę Usuń, aby usunąć wybrany element bez wyświetlania okna dialogowego potwierdzenia.

  • Przeciągnij zaznaczenie na ikonę Usuń w panelu Operacje, aby usunąć element bez wyświetlania okna dialogowego potwierdzenia.

  • W menu panelu Operacje wybierz opcję Usuń.

Usuwanie wszystkich operacji z panelu Operacje

 1. W menu panelu Operacje wybierz opcję Wyczyść wszystko.

  Nawet po usunięciu wszystkich operacji można przywrócić domyślny zestaw operacji w panelu Operacje.

Zmiana nazw operacji lub zmiana opcji

 1. Zaznacz operację i wybierz polecenie Opcje operacji z menu panelu Operacje.
 2. Wpisz nową nazwę operacji lub zmień opcje dotyczące zestawu, kombinacji klawiszy funkcyjnych lub koloru przycisku.
 3. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Można też dwukrotnie kliknąć nazwę operacji w panelu Operacje i wpisać nową nazwę bezpośrednio w tym panelu.

Zarządzanie zestawami operacji

Użytkownik może tworzyć i układać zestawy zadań związanych z czynnościami, które zostaną zapisane na dysku i przeniesione na inne komputery.

Uwaga:

Wszystkie tworzone operacje są automatycznie umieszczane w panelu Operacje. Aby zapisać operację z gwarancją jej zachowania w razie usunięcia pliku panelu Operacje, należy ją zapisać jako część zestawu operacji.

Zapisywanie zestawu operacji

 1. Zaznacz zestaw.

  Uwaga:

  Aby zapisać pojedynczą operację, należy najpierw utworzyć zestaw operacji i przenieść operację do nowo utworzonego zestawu.

 2. W menu panelu Operacje wybierz polecenie Zapisz operacje.
 3. Wpisz nazwę zestawu, wybierz miejsce zapisania i kliknij przycisk Zapisz.

  Plik można zapisać w dowolnym miejscu. W panelu Operacje zachowywana może być tylko cała zawartość zestawu, a nie pojedyncze operacje.

  Uwaga:

  Jeśli jednak plik zestawu operacji zostanie zapisany w folderze Presets/Actions, to po ponownym uruchomieniu aplikacji zestaw będzie wyświetlany u dołu menu panelu Operacje.

  Uwaga:

  Aby zapisać operacje w pliku tekstowym, podczas wybierania opcji Zapisz operacje trzymaj wciśnięte klawisze Ctrl+Alt (Windows) lub Command+Option (Mac OS). Plik taki można wykorzystać do obejrzenia lub wydrukowania zawartości operacji. Pliku tego nie można jednak ponownie wczytać do programu Photoshop.

Wczytywanie zestawu operacji

Domyślnie, w panelu Operacje wyświetlane są gotowe operacje (dołączone do pakietu aplikacji) i wszelkie operacje utworzone przez użytkownika. W panelu Operacje możesz wczytać dodatkowe operacje.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu panelu Operacje wybierz polecenie Wczytaj operacje. Znajdź i wybierz plik zestawu operacji, a następnie kliknij opcję Wczytaj.

  • Wybierz zestaw operacji w dolnej części menu panelu Operacje.

  Pliki zestawu operacji programu Photoshop mają rozszerzenie ATN.

Przywracanie domyślnego zestawu operacji

 1. Z menu panelu Operacje, wybierz polecenie Zresetuj operacje.
 2. Kliknij OK, aby zastąpić bieżącą operację panelu Operacje zestawem domyślnym lub kliknij Dołącz, aby dodać zestaw operacji standardowych do bieżącego zestawu panelu.

Organizacja zestawów operacji

Zestawy służą do lepszego zarządzania operacjami. Zestawy operacji można organizować na różne sposoby (na przykład, jako publikacje do druku lub publikacje do rozpowszechniania w sieci) i przenosić je na inne komputery.

 • Aby utworzyć nowy zestaw operacji, w panelu Operacje kliknij przycisk Utwórz nowy zestaw  i wybierz polecenie Nowy zestaw z menu panelu. Podaj nazwę zestawu i kliknij OK.

Uwaga:

Jeśli planujesz utworzenie nowej operacji i umieszczenie jej w nowym zestawie, musisz najpierw utworzyć ten zestaw. Dzięki temu podczas tworzenia operacji nowy zestaw zostanie wyświetlony w menu podręcznym.

 • Aby przenieść operację do innego zestawu, należy przeciągnąć go do wybranego zestawu. Gdy w odpowiednim miejscu pojawi się podświetlona linia, zwolnij przycisk myszy.

 • Aby zmienić nazwę zestawu operacji, dwukrotnie kliknij nazwę wybranego zestawu w panelu Operacje lub wybierz polecenie Ustaw opcje z menu panelu Operacje. Podaj nazwę zestawu i kliknij OK.

 • Aby zastąpić wszystkie operacje w panelu Operacje nowym zestawem operacji, z menu panelu Operacje wybierz polecenie Zastąp operacje. Wybierz plik operacji i kliknij opcję Wczytaj.

Uwaga:

Wybranie polecenia Zastąp operacje powoduje zastąpienie wszystkich zestawów operacji w dokumencie bieżącym. Przed użyciem tego polecenia warto zapisać kopię bieżącego zestawu operacji za pomocą polecenia Zapisz operacje.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online