Program Photoshop zawiera wiele opcji użytecznych podczas pracy z tekstem chińskim, japońskim i koreańskim. Znaki w czcionkach CJK są często określane jako znaki dwubajtowe.

Uwaga:

System operacyjny musi obsługiwać języki, które mają być używane. Dodatkowymi informacjami dysponują producenci oprogramowania systemowego.

Wyświetlanie i ustawianie opcji tekstu azjatyckiego

Domyślnie opcje tekstu azjatyckiego dostępne na panelach Typografia i Akapit w programie Photoshop są ukryte (z wyjątkiem wersji chińskiej, japońskiej i koreańskiej programu). Aby wyświetlić lub ustawić opcje tekstu chińskiego, japońskiego lub koreańskiego w tych wersjach aplikacji, zaznacz preferencję Pokaż opcje tekstu azjatyckiego w oknie dialogowym Preferencje. Można również kontrolować, która nazwa czcionki ma być wyświetlana — angielska czy oryginalna.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Tekst (Mac OS).
 2. Zaznacz dowolne spośród następujących opcji:

  Pokaż nazwy czcionek w języku angielskim

  Nazwy czcionek będą wyświetlane w języku angielskim.

  Wschodnioazjatyckie (Photoshop CC, CS6) lub Pokaż opcje tekstu azjatyckiego (CS5)

  Powoduje wyświetlanie opcji tekstu azjatyckiego w panelach Typografia i Akapit.

Zmniejszanie ilość pustego miejsca wokół znaków azjatyckich

Opcja Tsume redukuje przestrzeń wokół znaku poprzez sprecyzowanie wartości procentowej. Sam znak nie jest powiększany lub zmniejszany. Natomiast, jest "kompresowana" przestrzeń między obwiednią i własnym obszarem znaku. Kiedy do znaku jest stosowana opcja tsume, puste miejsce po obu stronach znaku jest zmniejszane w takim samym stopniu.

 1. Zaznacz znaki, które chcesz dostosować.
 2. Na panelu Typografia wprowadź lub wybierz wartość procentową dla opcji Tsume . Im większy procent, tym większy stopień redukcji. Przy 100% (maksymalna wartość) przestrzeń między obwiednią i własnym obszarem znaku jest redukowana do zera.

Określanie sposobu pomiaru interlinii w tekście azjatyckim

 1. Zaznacz akapit do dostosowania.
 2. W menu panelu Akapit zaznacz opcję interlinii.

  Interlinia od górnych wydłużeń liter

  Interlinia jest mierzona od górnej krawędzi jednego wiersza do górnej krawędzi następnego wiersza. Gdy jest używana opcja interlinii typu góra-do-góry, pierwsza linia tekstu w akapicie jest wyrównywana do górnej krawędzi obwiedni.

  Interlinia od linii bazowych

  W przypadku tekstu poziomego mierzy odległość pomiędzy wierszami tekstu od linii bazowej tekstu. Gdy jest używana opcja interlinii typu dół-do-dołu, pierwsza linia tekstu jest odsunięta od obwiedni. Symbol zaznaczania określa wybraną opcję.

  Uwaga:

  Opcje interlinii nie mają wpływu na liczbę interlinii między wierszami, tylko na sposób ich poprowadzenia.

Korzystanie z bloków tate-chu-yoko

Tate‑chu‑yoko (nazywana również kumimoji i renmoji) jest schematem tekstu poziomego nałożonego na wiersz tekstu pionowego. Bloki tate‑chu‑yoko ułatwiają czytanie znaków o połówkowej szerokości, takich jak liczby, daty i krótkie słowa obce.

Photoshop — tate-chu-yoko
Liczebniki bez zastosowania tate‑chu‑yoko (po lewej) i liczebniki po zastosowaniu tate‑chu‑yoko (po prawej)

 1. Zaznacz znaki, które chcesz obrócić.
 2. Wybierz opcję Tate-Chu-Yoko z menu panelu Typografia. O zaznaczeniu opcji informuje znacznik.

  Uwaga:

  Użycie tate‑chu‑yoko nie blokuje możliwości edycji i formatowania tekstu; znaki w tekście można w dowolny sposób edytować oraz stosować do nich opcje formatowania i obracania.

Wyrównywanie znaków azjatyckich z mojisoroe

Mojisoroe jest wyrównaniem znaków w tekście azjatyckim. Gdy linia (wiersz lub kolumna) tekstu zawiera znaki o różnych rozmiarach, możesz określić sposób wyrównania tekstu do znaków największych: do górnej, dolnej lub środkowej krawędzi ramki pola znaku, do linii bazowej znaków łacińskich, do górnej lub dolnej krawędzi pola ICF (prawej lub dolnej w przypadku ramek pionowych). ICF (Ideographic Character Face) to średnia wysokość i szerokość używana przez autorów czcionek do projektowania znaków idiograficznych, które składają się na czcionkę.

Opcje wyrównania znaków w programie Photoshop
Opcje wyrównania znaków

A. Małe znaki wyrównane do dołu B. Małe znaki wyrównane do środka C. Małe znaki wyrównane do góry 
 1. Przejdź do menu panelu Typografia i wybierz jedną z opcji podmenu Wyrównanie znaków:

  Linia bazowa znaków łacińskich

  Małe znaki są wyrównywane do znaków dużych.

  Prawe górne pole znaku, Środkowe pole znaku, Dolne lewe pole znaku

  Małe znaki są wyrównywane względem określonego położenia dużego pola znaku. W przypadku pionowych ramek tekstowych opcja Prawe górne pole znaku powoduje wyrównanie tekstu do prawej krawędzi ramki pola znaku, a opcja Dolne lewe pole znaku powoduje wyrównanie tekstu do lewej krawędzi ramki pola znaku.

  Górna/Prawa krawędź pola ICF i Dolna/Lewa krawędź pola ICF

  Małe znaki są wyrównywane do pola ICF dużych znaków. W przypadku pionowych ramek tekstowych opcja Górna/Prawa krawędź pola ICF powoduje wyrównanie tekstu do prawej krawędzi pola ICF, a opcja Dolna/Lewa krawędź pola ICF powoduje wyrównanie tekstu do lewej krawędzi pola ICF.

Określanie lewego i prawego podkreślenia tekstu azjatyckiego

 1. Zaznacz tekst pionowy.
 2. Z menu panelu Typografia wybierz opcję Podkreślenie z lewej lub Podkreślenie z prawej.

Ustawianie atrybutów azjatyckich czcionek OpenType

Niektóre azjatyckie czcionki OpenType zawierają opcje niedostępne w obecnych czcionkach PostScript i TrueType. Zaleca się korzystanie z czcionek OpenType KozMinPro oraz KozGoPro dowolnej grubości. Czcionki te mają największy zbiór glifów spośród czcionek azjatyckich opracowanych przez Adobe.

 1. Wybierz narzędzie Tekst i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na warstwie tekstowej, zaznacz znaki lub obiekty tekstowe, do których ma być stosowane ustawienie.

  • Kliknij obraz, aby utworzyć nową warstwę tekstową.

 2. Przejdź do panelu Typografia i sprawdź, czy została wybrana czcionka azjatycka typu OpenType Pro.
 3. Z menu panelu Typografia wybierz opcję OpenType.
 4. Włącz metodę wprowadzania MSIME (Windows) lub Kotoeri (Mac OS). Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Z menu startowego Windows wybierz polecenie Programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Tablica znaków.

  • (macOS) Z menu podręcznego Wejście po prawej stronie paska menu wybierz opcję Pokaż podgląd znaków.

  Uwaga:

  (macOS) Jeśli na pasku menu nie ma menu Wejście, wybierz opcję Apple > Preferencje systemowe > Język i tekst, a następnie kliknij opcję Źródła wprowadzania i wybierz opcję Podgląd znaków i klawiatury.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) W części Tablica znaków, zaznacz opcję Widok zaawansowany, wybierz Wszystko z menu Grupuj według, a następnie wybierz opcję Unicode w części Tablica znaków.

  Tablica znaków w programie Photoshop
  Tablica znaków

  • (macOS) W panelu Typografia Kotoeri zaznacz opcję Glif w menu Widok.

  Panel Typografia Kotoeri w programie Photoshop
  Panel Typografia Kotoeri

  A. Menu Widok B. Menu Czcionka C. Informacje o typografii D. Przycisk Wstaw z czcionką 
 6. Z menu Czcionka wybierz azjatycką czcionkę OpenType.
 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Zaznacz wybrany znak, kliknij przycisk Wybierz, a następnie Kopiuj i wklej znak do programu Photoshop.

  • (macOS) Kliknij dwukrotnie znak, który ma zostać wstawiony do dokumentu.

Opcje azjatyckich czcionek OpenType

W zależności od czcionki mogą być dostępne dodatkowe opcje OpenType.

Japoński 78

Glif standardowy jest zastępowany wariantem jp78.

Japoński specjalistyczny

Glif standardowy jest zastępowany wariantem eksperckim.

Japoński tradycyjny

Glif standardowy jest zastępowany wariantem tradycyjnym.

Metryki proporcjonalne

Glify o połówkowej lub pełnej szerokości są zastępowane wariantem proporcjonalnym.

Kana

Standardowy glif kana jest zastępowany glifem kana zoptymalizowanym poziomo, przeznaczonym do układu poziomego. Różnica w wyglądzie jest jednak często bardzo subtelna.

Łacińskie — kursywa

Standardowy glif proporcjonalny jest zastępowany glifem w kursywie.

Więcej informacji zawiera rozdział Stosowanie funkcji OpenType.

Wybieranie zestawu mojikumi

Mojikumi jest to zbiór reguł określających odstępy między znakami Japońskimi, łacińskimi, przestankowymi, specjalnymi, początku i końca wiersza, a także liczbami w piśmie japońskim. Program Photoshop zapewnia kilka gotowych zestawów mojikumi opartych na normie Japanese Industrial Standard (JIS) X 4051‑1995.

 1. W panelu Akapit wybierz opcję z menu podręcznego Mojikumi:

  Brak

  Wyłącza funkcję mojikumi.

  Mojikumi zestaw 1

  Są używane odstępy połówkowe.

  Mojikumi zestaw 2

  Są używane pełne odstępy (nie dotyczy to ostatniego znaku w wierszu).

  Zestawy Mojikumi 1 i 2 w programie Photoshop
  Mojikumi zestaw 1 i Mojikumi zestaw 2.

  Mojikumi zestaw 3

  Są używane pełne odstępy (również w przypadku ostatniego znaku w wierszu).

  Mojikumi zestaw 4

  Są używane odstępy połówkowe (dla wszystkich znaków).

  Zestawy Mojikumi 3 i 4 w programie Photoshop
  Mojikumi zestaw 3 i Mojikumi zestaw 4.

Ustawianie opcji kinsoku shori

Kinsoku shori to zestaw reguł odpowiedzialnych za łamanie wierszy w tekście japońskim. Znaki, które nie mogą znaleźć się na początku ani na końcu wiersza, nazywane są znakami kinsoku. Photoshop obsługuje słabe i maksymalne zestawy kinsoku na podstawie normy Japanese Industrial Standard (JIS) X 4051‑1995. W miękkich zestawach kinsoku nie występują symbole długich samogłosek i małych znaków hiragana.

Włączanie lub wyłączanie kinsoku shori dla akapitu

 1. Na panelu Akapit wybierz opcję z menu podręcznego Kinsoku Shori:

  Brak

  Funkcja kinsoku shori jest wyłączana.

  Min. JIS i Maks. JIS

  Ta opcja zapobiega umieszczaniu następujących znaków na początku lub na końcu wiersza:

  Minimalny zestaw JIS

  Znaki, które nie mogą być umieszczane na początku wiersza

   

  Znaki, które nie mogą być umieszczane na końcu wiersza

   

  Maksymalny zestaw JIS

  Znaki, które nie mogą być umieszczane na początku wiersza

   

  Znaki, które nie mogą być umieszczane na końcu wiersza

   

Określanie opcji łamania wiersza kinsoku

Aby użyć tych opcji zakończenia wierszy, zaznacz wcześniej opcję kinsoku shori lub mojikumi.

 1. W menu panelu Akapit zaznacz opcję Tekst Kinsoku Shori i wybierz jedną z następujących metod:

  Wepchnij pierwszy

  Przenosi znaki do wcześniejszego wiersza tak, by na końcu lub początku wiersza nie zostawić zakazanych znaków.

  Wypchnij pierwszy

  Przenosi znaki do następnego wiersza tak, by na końcu lub początku wiersza nie zostawić zakazanych znaków.

  Tylko wypchnij

  Zawsze przenosi znaki do następnego wiersza tak, by na końcu lub początku wiersza nie zostawić zakazanych znaków. Umieszczanie wewnątrz nie jest wykonywane.

  Symbol zaznaczenia określa wybraną opcję.

Określanie opcji burasagari

Zapis Burasagari zezwala na postawienie jednobajtowych i dwubajtowych kropek, a także jednobajtowych i dwubajtowych przecinków na zewnątrz obwiedni akapitu.

 1. Z menu panelu Akapit, wybierz opcję Burasagari.
 2. Wybierz jedną z opcji podmenu:

  Brak

  Wyłącza wiszącą interpunkcję.

  Zwykłe

  Włącza wiszącą interpunkcję, ale bez przyciągania linii do krawędzi obwiedni.

  Wymuszone

  Wymusza wiszącą interpunkcję — linie, które znajdują się wewnątrz obwiedni i kończą się jednym z wyróżnionych znaków interpunkcyjnych.

  Uwaga:

  Opcje Burasagari nie są dostępne, gdy opcja Kinsoku Shori jest ustawiona na Brak.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online