Od wersji 2015 programu Photoshop CC funkcja wyodrębniania zasobów nie jest dostępna w formie opisanej w tym artykule. Program Photoshop wyposażono w bardziej intuicyjne narzędzia do eksportowania obszarów kompozycji, warstw, grup warstw i dokumentów jako zasobów obrazów.

Informacje o nowszych opcjach eksportowania można znaleźć w artykule Eksportowanie obszarów kompozycji, warstw i innych elementów.

Funkcja wyodrębniania zasobów w programie Photoshop CC (2014) udostępnia interfejs modułu Adobe Generator, który usprawnia wyodrębnianie zasobów do projektów na strony internetowe oraz ekrany z plików programu Photoshop. Można wybrać warstwy lub grupy warstw w programie Photoshop i wyodrębnić je w postaci zasobów obrazów w formacie JPG, PNG, SVG lub GIF przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika.

Elementy funkcji wyodrębniania zasobów:

 • Wyodrębnianie warstw lub grup warstw z dokumentu PSD do jednego lub wielu zasobów obrazów
 • Tworzenie zasobów obrazów w formacie PNG, JPG, GIF lub SVG
 • Konfigurowanie 1, 2 lub większej liczby wersji wszystkich zasobów obrazów
 • Wyświetlanie podglądu poszczególnych zasobów obrazów.
 • Łatwe wyodrębnianie zasobów do preferowanego folderu
 • Gwarancja aktualizacji wyodrębnionych zasobów przy każdej zmianie pliku PSD

Wyodrębnianie warstw lub grup warstw

Po zaznaczeniu wielu warstw lub grup warstw do wyodrębnienia są wyświetlane opcje generowania oddzielnego zasobu dla poszczególnych elementów, które zostały wybrane.

 1. Zaznacz co najmniej jedną warstwę lub grupę warstw.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone elementy, a następnie wybierz opcję Wyodrębnij zasoby z menu kontekstowego.
 • Naciśnij klawisze Cmd+Option+Shift+W (Mac OS) lub Ctrl+Alt+Shift+W (Windows).
 • Wybierz opcję Plik > Wyodrębnij zasoby.

Uwaga:

Funkcja wyodrębniania zasobów zachowuje nazwy warstw zgodnie ze składnią modułu Generator programu Photoshop. Na przykład w przypadku próby wyodrębnienia zasobu z warstwy o nazwie warstwa.gif w oknie dialogowym wyodrębniania zasobów format GIF jest wyświetlany jako domyślny format zasobu obrazu.

 1. W oknie dialogowym wyodrębniania zasobów określ następujące ustawienia dla poszczególnych zasobów, które chcesz wygenerować:

  Format zasobu:
  Wybierz format PNG-8, PNG-24, PNG-32, GIF, JPG lub SVG.
  Skalowanie jakości:
  Dotyczy zasobów w formacie JPEG. Można określić wartość z zakresu od 0 do 100%, aby ustawić skalę jakości zasobu. Przesuń suwak w odpowiednim kierunku.
 1. Aby wyodrębnić więcej niż jedną wersję zasobu, kliknij ikonę + obok tego zasobu w oknie dialogowym Wyodrębnianie zasobów. Można określić inne parametry formatu, jakości i skalowania dla każdego zasobu.
 2. Kliknij opcję Wyodrębnij.
 3. Program Photoshop powiadamia o konieczności zmiany nazwy warstwy w celu kontynuowania wyodrębniania zasobów. Dzieje się tak, ponieważ podstawowa platforma Generator jest używana w programie Photoshop do tworzenia zasobów z zastosowaniem składni modułu Generator. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować wyodrębnianie zasobów.
 4. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać wygenerowane zasoby.
 5. Kliknij opcję Wyodrębnij. Program Photoshop utworzy zasoby obrazów i otworzy folder, w którym się znajdują, w programie Finder (Mac OS) lub w Eksploratorze Windows. Podczas tworzenia zasobów nazwy odpowiednich warstw są automatycznie zmieniane zgodnie ze składnią modułu Generator programu Photoshop.

Uwaga:

Warstwy/grupy warstw wyodrębniane jako zasoby obrazów są wyświetlane w oknie dialogowym Wyodrębnianie zasobów, gdy funkcja wyodrębniania zasobów obrazów jest wywoływana kolejny raz.

Określanie rozdzielczości zasobów

Można określić ustawienia wyodrębniania i utworzyć zasoby o różnym przeznaczeniu przy użyciu wielu wstępnie wprowadzonych kombinacji ustawień. Można na przykład wygenerować zasoby dla wyświetlaczy Retina. Wszystkie określone ustawienia są stosowane w całym dokumencie.

 1. Określ rozdzielczość lub rozdzielczości w sekcji z prawej strony okna Wyodrębnianie zasobów.
 2. Aby określić rozdzielczość niedostępną na liście lub zmienić podfolder docelowy dla zasobów wyodrębnianych w różnych rozdzielczościach, kliknij opcję Ustawienia.
 3. Można użyć domyślnych przyrostków dla poszczególnych rozdzielczości lub dodać własne.
 4. Można też wybrać używanie domyślnych podfolderów rozdzielczości lub określić inne, preferowane nazwy podfolderów.
 5. Kliknięcie przycisku Gotowe w oknie dialogowym Wyodrębnianie zasobów powoduje zapisanie ustawień w dokumencie. Te same ustawienia są stosowane podczas tworzenia zasobów po raz kolejny. Zasoby tworzone w przyszłości po otwarciu danego dokumentu w dowolnym wystąpieniu programu Photoshop mają te same wybrane rozdzielczości.

Automatyczne generowanie zasobów.

W razie potrzeby można zaznaczyć opcję Automatycznie generuj zasoby przy aktualizacji dokumentu. Ta opcja jest synchronizowana z opcją Generuj > Zasoby obrazów modułu Generator programu Photoshop. Po włączeniu opcji Wyodrębnianie zasobów opcja Generator jest również włączana automatycznie.

Udostępnianie zasobów programistom

 1. Zapisuje plik PSD do folderu usługi Creative Cloud synchronizowanego z tą usługą.
 2. Otwórz okno Wyodrębnianie zasobów (Plik > Wyodrębnij zasoby) i dodaj odpowiednie zasoby. Kliknij przycisk Wyodrębnij i wybierz domyślny folder zapisywania.
 3. Po otwarciu pliku PSD w usłudze Creative Cloud będzie można wyświetlić plik programu Photoshop wraz z listą wyodrębnionych zasobów.
 4. Plik PSD można udostępnić wraz z utworzonymi zasobami programistom, z którymi współpracuje się za pośrednictwem usługi Creative Cloud.

Częste błędy

Pusta warstwa w oknie dialogowym Wyodrębnianie zasobów

Warstwy puste lub nieobsługujące renderowania obrazów nie mogą być renderowane w oknie dialogowym wyodrębniania zasobów. Takimi warstwami mogą być maski przycinania, warstwy dopasowań oraz warstwy bez żadnych pikseli.

Konflikt nazw zasobów

Gdy istnieją warstwy o tej samej nazwie umieszczone w różnych grupach, mogą one nadpisywać się wzajemnie, ponieważ zasoby są zazwyczaj renderowane do jednego katalogu. Aby temu zapobiec, program Photoshop automatycznie zmienia nazwy warstw w razie wykrycia konfliktu.

W przypadku zastąpienia tych zmienionych nazw program wyświetla komunikat o błędzie, aby zapobiec wybraniu nazwy prowadzącej do nadpisania istniejącego zasobu.

Ten błąd może też wystąpić, jeśli nazwy zasobów zawierają nieprawidłowe znaki. W celu jego rozwiązania zmień nazwę pliku tak, aby nie zawierała nieprawidłowych znaków.

Obraz poza obwiednią dokumentu

Funkcja wyodrębniania nie może renderować obrazu, ponieważ wychodzi on poza obszar roboczy. Przenieś obraz tak, aby mieścił się w obszarze roboczym.

Nieznany błąd

Ten błąd występuje w przypadku braku odpowiedzi modułu Adobe Generator przy otwartym oknie dialogowym wyodrębniania zasobów. Aby rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Gotowe w celu zamknięcia okna dialogowego wyodrębniania zasobów, zapisz plik i ponownie uruchom program Photoshop.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online