Przed wprowadzeniem dopasowań kolorów i odcieni

Rozbudowane narzędzia programu Photoshop umożliwiają udoskonalanie, naprawianie i korygowanie barw i tonów obrazu (w tym tonów jasnych, ciemnych i kontrastu). Oto kilka kwestii, które należy rozważyć przed wprowadzeniem dopasowań kolorów i tonów.

 • Należy posługiwać się odpowiednio skalibrowanym monitorem, dla którego utworzono profil. Podczas edycji ważnych obrazów kalibracja i konfigurowanie profilów mają kluczowe znaczenie. Jeśli te czynności nie zostaną wykonane, obrazy wyświetlane na monitorze będą różniły się od obrazów na innych monitorach oraz od wydruków.

 • Należy zaplanować używanie warstw dopasowań na potrzeby dopasowywania zakresu tonalnego i balansu kolorów obrazu. Warstwy dopasowań można zawsze poprawić, nie tracąc ani nie modyfikując trwale żadnych danych z warstw samego obrazu. Należy pamiętać, że korzystanie z warstw dopasowań powiększa plik obrazu i powoduje użycie większej ilości pamięci RAM komputera. Używanie poleceń związanych z kolorami i tonami na panelu Dopasowania powoduje automatyczne tworzenie warstw dopasowań.

 • Aby nie używać warstw dopasowań, można zastosować dopasowania bezpośrednio do warstwy obrazu. Należy pamiętać, że dopasowanie kolorów i tonów bezpośrednio na warstwie obrazu spowoduje usunięcie części informacji z obrazu.

 • W przypadku projektów, które wymagają zachowania maksimum danych obrazu, najlepiej jest pracować w trybie 16 bitów na kanał (obraz 16-bitowy), a nie 8 bitów na kanał (obraz 8-bitowy). Po dopasowaniu kolorów i tonów część danych zostaje utracona. W przypadku obrazów 8-bitowych względna ilość utraconych danych jest większa niż w przypadku obrazków 16-bitowych. Dzieje się tak, ponieważ obrazy 16-bitowe zawierają na ogół więcej danych niż obrazy 8-bitowe (ich pliki są większe).

 • Warto powielić obraz lub skopiować zawierający go plik. Praca z kopiami obrazów pozwala zachować oryginał na wypadek, gdyby trzeba było powrócić do stanu początkowego.

 • Przed dopasowaniem kolorów i tonów należy usunąć wszelkie wady obrazu, takie jak kurz, plamy i rysy.

 • Otwórz panel Informacje lub Histogram w widoku rozszerzonym. Oba panele zawierają cenne informacje, przydatne podczas oceny obrazu i wprowadzania korekt.

 • Za pomocą zaznaczenia lub maski zakres korekt barwnych lub tonalnych można ograniczyć tylko do części obrazu. Inna metoda selektywnego stosowania korekt tonalnych i barwnych polega na takim skonfigurowaniu dokumentu, by różne elementy obrazu znalazły się na różnych warstwach. Dopasowania tonalne i dopasowania kolorów są stosowane do pojedynczych warstw. Mają one wpływ tylko na składniki obrazu znajdujące się na warstwie docelowej.

Korygowanie obrazów

Poniżej zestawiono i opisano kolejne etapy korygowania obrazu pod kątem barw i tonów:

 1. Sprawdzenie jakości i zakresu tonalnego obrazu za pomocą histogramu.

 2. W celu użycia dopasowań kolorów lub tonów należy upewnić się, że jest otwarty panel Dopasowania. Aby uzyskać dostęp do jednego z dopasowań opisanych w poniższych krokach, należy kliknąć odpowiednią ikonę. Zastosowanie korekty z poziomu panelu Dopasowania powoduje utworzenie warstwy dopasowania. Jest to elastyczna metoda dopasowywania obrazu, która nie powoduje usuwania z niego informacji. Zobacz Omówienie panelu Dopasowania i Informacje o warstwach dopasowania i warstwach wypełnienia.

 3. Dopasowanie balansu kolorów w celu pozbycia się niepożądanych dominant barwnych lub skorygowania niepoprawnych nasyceń kolorów. Zobacz Polecenia do korekty kolorów.

 4. Dopasowywanie zakresu tonalnego za pomocą dopasowań Poziomy lub Krzywe.

  Wprowadzanie korekt tonalnych należy rozpocząć od dopasowania wartości skrajnych pikseli podświetleń i cieni obrazu, czyli ustawienia ogólnego zakresu tonalnego. Ten proces jest określany jako ustawianie podświetleń i cieni lub ustawianie punktów czerni i bieli. Ustawienie podświetleń i cieni zwykle powoduje równomierne rozmieszczenie pikseli półcieni. Niekiedy jednak półcienie trzeba dopasować ręcznie.

  Dopasowanie tonów w obszarach podświetleń i cieni za pomocą polecenia Cień/Podświetlenie. Zobacz Szczegółowe poprawki cieni i podświetleń.

 5. (Opcjonalnie) Wprowadzenie innych, specjalnych zmian kolorów.

  Po wprowadzeniu zmian do balansu koloru obrazu użytkownik może wprowadzić dodatkowe zmiany, dotyczące efektów specjalnych lub wzbogacania koloru.

 6. Wyostrzenie krawędzi obiektów obrazu.

  Na koniec użyj filtra Maska wyostrzająca lub Inteligentne wyostrzanie w celu zwiększenia czytelności krawędzi obrazu. Niezbędna intensywność wyostrzania zależy od jakości obrazów uzyskiwanych z różnych aparatów cyfrowych i skanerów. Zobacz Wyostrzanie obrazów.

 7. (Opcjonalnie) Obraz można przygotować pod kątem wymagań drukarki lub naświetlarni.

  Opcje dopasowań Poziomy i Krzywe pozwalają zaimportować informacje o podświetleniach lub cieniach do przestrzeni kolorów urządzenia wyjściowego, na przykład drukarki biurowej. Tę procedurę można również wykonać w przypadku wysyłania obrazu do naświetlarni, gdy jest znana charakterystyka naświetlarki.

  Wyostrzanie zwiększa kontrast pikseli sąsiadujących ze sobą, dlatego niektóre piksele na ważnych obszarach mogą stać się niedrukowalne na danej drukarce lub naświetlarce. Z tego powodu po wyostrzaniu warto dopasować ustawienia wyjściowe. Więcej informacji na temat zmian ustawień wyjściowych można znaleźć w części Ustawianie wartości docelowych podświetleń i cieni.

Omówienie panelu Dopasowania

Panel Dopasowania zawiera narzędzia umożliwiające dopasowywanie kolorów i tonów. Kliknięcie ikony narzędzia powoduje wybranie dopasowania i automatyczne utworzenie warstwy dopasowania. Dopasowania wprowadzone za pomocą elementów sterujących i opcji panelu Dopasowania powodują tworzenie warstw dopasowań, dzięki którym nie są usuwane dane obrazu. Zobacz Informacje o warstwach dopasowań i wypełnień.

Panel Właściwości zawiera menu Ustawienia predefiniowane zawierające dopasowania predefiniowane. Są dostępne ustawienia domyślne dla dopasowań Poziomy, Krzywe, Ekspozycja, Barwa/Nasycenie, Czarno-biały, Mieszanie kanałów i Kolor selektywny. Kliknięcie ustawienia domyślnego powoduje zastosowanie go do obrazu przy użyciu warstwy dopasowania. Ustawienia dopasowania można zapisać jako ustawienia domyślne, które zostaną dodane do listy tych ustawień.

Kliknięcie ikony dopasowania lub ustawień domyślnych powoduje wyświetlenie opcji ustawień dla danego dopasowania.

Stosowanie poprawki przy użyciu panelu Dopasowania

 1. W panelu Dopasowania kliknij ikonę dopasowania lub wybierz dopasowanie z menu panelu.

 2. Zastosuj odpowiednie ustawienia, korzystając z opcji i preferencji w panelu Właściwości.

 3. (Opcjonalnie) Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby przełączyć widoczność dopasowania, kliknij przycisk Pokaż/Ukryj warstwę .
  • Aby przywrócić pierwotne ustawienia dopasowania, kliknij przycisk Wyzeruj .
  • Aby odrzucić dopasowanie, kliknij przycisk Usuń tę warstwę dopasowania .
  • Przeciągając dolny róg panelu Dopasowania, można poszerzyć ten panel w odpowiedni sposób.

Stosowanie korekcji do niższej warstwy

 1. W panelu Dopasowania kliknij ikonę dopasowania lub wybierz dopasowanie z menu panelu.

 2. W panelu Dopasowania kliknij przycisk Przytnij do warstwy . Aby zastosować dopasowanie do wszystkich niższych warstw z panelu Warstwy, kliknij tę ikonę ponownie.

Zapisywanie i stosowanie dopasowań predefiniowanych

Panel Właściwości zawiera menu Ustawienia predefiniowane zawierające ustawienia predefiniowane narzędzia, które zostało kliknięte w panelu Dopasowania. Pozwala też zapisywać i stosować ustawienia predefiniowane dla dopasowań Poziomy, Krzywe, Ekspozycja, Barwa/Nasycenie, Czarno-biały, Mieszanie kanałów i Kolor selektywny. Zapisanie ustawienia predefiniowanego powoduje dodanie go do listy ustawień predefiniowanych.

 • Aby zapisać ustawienia dopasowania jako ustawienia domyślne, wybierz opcję Zapisz ustawienia domyślne z menu panelu Właściwości.
 • Aby zastosować ustawienia predefiniowane, wybierz je z menu Ustawienia predefiniowane w panelu Właściwości.

Automatyczne zaznaczanie pól tekstowych oraz dedykowane narzędzie do dopasowywania

Jeśli parametry dopasowania są często zmieniane za pomocą pól tekstowych lub narzędzia ukierunkowanego dopasowania, wówczas można usprawnić sobie pracę, korzystając z automatycznego wybierania tych elementów.

 1. W panelu Właściwości wybierz opcję Automatyczny wybór parametru lub Automatyczny wybór narzędzia ukierunkowanego dopasowania.

  Uwaga:

  Jeśli preferujesz wybieranie pól tekstowych tylko wtedy, gdy są potrzebne, użyj klawiszy Shift-Enter (Windows) lub Shift-Return (Mac OS).

Polecenia dotyczące dopasowań kolorów

Użytkownicy programu mają do dyspozycji następujące polecenia do dopasowywania kolorów:

Automatyczne dopasowywanie poziomów

Pozwala szybko skorygować balans kolorów obrazu. Nazwa tego polecenia sugeruje automatyczne dopasowanie, ale zachowanie funkcji Auto-kolor można regulować. Zobacz Usuwanie kolorowej poświaty za pomocą polecenia Auto-kolor.

Polecenie Poziomy

Pozwala dopasować balans kolorów przez określanie rozkładu pikseli między poszczególne kanały kolorów. Zobacz Dopasowywanie kolorów za pomocą polecenia Poziomy.

Polecenie Krzywe

Polecenie zapewnia 14 punktów kontrolnych do sterowania podświetleniami, półcieniami i cieniami poszczególnych kanałów. Zobacz Przegląd krzywych.

Polecenie Ekspozycja

Umożliwia dopasowanie tonów przy użyciu obliczeń w liniowej przestrzeni kolorów. Polecenie Ekspozycja jest przeznaczone głównie dla obrazów HDR. Zobacz Dopasowywanie ekspozycji na potrzeby obrazów HDR.

Polecenie Jaskrawość

Umożliwia dopasowanie nasycenia kolorów w celu zminimalizowania przycinania kolorów. Zobacz Dopasowywanie nasycenia kolorów za pomocą polecenia Jaskrawość.

Polecenie Filtr fotograficzny

Umożliwia wykonanie korekty kolorów przez symulowanie efektów fotografii wykonywanych z rzeczywistym filtrem Kodak Wratten lub Fuji (założonym na obiektyw).

Polecenie Balans kolorów

Pozwala zmienić ogólną kompozycję kolorów obrazu. Zobacz Stosowanie dopasowania Balans kolorów.

Polecenie Barwa/Nasycenie

Pozwala dopasować barwę, nasycenie i jasność całego obrazu lub poszczególnych kolorów składowych. Zobacz Dopasowywanie barwy i nasycenia.

Polecenie Dopasuj kolor

Pozwala dopasować kolor na jednym zdjęciu do koloru innego zdjęcia, kolor z jednej warstwy do koloru innej, a także kolor jednego zaznaczenia na danym obrazie do innego zaznaczenia na tym samym lub innym obrazie. Polecenie to umożliwia również korekty luminancji i zakresu kolorów oraz neutralizację kolorowej poświaty. Zobacz Uzgadnianie kolorów na różnych obrazach.

Polecenie Zastąp kolor

Pozwala zastąpić zadane kolory obrazu nowymi wartościami. Zobacz Zastępowanie kolorów obiektów obrazu.

Polecenie Kolor selektywny

Pozwala dopasować udział kolorów podstawowych w poszczególnych składowych koloru. Zobacz Korekty koloru selektywnego.

Polecenie Mieszanie kanałów

Umożliwia modyfikację kanału koloru i wprowadzanie korekt barwnych, które trudno byłoby osiągnąć za pomocą innych narzędzi do dopasowywania kolorów. Zobacz Mieszanie kanałów kolorów.

Korygowanie kolorów

Wszystkie narzędzia programu Photoshop do korygowania kolorów działają w taki sam sposób: przekształcają dany zakres wartości pikseli w inny zakres. Różnice między nimi dotyczą rodzaju przekształcenia i stopnia kontroli nad nim. Narzędzia do dopasowywania kolorów i ustawienia ich opcji są dostępne na panelu Dopasowania. Omówienie narzędzi do dopasowywania kolorów znajduje się w sekcji Polecenia do korekty kolorów.

Kolory obrazu można dopasowywać na różne sposoby. Najbardziej elastyczna metoda polega na użyciu warstwy dopasowania. W przypadku wybrania narzędzia dopasowania koloru na panelu Dopasowania programu Photoshop automatycznie tworzy warstwę dopasowania. Warstwy dopasowania pozwalają użytkownikowi eksperymentować z różnymi dopasowaniami kolorów i tonów bez konieczności całkowitej zmiany pikseli. Wszelkie zmiany są przechowywane na warstwie dopasowania — można ją przyrównać do woalki, zza której widać rzeczywiste warstwy obrazu.

 1. Jeśli zmiany mają dotyczyć tylko fragmentu obrazu, najpierw należy go zaznaczyć. W przeciwnym razie zostanie dopasowany cały obraz.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę dopasowania w panelu Dopasowania.
  • Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy dopasowania na panelu Warstwy.

  Uwaga:

  Można też zastosować dopasowania bezpośrednio do warstwy obrazu, wybierając polecenie Obraz > Dopasowania i wybierając polecenie z podmenu. Należy pamiętać, że użycie tej metody spowoduje usunięcie informacji z obrazu.

  Nowa warstwa dopasowania zawiera maskę warstwy, która domyślnie jest pusta (biała), co oznacza, że dopasowanie jest stosowane do całego obrazu. (Jeśli podczas dodawania warstwy dopasowania będzie istniało aktywne zaznaczenie, początkowa maska warstwy spowoduje ukrycie niezaznaczonego obszaru przy użyciu koloru czarnego). Korzystając z narzędzia Pędzel, można zamalować na czarno obszary maski w celu oznaczenia obszarów obrazu, których dopasowanie nie ma dotyczyć. Zobacz Edycja maski warstwy.

 3. Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie dopasowań na obrazie, kliknij ikonę Pokaż/Ukryj warstwę w panelu Właściwości.

  Uwaga:

  Aby anulować zmiany, kliknij przycisk Wyzeruj .

Zapisywanie ustawień dopasowań

Program pozwala zapisać ustawienia dopasowań kolorów, a potem stosować je do innych plików. Po zapisaniu ustawienia jest ono dostępne z poziomu menu Ustawienia predefiniowane w panelu Właściwości. Będzie również można wybrać opcję Wczytaj ustawienia domyślne z menu okna dialogowego dopasowań. W przypadku zapisywania ustawień dopasowań kolorów za pomocą polecenia Dopasuj kolor zobacz Dopasowywanie kolorów na różnych obrazach.

 • Aby zapisać ustawienie w menu Ustawienia predefiniowane, wybierz opcję Zapisz ustawienia predefiniowane z menu panelu. Ta opcja jest dostępna dla dopasowań Poziomy, Krzywe, Ekspozycja, Barwa/Nasycenie, Czarno-biały, Mieszanie kanałów i Kolor selektywny.
 • Aby zapisać ustawienie w oknie dialogowym dopasowania obrazu Cienie/Podświetlenia lub Zastąp kolor, kliknij przycisk Zapisz. W oknie dialogowym dopasowania obrazu Poziomy, Krzywe, Ekspozycja, Barwa/Nasycenie, Czarno-Biały, Mieszanie kanałów lub Kolor selektywny wybierz z menu panelu polecenie Zapisz ustawienia predefiniowane. Wprowadź nazwę ustawienia i kliknij przycisk Zapisz.

Ponowne stosowanie ustawień dopasowania

Po zapisaniu ustawienia dopasowania będzie ono przechowywane w ustawieniach domyślnych i będzie je można zastosowane ponownie.

 • Wybierz ustawienie predefiniowane dopasowania z menu Ustawienia predefiniowane w panelu Właściwości.
 • W oknie dialogowym dopasowania kliknij przycisk Wczytaj. Odszukaj i otwórz zapisany plik dopasowania. Zapisane ustawienia domyślne są wyświetlane w menu Ustawienia domyślne w oknach dialogowych Krzywe, Czarno-biały, Ekspozycja, Barwa/Nasycenie, Kolor selektywny, Poziomy i Mieszanie kanałów. Jeśli menu wyskakujące Ustawienia domyślne nie zawiera określonych ustawień domyślnych, wybierz polecenie Wczytaj ustawienia domyślne, aby wczytać ustawienia z innego położenia.

Aby usunąć standardowe ustawienia domyślne, przejdź do podanych poniżej folderów, przenieś ustawienia domyślne poza te foldery i uruchom ponownie programu Photoshop.

 • Windows: [dysk startowy]:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [numer wersji]\Presets\[typ dopasowania]\[nazwa ustawienia predefiniowanego]

 • Mac OS: [dysk startowy]/Programy/Adobe Photoshop [numer wersji]/Presets/[typ dopasowania]/[nazwa ustawienia predefiniowanego]

Korygowanie kolorów na obrazach CMYK i RGB

W trybie RGB można przeprowadzać wszystkie dopasowania kolorów i tonów, a w trybie CMYK — niemal wszystkie, jednak wybór trybu powinien być przemyślany. Należy unikać wielokrotnych konwersji trybów, ponieważ przy każdej takiej operacji wartości kolorów są zaokrąglane, a zatem stają się coraz mniej dokładne. Jeśli obrazy RGB są przeznaczone do wyświetlania na ekranie, nie powinny być konwertowane do trybu CMYK. W przypadku obrazów CMYK przeznaczonych do rozbarwiania i drukowania nie należy wprowadzać korekt w trybie RGB.

Jeśli obraz musi zostać przekonwertowany z jednego trybu do innego, najlepiej jest przeprowadzić większość korekt tonów i kolorów w trybie RGB. Następnie można dopracować szczegóły w trybie CMYK. Zalety pracy w trybie RGB są następujące:

 • Tryb RGB ma mniej kanałów. Dzięki temu jest używana mniejsza ilość pamięci komputera.

 • Tryb RGB zapewnia szerszy zakres kolorów niż tryb CMYK, a po korekcie najczęściej jest zachowywana większa liczba kolorów.

  Można przeprowadzić próbę ekranową kolorów, aby zasymulować na ekranie kolory odtwarzane przez konkretne urządzenie wyjściowe. Zobacz Informacje o ekranowych próbach kolorów.

Uwaga:

Gdy obraz jest edytowany w trybie RGB, można otworzyć drugie okno z podglądem kolorów w trybie CMYK. Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Nowe okno dla (nazwa pliku), aby otworzyć drugie okno. W podmenu Ustawienia próby zaznacz opcję Robocza CMYK, a następnie wybierz polecenie Próba kolorów, aby włączyć podgląd CMYK w jednym z okien.

Identyfikacja kolorów spoza przestrzeni

Gama jest to zakres kolorów, które mogą zostać wyświetlone lub wydrukowane w danym systemie. Kolor możliwy do wyświetlenia w trybie RGB przy ustawieniu CMYK może być kolorem spoza przestrzeni, czyli niemożliwym do wydrukowania.

W trybie RGB kolory spoza przestrzeni można zidentyfikować w następujący sposób:

 • Za każdym razem, gdy kursor jest przesuwany nad kolorem spoza przestrzeni, na panelu Informacje (obok wartości CMYK) pojawia się wykrzyknik.

 • W panelach Próbnik kolorów i Kolor pojawia się trójkąt ostrzegawczy . W przypadku zaznaczenia koloru spoza przestrzeni jest wyświetlany jego najbliższy odpowiednik z przestrzeni CMYK. Aby wybrać odpowiednik CMYK, należy kliknąć na trójkącie lub próbce koloru.

  Podczas konwersji obrazu RGB na tryb CMYK program Photoshop automatycznie sprowadza do przestrzeni CMYK wszystkie kolory spoza niej. Niektóre opcje konwersji mogą powodować częściową utratę szczegółowości obrazu. Kolory spoza przestrzeni można zidentyfikować i przed przeprowadzeniem konwersji poprawić ręcznie. W celu podświetlenia kolorów spoza przestrzeni można użyć polecenia Alarm przestrzeni kolorów.

Wyszukiwanie kolorów spoza przestrzeni

 1. Wybierz polecenie Widok > Ustawienia próby, a następnie wybierz profil próby, na którym ma być oparty alarm przestrzeni kolorów.
 2. Wybierz polecenie Widok > Alarm przestrzeni kolorów.

Wszystkie piksele poza przestrzenią bieżącego profilu próby zostaną podświetlone na szaro.

Zmiana koloru ostrzegawczego

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Przezroczystość i gama.
  • (Mac OS) Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Przezroczystość i gama.
 2. W obszarze Alarm przestrzeni kolorów kliknij w polu kolorów, aby wyświetlić Próbnik kolorów. Następnie wybierz nowy kolor ostrzegawczy i kliknij przycisk OK.

  Najlepsze efekty przynosi wybranie koloru, którego nie ma na obrazie.

 3. Wprowadź wartość w polu Krycie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Od tej opcji zależy, jak mocno obraz będzie przebijał spod koloru ostrzegawczego. Wartości mogą należeć do zakresu od 1 do 100%.

  Kolor alarmu przestrzeni kolorów w programie Photoshop
  Obraz pierwotny i podgląd kolorów spoza przestrzeni; jako kolor alarmu przestrzeni kolorów wybrano niebieski.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online