Informacje o warstwach w programie Photoshop

Warstwy w programie Photoshop są jak arkusze przezroczystych folii ułożonych w stosy. Analogia z folią jest o tyle trafna, że przez przezroczyste obszary danej warstwy widać elementy znajdujące się pod nią. Przesuwasz warstwę w celu umieszczenia na niej zawartości tak, jak przesuwasz folię na stosie. Możesz także zmienić krycie warstwy tak, aby zawartość stała się częściowo przezroczysta.

Reprezentacja warstw w programie Photoshop
Przezroczyste obszary warstwy umożliwiają oglądanie warstw poniżej.

Możesz zastosować warstwy do wykonania zadań takich jak, składanie wielu obrazów lub dodanie grafiki wektorowej. Zastosuj style warstwy, gdy chcesz uzyskać specjalny efekt taki, jak cień lub blask.

Wprowadzenie do warstw

Wprowadzenie do warstw
Train Simple

Porządkowanie warstw w programie Photoshop

Każdy nowy obraz zawiera jedną warstwę. W trakcie pracy nad obrazem możesz dodawać nowe warstwy, zestawy warstw i efekty warstw. Ich liczba jest ograniczona tylko wielkością pamięci komputera.

Praca z warstwami odbywa się na panelu Warstwy. Grupy warstw umożliwiają porządkowanie warstw i zarządzanie nimi. Korzystając z grup. można porządkować warstwy według różnych kryteriów, co pozwala uniknąć nieporządku na panelu Warstwy. Grupy można zagnieżdżać wewnątrz innych grup. Grupy warstw umożliwiają też jednoczesne przypisywanie atrybutów i masek do wielu warstw.

Wskazówki dotyczące pracy z warstwami można uzyskać w samouczku wideo Porządkowanie materiałów za pomocą warstw i grup warstw.

Warstwy programu Photoshop — edycja bezpieczna

Czasami warstwy nie zawierają żadnej widocznej zawartości. Na przykład, warstwa dopasowania utrzymuje ustawienia tonów i kolorów, które oddziałują na warstwy pod nimi. Zamiast bezpośrednio edytować piksele obrazu, można edytować warstwę dopasowania i pozostawić umieszczone pod nią piksele niezmienione.

Specjalny typ warstwy, nazywany Obiektem inteligentnym, zawiera jedną lub więcej warstw zawartości. Możesz przekształcić (skalować, pochylać lub zmieniać kształt) obiekt inteligentny bez konieczności bezpośredniego edytowania pikseli obrazu. Możesz także edytować obiekt inteligentny jako osobny obraz nawet po umieszczeniu go w obrazie programu Photoshop. Obiekty inteligentne mogą również zawierać inteligentne efekty filtrujące, które pozwalają na bezpieczne zastosowanie do obrazów tak, że można je później stroić lub usunąć. Zobacz Bezpieczne edytowanie i Praca z obiektami inteligentnymi.

Warstwy wideo

Możesz użyć warstw wideo, aby dodać wideo do obrazu. Po zaimportowaniu klipu wideo do obrazu jako warstwy wideo można maskować warstwę, przekształcać ją, stosować efekty warstwy, malować w poszczególnych klatkach lub rasteryzować pojedynczą klatkę i konwertować ją na warstwę standardową. Panel Oś czasu umożliwia odtwarzanie wideo wewnątrz obrazów i daje dostęp do poszczególnych klatek. Zobacz Obsługiwane formaty plików wideo i sekwencji obrazów.

Omówienie panelu Warstwy w programie Photoshop

W panelu Warstwy programu Photoshop są wyświetlane wszystkie warstwy, grupy warstw i efekty warstw dla danego obrazu. Panel Warstwy umożliwia tworzenie nowych warstwy, wyświetlanie i ukrywanie warstw oraz korzystanie z grup warstw. W menu panelu Warstwy są dostępne dodatkowe polecenia i opcje.

Panel warstwy w programie Photoshop
Panel Warstwy w programie Photoshop

A. Menu panelu Warstwy B. Filtr C. Grupa warstw D. Warstwa E. Rozwijanie/Zwijanie efektów warstwy F. Efekt warstwy G. Miniaturka warstwy 

Wyświetlanie panelu Warstwy w programie Photoshop

 1. Wybierz polecenie Okno > Warstwy.

Wybieranie polecenia z menu panelu Warstwy w programie Photoshop

 1. Kliknij trójkąt w prawym górnym rogu panelu.

Zmienianie rozmiaru miniaturek warstwy w programie Photoshop

 1. Z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Opcje panelu, a następnie wybierz rozmiar miniaturki.

Zmienianie zawartości miniaturki

 1. Z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Opcje panelu, a następnie zaznacz opcję Cały dokument, aby wyświetlić zawartość całego dokumentu. Aby miniaturka pokazywała tylko obszar warstwy zajmowany przez obiekty, wybierz opcję Granice warstwy.

  Uwaga:

  W celu zwiększenia wydajności programu i uzyskania dodatkowego miejsca na ekranie funkcję miniaturek można wyłączyć.

Rozwijanie i zwijanie grup warstw

 1. Kliknij trójkąt po lewej stronie folderu grupy. Zobacz Wyświetlanie warstw i ich grup o obrębie grupy.

Filtrowanie warstw programu Photoshop

W górnej części panelu Warstwy znajdują się opcje filtrowania, które umożliwiają szybkie znajdowania kluczowych warstw w złożonych dokumentach. Można wyświetlać podzbiory warstw według nazwy, rodzaju, efektu, trybu, atrybutu lub etykiety koloru.

Opcje warstw filtrowania w panelu Warstwy programu Photoshop
Opcje warstw filtrowania w panelu Warstwy

 1. Wybierz typ filtra z menu podręcznego.

 2. Wybierz lub wprowadź kryteria filtrowania.

 3. Kliknij przycisk przełączania, aby włączyć lub wyłączyć filtrowanie warstw.

Konwertowanie tła i warstw w programie Photoshop

Gdy zostanie utworzony nowy obraz o białym lub kolorowym tle, obraz znajdujący się na samym spodzie na panelu Warstwy otrzyma nazwę Tło. Obraz może mieć tylko jedną warstwę tła. Jej miejsce pośród innych warstw, tryb mieszania oraz krycie nie mogą ulegać żadnym zmianom. Tło można przekonwertować do warstwy standardowej, dla której można zmieniać wspomniane atrybuty.

Nowo utworzony obraz o przezroczystej zawartości nie ma warstwy tła. Ograniczenia warstwy tła nie dotyczą warstwy umieszczonej na samym spodzie, dlatego można dowolnie zmieniać jej położenie na panelu Warstwy, jej tryb mieszania oraz krycie.

Konwertowanie tła na warstwę w programie Photoshop

 1. Kliknij dwukrotnie opcję Tło w panelu Warstwy lub wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Warstwa z tła.

 2. Ustaw opcje warstwy. Zobacz Tworzenie warstw i grup.

 3. Kliknij przycisk OK.

Konwertowanie warstwy na tło w programie Photoshop

 1. Zaznacz warstwę w panelu Warstwy w programie Photoshop.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Tło z warstwy.

  Wszelkie przezroczyste piksele obecne w warstwie otrzymują kolor tła, a sama warstwa zostaje przesunięta na sam spód układu warstw.

  Uwaga:

  Tła nie można utworzyć przez nadanie zwykłej warstwie nazwy Tło. Należy w tym celu użyć polecenia Tło z warstwy.

Samouczek wideo: Przekształcanie warstwy tła w normalną warstwę

Samouczek wideo: Przekształcanie warstwy tła w normalną warstwę
Scott Kelby

Powielanie warstw w programie Photoshop

Warstwy można powielać w obrębie jednego obrazu, lub między obrazami.

Powielanie warstwy lub grupy warstw w obrębie jednego obrazu w programie Photoshop

 1. Zaznacz warstwę lub grupę w panelu Warstwy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij warstwę lub grupę na przycisk Utwórz nową warstwę .

  • Z menu Warstwy lub z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Powiel warstwę lub Powiel grupę. Wpisz nazwę warstwy lub grupy i kliknij OK.

Powielanie warstwy lub grupy do innego obrazu w programie Photoshop

 1. Otwórz obraz źródłowy i docelowy.

 2. W panelu Warstwy obrazu źródłowego zaznacz co najmniej jedną warstwę lub grupę warstw.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij warstwę lub grupę z panelu Warstwy do obrazu docelowego.

  • Używając narzędzia Przesuwanie , przeciągnij obiekt z obrazu źródłowego do docelowego. Powielona warstwa lub grupa zostanie wyświetlona nad warstwą aktywną na panelu Warstwy obrazu docelowego. Jeśli elementy zostaną przeciągnięte z wciśniętym klawiszem Shift, będą wyświetlane w tym samym miejscu co na obrazie źródłowym (o ile obraz źródłowy i docelowy mają takie same wymiary w pikselach) lub na środku okna dokumentu (jeśli obraz źródłowy i docelowy mają inne wymiary).

  • Z menu Warstwy lub z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Powiel warstwę lub Powiel grupę. Z menu podręcznego Dokument wybierz dokument docelowy i kliknij OK.

  • Wybierz polecenie Zaznacz > Wszystko, aby zaznaczyć wszystkie piksele na warstwie, a następnie wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. Następnie do obrazu docelowego zastosuj polecenie Edycja > Wklej. (W tej metodzie kopiowane są tylko piksele, z wyłączeniem właściwości warstwy, takich jak tryb mieszania.)

Tworzenie nowego dokumentu z warstwy lub grupy w programie Photoshop

 1. Zaznacz warstwę lub grupę w panelu Warstwy.

 2. Z menu Warstwy lub z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Powiel warstwę lub Powiel grupę.

 3. Z menu podręcznego Dokument wybierz polecenie Nowy i kliknij przycisk OK.

Próbka z wszystkich widocznych warstw w programie Photoshop

Domyślnie, przy pracy z narzędziami Pędzel mieszający, Różdżka, Smużenie, Rozmycie, Wyostrzanie, Wiadro z farbą, Stempel i Pędzel korygujący, stosowany jest kolor pobrany z pikseli warstwy aktywnej. Znaczy to, że zarówno smużenie, jak i próbkowanie może dotyczyć jednej warstwy.

 1. Aby zastosować wymienione narzędzia do smużenia lub próbkowania pikseli na wszystkich widocznych warstwach, zaznacz na pasku opcji pozycję Próbkuj wszystkie warstwy.

Zmiana preferencji przezroczystości

 1. W systemie Windows, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Przezroczystość i gamut. W systemie Mac OS, wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Przezroczystość i gamut.
 2. Wybierz wielkość i kolor siatki przezroczystości lub ustaw opcję Rozmiar oczek jako Brak, aby ukryć siatkę przezroczystości.
 3. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online