Dowiedz się, jak łatwo maskować obrazy. Kształty i tekst można przekształcać w ramki, które mogą służyć jako symbole zastępcze i być wypełniane obrazami. Obraz można łatwo zastąpić, upuszczając w ramce inny obraz. Program automatycznie skaluje obraz, aby go dopasować.

Tworzenie ramki zastępczej

Są dostępne następujące metody tworzenia ramek zastępczych na obrazy:

 • Przy użyciu narzędzia Ramka narysuj pustą ramkę prostokątną lub o kształcie elipsy na obszarze roboczym.
 • Dowolny istniejący kształt lub tekst można przekonwertować na ramkę.
 • Kiedy na obszarze roboczym istnieje obraz, narzędzie Ramka pozwala rysować w odpowiednim obszarze obrazu.

Tworzenie ramek przy użyciu narzędzia Ramka

 1. Wybierz narzędzie Ramka z panelu narzędzi lub naciśnij klawisz K.
 2. Na pasku opcji wybierz ramkę prostokątną lub w kształcie elipsy .
 3. Narysuj nową ramkę na obszarze roboczym.

Konwertowanie dowolnego kształtu lub tekstu na ramkę

 1. W panelu Warstwy kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (macOS) warstwę tekstu lub kształtu i z menu kontekstowego wybierz polecenie Konwertuj na ramkę.
 2. W oknie dialogowym Nowa ramka wpisz wartość w polu Nazwa i ustaw wartości Szerokość i Wysokość ramki.
 3. Kliknij przycisk OK.

Rysowanie ramki na istniejącym obrazie w obszarze roboczym

 1. Wybierz narzędzie Ramka z panelu narzędzi lub naciśnij klawisz K.
 2. Na pasku opcji wybierz ramkę prostokątną lub w kształcie elipsy.
 3. Mając obraz na obszarze roboczym, narysuj ramkę w odpowiedniej części tego obrazu.
 4. Po narysowaniu ramki obraz zostanie zamaskowany jej obramowaniem.
Podczas rysowania ramki na warstwie pikseli lub przeciągania warstwy pikseli do pustej ramki w panelu Warstwy ta warstwa pikseli jest automatycznie konwertowana na obiekt inteligentny.
Przeciągnij zasób Adobe Stock lub zasób bibliotek z panelu Biblioteki do ramki.
Obraz wyszukany w usłudze Adobe Stock można umieścić w ramce.

Umieszczanie obrazu w ramce

Zawartość jest zawsze umieszczana w ramkach jako obiekty inteligentne, dzięki czemu można ją skalować bez modyfikowania. Zawartość jest automatycznie skalowana w celu dopasowania do ramki. Zawartość można umieścić w ramce na kilka sposobów:

 • Przeciągnij zasób Adobe Stock lub zasób bibliotek z panelu Biblioteki do ramki. Zasób zostanie umieszczony jako obiekt inteligentny, który będzie domyślnie połączony z Bibliotekami Creative Cloud. Aby uzyskać oryginalną, oddzielną warstwę (niepołączoną z Bibliotekami), przytrzymaj klawisz Alt (Windows) / Option (macOS) podczas przeciągania z panelu Biblioteki lub użyj polecenia Umieść warstwy w panelu Biblioteki.
 • Przeciągnij obraz z dysku lokalnego do ramki. Obraz zostanie umieszczony jako osadzony obiekt inteligentny. Aby utworzyć połączony obiekt inteligentny, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) / Option (macOS) podczas przeciągania i opuszczania obrazu.
 • Zaznacz klatkę. Na pasku menu wybierz polecenie Plik > Umieść połączone lub Umieść osadzone. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz obraz, który chcesz umieścić w zaznaczonej ramce. Obraz zostanie umieszczony jako połączony lub osadzony obiekt inteligentny.
 • W panelu Warstwy przeciągnij warstwę pikseli na pustą ramkę. Warstwa pikseli zostanie automatycznie przekonwertowana na obiekt inteligentny.  

Warstwa ramki w panelu Warstwy

W panelu Warstwy ramki są oznaczone typem warstwy Ramka. Warstwa ramki zawiera dwie miniaturki — ramki i zawartości.

Warstwa ramki w panelu Warstwy
Warstwa ramki w panelu Warstwy

A. Miniaturka ramki B. Miniaturka zawartości; obiekt inteligentny połączony z Bibliotekami C. Warstwa ramki 

Uwaga:

Jeśli dokument z warstwami ramek zostanie otwarty w programie Photoshop CC 2018 lub wcześniejszym, warstwa ramki zostanie otwarta jako obiekt inteligentny z nałożoną maską wektorową.

Zaznaczanie ramki lub jej zawartości

Ramkę i jej zawartość można zaznaczyć razem lub oddzielnie. Umożliwia to niezależne przekształcanie ramek i zawartości.  

Stany zaznaczenia ramki i jej zawartości
Stany zaznaczenia ramki i zawartego w niej obrazu.

A. Zaznaczono ramkę i jej obraz. B. Zaznaczono tylko obraz (widać włączone opcje przekształcania). C. Zaznaczono tylko ramkę. 

Zaznaczanie ramki i jej obrazu

Aby zaznaczyć ramkę wraz z jej obrazem, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Kliknij obraz w ramce w obszarze roboczym.
 • Kliknij warstwę ramki w panelu Warstwy.

W tym stanie zaznaczenia można jednocześnie przesuwać i przekształcać ramkę oraz obraz.  

Zaznaczanie samego obrazu

Aby zaznaczyć obraz bez jego ramki, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Kliknij obraz dwukrotnie w obszarze roboczym.
 • Kliknij miniaturkę zawartości warstwy ramki w panelu Warstwy.

W tym stanie zaznaczenia można niezależnie przekształcać obraz w ramce.Ponowne dwukrotne kliknięcie w tym stanie zaznaczenia przywraca zaznaczenie ramki razem z obrazem.

Zaznaczanie samej ramki

Aby zaznaczyć tylko ramkę, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • W dowolnym z powyższych stanów zaznaczenia kliknij obramowanie ramki w obszarze roboczym.
 • Kliknij miniaturkę ramki warstwy ramki w panelu Warstwy.

Teraz można przekształcać samą ramkę.     

Zastępowanie zawartości ramki

Upuszczenie nowego obrazu w ramce powoduje zastąpienie bieżącego obrazu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij obraz z panelu Biblioteki do ramki w obszarze roboczym lub na warstwę ramki w panelu Warstwy.
 • Przeciągnij obraz z dysku lokalnego do ramki w obszarze roboczym.
 • Zaznacz ramkę lub jej obraz i użyj opcji w obszarze Wstaw obraz w panelu Właściwości: Znajdź w usłudze Adobe Stock, Otwórz biblioteki, Umieść z dysku lokalnego — połączony lub Umieść z dysku lokalnego — osadzony.
 • Zaznacz klatkę. Na pasku menu wybierz polecenie Plik > Umieść połączone lub Umieść osadzone. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz obraz, który chcesz umieścić w zaznaczonej ramce.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online