Uwaga:

Potrzebujesz pomocy w zakresie modyfikowania zaznaczenia? Zobacz Dopasowywanie obszaru zaznaczenia.

Przesuwanie zaznaczenia

 1. Wybierz narzędzie Przesuwanie .
 2. Umieść kursor wewnątrz krawędzi zaznaczenia i przeciągnij je w nowe miejsce. Jeśli zaznaczenie obejmuje kilka obszarów, narzędzie przesunie je wszystkie.

  Przesuwanie zaznaczenia w programie Photoshop
  Pierwotne zaznaczenie (po lewej) oraz zaznaczenie po przesunięciu za pomocą narzędzia Przesuwanie (po prawej)

Kopiowanie i wklejanie zaznaczeń

Narzędzie Przesuwanie można wykorzystać do kopiowania zaznaczeń w czasie przeciągania ich w obszarze obrazu lub pomiędzy obrazami. Zaznaczenia mogą być kopiowane i przenoszone za pomocą poleceń Kopiuj, Kopiuj scalone, Wytnij i Wklej. Przeciąganie za pomocą narzędzia Przesunięcie pozwala zaoszczędzić miejsce w pamięci, ponieważ podczas tej operacji nie jest używany schowek.

Przy wklejaniu zaznaczenia lub warstwy pomiędzy obrazami o różnych rozdzielczościach wklejane dane zachowują wymiary w pikselach. Operacja taka może spowodować, że wklejony element nie będzie dostosowany do proporcji nowego obrazu. Aby nadać obrazowi źródłowemu i docelowemu tę samą rozdzielczość przed skopiowaniem i wklejeniem zaznaczenia, można skorzystać z polecenia Rozmiar obrazu. Można też użyć polecenia Przekształcanie swobodne, które zmienia rozmiar wklejanej zawartości.

Uwaga:

W zależności od ustawień zarządzania kolorem i profilu kolorów pliku (lub importowanych danych), na ekranie może pojawić się komunikat z prośbą o określenie zasad postępowania z kolorami pliku (lub importowanych danych).

Omówienie poleceń kopiowania i wklejania

Kopiowanie

Kopiowany jest zaznaczony obszar warstwy aktywnej.

Kopiuj scalone

Powstaje scalona kopia wszystkich widocznych warstw zaznaczonego obszaru.

Wklej

Skopiowane zaznaczenie jest wklejane do innej części obrazu lub do innego obrazu w postaci nowej warstwy. Jeżeli na obrazie istnieje zaznaczenie, to skopiowane zaznaczenie jest wklejane nad nim. Gdy nie ma aktywnego zaznaczenia, skopiowane zaznaczenie jest wklejane na środku obszaru dokumentu.

Wklej lokalnie

Jeśli schowek zawiera dane pikseli skopiowane z innego dokumentu programu Photoshop, zaznaczenie jest wklejane w dokumencie docelowym w to samo położenie względne, w którym znajdowało się w dokumencie źródłowym.

Wklej do lub Wklej na zewnątrz

Skopiowane zaznaczenie jest wklejane do innego zaznaczenia lub na zewnątrz innego zaznaczenia w dowolnym obrazie. Zaznaczenie źródłowe jest wklejane na nowej warstwie, a krawędź zaznaczenia docelowego jest konwertowana na maskę warstwy.

Kopiowanie zaznaczenia

 1. Zaznacz obszar przeznaczony do skopiowania.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Kopiuj, lub Edycja > Kopiuj scalone.

Kopiowanie zaznaczenia podczas przeciągania

 1. Wybierz narzędzie Przesuwanie  lub przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) albo Command (Mac OS), aby włączyć narzędziePrzesuwanie.
 2. Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij zaznaczenie przeznaczone do skopiowania.

  Kopiowanie pomiędzy obrazkami polega na przeciąganiu zaznaczenia z okna obrazka aktywnego na okno obrazka docelowego. Jeśli nie ma zaznaczenia, skopiowana zostaje cała aktywna warstwa. W czasie przeciągania zaznaczenia nad oknem innego obrazka, okno to może zostać wyróżnione podświetloną ramką, co oznacza, że można w nim upuścić zaznaczenie.

  Przeciąganie zaznaczenia do innego obrazu w programie Photoshop
  Przeciąganie zaznaczenia do innego obrazu

Tworzenie wielu kopii zaznaczenia w obrębie obrazu

 1. Wybierz narzędzie Przesuwanie  lub przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) albo Command (macOS), aby włączyć narzędzie Przesuwanie.
 2. Skopiuj znaczenie:
  • Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij zaznaczenie.

  • Aby skopiować zaznaczenie i przesunąć duplikat o 1 piksel, wciśnij klawisz Alt lub Option i użyj klawisza strzałki.

  • Aby skopiować zaznaczenie i przesunąć duplikat o 10 pikseli, wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS) i użyj klawisza strzałki.

   Tak długo, jak klawisze Alt lub Option są wciśnięte, każde kliknięcie na klawiszach strzałek tworzy kopię zaznaczenia i przesuwa ją o określoną odległość od ostatniej kopii. W takim przypadku kopie powstają na tej samej warstwie.

Wklejanie jednego zaznaczenia do innego lub na zewnątrz innego

 1. Wytnij lub skopiuj część obrazu przeznaczoną do wklejenia.
 2. W tym samym lub innym obrazie zaznacz obszar, który ma zostać wklejony do innego zaznaczenia lub na zewnątrz innego zaznaczenia.

  Uwaga:

  W wypadku wklejania na zewnątrz innego zaznaczenia zaznacz obszar mniejszy od skopiowanego zaznaczenia.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Wklej specjalnie > Wklej do. Zawartość zaznaczenia źródłowego pojawi się w obrębie zaznaczenia docelowego.

  • Wybierz polecenie Edycja > Wklej specjalnie > Wklej na zewnątrz. Zawartość zaznaczenia źródłowego pojawi się wokół zaznaczenia docelowego.

  Zastosowanie polecenia Wklej do lub Wklej na zewnątrz spowoduje powstanie nowej warstwy i nowej maski obrazu. Nowa warstwa w panelu Warstwy zawiera miniaturkę warstwy dla wklejonego zaznaczenia obok miniaturki maski warstwy. Podstawą dla maski warstwy jest zaznaczenie do którego została wklejona nowa zawartość: zaznaczenie to nie jest maskowane (ma kolor biały), podczas gdy reszta warstwy jest maskowana (ma kolor czarny). Warstwa i maska warstwy nie są połączone — oznacza to, że można przesuwać je niezależnie od siebie.

  Stosowanie polecenia Wklej do w programie Photoshop
  Stosowanie polecenia Wklej do

  A. Zaznaczone szyby okna B. Kopiowany obraz C. Wklej do, polecenie D. Miniaturki warstw i maska warstwy w panelu Warstwy E. Wklejony obraz po przemieszczeniu 
 4. Wybierz narzędzie Przesuwanie  lub uaktywnij je, wciskając klawisz Ctrl (Windows) albo Command (Mac OS). Przeciągaj zawartość źródłową do momentu, aż wybrana jej część wyświetli się poprzez maskę.
 5. Aby określić stopień prześwitywania obrazu pod spodem, kliknij miniaturkę maski warstwy w panelu Warstwy, wybierz narzędzie do malowania i edytuj maskę:
  • Aby ukryć większą część obrazu umieszczonego pod warstwą, należy pomalować maskę na czarno.

  • Aby odkryć większą część obrazu umieszczonego pod spodem, należy pomalować maskę na biało.

  • Aby częściowo odkryć obraz umieszczony pod spodem, należy pomalować maskę na szaro.

 6. Po zakończeniu edycji wybierz polecenie Warstwa > Scal w dół, aby scalić nową warstwę i maskę warstwy z warstwą umieszczoną pod nią i wprowadzić na stałe dokonane zmiany.

Kopiowanie i wklejanie między aplikacjami

Polecenia Wytnij, Kopiuj lub Wklej pozwalają kopiować zaznaczenia z programu Photoshop i wklejać je do innych aplikacji, lub wklejać kompozycje pobrane z innych aplikacji do programu Photoshop. Wycięte lub skopiowane zaznaczenie pozostaje w schowku, aż do wycięcia lub skopiowania innego zaznaczenia. Kopiowanie kompozycji pomiędzy programami Photoshop i Illustrator może odbywać się metodą przeciągania i upuszczania.

W niektórych przypadkach zawartość schowka jest konwertowana na obraz rastrowy. Program Photoshop informuje o zamiarze rasteryzacji kompozycji wektorowej.

Uwaga:

Obraz jest rasteryzowany przy użyciu rozdzielczości pliku, do którego jest wklejany. Inteligentne obiekty wektorowe nie są rasteryzowane.

Wklejanie kompozycji PostScript z innej aplikacji do programu Photoshop

 1. W innej aplikacji zaznacz kompozycję i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.
 2. W programie Photoshop zaznacz obraz, do którego zostanie wklejone zaznaczenie.

 3. Wybierz polecenie Edycja > Wklej.
 4. W oknie dialogowym Wklej ustaw następujące opcje wklejania:

  Obiekt inteligentny

  Kompozycja jest umieszczana na nowej warstwie jako obiekt inteligentny.

  Piksele

  Kompozycja jest rasteryzowana podczas wklejania. Rasteryzacja powoduje konwersję matematycznie zdefiniowanej kompozycji wektorowej do pikseli.

  Ścieżki

  Pozwala wkleić kopię jako ścieżkę w panelu Ścieżki. Skopiowanie tekstu z programu Illustrator wymaga jego wcześniejszej konwersji na kontury.

  Warstwa kształtu

  Powstaje warstwa nowego kształtu gdzie funkcję maski wektorowej pełni ścieżka.

  Uwaga:

  W przypadku kopiowania kompozycji z programu Adobe Illustrator, domyślne ustawienia schowka mogą uniemożliwiać wyświetlanie okna dialogowego Wklej programu Photoshop. Aby to okno było widoczne w trakcie wklejania kompozycji w programie Photoshop, otwórz okno dialogowe Preferencje programu Ilustrator, przejdź do sekcji Obsługa plików i Schowek, a następnie zaznacz opcję AICB.

 5. Jeśli w poprzednim punkcie zaznaczono opcję Wklej jako piksele, użytkownik może skorzystać z opcji Wygładzanie, dostępnej na pasku opcji, aby wygładzić przejścia między krawędziami zaznaczenia i pikselami wokół nich.

  Uwaga:

  Jeśli dane już zostały scalone, można użyć poleceń do usuwania otoczki i ponownie wydzielić zrasteryzowane dane.

Zapisywanie zawartości schowka przy zamykaniu programu

Program Photoshop można skonfigurować tak, aby zawartość schowka była zapisywana po jego zamknięciu. Pozwala to wklejać ją w innych aplikacjach.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne.

  • (Mac OS) Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Ogólne.

 2. Zaznacz opcję Eksportuj schowek w celu zapisywania zawartości z programu Photoshop w schowku podczas zamykania tego programu.

Kopiowanie kompozycji z programu Illustrator metodą przeciągania i upuszczania

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij pożądane obiekty wektorowe programu Illustrator na obraz otwarty w programie Photoshop. Na obrazie powstanie wtedy warstwa wektorowego obiektu inteligentnego. Wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne> Edytuj zawartość aby ponownie otworzyć zawartość w programie Illustrator i móc ją edytować.

  • W celu skopiowania kompozycji wektorowej jako ścieżki programu Photoshop, w czasie przeciągania kompozycji z programu Adobe Illustrator należy wcisnąć klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

  • W przypadku kopiowania zawartości warstwy zaznaczonej w danym momencie w programie Photoshop do programu Illustrator, należy skorzystać z narzędzia Przesuwanie, które umożliwi przeciągnięcie zawartości z okna programu źródłowego do docelowego dokumentu.

Usuwanie lub wycinanie zaznaczonych pikseli

 1. Wybierz polecenie Edycja > Wyczyść, lub użyj klawisza Backspace (Windows) albo Delete (Mac OS). Aby wyciąć zaznaczenie do schowka, wybierz polecenie Edycja > Wytnij.

  Usunięcie zaznaczenia na warstwie tła powoduje zastąpienie oryginalnego obrazu kolorem tła. Usunięcie zaznaczenia na warstwie standardowej powoduje zastąpienie oryginalnego koloru przezroczystością warstwy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online