Tryb mieszania warstwy warunkuje sposób mieszania pikseli warstwy z odpowiadającymi im pikselami obrazu. Za pomocą trybów mieszania można tworzyć wiele efektów specjalnych.

Określanie krycia ogólnego i krycia wypełnienia dla wybranych warstw

Ogólne krycie warstwy określa, w jakim stopniu warstwa ta zakrywa, a w jakim ukazuje elementy warstw położonych pod nią. Warstwa o kryciu równym 1% jest prawie przezroczysta; warstwa o kryciu 100% jest zupełnie nieprzezroczysta.

Niezależnie od ogólnego krycia warstwy, które ma wpływ na zastosowane do warstwy style i tryby mieszania, użytkownik może określić krycie wypełnienia. Krycie wypełnienia ma wpływ jedynie na piksele, kształty lub tekst na warstwie i nie wpływa na krycie efektów warstwy, np. na rzucanie cieni.

Uwaga:

Zmiana krycia warstwy tła lub warstwy zablokowanej nie jest możliwa. Aby przekształcić warstwę tła w zwykłą warstwę, która obsługuje przezroczystość, należy postępować zgodnie z instrukcją z sekcji Konwersja tła i warstw.

 1. Na panelu Warstwy wybierz co najmniej jedną warstwę lub grupę.
 2. Zmień wartości pól Krycie i Wypełnienie. (W przypadku wyboru grupy będzie dostępne jedynie pole Krycie).

  Uwaga:

  Aby wyświetlić wszystkie opcje mieszania, wybierz polecenie Opcje mieszania dostępne po kliknięciu ikony Dodaj styl warstwy u dołu panelu Warstwy.

Określanie trybu mieszania dla warstwy lub grupy

Domyślnie, trybem mieszania grupy warstw jest Przejście bezpośrednie, co znaczy, że sama grupa jako taka nie posiada atrybutów mieszania. Wybór innego trybu mieszania dla danej grupy powoduje zmianę całego układu składników obrazu. Wszystkie warstwy w grupie są łączone w kompozyt. Kompozyt taki jest traktowany jak pojedynczy obraz i mieszany z resztą obrazu przy użyciu wybranego trybu mieszania. Dlatego też, jeżeli z grupą zostanie skojarzony inny tryb mieszania niż Przejście bezpośrednie, żadne z warstw dopasowania i trybów mieszania zastosowanych wewnątrz grupy nie będą wpływały na warstwy poza grupą.

Uwaga:

W przypadku warstw nie jest obsługiwany tryb mieszania Usuń. Dla obrazów Lab nie są dostępne tryby Rozjaśnianie, Ściemnianie, Ciemniej, Jaśniej, Różnica, Wykluczenie, Odejmij i Podziel. Informacje na temat obrazów HDR znajdują się w sekcji Funkcje obsługujące obrazy HDR (32 bity na kanał).

 1. Zaznacz warstwę lub grupę na panelu Warstwy.
 2. Wybierz tryb mieszania:
  • Wybierz odpowiednią opcję z menu podręcznego Tryb mieszania na panelu Warstwy.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania, a następnie zaznacz jedną z opcji w menu podręcznym Tryb mieszania.

  Uwaga:

  W menu podręcznym Tryb mieszania przewiń poszczególne opcje, aby sprawdzić ich wygląd na obrazie. Program Photoshop wyświetli aktywny podgląd trybów mieszania w obszarze roboczym.

Opisy i przykłady poszczególnych trybów można znaleźć w artykule Tryby mieszania.

Grupowanie efektów mieszania

Domyślnie, warstwy zawarte w masce przycinającej są mieszane z warstwami umieszczonymi niżej przy użyciu trybu mieszania najniższej warstwy grupy. Mimo to, tryb mieszania najniższej warstwy można przypisać tylko do tej warstwy, co pozwala zachować pierwotny wygląd warstw przyciętych. Zobacz Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających.

Tryb mieszania warstwy może być zastosowany do efektów warstw, które modyfikują piksele nieprzezroczyste, np. efektów Blask wewnętrzny i Nałożenie koloru. Operacja ta nie zmienia efektów, które modyfikują tylko piksele przezroczyste, np. efektów Blask zewnętrzny i Cień.

 1. Zaznacz wybraną warstwę.
 2. Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy, a następnie wybierz polecenie Opcje mieszania z menu panelu Warstwy lub wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić opcje mieszania dla warstwy tekstowej, wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania albo wybierz Opcje mieszania dostępne po kliknięciu przycisku Dodaj styl warstwy u dołu menu panelu Warstwy.

 3. Określ zasięg opcji mieszania:
  • Zaznacz opcję Mieszaj efekty wewnętrzne jako grupę, aby tryb mieszania warstwy zastosować to tych efektów, które modyfikują piksele nieprzezroczyste, np. efektów Blask wewnętrzny, Satyna, Nałożenie koloru i Nałożenie gradientu.

  • Zaznacz opcję Mieszaj warstwy odcinania jako grupę, aby tryb mieszania warstwy bazowej zastosować do wszystkich warstw maski przycinającej. Usunięcie zaznaczenia tej opcji (która jest zawsze zaznaczona domyślnie) powoduje zachowanie oryginalnego trybu mieszania i wyglądu wszystkich warstw w grupie.

  Zaawansowane opcje mieszania w programie Photoshop
  Zaawansowane opcje mieszania

  • Zaznacz opcję Przezroczystość kształtuje warstwę, aby ograniczyć efekty i odcinanie do nieprzezroczystych obszarów warstwy. Usunięcie zaznaczenia tej opcji (jest ona zawsze zaznaczona domyślnie) powoduje zastosowanie efektów do całej warstwy.

  • Zaznacz opcję Maska warstwy ukrywa efekty, aby ograniczyć stosowanie efektów do obszaru określonego przez maskę warstwy.

  • Zaznacz opcję Maska wektorowa ukrywa efekty, aby ograniczyć stosowanie efektów do obszaru określonego przez maskę wektorową.

 4. Kliknij przycisk OK.

Wykluczanie kanałów z procesów mieszania

Efekty mieszania — stosowane w obrębie warstwy lub grupy — można ograniczyć do określonego kanału. Standardowo uwzględniane są wszystkie kanały. Na przykład, jeśli mieszanie dotyczy obrazu RGB i wykluczy się zeń kanał czerwony, to na obrazie kompozytowym będą modyfikowane tylko dane zawarte w kanale zielonym i niebieskim.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania.

  • Wybierz polecenie Opcje mieszania dostępne po kliknięciu ikony Dodaj styl warstwy u dołu panelu Warstwy.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić opcje mieszania dla warstwy tekstowej, wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania albo wybierz Opcje mieszania dostępne po kliknięciu przycisku Dodaj styl warstwy u dołu menu panelu Warstwy.

 2. W obszarze Mieszanie zaawansowane okna dialogowego Styl warstwy usuń zaznaczenie kanałów, które nie mają być uwzględniane podczas mieszania warstwy.

Określanie zakresu tonów wykorzystywanych przy mieszaniu warstw

Suwaki w oknie dialogowym Opcje mieszania zapewniają kontrolę nad tym, które piksele warstwy aktywnej i umieszczonych niżej widocznych warstw pojawią się na obrazie końcowym. Umożliwia to, na przykład, usunięcie ciemnych pikseli z warstwy aktywnej lub wyświetlenie pikseli jaśniejszych z warstw położonych niżej. Możesz także zdefiniować zakres pikseli wymieszanych częściowo, tak by osiągnąć efekt łagodnego przechodzenia pomiędzy obszarami wymieszanymi i nie wymieszanymi.

 1. Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy, a następnie wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania lub wybierz polecenie Opcje mieszania z menu panelu Warstwy.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić opcje mieszania dla warstwy tekstowej, wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania albo wybierz Opcje mieszania dostępne po kliknięciu przycisku Dodaj styl warstwy u dołu menu panelu Warstwy.

 2. W obszarze Mieszanie zaawansowane okna dialogowego Styl warstwy wybierz odpowiednią opcję z menu wyskakującego Mieszaj gdy.
  • Wybierz opcję Szary, aby określić zakres mieszania dla wszystkich kanałów.

  • Wybierz kanał określonego koloru (na przykład czerwony, zielony lub niebieski w trybie RGB), aby określić wartości mieszania w tym kanale.

 3. Korzystając z suwaków Warstwa bieżąca i Warstwa pod spodem określ zakres jasności mieszanych pikseli — w granicach od 0 (czarny) do 255 (biały). Biały wskaźnik suwaka służy do ustawiania górnej wartości zakresu. Czarny wskaźnik suwaka służy do ustawienia dolnej wartości zakresu.

  Uwaga:

  Aby zdefiniować zakres pikseli wymieszanych częściowo, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij jedną połówkę trójkątnego wskaźnika suwaka. Wartości nad podzielonym suwakiem wskazują zakres mieszania częściowego.

  Podczas definiowania zakresów mieszania należy pamiętać o następujących wytycznych:

  • Suwaki opcji Warstwa bieżąca służą do określania zakresu pikseli warstwy aktywnej, które zostaną wymieszane, a następnie pojawią się na obrazie końcowym. Jeśli wskaźnik biały zostanie przesunięty do wartości 235, piksele, których jasność przekracza 235 pozostaną nie wymieszane i będą pominięte w obrazie końcowym.

  • Suwaki opcji Warstwa pod spodem służą do określania zakresu pikseli widocznych warstw umieszczonych niżej, które zostaną wymieszane na obrazie końcowym. Wymieszane piksele są połączone z pikselami warstwy aktywnej i tworzą piksele kompozytowe, podczas gdy piksele nie wymieszane są wyświetlane spod nachodzących obszarów warstwy aktywnej. Na przykład, przesunięcie czarnego wskaźnika do wartości 19 spowoduje, że piksele o jasności niższej niż 19 nie będą mieszane i będą prześwitywać przez aktywną warstwę obrazu wynikowego.

Wypełnianie nowej warstwy kolorem neutralnym

Niektóre filtry (np. filtr Efekty świetlne) nie mogą być stosowane do warstw bez pikseli. Ten problem można rozwiązać, zaznaczając w oknie dialogowym Nowa warstwa opcję Wypełnij kolorem neutralnym (trybu), która powoduje, że warstwa zostanie najpierw wypełniona domyślnym kolorem neutralnym. Niewidoczny kolor neutralny jest wybierany na podstawie trybu mieszania warstwy. Jeżeli nie zastosuje się żadnego efektu, to wypełnienie kolorem neutralnym pozostaje bez wpływu na pozostałe warstwy. Opcja Wypełnij kolorem neutralnym jest niedostępna dla warstw o następujących trybach mieszania: Zwykły, Rozpuszczanie, Barwa, Nasycenie, Kolor i Jasność.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online