Program Photoshop udostępnia wiele funkcji ułatwiających stosowanie obrazów w innych aplikacjach. Dzięki ścisłej integracji między programami firmy Adobe wiele z nich może bezpośrednio importować pliki w formacie programu Photoshop (PSD) oraz wykorzystywać funkcje tego programu, takie jak warstwy, style warstw, maski, przezroczystość i efekty.

Przygotowywanie obrazów dla potrzeb programów DTP

Sposób przygotowania obrazu dla programu DTP zależy od tego, jakie formaty plików rozpoznaje dany program:

 • Program Adobe InDesign 2.0 (i jego nowsze wersje) pozwala umieszczać pliki Photoshop PSD. W tym przypadku obrazu zapisanego w formacie programu Photoshop nie trzeba ani zapisywać w innym formacie, ani eksportować do innego formatu. Obszary przezroczyste są wyświetlane i drukowane zgodnie z oczekiwaniami.

 • Większość innych programów DTP wymaga zapisania obrazu jako pliku TIFF lub EPS. Jeśli obraz zawiera obszary całkowicie przezroczyste, należy najpierw zdefiniować te obszary za pomocą ścieżki przycinającej. Aby ustalić najkorzystniejszy format na potrzeby importowania obrazów z programu Photoshop, najlepiej jest sięgnąć do dokumentacji programu DTP.

Jeśli program DTP nie pozwala umieszczać plików w formacie Photoshop PSD, należy wykonać następujące czynności:

 1. Jeśli obraz posiada przezroczyste tło lub zawiera obszary, które mają być przezroczyste, utwórz ścieżkę przycinającą wokół wybranych obszarów nieprzezroczystych. Nawet jeśli tło obrazu zostało usunięte, przed konwersją pliku na format TIFF lub EPS zdefiniuj pożądane obszary za pomocą ścieżki przycinającej. W przeciwnym razie obszary przezroczyste mogą być wyświetlane w programie DTP jako białe.
 2. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako.
 3. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz odpowiedni format z menu. Wybrany format zależy od urządzenia, na którym dokument będzie drukowany. Jeśli dokument będzie drukowany na drukarkach nie obsługujących języka PostScript, wybierz format TIFF. Jeśli dokument będzie drukowany na drukarkach PostScript, wybierz format Photoshop EPS. Kliknij przycisk Zapisz.
 4. W oknie dialogowym Opcje TIFF lub Opcje EPS ustaw następujące opcje. Nie zmieniaj ustawień domyślnych pozostałych opcji. Kliknij przycisk OK.
  • W oknie dialogowym Opcje TIFF ustaw opcję Kompresja obrazu na Brak.

  • W oknie dialogowym Opcje EPS (Windows) ustaw opcję Podgląd na TIFF (8 bitów na piksel), a Kodowanie na ASCII85.

  • W oknie dialogowym Opcje EPS (macOS) ustaw opcję Podgląd na Mac (8 bitów na piksel), a Kodowanie na ASCII85.

  Uwaga:

  Jeśli obszary przezroczyste są wyświetlane przez program DTP jako białe, warto wydrukować dokument. Niekiedy bowiem ścieżki przycinające są wyświetlane nieprawidłowo, ale drukowane poprawnie.

Korzystanie z kompozycji utworzonej za pomocą programu Photoshop w programie Adobe Illustrator

W programie Adobe Illustrator można zarówno otwierać, jak i umieszczać pliki pochodzące z programu Photoshop; dlatego obrazu z programu Photoshop nie trzeba ani zapisywać w innym formacie, ani eksportować do innego formatu. Obraz umieszczony w pliku programu Illustrator może być traktowany jak zwykły element kompozycji lub jak element połączony z oryginalnym plikiem. Chociaż obrazu połączonego nie można edytować w programie Illustrator, można przejść do programu Photoshop za pomocą polecenia Edytuj oryginał i przeprowadzić edycję w programie Photoshop. Wszelkie zapisane zmiany są uwzględniane wersji pliku w programie Illustrator.

 1. Jeśli plik obrazu jest otwarty w programie Photoshop, zapisz go w formacie PSD i zamknij.
 2. W programie Adobe Illustrator wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby otworzyć plik bezpośrednio w programie Illustrator, wybierz polecenie Plik > Otwórz. Przejdź do obrazu w oknie dialogowym Otwórz plik i kliknij przycisk Otwórz.

  • Aby dołączyć obraz do istniejącego pliku programu Ilustrator, wybierz polecenie Plik > Umieść. Przejdź do pliku w oknie dialogowym Umieść, zaznacz opcję Połączenie i kliknij przycisk Umieść.

  • Aby umieścić obraz w pliku, ale zachować przy tym połączenie z oryginałem, wybierz polecenie Plik > Umieść. W oknie dialogowym Umieść przejdź do pliku, zaznacz opcję Połączenie i kliknij przycisk Umieść. Program Illustrator umieszcza obraz na środku otwartej ilustracji. Czerwony znak X oznacza, że obraz jest połączony, ale nie jest edytowalny.

 3. Jeśli obraz został otwarty lub umieszczony bez połączenia, pojawia się okno dialogowe Importuj z programu Photoshop. Wybierz odpowiednią opcję (zgodnie z poniższym opisem) i kliknij przycisk OK.
  • Opcja Konwertuj warstwy programu Photoshop na obiekty pozwala przekonwertować warstwy na obiekty programu Illustrator. Ta opcja pozwala zachować maski, tryby mieszania, przezroczystość oraz (dodatkowo) plasterki i mapy obrazu. Nie obsługuje ona jednak ani warstw dopasowania, ani efektów warstw.

  • Opcja Spłaszcz warstwy programu Photoshop w pojedynczy obraz pozwala połączyć wszystkie warstwy w jedną. Ta opcja umożliwia zachowanie wyglądu obrazu, ale wyklucza możliwość edycji poszczególnych warstw.

Tworzenie przezroczystości za pomocą ścieżek przycinających

Korzystając ze ścieżek przycinających, można zdefiniować przezroczyste obszary na obrazach, które będą umieszczane w aplikacjach DTP. Użytkownicy systemu Mac OS mogą osadzać obrazy programu Photoshop w wielu edytorach tekstu.

Drukując lub umieszczając obraz w innej aplikacji, czasami wykorzystuje się tylko jego fragment. Na przykład w pewnej sytuacji może być przydatny tylko obiekt pierwszoplanowy, bez tła. Ścieżka przycinająca obrazu umożliwia wyizolowanie obiektu pierwszoplanowego na przezroczystym tle. Wyizolowany obiekt może zostać następnie wydrukowany lub umieszczony w innej aplikacji.

Uwaga:

Ścieżki są obiektami wektorowymi, mają zatem ostre krawędzie. Tworząc ścieżkę przycinającą obrazu, nie można zachować miękkości wtopionej krawędzi, np. na cieniu.

Stosowanie i wyłączanie ścieżki przycinania w programie Photoshop
Obraz zaimportowany do programu Illustrator lub InDesign bez ścieżki przycinającej obrazu (po lewej) i ze ścieżką przycinającą obrazu (po prawej)

 1. Narysuj ścieżkę roboczą definiującą obszar obrazu, który ma być widoczny.

  Uwaga:

  Jeśli taki obszar już został zaznaczony, można przekonwertować zaznaczenie na ścieżkę roboczą. Zobacz Konwertowanie zaznaczenia na ścieżkę.

 2. Korzystając z panelu Ścieżki, zapisz efekty pracy jako ścieżkę.
 3. Wybierz polecenie Ścieżka przycinająca z menu panelu Ścieżki, ustaw następujące opcje i kliknij przycisk OK:
  • W polu Ścieżka wybierz ścieżkę, która ma zostać zapisana.

  • Pole Płaskość pozostaw puste, aby obraz był drukowany przy użyciu wartości domyślnych drukarki. Jeżeli wystąpią błędy drukowania, wprowadź wartość płaskości określającą sposób, w jaki interpreter języka PostScript ma przybliżać krzywą. Im niższa wartość płaskości, tym więcej linii prostych zostanie użytych do narysowania krzywej i tym większa dokładność zostanie uzyskana. Wartości mogą należeć do zakresu od 0,2 do 100. Na ogół zaleca się ustawienie płaskości na poziomie 8–10 w przypadku druku w wysokiej rozdzielczości (1200 dpi do 2400 dpi) lub 1–3 w przypadku druku w niskiej rozdzielczości (300 dpi do 600 dpi).

 4. Jeżeli plik ma być drukowany w kolorach podstawowych, przekonwertuj go na tryb CMYK.
 5. Zapisz ścieżkę za pomocą jednej z następujących metod:
  • Jeżeli plik ma być drukowany na drukarce PostScript, zapisz go w formacie Photoshop EPS, DCS lub PDF.

  • Jeżeli plik ma być drukowany na drukarce bez obsługi języka PostScript, zapisz go w formacie TIFF i wyeksportuj do programu Adobe InDesign, Adobe PageMaker® 5.0 lub nowszej wersji jednego z tych programów.

Drukowanie ścieżek przycinających obrazów

Niekiedy naświetlarka ma problemy z interpretacją ścieżek przycinających albo ścieżka jest zbyt złożona dla danej drukarki, co powoduje błąd Limitcheck lub ogólny błąd PostScript. Czasami można bez trudności wydrukować skomplikowaną ścieżkę na drukarce o niskiej rozdzielczości, ale przy próbie drukowania tej samej ścieżki na drukarce o wysokiej rozdzielczości pojawiają się błędy. Dzieje się tak dlatego, że drukarka o niskiej rozdzielczości upraszcza ścieżkę, używając mniejszej liczby segmentów prostych do opisania krzywej niż drukarka o wysokiej rozdzielczości.

Ścieżkę przycinającą obrazu można uprościć następującymi metodami:

 • Ręcznie zredukować liczbę punktów kontrolnych na ścieżce.

 • Zwiększyć ustawienia tolerancji używane przy tworzeniu ścieżki. Aby to zrobić, wczytaj istniejącą ścieżkę jako zaznaczenie, wybierz polecenie Utwórz ścieżkę roboczą z menu panelu Ścieżki i zwiększ ustawienie tolerancji (dobra wartość początkowa to od 4 do 6 pikseli). Następnie ponownie utwórz ścieżkę przycinającą.

Eksportowanie ścieżek do programu Adobe Illustrator

Polecenie Ścieżki do programu Ilustrator umożliwia eksportowanie ścieżek jako plików programu Adobe Illustrator. Taka metoda eksportowania ułatwia pracę z kompozycjami, które łączą w sobie elementy pochodzące z programów Photoshop i programu Illustrator, a także pozwala stosować funkcje programu Photoshop do kompozycji utworzonych w programie Illustrator. Na przykład ścieżka narysowana przy użyciu narzędzia Pióro może zostać wyeksportowana, następnie obrysowana w celu przekształcenia w zalewkę ze ścieżką przycinającą programu Photoshop, po czym wydrukowana w programie Illustrator. Tę funkcję można również zastosować do wyrównywania tekstu lub obiektów programu Illustrator do ścieżek programu Photoshop.

 1. Narysuj i zapisz ścieżkę lub przekonwertuj istniejące zaznaczenie na ścieżkę.
 2. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj > Ścieżki do programu Illustrator.
 3. Wybierz położenie ścieżki eksportu i wprowadź nazwę pliku. Upewnij się, że w menu Ścieżka dla eksportowanej ścieżki jest wybrana pozycja Ścieżka robocza.
 4. Kliknij Save (Zapisz).
 5. Otwórz plik w programie Adobe Illustrator. W tym programie można zmienić kształt ścieżki albo wyrównać do niej dodane do pliku obiekty programu Illustrator.

  Linie kadrowania w programie Adobe Illustrator odpowiadają wymiarom obrazu w programie Photoshop. Położenie ścieżki na obrazie programu Photoshop zostanie zachowane pod warunkiem, że linie kadrowania nie zostaną zmienione, a ścieżka nie zostanie przesunięta.

Program Photoshop jest serwerem OLE 2.0, co oznacza, że obsługuje osadzanie i łączenie obrazów w aplikacjach kontenerowych OLE (na ogół w programach do edycji tekstu lub DTP). Pliki i zaznaczenia programu Photoshop można na przykład wstawiać do innych aplikacji OLE, takich jak Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker i Microsoft Word, korzystając z funkcji kopiowania i wklejania lub innych metod.

 • Funkcja łączenia umożliwia umieszczenie w kontenerze OLE łącza odsyłającego do pliku na dysku twardym.

 • Funkcja osadzania umożliwia wstawienie pliku programu Photoshop do pliku kontenera OLE.

  Po otwarciu obrazu w aplikacji kontenerowej można kliknąć go dwukrotnie w celu przeprowadzenia edycji w programie Photoshop. Po zamknięciu obrazu w programie Photoshop jego wersja w aplikacji kontenerowej jest uaktualniana.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Skopiuj zaznaczenie w programie Photoshop i wstaw je do aplikacji kontenerowej OLE, posługując się jej poleceniem Wklej specjalnie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji programu do edycji tekstu lub DTP. Wklejone zaznaczenia mogą być tylko osadzane — nie mogą być łączone.

  • Skorzystaj z polecenia Wstaw obiekt w aplikacji kontenerowej OLE, aby wstawić nowy obraz lub istniejący plik programu Photoshop jako połączony lub osadzony obiekt OLE. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w dokumentacji programu do edycji tekstu lub DTP.

Wstawianie niepołączonego obrazu bitmapowego o rozdzielczości ekranowej do aplikacji OLE

 1. Używając narzędzia Przesuwanie , przeciągnij zaznaczenie do aplikacji kontenera OLE. Po upuszczeniu obiekt ma postać mapy bitowej o rozdzielczości 72 ppi. Nie można go automatycznie uaktualniać w programie Photoshop.

Modyfikowanie i uaktualnianie połączonego lub osadzonego obrazu w aplikacji OLE

 1. Kliknij dwukrotnie połączony lub osadzony obraz w aplikacji do edycji tekstu lub DTP, aby uruchomić program Photoshop (o ile nie został wcześniej uruchomiony) i otwórz obraz do edycji.
 2. Zmodyfikuj obraz stosownie do potrzeb.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku obrazów osadzonych zamknij plik lub wybierz polecenie Plik > Uaktualnij, lub Plik > Zamknij i powróć do programu [application name].

  • W przypadku obrazów połączonych zapisz i zamknij plik.

  Uwaga:

  Pliki połączone można modyfikować również bez uprzedniego otwierania dokumentu kontenera. Połączony obraz jest uaktualniany przy kolejnym otwarciu tego dokumentu w aplikacji kontenerowej OLE.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online