Przesuwanie, ukrywanie lub odwracanie zaznaczenia

Można przesunąć krawędź zaznaczenia, ukryć ją, lub odwrócić zaznaczenie, tak aby znalazły się w jego granicach obszary uprzednio nie zaznaczone.

Uwaga:

Aby przesunąć całe zaznaczenie, a nie tylko jego krawędź, należy skorzystać z narzędzia Przesunięcie. Zobacz Przesuwanie zaznaczenia.

Przesuwanie krawędzi zaznaczenia

 1. Wybierz dowolne narzędzie do zaznaczania, na pasku opcji wybierz opcję Nowe zaznaczenie , po czym umieść kursor wewnątrz ramki zaznaczenia. Kursor zmieni kształt , co wskazuje na możliwość przesunięcia zaznaczenia.
 2. Przeciągnij krawędź zaznaczenia w wybrane miejsce. Można ją przeciągnąć częściowo poza obszar roboczy. Gdy przeciągniesz ją z powrotem, oryginalna krawędź wraca do poprzedniego stanu. Krawędź zaznaczenia może być przeciągnięta do okna innego obrazu.
  Przesuwanie krawędzi zaznaczenia w programie Photoshop
  Pierwotna krawędź zaznaczenia (po lewej) oraz przesunięta krawędź zaznaczenia (po prawej)

  Uwaga:

  Krawędź zaznaczenia może być kształtowana za pomocą różnych przekształceń geometrycznych. Zobacz Stosowanie przekształceń.

Kontrolowanie przesuwania zaznaczenia

 • Aby ograniczyć kierunek przesuwania zaznaczenia do wielokrotności 45°, przeciągaj je z wciśniętym klawiszem Shift.
 • Aby przesuwać zaznaczenie krokowo co 1 piksel, używaj klawiszy ze strzałkami.
 • Aby przesunąć zaznaczenie stopniowo co 10 pikseli, skorzystaj z klawiszy ze strzałkami przy wciśniętym klawiszu Shift.

Ukrywanie lub wyświetlanie krawędzi zaznaczenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Widok > Dodatkowe. W programie Photoshop polecenie to umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie siatek, linii pomocniczych, krawędzi zaznaczenia, ścieżek docelowych, odcięć i adnotacji.
 • Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Krawędzie zaznaczenia. Polecenie to umożliwia przełączanie widoku krawędzi zaznaczenia i dotyczy tylko zaznaczenia bieżącego. Krawędzie zaznaczenia pojawiają się ponownie po umieszczeniu nowego zaznaczenia.

Zaznaczanie obszarów obrazu poza zaznaczeniem

 1. Wybierz polecenie Zaznacz > Odwrotność.

  Uwaga:

  Opcję tę można stosować do zaznaczania obiektów położonych na tle o kolorach kryjących. Użytkownik może najpierw zaznaczyć tło za pomocą Różdżki, a potem odwrócić zaznaczenie.

Ręczne dopasowywanie obszaru zaznaczenia

Narzędzia do zaznaczania pozwalają dodawać i usuwać fragmenty zaznaczeń.

Przed wykonaniem tych operacji można określić wartości w polach Wtapianie i Wygładzanie (na pasku opcji), tak by pokrywały się z ustawieniami pierwotnego zaznaczenia.

Dodawanie obszaru do zaznaczenia

 1. Utwórz zaznaczenie.
 2. Wybierz dowolne narzędzie do zaznaczania i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na pasku opcji zaznacz opcję Dodaj do zaznaczenia , a następnie przeciągnij, aby uzupełnić zaznaczenie.

  • Przytrzymaj klawisz Shift i przeciągnij, aby dodać kolejne zaznaczenie.

Podczas uzupełniania zaznaczenia obok kursora pojawia się znak plus.

Usuwanie części zaznaczenia

 1. Utwórz zaznaczenie.
 2. Wybierz dowolne narzędzie do zaznaczania i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na pasku opcji zaznacz opcję Odejmij od zaznaczenia  i przeciągnij, aby przeciąć inne zaznaczenia.

  • Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przeciągnij kursor, aby odjąć inne zaznaczenie.

Podczas odejmowania od zaznaczenia obok kursora widoczny jest znak minus.

Zaznaczanie obszaru przecinającego się z innymi zaznaczeniami

 1. Utwórz zaznaczenie.
 2. Wybierz dowolne narzędzie do zaznaczania i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na pasku opcji zaznacz opcję Przetnij z zaznaczeniem , a następnie przeciągnij kursor.

  • Przytrzymaj klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS) i przeciągnij nad tą częścią oryginalnego zaznaczenia, która ma zostać zaznaczona.

Podczas zaznaczania przecięcia obszarów obok kursora widoczny jest znak “x”.

Przecięte zaznaczenia w programie Photoshop
Przecięte zaznaczenia

Rozszerzanie lub zwężanie zaznaczenie o podaną liczbę pikseli

 1. Utwórz zaznaczenie za pomocą narzędzia do zaznaczania.
 2. Wybierz polecenie Zaznacz > Zmień > Rozszerzanie lub Zawężanie.
 3. W polu Rozszerz o lub Zwęź o wprowadź liczbę pikseli (od 1 do 100) i kliknij OK.

  Obramowanie zostanie rozszerzone lub zwężone o podaną liczbę pikseli. (Wszelkie fragmenty obramowania zaznaczenia, które biegną wzdłuż krawędzi obszaru roboczego, pozostaną nie naruszone przez polecenie Rozszerz).

Tworzenie zaznaczania wokół krawędzi zaznaczenia

Polecenie Krawędź pozwala zaznaczyć pasmo pikseli wewnątrz lub na zewnątrz istniejącego zaznaczenia. Ta opcja może być przydatna, gdy zachodzi potrzeba zaznaczenia jedynie krawędzi obrazu lub pasa pikseli wokół niego, a nie całego obszaru — na przykład w celu wyeliminowania zjawiska otoczki występującego wokół wklejonego obiektu.

Polecenie Krawędź w programie Photoshop
Zaznaczenie pierwotne (po lewej) i po zastosowaniu polecenia Krawędź: 5 pikseli (po prawej)

 1. Utwórz zaznaczenie za pomocą narzędzia do zaznaczania.
 2. Wybierz polecenie Zaznacz > Zmień > Krawędź.
 3. Wprowadź wartość szerokości ramki nowego zaznaczenia (od 1 do 200 pikseli) i kliknij przycisk OK.

  Nowe zaznaczenie staje się obramowaniem zaznaczenia oryginalnego, osadzonym symetrycznie na jego krawędzi. Oznacza to w praktyce, że np. pas o szerokości 20 pikseli tworzy nowe zaznaczenie o łagodnych krawędziach, które sięga na głębokość 10 pikseli zarówno do wnętrza zaznaczenia oryginalnego jak i na zewnątrz.

Rozszerzanie zaznaczenia dla objęcia nim obszarów o podobnych kolorach

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Zaznacz > Powiększ, aby dołączyć sąsiednie piksele w zakresie tolerancji określonym w opcjach narzędzia Różdżka.
 • Wybierz polecenie Zaznacz > Podobne, aby włączyć w obręb zaznaczenia wszelkie piksele, nie tylko sąsiednie, które mieszczą się w zakresie tolerancji.

  Aby zaznaczenie zwiększać stopniowo, wybierz jedno z powyższych poleceń kilkakrotnie.

Uwaga:

Poleceń Powiększ i Podobne nie można stosować do obrazów w trybie bitmapy i obrazów z 32 bitami na kanał.

Usuwanie niepotrzebnych pikseli z obszaru kolorowego zaznaczenia

 1. Wybierz polecenie Zaznacz > Zmień > Gładki.
 2. W polu Promień próbki wprowadź liczbę pikseli (od 1 do 100) i kliknij przycisk OK.

  Dla każdego piksela w zaznaczeniu program dokona analizy sąsiadujących z nim pikseli w promieniu wskazanym w powyższych ustawieniach. Jeśli zaznaczenie obejmie więcej niż połowę otaczających pikseli, źródłowy piksel pozostaje na miejscu, a pozostałe piksele zostają włączone w obszar zaznaczenia. Jeśli natomiast zaznaczone piksele stanowią mniej niż połowę ogólnej ich liczby, piksel źródłowy zostaje usunięty. W rezultacie usuwane są niepotrzebne plamy koloru, a ostre narożniki i postrzępione linie są wygładzane

Poprawianie krawędzi zaznaczenia

Samouczek wideo: Tworzenie doskonałych zaznaczeń

Samouczek wideo: Tworzenie doskonałych zaznaczeń
Infinite Skills

Opcja Popraw krawędź poprawia jakość krawędzi zaznaczenia, dzięki czemu można z łatwością wydzielać obiekty. W celu poprawienia maski warstwy można też użyć opcji Popraw krawędź. Zobacz Dopasowywanie krycia lub krawędzi maski.

 • Kliknij opcję Popraw krawędź na pasku opcji lub wybierz polecenie Zaznaczanie > Popraw krawędź. Następnie ustaw poniższe opcje:

Tryb wyświetlania

Korzystając z tego menu wyskakującego, można zmienić tryb wyświetlania zaznaczenia. Aby uzyskać informacje o trybie, zatrzymaj wskaźnik nad jego nazwą, dopóki nie pojawi się podpowiedź. Opcja Pokaż oryginał powoduje wyświetlenie pierwotnego zaznaczenia dla porównania. W trybie Pokaż promień wyświetlane są granice zaznaczenia, w których stosowane jest poprawianie krawędzi.

Wykrywanie krawędzi

Narzędzia Promień poprawiania i Wymazywanie poprawek

Te narzędzia umożliwiają precyzyjne dopasowanie obszaru brzegowego, w którym stosowane jest poprawianie. Naciskając klawisze Shift+E, można szybko przełączać narzędzia. Klawisze nawiasów kwadratowych pozwalają zmieniać rozmiar pędzla.

Uwaga:

Używając pędzla na delikatnych obszarach, takich jak włosy lub futro, można dodać drobne szczegóły do zaznaczenia.

Inteligentny promień

Automatycznie dopasowuje promień ostrych i miękkich krawędzi znalezionych w obszarze brzegowym. Należy odznaczyć tę opcję, jeśli krawędź jest równomiernie ostra lub miękka lub jeśli pożądane jest bardziej precyzyjne sterowanie promieniem i pędzlami korygującymi.

Promień

Określa rozmiar granic zaznaczenia, w których stosowane jest poprawianie krawędzi. Używaj niewielkich promieni dla ostrych krawędzi i dużych promieni dla gładszych krawędzi.

Dopasuj krawędź

Wygładzanie

Ogranicza nieregularne obszary (górki i dołki) granic zaznaczenia, dzięki czemu kontur jest gładszy.

Wtapianie

Rozmazuje przejście między zaznaczeniami i otaczającymi je pikselami.

Kontrast

W momencie zwiększenia wartości przejścia o łagodnych krawędziach na granicy zaznaczenia stają się ostrzejsze. Zwykle jednak bardziej skuteczna jest opcja Promień inteligentny i narzędzia do poprawiania.

Przesuń krawędź

Przesuwa granice o łagodnych krawędziach do wewnątrz (wartości ujemne) lub na zewnątrz (wartości dodatnie). Przesuwanie granic do wewnątrz może być pomocne w usuwaniu niechcianych kolorów tła z krawędzi zaznaczenia.

Wyjście

Oczyść kolory

Zastępuje kolorowe otoczki kolorem pobliskich całkowicie zaznaczonych pikseli. Intensywność zastąpienia koloru jest proporcjonalna do miękkości krawędzi zaznaczenia.

Uwaga:

Ponieważ ta opcja powoduje zmianę koloru piksela, wymaga ona wygenerowania nowej warstwy lub dokumentu. Zachowaj oryginalną warstwę, aby w razie potrzeby można było do niej powrócić. (Aby łatwo sprawdzić zmiany w kolorze piksela, należy jako Tryb wyświetlania wybrać Odsłoń warstwę).

Wartość

Zmienia poziom oczyszczania i zastępowania otoczek.

Wyjście do

Określa, czy poprawione zaznaczenie stanie się zaznaczeniem lub maską na bieżącej warstwie, czy utworzona zostanie nowa warstwa bądź dokument.

Wygładzanie krawędzi zaznaczeń

Ostre krawędzie zaznaczenia można złagodzić za pomocą wygładzania lub wtapiania.

Wygładzanie

Poszarpane krawędzie zaznaczenia są wygładzane poprzez częściowe wypełnienie brzegowych pikseli (stają się one półprzezroczyste). Ponieważ zmieniają się tylko piksele na krawędzi, nie dochodzi do utraty szczegółów. Wygładzanie jest użyteczne podczas tworzenia złożonych obrazów metodą wycinania, kopiowania i wklejania.

Opcja wygładzania jest dostępna dla następujących narzędzi: Lasso, Lasso wielokątne, Lasso magnetyczne, Zaznaczenie eliptyczne i Różdżka. (Aby wyświetlić pasek opcji danego narzędzia, należy je zaznaczyć.)

Uwaga:

Opcję tę należy ustawić przed użyciem narzędzia. Wygładzania nie można zastosować po utworzeniu zaznaczenia.

Wtapianie

Krawędzie zaznaczenia są rozmywane poprzez utworzenie strefy granicznej między zaznaczeniem a otaczającymi go pikselami. Operacja ta może spowodować pewną utratę szczegółów na krawędzi zaznaczenia.

Opcja wtapiania jest dostępna dla narzędzi Lasso, Lasso wielokątne i Lasso magnetyczne oraz dla narzędzi z grupy Zaznaczanie prostokątne. Można ją zastosować w trakcie używania narzędzia. Można też dodać wtapianie do istniejącego zaznaczenia.

Uwaga:

Efekty wtapiania stają się widoczne podczas przenoszenia, wycinania, kopiowania i wypełniania zaznaczenia.

Zaznaczanie pikseli przy wygładzaniu

 1. Opcja wygładzania jest dostępna dla następujących narzędzi: Lasso, Lasso wielokątne, Lasso magnetyczne, Zaznaczenie eliptyczne i Różdżka.
 2. Przejdź na pasek opcji i zaznacz opcję Wygładzanie.

Określanie krawędź wtopienia dla danego narzędzia do zaznaczania

 1. Wybierz jedno z narzędzi z grupy Lasso lub Zaznaczanie prostokątne.
 2. Przejdź na pasek opcji i wprowadź wartość w polu Wtapianie. Wartość określa szerokość strefy wtopienia i musi mieścić się w zakresie od 0 do 250 pikseli.

Określanie krawędzi wtopienia dla istniejącego zaznaczenia

 1. Wybierz polecenie Zaznacz > Zmień > Wtapianie.
 2. Podaj wartość w polu Promień wtopienia i kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Małe zaznaczenie z dużym promieniem wtopienia może mieć tak słabo widoczne krawędzie, że nie będzie można go zaznaczyć. Po wyświetleniu komunikatu „Żadne piksele nie są zaznaczone bardziej niż 50%” należy albo zmniejszyć promień wtopienia, albo zwiększyć rozmiar zaznaczeń. Można też kliknąć przycisk OK i zaakceptować bieżące ustawienie maski, po czym utworzyć zaznaczenie w miejscu, gdzie nie widać krawędzi.

  Zaznaczenie z wtapianiem i bez wtapiania w programie Photoshop
  Zaznaczenie z zastosowaniem funkcji wtapiania i bez

  A. Zaznaczenie bez wtapiania, to samo zaznaczenie wypełnione wzorkiem B. Zaznaczenie z wtapianiem, to samo zaznaczenie wypełnione wzorkiem 

Usuwanie pikseli otoczki z zaznaczenia

W czasie przesuwania lub wklejania wygładzonego zaznaczenia, niektóre piksele wokół krawędzi zaznaczenia są do niego dołączane. Operacja ta powoduje powstanie lub efektu aureoli lub otoczki wokół krawędzi wklejonego zaznaczenia. Polecenia Warstwa > Usuń otoczkę umożliwiają edycję niepotrzebnych pikseli krawędzi:

 • Oczyszczanie kolorów zastępuje kolory tła w kolorowych otoczkach kolorem całkowicie zaznaczonych pobliskich pikseli.

 • Polecenie Usuń otoczkę pozwala zastąpić kolor niepotrzebnych pikseli kolorem pikseli z głębi krawędzi zaznaczenia, które nie zawierają koloru tła.

 • Polecenia Usuń czarną otoczkę i Usuń białą otoczkę są używane przy wklejaniu zaznaczenia wygładzonego na czarnym lub białym tle na inne tło. Na przykład, wygładzony czarny tekst na białym tle ma na krawędziach szare piksele, które są widoczne na tle kolorowym.

Uwaga:

W celu usunięcia niepotrzebnych obszarów brzegowych można posłużyć się suwakami zaawansowanego mieszania w oknie Style warstwy, umożliwiającymi usunięcie lub przypisanie przezroczystości do obszarów warstwy. W takim wypadku czarne lub białe obszary stają się obszarami przezroczystymi. Aby oddzielić suwaki, kliknij je z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Rozdzielenie suwaków umożliwia usunięcie pikseli brzegowych i zachowanie gładkości krawędzi.

Zmniejszanie otoczki zaznaczenia

 1. Wybierz polecenie Warstwa > Usuń otoczkę > Bez aureoli.
 2. Wskaż obszar poszukiwania pikseli zastępczych, wpisując wartość w polu Szerokość. W większości wypadków wystarcza odległość 1 lub 2 pikseli.
 3. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie otoczki z zaznaczenia

 1. Wybierz polecenie Warstwa > Usuń otoczkę > Usuń czarną otoczkę, lub Warstwa > Usuń otoczkę > Usuń białą otoczkę.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online