Informacje o warstwach dopasowań i wypełnień

Warstwy dopasowania pozwalają zmieniać kolory i tony obrazu bez trwałej ingerencji w kolory przypisane do pikseli. Na przykład, można utworzyć warstwę dopasowania poziomów lub krzywych zamiast bezpośrednio modyfikować sam obraz. Dopasowania kolorów i tonów są zapisane na warstwie dopasowania i mają zastosowanie do wszystkich warstw umieszczonych pod nią; w ten sposób można zastosować jedno dopasowanie do wielu warstw, bez konieczności dopasowywania każdej warstwy z osobna. Tym sposobem można w dowolnym momencie odrzucić zmiany i przywrócić pierwotny wygląd obrazu.

Warstwy wypełnienia umożliwiają wypełnienie warstwy jednolitym kolorem, wzorkiem lub gradientem. W odróżnieniu od warstw dopasowania warstwy wypełnienia nie mają wpływu na warstwy znajdujące się poniżej.

Warstwy dopasowania mają następujące zalety:

 • Bezpieczna edycja. Warstwę dopasowania można wielokrotnie edytować i dzięki temu porównywać wyniki różnych ustawień. Stopień oddziaływania efektu dopasowania można również regulować przez zmniejszenie krycia warstwy.

 • Edycja selektywna. Na warstwie dopasowania można zdefiniować maskę, która spowoduje zastosowanie zmian tylko do pewnych fragmentów obrazu. Maskę tę można edytować, co zapewnia kontrolę nad modyfikowanymi fragmentami obrazu. Intensywność dopasowań można różnicować, malując na masce w różnych odcieniach szarości.

 • Możliwość stosowania dopasowań do wielu obrazów. Te same zmiany kolorów i tonów mogą być stosowane do różnych obrazów przez kopiowanie i wklejanie warstw dopasowania.

Większość własności warstw dopasowania pokrywa się z własnościami warstw innego typu. Między innymi można zmieniać ich krycie i tryb mieszania; można też łączyć je w większe grupy (dostosowane do konkretnych zadań). Warstwy takie można też wyświetlać i ukrywać, co ułatwia podgląd uzyskanego efektu.

Warstwy dopasowań i wypełnień w programie Photoshop
Oryginał (po lewej); efekt zastosowania warstwy dopasowania do samego budynku (w środku) uwydatniający szczegóły stodoły; oraz efekt zastosowania warstwy dopasowania do całego obrazu (rozjaśniający wszystkie obiekty, ale powodujący zjawisko pikslowania chmur).

Uwaga:

Ponieważ warstwy dopasowania zawierają dane dotyczące dopasowań, a nie piksele, ich obecność powoduje znacznie mniejszy przyrost objętości pliku niż obecność warstw pikseli. Jednak w przypadku pracy z wyjątkowo dużym plikiem celowe może być ograniczenie jego rozmiaru poprzez scalenie warstw dopasowania z warstwami pikseli.

Tworzenie i ograniczanie warstw dopasowania i wypełnienia

Warstwy dopasowania i wypełnienia podlegają działaniu takich samych opcji trybów krycia i mieszania jak warstwy obrazu. Ponadto, warstwy takie rozmieszcza się, usuwa, ukrywa i powiela w taki sam sposób jak warstwy obrazu.

Warstwy dopasowań i wypełnień w programie Photoshop
Warstwy dopasowań i wypełnień

A. Warstwa dopasowania ograniczona tylko do warstwy domku B. Miniaturka warstwy C. Warstwa wypełnienia D. Maska warstwy 

Utwórz warstwę dopasowania

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Nowa warstwa dopasowania  u dołu panelu Warstwy i wybierz typ warstwy dopasowania.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania, a następnie odpowiednią opcję. Podaj nazwę warstwy, określ opcje warstwy i kliknij OK.

  Uwaga:

  Aby ograniczyć oddziaływanie warstwy dopasowania do konkretnych warstw obrazu, wybierz te warstwy, wybierz polecenie Warstwa > Nowy > Grupuj z warstw i zmień ustawienie Tryb z Przejście bezpośrednie na dowolny inny tryb mieszania. Następnie umieść warstwę dopasowania jako najwyższą warstwę w grupie.

Tworzenie warstwy wypełnienia

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa wypełnienia, a następnie odpowiednią opcję. Podaj nazwę warstwy, określ opcje warstwy i kliknij OK.

  • Kliknij przycisk Nowa warstwa dopasowania  u dołu panelu Warstwy i wybierz typ warstwy wypełnienia.

   Kolor kryjący

   Wypełnij warstwę dopasowania bieżącym kolorem narzędzia. Użyj Próbnika koloru, aby zaznaczyć inny kolor wypełnienia.

   Gradient

   Aby wyświetlić Edytor gradientów, kliknij gradient. Aby wybrać gradient z panelu podręcznego, kliknij odwróconą strzałkę. Jeśli to konieczne, ustaw dodatkowe opcje.

   • Opcja Styl określa kształt gradientu.
   • Opcja Kąt określa kąt gradientu.
   • Opcja Skala służy do zmiany wielkości gradientu.
   • Opcja Odwróć pozwala zmienić orientację gradientu.
   • Opcja Roztrząsaj pozwala zastosować do gradientu roztrząsanie.
   • Opcja Wyrównaj do warstwy pozwala obliczyć wypełnienie gradientowe na podstawie obwiedni warstwy. Środek gradientu można przesunąć, przeciągając go w oknie obrazu.

   Wzorek

   Kliknij wzorek lub wybierz go z panelu podręcznego. Kliknij Skaluj i wpisz wybraną wartość lub określ ją przy pomocy suwaka. Kliknięcie na przycisku Przyciągaj do punktu początkowego powoduje umieszczenie początku wzorku z miejscu punktu zerowego dokumentu. Zaznacz opcję Połącz z warstwą, jeśli w razie przesuwania warstwy wzorek ma być przesuwany wraz z nią. Gdy opcja ta jest zaznaczona i jest otwarte okno dialogowe Wypełnienie wzorkiem, wzorek możesz przeciągać na obraz.

Ograniczanie warstw dopasowania i wypełnienia do konkretnych obszarów

Maski warstw umożliwiają ograniczenie oddziaływania warstw dopasowania i wypełnienia do konkretnych obszarów. Domyślnie warstwy dopasowania i wypełnienia mają maski warstw, o czym informuje ikona maski po prawej stronie miniaturki warstwy. (Aby utworzyć warstwy dopasowania bez masek, usuń zaznaczenie opcji Domyślnie dodaj maskę w menu panelu Dopasowania.)

Informacje o sposobie zmiany kształtu maski na istniejącej warstwie zawiera sekcja Edycja maski warstwy. Aby utworzyć nową warstwę dopasowania lub wypełnienia z maską o określonym kształcie, wykonaj jedną z poniższych procedur.

Tworzenie warstwy dopasowania lub wypełnienia przy użyciu zaznaczenia lub ścieżki

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę, do której zostanie zastosowana warstwa dopasowania wypełnienia.

 2. Na obrazie utwórz zaznaczenie pikseli lub utwórz i zaznacz zamkniętą ścieżkę.

  Zaznaczenie ogranicza oddziaływanie nowej warstwy dopasowania lub wypełnienia do obszaru wyznaczonego maską warstwy. Ścieżka ogranicza oddziaływanie nowej warstwy dopasowania lub wypełnienia do obszaru wyznaczonego maską wektorową.

 3. Utwórz warstwę dopasowania lub wypełnienia.

Tworzenie maski warstwy dopasowania za pomocą zakresu koloru

Funkcja Zakres koloru, która jest przydatna podczas tworzenia obszarów zaznaczenia na podstawie próbek kolorów pobranych z obrazu, może także posłużyć do utworzenia maski warstwy dopasowania. Więcej informacji znajduje się w sekcji Wybieranie zakresu koloru.

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę, do której zostanie zastosowana warstwa dopasowania.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania, a następnie wybierz typ dopasowania.

 3. W obszarze Maski panelu Właściwości kliknij opcję Zakres kolorów.

 4. W oknie dialogowym Zakres koloru wybierz polecenie Próbkowane kolory z menu Zaznacz.

 5. Zaznacz opcję Zlokalizowane klastry kolorów, aby utworzyć maskę opartą na różnych zakresach kolorów obrazu.

 6. Ustaw opcję wyświetlania na pozycję Zaznaczenie, a opcję Podgląd zaznaczenia na pozycję Brak.

 7. Kliknij obszar koloru na obrazie.

  Uwaga:

  Aby pobrać próbki kilku obszarów, przytrzymaj klawisz Shift w celu włączenia kroplomierza z plusem. Aby włączyć kroplomierz z minusem, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  Klikając obszary obrazu, można wyświetlić podgląd maski w oknie dialogowym Zakres koloru. Białe obszary oznaczają piksele bez maski, czarne — piksele zamaskowane, a szare — piksele częściowo zamaskowane.

 8. Korzystając z suwaka Rozmycie, można zwiększyć lub zmniejszyć zakres kolorów wokół kolorów próbki zawartych w obszarze zamaskowanym. Korzystając z suwaka Zakres, można określać odległość koloru od punktów próbki wymaganą do tego, aby kolor został dołączony do maski. Po dopasowaniu maski kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zakres koloru.

 9. Zmień dopasowanie odpowiednio do potrzeb w panelu Właściwości.

  Dopasowanie zostanie zastosowane tylko do obszarów bez maski (lub częściowo zamaskowanych). W razie potrzeby kliknij ponownie przycisk Zakres kolorów, aby poprawić maskę warstwy dopasowania.

Edytowanie lub scalanie warstw dopasowania i wypełnienia

Edytowanie warstw dopasowania i wypełnienia

Istnieje możliwość edytowania ustawień warstw dopasowania i wypełnienia. Można również edytować maskę warstwy dopasowania lub wypełnienia, aby zachować kontrolę nad jej wpływem na wygląd obrazu. Domyślnie, żaden z obszarów warstwy dopasowania lub wypełnienia nie jest maskowany, a zatem wszystkie obszary są wyświetlane. (Zobacz Informacje o maskach warstw i maskach wektorowych.)

Zmiana opcji warstw dopasowania i wypełnienia

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy dopasowania lub wypełnienia na panelu Warstwy.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Opcje zawartości warstwy.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany w panelu Właściwości.

  Uwaga:

  Nie można edytować ustawień odwróconych warstw dopasowania.

Scalanie warstw dopasowania lub wypełnienia

Warstwy dopasowania lub wypełnienia można scalać na kilka różnych sposobów: z warstwą leżącą pod nimi, z warstwami w obrębie grupy, z innymi wskazanymi warstwami, a także ze wszystkimi warstwami, które są widoczne. Warstwa dopasowania lub wypełnienia nie może jednak być warstwą docelową scalenia. Po scaleniu warstwy dopasowania lub wypełnienia z warstwą znajdującą się poniżej, dopasowania zostają rasteryzowane i zostają włączone na stałe do powstałej warstwy. Warstwa wypełnienia może być również rasteryzowana bez scalania. (Zobacz Rasteryzowanie warstw.)

Warstwy dopasowania, których maski zawierają tylko wartości bieli, nie powiększają zbytnio wielkości pliku; dlatego też, nie trzeba ich łączyć w celu zmniejszania plików.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online