Program Photoshop umożliwia drukowanie wszystkich zgodnych modeli 3D bez ograniczeń nakładanych przez drukarkę 3D. Podczas przygotowań do druku program Photoshop automatycznie uszczelnia modele 3D. Program Photoshop generuje też wymagane struktury podpierające — rusztowania i podstawy — aby zagwarantować pomyślny druk 3D.

Przygotowania do drukowania obiektów 3D

 1. Wybierz opcję Okno > Przestrzeń robocza > 3D, aby przełączyć się do przestrzeni roboczej 3D.
 2. Otwórz model 3D w programie Photoshop. W razie potrzeby dostosuj rozmiar modelu 3D podczas jego otwierania.
 3. Wybierz opcję 3D > Ustawienia druku 3D.
Ustawienia druku 3D w panelu Właściwości w programie Photoshop
Ustawienia druku 3D

 1. W panelu Ustawienia druku 3D określ, czy druk ma się odbywać na drukarce podłączonej do komputera za pośrednictwem portu USB (drukarce lokalnej), czy w usłudze druku 3D online, takiej jak serwis Shapeways.com lub Sculpteo.

Uwaga:

Teraz modele 3D można drukować w formacie pliku 3MF (3D Manufacturing Format). Przy określaniu ustawień druku 3D wybierz opcje Drukuj do Lokalnie i Drukarka Plik 3MF. Kiedy drukujesz obiekt 3D, program Photoshop generuje plik 3MF. Na komputerach z systemem Windows program Photoshop uruchamia także oprogramowanie Microsoft 3D Builder umożliwiające dalszą pracę z plikiem 3MF.

Uwaga:

Aby odświeżyć listę obsługiwanych drukarek lub profilów online, wybierz polecenie Znajdź najnowsze drukarki z menu podręcznego Drukuj do.

 1. Wybierz drukarkę lokalną lub profil drukarki w serwisie Shapeways.com.

Uwaga:

Aby wyświetlić szacowane ceny drukowania modelu 3D przy użyciu dostępnych profilów Shapeways.com, wybierz opcję Drukarka > Oszacuj cenę.

 1. Wybierz jednostkę objętości drukarki — cale, centymetry, milimetry lub piksele. Jednostka zostanie odzwierciedlona w wymiarach Objętość drukarki oraz rozmiarze płyty druku.
Model 3D rakiety w programie Photoshop
A. Model 3D B. Płyta druku C. Nakładka objętości drukarki 
 1. Wybierz opcję w polu Poziom szczegółów dla druku 3D — Niski, Średni lub Wysoki. Od wybranego poziomu szczegółów zależy czas drukowania obiektu 3D.
 2. Jeśli objętość drukarki 3D nie była nakładana na model 3D, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż nakładkę objętości drukarki.
 1. Dopasuj wymiary w obszarze Objętość sceny, aby określić żądany rozmiar drukowanego obiektu 3D. Zmiana jednej wartości (X, Y lub Z) powoduje odpowiednie skalowanie pozostałych dwóch. Modyfikacja wymiarów w obszarze Objętość sceny powoduje proporcjonalne skalowanie płyty druku pod modelem 3D.

Uwaga:

Wymiar w obszarze Objętość sceny można zmienić płynnie, klikając etykietę (X, Y lub Z) i przeciągając myszą w prawo lub lewo. Aby szybciej zmieniać wartość, należy przytrzymać klawisz Shift.

Wymiary objętości sceny w programie Photoshop
 1. Wybranie opcji Skaluj do objętości druku powoduje, że program Photoshop automatycznie skaluje model 3D w celu wypełnienia dostępnej objętości wybranej drukarki.
 2. Jeśli model 3D zawiera mapy normalnych, wypukłości lub krycia, można ustawić ignorowanie dowolnych z nich przy drukowaniu modelu. Model 3D jest aktualizowany w czasie rzeczywistym w przypadku zmian tych ustawień w obszarze Szczegóły powierzchni.
 3. Można określić, czy mają być drukowane elementy wspierające wymagane dla obiektu 3D (podpory i podłoże). Tej opcji należy używać ostrożnie, gdyż brak wymaganych elementów wspierających może uniemożliwić ukończenie druku modelu 3D.
 4. Jeśli drukarka obsługuje wiele materiałów, można wybrać materiał, za pomocą którego zostanie wydrukowany obiekt 3D.

(Eksperymentalna) Włączanie funkcji druku w wielu odcieniach na drukarce MakerBot Replicator 2x

Można włączyć funkcję eksperymentalną służącą do drukowania ciągłych odcieni przy użyciu drukarki 3D MakerBot Replicator 2x.

Wymaganie: Włączenie funkcji eksperymentalnych

Aby użyć funkcji druku w wielu odcieniach, należy najpierw włączyć funkcje eksperymentalne w programie Photoshop:

 1. Wybierz opcję Preferencje > Funkcje eksperymentalne.
 2. Zaznacz opcję Włącz funkcję druku w wielu odcieniach.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom ponownie program Photoshop.

Uwaga:

Funkcje eksperymentalne nie są w pełni gotowe do zastosowań profesjonalnych. Należy używać ich bardzo ostrożnie.

Wybieranie materiału powierzchni o wielu odcieniach

 1. Wybierz drukarkę MakerBot Replicator 2x w panelu Ustawienia druku 3D.
 2. W polu Materiał wybierz opcję Powierzchnia z wieloma odcieniami. Jeśli nie można wybrać tej opcji, upewnij się, że jest włączona funkcja eksperymentalna Druk 3D w wielu odcieniach.
Ustawienie Powierzchnia z wieloma odcieniami w programie Photoshop
 1. Wybierz opcje odpowiednie dla drukowanego obiektu 3D.
 2. Wybierz opcję 3D > Druk 3D, aby wyświetlić podgląd obiektu 3D i wydrukować go.

Wyświetlanie podglądu i drukowanie obiektu 3D

Po określeniu ustawień druku 3D wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Rozpocznij druk () lub wybierz opcję 3D > Druk 3D. Program Photoshop ujednolici scenę 3D i przygotuje ją do procesu druku 3D.
 2. Jeśli wybrano drukowanie przy użyciu profilu Shapeways.com, program Photoshop wyświetli monit z informacją, że rzeczywista cena druku może być inna niż wyświetlona cena szacunkowa. Kliknij przycisk OK.
 3. W wyświetlonym oknie podglądu można obracać, powiększać i przesuwać obiekt 3D przy użyciu narzędzi do obsługi kamery 3D.

     Obracanie kamery 3D

     Przetaczanie kamery 3D

     Panoramowanie kamerą 3D

     Przesuwanie kamery 3D

     Przywróć pierwotne położenie kamery 3D
Podgląd wydruku 3D w programie Photoshop
Podgląd wydruku 3D; widoczne elementy podpierające

 1. W razie potrzeby wybierz opcję Pokaż naprawy. Program Photoshop wyświetla naprawy Oryginalna siatka, Grubość ściany i Zamknięty otwór przy użyciu odpowiednich kolorów:
Legenda napraw w programie Photoshop
Podgląd z włączoną opcją Pokaż naprawy
Podgląd z włączoną opcją Pokaż naprawy

 1. Ewentualnie włącz opcję Podgląd śledzenia promieni. Podgląd śledzenia promieni pozwala dokładniej oddać rezultat druku.
Śledzenie promieni w programie Photoshop
Podgląd śledzenia promieni

 1. Aby wyeksportować ustawienia druku 3D do pliku STL, kliknij opcję Eksportuj i zapisz plik w odpowiedniej lokalizacji na komputerze. Plik STL można wysłać do usługi online lub umieścić na karcie SD w celu wydrukowania lokalnie.
 2. Przejrzyj podsumowanie druku 3D i kliknij przycisk Drukuj.

Uwaga:

Trwający druk 3D można anulować, wybierając opcję 3D > Anuluj druk 3D.

Narzędzia do obsługi druku 3D

Program Photoshop udostępnia interaktywne narzędzia z kreatorami ułatwiające konfigurowanie, kalibrowanie i konserwację drukarki 3D. Tych narzędzi można używać tylko wtedy, gdy drukarka 3D jest włączona i podłączona do komputera.

 1. Wybierz opcję 3D > Narzędzia drukarki 3D.
 2. Wybierz narzędzie, które chcesz uruchomić.

Skalibruj płytę druku

Pozwala wyrównać płytę druku. To narzędzie wykonuje następujące ogólne kroki:

 • Monituje o usunięcie materiału pozostałego w drukarce 3D po druku.
 • Inicjuje głowicę drukującą.
 • Pozwala dostosować odstęp między płytą druku a głowicą drukującą w dziewięciu położeniach dyszy.

Tego narzędzia można używać w trybie kreatora lub ręcznym.

Załaduj włókno

Pozwala załadować włókno do drukarki 3D opartej na technologii osadzania topionego materiału (FDM, fused deposition modeling). . Program Photoshop inicjuje proces rozgrzewania głowic i mechanizm ładowania włókna w celu ułatwienia załadowania włókna.

Usuń włókno

Pozwala usunąć włókno z drukarki 3D FDM. . Program Photoshop inicjuje proces rozgrzewania głowic i mechanizm ładowania włókna w celu ułatwienia usunięcia włókna.

Zmień włókno

Pozwala wymienić włókno w drukarce 3D FDM na nowe. Program Photoshop inicjuje proces rozgrzewania głowic i mechanizm ładowania włókna w celu ułatwienia wymiany włókna.

 1. Należy wykonać instrukcje wyświetlone na ekranie.

Grupowanie obiektów na płaszczyźnie podłoża

Czasami trzeba wydrukować wiele wystąpień jednego obiektu na tej samej płycie konstrukcyjnej. Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz potrzebne obiekty w panelu 3D.
 2. Wybierz opcję 3D > Grupuj obiekty na płaszczyźnie podłoża.
 3. Kontynuuj drukowanie obiektów.

Często zadawane pytania

Jakie drukarki 3D są obsługiwane?

Program Photoshop obsługuje obecnie następujące lokalne drukarki 3D:

 • MakerBot Replicator 2
 • MakerBot Replicator 2x
 • ZCorp Full Color
 • Mcor Iris
 • MakerBot Replicator 5. generacji

Oprócz tego można w programie Photoshop korzystać z szeregu profilów serwisu Shapeways.com i Sculpteo.

Uwaga:

Nie jest jeszcze obsługiwane bezpośrednie drukowanie USB za pomocą profilu drukarki MakerBot Replicator 5.V generacji. Istnieje jednak możliwość eksportowania plików przeznaczonych do druku na pamięć USB oraz wydrukowania ich lokalnie.

Czy przed wydrukowaniem modelu można zastosować do niego przekrój poprzeczny?

Tak. Przed drukiem można zdefiniować sekcje przekroju w celu odkrojenia części modelu 3D. Wykonaj następujące czynności ogólne:

 1. Wybierz opcję Okno > Przestrzeń robocza > 3D, aby przełączyć się do przestrzeni roboczej 3D.
 2. Otwórz obiekt 3D, który chcesz wydrukować.
 3. Wybierz opcję Scena w panelu 3D.
 4. W panelu Właściwości zaznacz opcję Przekrój.
 5. Określ ustawienia przekroju w panelu Właściwości.
 6. Wybierz opcję 3D > Zastosuj przekrój do sceny.
 7. Wydrukuj scenę 3D.

Przed drukiem należy wypalić zdefiniowany przekrój.

Odcięcie części przekroju poprzecznego w programie Photoshop
Odcięcie części kuli przed drukiem

Czy przed wydrukowaniem modelu można zastosować do niego mapy wypukłości/krycia/normalnych?

Tak. Wykonaj następujące czynności ogólne:

 1. Wybierz materiał w panelu Scena.
 2. W panelu Właściwości kliknij ikonę folderu () przy opcji Wypukłość/Krycie/Normalne i wczytaj teksturę. Można też zdefiniować nową teksturę, która ma zostać zastosowana do modelu 3D.
 3. Po zdefiniowaniu nowej tekstury należy ją zapisać. Tekstura zostanie zastosowana do modelu 3D jako mapa wypukłości/krycia.
 4. Wydrukuj model 3D.
Stosowanie mapy wypukłości w programie Photoshop
Stosowanie mapy wypukłości do modelu 3D przed drukiem

Stosowanie mapy krycia w programie Photoshop
Stosowanie mapy krycia do modelu 3D przed drukiem

Czy można drukować modele 3D w dwóch kolorach?

Jeśli drukarka 3D jest wyposażona w dwie głowice, można drukować modele 3D w dwóch kolorach. W panelu Właściwości druku są wyświetlane podręczne opcje dla dodatkowych głowic. Model jest wtedy wyświetlany w dwóch kolorach w przestrzeni roboczej 3D oraz w podglądzie wydruku 3D.

Drukowanie modelu 3D w dwóch kolorach w programie Photoshop
Drukowanie modelu 3D w dwóch kolorach

Jak są drukowane modele 3D z wieloma warstwami?

W kontekście drukowania każda warstwa modelu 3D jest traktowana jako obiekt 3D. W razie potrzeby można scalać warstwy (3D > Scal warstwy 3D).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online