Korzystając z szeregu narzędzi programu Photoshop, można łatwo usuwać niedoskonałości, wybielać zęby, usuwać efekt czerwonych oczu i poprawiać wiele innych niedoskonałości obrazów.

Uwaga:

Program Photoshop nie obsługuje otwierania ani edytowania banknotów i not walutowych. Zobacz Mechanizm zabezpieczeń przed fałszerstwami.

Informacje o panelu Źródło powielania

Na panelu Źródło powielania (polecenie Okno > Źródło powielania) znajdują się opcje dla narzędzi Stempel i Pędzel korygujący. Można dzięki nim skonfigurować do pięciu różnych źródeł próbek i szybko wybierać właściwe źródło — bez konieczności ponownego próbkowania za każdym razem, gdy zajdzie potrzeba zmiany źródła. Źródło próbki można wyświetlić w postaci nakładki, co ułatwia jego powielanie w określonym miejscu. Ponadto można skalować lub obracać źródło próbki w celu lepszego dopasowania rozmiaru i orientacji miejsca docelowego powielania.

W przypadku animacji definiowanych za pomocą osi czasu panel Powielanie źródła zawiera również opcje dotyczące określania relacji między źródłowymi i docelowymi klatkami animacji lub filmu wideo. Zobacz też Klonowanie zawartości w klatkach wideo i klatkach animacji.

Retuszowanie za pomocą narzędzia Stempel

Narzędzie Stempel  pozwala nanieść fragment obrazu na inny fragment tego samego obrazu lub fragment innego otwartego dokumentu, który charakteryzuje się takim samym trybem kolorów co obraz źródłowy. Innego rodzaju zastosowanie to powielanie części jednej warstwy na innej warstwie. Narzędzie Stempel jest przydatne przy powielaniu obiektów i ich korekcie.

Narzędzie Stempel umożliwia także powielanie elementów w klatkach animacji i filmów wideo. Zobacz też Klonowanie zawartości w klatkach wideo i klatkach animacji.

Przed zastosowaniem narzędzia Stempel należy ustawić punkt próbkowania na obszarze, który ma zostać skopiowany na inny obszar. Aby przy każdym wznowieniu malowania za pomocą narzędzia Stempel była używana bieżąca próbka, należy zaznaczyć opcję Wyrównany. Jeśli opcja Wyrównany nie będzie zaznaczona, do malowania będzie używana zawsze próbka początkowa (niezależnie od tego, ile razy przerwano i wznowiono malowanie).

Z narzędziem Stempel można skojarzyć dowolną końcówkę pędzla, co pozwala na sterowanie wielkością powielanego obszaru. Na sposób nakładania farby na klonowany obszar za pomocą tego narzędzia mają również wpływ ustawienia krycia i przepływu.

Modyfikowanie obrazu za pomocą narzędzia Stempel w programie Photoshop
Modyfikowanie obrazu za pomocą narzędzia Stempel

 1. Wybierz narzędzie Stempel .
 2. Wybierz końcówkę pędzla, po czym ustaw na pasku opcji opcje trybu mieszania, krycia i przepływu.
 3. Aby określić sposób wyrównywania próbkowanych pikseli, a także sposób próbkowania danych z warstw dokumentu, ustaw na pasku opcji następujące opcje:

  Wyrównany

  Pozwala uzyskać efekt płynnego próbkowania pikseli, bez utraty bieżącego punktu próbkowania nawet po zwolnieniu przycisku myszy. Aby po przerwaniu i wznowieniu malowania każdorazowo były używane piksele z oryginalnego punktu próbkowania, należy wyłączyć opcję Wyrównany.

  Próbka

  Pozwala próbkować dane ze wskazanej warstwy. Aby próbkować dane z warstwy aktywnej i wszystkich warstw pod nią, należy wybrać opcję Bieżąca i poniższe. Aby próbkować dane tylko z warstwy aktywnej, należy wybrać opcję Bieżąca warstwa. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych, należy wybrać opcję Wszystkie warstwy. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych oprócz warstw dopasowania, należy wybrać opcję Wszystkie warstwy i kliknąć ikonę Pomiń warstwy dopasowania, znajdującą się po prawej stronie wyskakującego menu Próbka.

 4. Ustaw punkt próbkowania, umieszczając kursor na części otwartego obrazu, który ma być próbkowany, a następnie kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  Uwaga:

  Upewnij się, że nie pracujesz na warstwie dopasowania. Narzędzie Stempel nie działa na warstwie dopasowania.

 5. (Opcjonalnie) W panelu Źródło powielania kliknij przycisk powielania źródła  i ustaw dodatkowy punkt próbkowania.

  Można ustawić do 5 różnych źródeł próbkowania. Do momentu zamknięcia dokumentu na panelu Źródło powielania są zapisywane próbkowane źródła.

 6. (Opcjonalnie) W panelu Źródło powielania wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zmienić wymiary powielanego źródła lub obrócić je, wprowadź nową wysokość, nową szerokość lub nowy kąt (w stopniach) .
  • Aby odwrócić kierunek źródła (co przydaje się w przypadku odbijania lustrzanego elementów takich jak oczy), kliknij przyciski Odbij w poziomie lub Odbij w pionie .
  • Aby wyświetlić nakładkę powielanego źródła, wybierz opcję Pokaż nakładkę i ustaw opcje nakładki.

  Uwaga:

  Wybierz opcję Przytnij, aby przyciąć nakładkę do rozmiaru pędzla.

 7. Przeciągnij po obszarze obrazu, który ma zostać poprawiony.

Ustawianie źródeł próbek przy klonowaniu i korygowaniu

Narzędzia Stempel i Pędzel korygujący pozwalają próbkować źródła zawarte w bieżącym dokumencie oraz innych dokumentach otwartych za pomocą programu Photoshop.

Przy powielaniu animacji i filmów wideo punkty próbkowania można ustawić zarówno w bieżącej klatce, jak i w innych klatkach. Inne klatki mogą pochodzić nawet z innych warstw wideo oraz innych dokumentów.

Na panelu Źródło powielania można ustawić maksymalnie 5 różnych źródeł próbkowania. Do momentu zamknięcia dokumentu na panelu Źródło powielania są zapisywane próbkowane źródła.

 1. Aby powielić klatki animacji lub filmu wideo, otwórz panel Animacja. Jeśli powielasz inne obiekty, przejdź do kroku 2. Zaznacz opcję animacji z osią czasu i przesuń wskaźnik czasu bieżącego do klatki zawierającej to źródło, które będzie próbkowane.

 2. Ustaw punkt próbkowania, wybierając narzędzie Stempel, a następnie klikając z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) w dowolnym otwartym dokumencie.
 3. (Opcjonalnie) Ustaw inny punkt próbkowania, klikając inny przycisk Powiel źródło  w panelu Źródło powielania.

  Źródło próbkowania skojarzone z danym przyciskiem Powiel źródło można zmienić.

Skalowanie lub obracanie źródła próbkowania

 1. Wybierz narzędzie Stempel lub Pędzel korygujący i ustaw źródło lub źródła próbkowania.
 2. Przejdź na panel Źródło powielania, zaznacz źródło powielania i wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Aby zmienić wymiary źródła próbkowania, wprowadź procentowe wartości dla szerokości lub wysokości (możesz skorzystać z suwaków). Przy ustawieniu domyślnym są zachowywane proporcje. Aby ustawić wymiary niezależnie od siebie albo przywrócić opcję zachowywania proporcji, kliknij przycisk Zachowaj proporcje .
  • Aby obrócić źródło próbkowania, wprowadź odpowiedni kąt lub skorzystaj z ikony Obróć źródło powielania .
  • Aby przywrócić oryginalny rozmiar i pierwotną orientację źródła próbek, kliknij przycisk Wyzeruj przekształcenie .

Dopasowywanie opcji nakładki źródła próbkowania

Opcje nakładki źródła próbki można zmienić, tak aby podczas malowania za pomocą narzędzi Stempel i Pędzel korygujący zarówno nakładka, jak i obrazy pod nią były lepiej widoczne.

Uwaga:

Aby podczas malowania za pomocą narzędzia Stempel tymczasowo wyświetlić nakładkę, wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS). Pędzel zmieni się (tymczasowo) w narzędzie Przesuwanie nakładki źródła. Przeciągnij, aby przesunąć nakładkę w inne miejsce.

 1. W panelu Źródło powielania wybierz opcję Pokaż nakładkę i wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Aby podczas maźnięć pędzlem nakładka była ukrywana, zaznacz opcję Auto-ukrywanie.
  • Aby przyciąć nakładkę do rozmiaru pędzla, włącz opcję Przycinanie.
  • Aby określić przezroczystość nakładki, wprowadź wartość procentową w polu Krycie.
  • Aby określić wygląd nakładki, przejdź do dolnej części panelu Źródło powielania i wybierz z menu podręcznego jeden z trybów mieszania: Zwykły, Ciemniej, Jaśniej lub Różnica.
  • Aby odwrócić kolory nakładki, wybierz opcję Odwróć.

  Uwaga:

  Aby ułatwić wyszukiwanie identycznych obszarów w nakładce i obrazie, ustaw krycie na 50%, wybierz opcję Odwróć i usuń zaznaczenie opcji Przycięte. Odpowiadające sobie obszary będą miały kolor szary.

Określanie przesunięcia źródła powielania

Narzędzia Stempel i Pędzel korygujący pozwalają umieścić próbkowane źródło w dowolnym miejscu obrazu docelowego. W wyborze odpowiednich miejsc mogą być pomocne opcje nakładki. Jeśli malowanie ma się odbywać w określonym miejscu w stosunku do punktu próbkowania, należy określić dokładne wielkości x i y przesunięcia (w pikselach).

 1. Przejdź na panel Źródło powielania, wybierz źródło, po czym wprowadź wartości x i y przesunięcia.

Retuszowanie za pomocą narzędzia Pędzel korygujący

Uwaga: Od wersji Photoshop CC 2015.5 można przywrócić zachowanie narzędzia Pędzel korygujący ze starszego programu Photoshop CC 2014. W tym celu wybierz opcję Preferencje > Narzędzia > Użyj starszego algorytmu korekcji pędzla korygującego. Więcej informacji o historii wersji programu Photoshop można znaleźć w artykule Podsumowanie nowych funkcji.

Narzędzie Pędzel korygujący służy do poprawiania pewnych niedoskonałości obrazu. Jego działanie przypomina działanie narzędzi do powielania, ponieważ i tu, i tu na obrazku są umieszczane próbki pikseli z innego obrazu lub wzorka. Odmienność Pędzla korygującego wyraża się w tym, że w jego wypadku musi wystąpić zgodność pikseli próbkowanych i źródłowych co do tekstury, oświetlenia i cieniowania. W rezultacie poprawiane piksele mieszają się niezauważalnie z resztą obrazu.

Narzędzie Pędzel korygujący można stosować do klatek animacji i filmów wideo. Wskazówki i przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący można znaleźć w artykule Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący w programie Photoshop.

Próbkowane piksele i obraz do poprawienia w programie Photoshop
Próbkowane piksele i obraz do poprawienia

 1. Wybierz narzędzie Pędzel korygujący .
 2. Kliknij próbkę pędzla na pasku opcji i ustaw opcje pędzla na panelu podręcznym:

  Uwaga:

  Jeśli jest używana cyfrowa tabliczka wrażliwa na nacisk, w menu Wielkość wybierz opcję zmian wielkości pędzla w zależności od operacji wykonywanych na tabliczce. Aby zmiany tych wielkości uzależnić od nacisku pióra, wybierz opcję Nacisk pióra. Aby uzależnić je od położenia pokrętła pisaka, wybierz opcję Pokrętło pisaka. Aby wielkość pędzla nie zmieniała się, wybierz opcję Wyłączone.

  Tryb

  Określa tryb mieszania. Aby na brzegach obrysu pędzla zachować szum, ziarno błony filmowej oraz teksturę, zaznaczyć opcję Zastąp.

  Źródło

  Określa źródło wykorzystywane przy poprawianiu pikseli. Próbka, aby użyć pikseli z bieżącego obrazu; Wzorek, aby użyć pikseli ze wzorka. W przypadku wybrania opcji Wzorek należy wybrać wzorek z menu panelu Wzorek.

  Wyrównany

  Pozwala uzyskać efekt płynnego próbkowania pikseli, bez utraty bieżącego punktu próbkowania nawet po zwolnieniu przycisku myszy. Aby po przerwaniu i wznowieniu malowania każdorazowo były używane piksele z oryginalnego punktu próbkowania, należy wyłączyć opcję Wyrównany.

  Próbka

  Pozwala próbkować dane ze wskazanej warstwy. Aby próbkować dane z warstwy aktywnej i wszystkich warstw pod nią, należy wybrać opcję Bieżąca i poniższe. Aby próbkować dane tylko z warstwy aktywnej, należy wybrać opcję Bieżąca warstwa. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych, należy wybrać opcję Wszystkie warstwy. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych oprócz warstw dopasowania, należy wybrać opcję Wszystkie warstwy i kliknąć ikonę Pomiń warstwy dopasowania, znajdującą się po prawej stronie wyskakującego menu Próbka.

  Dyfuzja

  Steruje szybkością dopasowywania sąsiedztwa do obrazu otaczającego. Niższe wartości są skuteczniejsze w przypadku obrazów z ziarnem lub małymi szczegółami. Wyższe wartości są przydatne w przypadku gładkich obrazów.

 3. Ustaw punkt próbkowania, umieszczając kursor nad wybranym fragmentem obrazu, a następnie kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  Uwaga:

  Jeśli próbka pochodzi z jednego obrazka, a jest stosowana do drugiego, oba obrazki muszą być zapisane w tym samym trybie kolorów (o ile żaden z nich nie jest w trybie Skala szarości).

 4. (Opcjonalnie) W panelu Źródło powielania kliknij przycisk powielania źródła  i ustaw dodatkowy punkt próbkowania.

  Można ustawić do 5 różnych źródeł próbkowania. Do momentu zamknięcia edytowanego dokumentu na panelu Źródło powielania są przechowywane próbkowane źródła.

 5. (Opcjonalnie) Na panelu Źródło powielania kliknij przycisk powielania źródła i wybierz źródło próbkowania.
 6. (Opcjonalnie) Na panelu Źródło powielania wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zmienić wymiary powielanego źródła lub obrócić je, wprowadź nową wysokość, nową szerokość lub nowy kąt (w stopniach) .
  • Aby wyświetlić nakładkę powielanego źródła, wybierz opcję Pokaż nakładkę i ustaw opcje nakładki.
 7. Przeciągnij kursor na obrazie.

  Przy każdym zwolnieniu przycisku myszy próbkowane piksele są łączone z pikselami obrazu.

Uwaga:

Jeśli na brzegach poprawianego obszaru występuje silny kontrast, to przed zastosowaniem narzędzia Pędzel korygujący należy zaznaczyć jakiś obszar. Zaznaczenie powinno być większe od poprawianego obszaru i powinno obejmować piksele kontrastujące. Podczas malowania za pomocą narzędzia Pędzel korygujący zaznaczenie uniemożliwia barwienie pikseli z zewnątrz.

Retuszowanie za pomocą narzędzia Punktowy pędzel korygujący

Narzędzie Punktowy pędzel korygujący umożliwia szybkie usuwanie ze zdjęć różnego rodzaju plamek, skaz i zanieczyszczeń. Narzędzie to działa podobnie do narzędzia Pędzel korygujący: korygowane piksele są zamalowywane próbką lub wzorkiem, przy czym musi wystąpić zgodność pikseli korygujących z korygowanymi co do tekstury, oświetlenia i cieniowania. W odróżnieniu od narzędzia Pędzel korygujący, w tym wypadku nie jest wymagane określenie punktu próbki, następuje bowiem automatyczne próbkowanie pikseli wokół korygowanego obszaru.

Narzędzie Punktowy pędzel korygujący w programie Photoshop
Usuwanie plamek za pomocą narzędzia Punktowy pędzel korygujący

Uwaga:

W celu poprawienia większego obszaru lub dokładniejszego ustawienia próbkowania skuteczniejszym narzędziem może okazać się Pędzel korygujący (a nie Punktowy pędzel korygujący).

 1. Wybierz w przyborniku narzędzie Punktowy pędzel korygujący . Jeśli narzędzie to nie jest widoczne, kliknij narzędzie Pędzel korygujący, Łatka lub Czerwone oczy, by uzyskać dostęp do narzędzi ukrytych.
 2. Wybierz końcówkę pędzla na pasku opcji. Najlepszy wybór to końcówka nieco większa od poprawianego obszaru — do skorygowania obszaru wystarczy wówczas jedno kliknięcie.
 3. Zależnie od potrzeby z menu Tryb na pasku opcji wybierz tryb mieszania. Aby na brzegach obrysu pędzla zachować szum, ziarno błony filmowej oraz teksturę, zaznaczyć opcję Zastąp.
 4. Wybierz opcję z menu Typ (na pasku opcji):

  Zgodność z otoczeniem

  Obszar, który ma pełnić rolę łatki, wyznaczany jest na podstawie stanu pikseli w pobliżu krawędzi zaznaczenia.

  Utwórz teksturę

  Tekstura tworzona jest na podstawie pikseli w zaznaczeniu. Jeśli tekstura nie sprawdzi się, można ponownie przeciągnąć kursor przez korygowany obszar.

  Uwzględnianie zawartości

  Porównuje zawartość obrazu w sąsiednich obszarach, aby płynnie wypełnić zaznaczenie z zachowaniem w sposób realistyczny kluczowych szczegółów, takich jak cienie i krawędzie obiektów.

  Uwaga:

  Aby utworzyć większe lub bardziej precyzyjne zaznaczenie do użycia z opcją Uwzględnianie zawartości, wybierz polecenie Edycja > Wypełnienie. (Zobacz Wypełnienia z uwzględnianiem zawartości, wzorku lub historii).

 5. Aby dane były próbkowane na wszystkich widocznych warstwach, zaznacz pole wyboru Próbkuj wszystkie warstwy na pasku opcji. Aby próbkować tylko aktywną warstwę, usuń zaznaczenie opcji Próbkuj wszystkie warstwy.
 6. Kliknij w obrębie obszaru przeznaczonego do skorygowania lub kliknij i przeciągnij kursor w obszarze rozleglejszym.

Wideo | Retuszowanie obrazów samochodów w programie Photoshop

Wideo | Retuszowanie obrazów samochodów w programie Photoshop
Informacje o retuszowaniu obrazów samochodów w programie Photoshop
Scott Kelby

Nakładanie łatki

Narzędzie Łatka pozwala poprawić wybrany obszar przy użyciu pikseli z innego obszaru lub wzorka. Podobnie jak przy stosowaniu narzędzia Pędzel korygujący, i tu musi wystąpić zgodność pikseli próbkowanych i źródłowych co do tekstury, oświetlenia i cieniowania. Narzędzie Łatka pozwala też powielać izolowane obszary obrazu. Narzędzie Łatka jest dostępne dla obrazów o 8 lub 16 bitach na kanał.

Uwaga:

Jeśli piksele korygujące będą pochodzić z obrazu, najlepsze wyniki daje zaznaczenie na nim małego obszaru.

Informacje na temat używania narzędzia Łatka z uwzględnieniem zawartości znajdują się w dokumencie Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie.

Narzędzie Łatka w programie Photoshop
Zastępowanie pikseli za pomocą narzędzia Łatka

Obraz z łatką w programie Photoshop
Obraz z łatką

Naprawianie obszaru przy użyciu próbki pikseli

 1. Wybierz narzędzie Łatka .
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć obszar przeznaczony do naprawy, a następnie wybierz opcję Źródło na pasku opcji.
  • Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć obszar próbki, a następnie wybierz opcję Cel na pasku opcji.

  Uwaga:

  Obszar można również zaznaczyć przed wybraniem narzędzia Łatka.

 3. Gdy zachodzi potrzeba dostosowania zaznaczenia, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać nowe zaznaczenie do wcześniejszego, przeciągnij kursor z wciśniętym klawiszem Shift.
  • Aby odjąć pewien obszar od wcześniejszego zaznaczenia, przeciągnij kursor z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
  • Aby zaznaczyć część wspólną (przecięcie) nowego obszaru i wcześniejszego zaznaczenia, przeciągnij kursor z wciśniętymi klawiszami Alt-Shift (Windows) lub Option-Shift (Mac OS).
 4. Aby z próbkowanego obszaru wyodrębnić teksturę z przezroczystym tłem, zaznacz opcję Przezroczysty. Usuń zaznaczenie tej opcji, jeśli próbkowany obszar ma całkowicie zastąpić obszar docelowy.

  Uwaga:

  Opcja Przezroczysty sprawdza się najlepiej w przypadku tła litego lub gradientowego z wyraźnie wyodrębnionymi teksturami (np. ptak na niebieskim niebie).

 5. Aby sterować szybkością dopasowywania sąsiedztwa do obrazu otaczającego, użyj suwaka Dyfuzja. Niższe wartości są skuteczniejsze w przypadku obrazów z ziarnem lub małymi szczegółami. Wyższe wartości są przydatne w przypadku gładkich obrazów.

 6. Ustaw kursor wewnątrz zaznaczenia i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli zaznaczona jest opcja Źródło, przeciągnij krawędź zaznaczenia do obszaru, z którego ma pochodzić próbka. Po zwolnieniu przycisku myszy oryginalne zaznaczenie zostanie "załatane" pikselami próbki.
  • Jeśli zaznaczona jest opcja Cel, przeciągnij krawędź zaznaczenia do obszaru, który wymaga łatki. Po zwolnieniu przycisku myszy zaznaczony przed chwilą obszar zostanie "załatany" pikselami próbki.

Naprawianie obszaru przy użyciu wzorka

 1. Wybierz narzędzie Łatka .
 2. Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć obszar do naprawienia.

  Uwaga:

  Obszar można również zaznaczyć przed wybraniem narzędzia Łatka.

 3. W razie potrzeby powtórz kroki 3–4 opisane powyżej w celu dopasowania zaznaczenia i zastosowania tekstury wzorku z przezroczystym tłem.
 4. Wybierz wzorek z panelu podręcznego Wzorek i kliknij przycisk Użyj wzorku.

Usuwanie zjawiska czerwonych oczuc

Wideo | Usuwanie efektu czerwonych oczu i wybielanie zębów

Wideo | Usuwanie efektu czerwonych oczu i wybielanie zębów
W tym odcinku programu Photoshop Playbook dyrektor produktu Photoshop Bryan O'Neil Hughes demonstruje usuwanie efektu czerwonych oczu i wybielanie zębów w programie Photoshop.
Bryan O'Neil Hughes

Narzędzie Czerwone oczy usuwa efekt czerwonych oczu ludzi i zwierząt występujący na zdjęciach wykonanych z lampą błyskową.

 1. W trybie Kolor RGB wybierz narzędzie Czerwone oczy . Narzędzie Czerwone oczy znajduje się w tej samej grupie co narzędzie Punktowy pędzel korygujący . Aby wyświetlić dodatkowe narzędzia w grupie, przytrzymaj naciśnięty przycisk narzędzia.)
 2. Kliknij ikonę czerwonego oka. Jeśli wynik nie okaże się zadowalający, należy cofnąć korektę, wybrać inne ustawienia poniższych opcji i ponownie kliknąć w miejscu wystąpienia efektu czerwonych oczu.

  Rozmiar źrenicy

  Opcja zwiększa lub zmniejsza obszar poddany działaniu narzędzia Czerwone oczy.

  Stopień ściemnienia

  Opcja pozwala określić zaczernienie źrenicy.

Uwaga:

Efekt czerwonych oczu jest skutkiem odbicia flesza aparatu w siatkówce fotografowanej osoby. Efekt nasila się, gdy zdjęcia są wykonywane w ciemnościach, gdyż wtedy źrenice rozszerzają się. Większość aparatów fotograficznych jest wyposażona w specjalną funkcję redukcji czerwonych oczu. Niezależnie od jej zastosowania, można użyć drugiej lampy błyskowej, zamontowanej w pewnym oddaleniu od obiektywu.

Wideo | Korekcja światła i usuwanie niechcianych obiektów

Wideo | Korekcja światła i usuwanie niechcianych obiektów
Dyrektor produktu Photoshop Bryan O'Neil Hughes wyjaśnia, jak usunąć niechciane obiekty oraz za pomocą pędzla rozjaśniania kolorami wyrównać luminancję i temperaturę kolorów elementów obrazu.
Adobe Photoshop

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online